Publikowanie formularzy internetowych    |    Rozpowszechnianie formularzy    |    Tworzenie formularza od podstaw    |    Tworzenie formularza z istniejącego pliku    |

W tym dokumencie wyjaśniono, jak publikować interaktywne formularze internetowe PDF. (Jeśli szukasz informacji o tym, jak utworzyć formularz od podstaw, a także jak rozpowszechniać, śledzić lub wypełnić i podpisać formularz, kliknij odpowiednie łącze powyżej. Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat formularzy, kliknij łącze Często zadawane pytania dotyczące formularzy).

 

Informacje o formularzach internetowych

Formularze PDF można uczynić efektywnym narzędziem zbierania i przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu. W tym celu wystarczy skojarzyć z przyciskami formularza specjalne działania, przypominające efekty wykonywania pewnych makr HTML. Aby dane wprowadzane przez użytkowników mogły być kierowane do bazy danych i gromadzone w niej, na serwerze internetowym musi działać aplikacja CGI (Common Gateway Interface). Może to być dowolna z dostępnych aplikacji CGI, zapewniających gromadzenie danych z formularzy (w formacie HTML, FDF lub XML).

Przed dostosowaniem formularza do wymagań Internetu należy upewnić się, czy nazwy pól formularza są zgodne z nazwami określonymi w aplikacji CGI.

Uwaga:

Skrypty CGI należy utworzyć poza programem Adobe Acrobat, który nie służy do tworzenia takich elementów.

Dodawanie funkcji przesyłania

Operacja Prześlij formularz pozwala użytkownikowi przesłać dane formularza pod wskazany adres e-mail lub na serwer o podanym adresie URL. Przycisk taki może służyć również do przesyłania danych z powrotem na serwer lub do bazy danych. Mogą to być na przykład dołączone do formularza pliki lub zeskanowane obrazy. Po kliknięciu przycisku Prześlij zostaną wysłane zarówno dane formularza, jak i dołączone pliki.

Uwaga:

Jeśli formularz PDF zawiera przycisk do przesyłania danych pocztą e-mail, istnieje możliwość uproszczenia procedury rozpowszechniania formularza przy użyciu opcji Rozpowszechnij.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz, a następnie wybierz Przycisk na pasku narzędziowym i utwórz przycisk.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości przycisku, klikając przycisk dwukrotnie.
 3. Kliknij zakładkę Operacje i wybierz z menu Wybierz wyzwalacz polecenie Mysz w górę.

 4. Z menu Wybierz operację wybierz polecenie Prześlij formularz i kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Prześlij zaznaczenia formularza dokonaj odpowiedniego wpisu w polu Wpisz adres URL dla tego połączenia:

  • Jeśli dane formularza mają być przesyłane na serwer, wpisz jego adres URL.

  • Jeśli dane formularza mają być przesyłane pod adres e-mail, wpisz mailto:, a potem adres e-mail. Na przykład: mailto:nikt@adobe.com.

 6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień inne dostępne opcje, po czym kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji, zapoznaj się z następną sekcją.

 7. Zmień ustawienia na innych zakładkach okna dialogowego Właściwości przycisku, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Opcje dotyczące wysyłania formularza

FDF

Powoduje, że jest eksportowany plik FDF. Można zaznaczyć jedną lub więcej spośród dostępnych opcji: dane wprowadzone przez użytkownika, komentarze lub ostatnie zmiany pliku PDF. Opcja przesyłania ostatnich zmian jest użyteczna w przypadku eksportowania podpisu elektronicznego – dzięki tym danym podpis jest łatwo odczytywany i rekonstruowany na serwerze.

Uwaga:

 Jeśli serwer zwraca dane użytkownikom w formacie FDF lub XFDF, jego adres URL musi kończyć się sufiksem #FDF, na przykład http://mójserwer/cgi-bin/mójskrypt#FDF.

HTML

Powoduje, że jest eksportowany plik HTML.

XFDF

Powoduje, że jest eksportowany plik XML. Jego zawartość może obejmować dane z pól formularza, komentarze lub obydwa typy danych.

PDF dokument ukończony

Powoduje, że jest eksportowany cały plik PDF, czyli formularz. Chociaż wybór tej opcji skutkuje większymi plikami niż wybór opcji FDF, jest użyteczny, gdy trzeba zachować podpis elektroniczny.

Uwaga:

 Jeśli użytkownicy wypełniający formularz korzystają z programu Adobe Reader, należy wybrać ustawienie FDF lub XFDF.

Wszystkie pola

Powoduje, że są eksportowane wszystkie pola formularza, nawet niezawierające wartości.

Tylko te

Powoduje, że są eksportowane tylko te pola formularza, które zaznaczono po kliknięciu przycisku Wybierz pola (należy określić też, czy mają być uwzględniane puste pola).

Konwertuj daty do formatu standardowego

Powoduje, że wszystkie daty w formularzach są eksportowane w zwykłym formacie, niezależnie od sposobu ich wprowadzenia.

Dodawanie przycisku Wyzeruj formularz

Przycisk Wyzeruj formularz pozwala wyczyścić wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu. Funkcja ta działa podobnie do polecenia Narzędzia > Przygotuj formularz > Więcej > Wyczyść formularz, które jest dostępne podczas tworzenia i edycji formularzy programu Acrobat. Przycisk można jednak skonfigurować tak, aby były czyszczone tylko konkretne pola.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz, a następnie wybierz Przycisk na pasku narzędziowym i utwórz przycisk.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości przycisku, klikając przycisk dwukrotnie.
 3. Kliknij zakładkę Operacje i wybierz z menu Wybierz wyzwalacz polecenie Mysz w górę.

 4. Wybierz z menu Wybierz operację polecenie Wyzeruj formularz, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Zerowanie formularza wykonaj dowolną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

  • Klikaj poszczególne pola wyboru, aby zaznaczyć lub wyczyścić pola, które mają być zerowane po kliknięciu przycisku.

  • Zaznacz wszystko.

  Na zakładce Operacje w ramach operacji Mysz w górę zostanie wyświetlona opcja Wyzeruj formularz.

 6. Kliknij inną zakładkę okna dialogowego Właściwości przycisku, aby kontynuować określanie właściwości przycisku, albo kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie przycisku Importuj dane

Dzięki skojarzeniu akcji Importuj dane formularza użytkownicy będą mogli wypełniać typowe pola, na przykład pola nazwisk i adresów e-mail, danymi importowanymi z innych formularzy. Przycisk importowania danych pozwoli również wypełniać niektóre pola danymi personalnymi użytkowników. Będą wypełniane tylko pola zgodne. Pola niezgodne będą ignorowane. Przed utworzeniem operacji Importuj dane formularza skonfiguruj formularz zawierający pola informacyjne, z których mają być eksportowane dane.

Uwaga:

Gdy jest wykonywana operacja Importuj dane formularza, wyszukiwanie danych przebiega inaczej w systemie Windows, a inaczej w systemie Mac OS. W systemie Windows polecenie Importuj dane formularza przeszukuje następujące foldery: folder programu Acrobat lub Acrobat Reader , bieżący folder, folder System, folder Windows, folder Moje dokumenty\Adobe\Acrobat oraz foldery określone w instrukcji PATH. W systemie Mac OS operacja Importuj dane formularza przeszukuje folder programu Acrobat lub Acrobat Reader oraz folder System Preferences.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz, a następnie wybierz Przycisk na pasku narzędziowym i utwórz przycisk.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości przycisku, klikając przycisk dwukrotnie.
 3. Kliknij zakładkę Operacje i wybierz z menu Wybierz wyzwalacz polecenie Mysz w górę.

 4. Wybierz z menu Wybierz operację polecenie Importuj dane formularza, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Odszukaj i zaznacz plik FDF, po czym kliknij przycisk Otwórz.

 6. Kliknij inną zakładkę okna dialogowego Właściwości przycisku, aby kontynuować określanie właściwości przycisku, albo kliknij przycisk Zamknij.

Eksportowane wartości CGI

Wartość eksportowana jest daną wysyłaną do aplikacji CGI, która pozwala tej aplikacji zidentyfikować to pole formularza, które zaznaczył użytkownik. Wartość eksportowaną należy określić tylko wtedy, gdy są spełnione dwa poniższe warunki:

 • Dane są gromadzone w bazie danych za pośrednictwem Internetu lub firmowej sieci intranet.

 • Dane różnią się od elementu wyznaczonego przez pole formularza lub pole formularza jest przyciskiem opcji.

  Określając wartości eksportowane, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Fakt zaznaczenia pola wyboru lub przycisku opcji należy wyrażać za pomocą domyślnej wartości eksportowanej, Tak.

 • W przypadku list rozwijanych wartość eksportowaną należy określać tylko wtedy, gdy ma się ona różnić od elementu na liście — na przykład ma być zgodna z nazwą pola formularza w bazie danych. Wartością eksportowaną dla listy rozwijanej jest zawsze element zaznaczony, chyba że w oknie dialogowym Właściwości wprowadzono inną wartość.

 • Związane ze sobą przyciski opcji muszą mieć identyczne nazwy pól, ale muszą różnić się co do wartości eksportowanych. Dzięki temu możliwe jest rozróżnianie przycisków opcji, a wartości przechowywane w bazie danych są poprawne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online