Informacje o warstwach PDF

W plikach PDF utworzonych za pomocą takich aplikacji, jak InDesign, AutoCAD i Visio, można przeglądać i drukować zawartość podzieloną na warstwy, a także poruszać się po tej zawartości.

Sposób wyświetlania warstw określa się za pomocą domyślnych i początkowych ustawień stanu. Na przykład można ukryć warstwę zawierającą informacje o prawach autorskich, gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, zachowując jednak pewność, że zawartość tej warstwy zawsze będzie drukowana.

W programie Acrobat Pro DC można spłaszczać i scalać warstwy, zmieniać ich nazwy i właściwości oraz dodawać do nich operacje. Można także zmieniać układ warstw, importować warstwy z plików obrazów i innych plików PDF oraz blokować warstwy, aby zapobiec ich ukrywaniu.

Program Acrobat Pro DC nie zezwala na tworzenie warstw, których widoczność zmieniałaby się wraz ze zmianą stopnia powiększenia. Niemniej, użytkownik może wyróżnić szczególnie ważny fragment warstwy za pomocą specjalnej zakładki, która będzie umożliwiała powiększanie lub ukrywanie warstwy. W dokumentach PDF z warstwami można też umieszczać łącza, których kliknięcie powoduje, na przykład, przechodzenie do konkretnych warstw czy powiększanie warstw.

Aby zachować warstwy podczas konwertowania dokumentów programu InDesign CS na pliki PDF w programie Acrobat Pro DC, należy upewnić się, że jest włączona opcja zgodności z programem Acrobat w wersji 6.0 (format PDF 1.5) lub nowszej. Należy także sprawdzić, czy opcja Utwórz warstwy programu Acrobat jest zaznaczona w oknie dialogowym Eksportowanie pliku Adobe PDF.

Wyświetlanie i ukrywanie warstw

Informacje zawarte w dokumencie PDF mogą być przechowywane na jego różnych warstwach. Warstwy widoczne w dokumencie PDF są odpowiednikami warstw utworzonych w oryginalnej aplikacji. Panelu Warstwy można używać do sprawdzania warstw oraz wyświetlania lub ukrywania zawartości powiązanej z poszczególnymi warstwami. Elementy na warstwach zablokowanych nie mogą być ukrywane.

Niektóre warstwy mogą być zorganizowane w zagnieżdżone grupy z warstwą nadrzędną. Inne warstwy mogą być pogrupowane bez warstwy nadrzędnej.

Uwaga:

Warstwy zablokowane (oznaczone w panelu Warstwy specjalnymi ikonami warstw zablokowanych) służą tylko do celów informacyjnych. Warstwy zablokowane mogą być tworzone tylko w przypadku plików pochodzących z programów AutoCAD i Visio. W programie Acrobat Standard DC nie można zmienić widoczności zablokowanej warstwy. W programie Acrobat Pro DC zmianę widoczności warstwy zablokowanej umożliwia okno dialogowe Właściwości warstwy.

Panel Warstwy
Panel Warstwy

A. Ikona oka wskazuje wyświetlaną warstwę B. Warstwa zablokowana C. Warstwa ukryta 
 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Warstwy.
 2. Aby ukryć warstwę, kliknij ikonę oka. Aby wyświetlić warstwę ukrytą, kliknij w pustym polu. (Gdy ikona oka jest wyświetlana, znaczy to, że warstwa jest widoczna. Gdy ikona oka nie jest wyświetlana, znaczy to, że warstwa jest ukryta. Ustawienie to zastępuje tymczasowo ustawienia określone w oknie dialogowym Właściwości warstwy).

  Uwaga:

  Jeśli warstwa nadrzędna w grupie zagnieżdżonych warstw jest ukryta, zagnieżdżone warstwy także są automatycznie ukrywane. Jeśli warstwa nadrzędna jest widoczna, zagnieżdżone warstwy można wyświetlić lub ukryć.

 3. Z menu opcji  wybierz jedno z następujących poleceń:

  Spis warstw dla wszystkich stron

  Pozwala wyświetlić listę wszystkich warstw na wszystkich stronach dokumentu.

  Spis warstw dla stron widocznych

  Pozwala wyświetlić listę warstw tylko dla widocznych stron.

  Wyzeruj do widoczności początkowej

  Pozwala przywrócić domyślny stan warstw

  Nadpisz ustawienia drukowania

  Wyświetla warstwy zgodnie z ustawieniami drukowania w oknie dialogowym Właściwości warstwy (Drukuje, jeśli widoczna, Nigdy nie drukuje, Zawsze drukuje).

  Nadpisz ustawienia eksportu

  Wyświetla warstwy zgodnie z ustawieniami eksportowania w oknie dialogowym Właściwości warstwy (Eksportuje, gdy widoczna, Nigdy nie eksportuje, Zawsze eksportuje).

  Nadpisz ustawienia warstw

  Pozwala wyświetlić wszystkie warstwy Opcja ta ma wpływ na całą opcjonalną zawartość dokumentu PDF, w tym na warstwy, które nie występują na liście warstw. Wszystkie warstwy są widoczne niezależnie od ustawień w oknie dialogowym Właściwości warstwy. Dopiero po wyłączeniu opisywanej opcji, pojawia się możliwość zmiany widoczności warstw za pomocą ikony oka. Zmiany wprowadzone podczas edytowania właściwości warstwy w oknie dialogowym Właściwości warstwy zostaną zastosowane dopiero po wybraniu polecenia Wyzeruj do widoczności początkowej z menu opcji. (Ta zasada nie dotyczy zmian nazwy warstwy — te zmiany są uwzględniane natychmiast).

  Uwaga:

  Widok warstwowego pliku PDF nie może zostać zapisany za pomocą ikony oka w panelu Warstwy. Podczas zapisywania pliku, widoczność warstw automatycznie zostanie przywrócona do stanu początkowego.

  Aby zapisać inny widok warstwowego pliku PDF w programie Acrobat Pro, zmień domyślny stan widoczności warstw w oknie dialogowym Właściwości warstwy.

Edycja właściwości warstwy (Acrobat Pro DC)

Kombinacja ustawień stanu domyślnego, widoczności i drukowania reguluje zasady widoczności warstw na ekranie i wydruku. Jeśli warstwa zawiera na przykład znak wodny, można zdecydować, że nie będzie ona nigdy wyświetlana na ekranie, będzie natomiast zawsze drukowana i zawsze eksportowana do innych aplikacji. W tym celu należy włączyć stan domyślny, ustawić widoczność początkową, aby nigdy nie była widoczna, ustawić stan początkowy drukowania jako „zawsze drukuj” oraz stan początkowy eksportowania jako „zawsze eksportuj”. Ponieważ wszystkie stany warstwy będą obsługiwane automatycznie, warstwa nie będzie umieszczana na liście w panelu Warstwy.

Uwaga:

Ustawienia określane w oknie dialogowym Właściwości warstwy odnoszą skutek tylko pod warunkiem, że w preferencjach dokumentu jest zaznaczona opcja Pozwól na ustawienie stanu warstwy przez użytkownika. W przeciwnym wypadku wszystkie ustawienia okna dialogowego Właściwości warstwy oprócz ustawień Nazwa warstwy i Stan domyślny są ignorowane.

 1. Kliknij przycisk Warstwy w panelu nawigacyjnym.
 2. Zaznacz warstwę i wybierz polecenie Właściwości warstwy z menu opcji .
 3. W oknie dialogowym Właściwości warstwy zmień nazwę warstwy lub jedną z poniższych właściwości, po czym kliknij OK:

  Przeznaczenie

  Można zaznaczyć opcję Wyświetl, aby umożliwić włączanie i wyłączanie warstwy, lub opcję Odniesienie, aby warstwa była włączona na stałe i można było edytować jej właściwości. Gdy druga z wymienionych opcji jest zaznaczona, nazwa warstwy jest pisana kursywą.

  Stan domyślny

  Pozwala określić, jaka widoczność domyślna ma obowiązywać przy pierwszym otwarciu dokumentu oraz po wyzerowaniu widoczności początkowej. W zależności od wybranej opcji ikona oka warstwy jest wyświetlana lub ukrywana. Jeśli na przykład ta opcja zostanie wyłączona, ikona oka dla warstwy zostanie ukryta po pierwszym otwarciu dokumentu lub po wybraniu z menu opcji polecenia Wyzeruj do widoczności początkowej.

  Widoczność

  Pozwala określić widoczność warstwy PDF. Można wybrać jedną z następujących możliwości: wyświetlanie warstwy, ukrywanie warstwy lub uzależnienie wyświetlania/ukrywania warstwy od stanu domyślnego.

  Drukuj

  Pozwala określić, czy warstwa ma być drukowana.

  Eksportuj

  Pozwala określić, czy warstwa ma występować w dokumencie wynikowym uzyskanym przez eksport pliku PDF do formatu aplikacji obsługujących warstwy.

  Jeśli autor dokumentu PDF skojarzył z konkretną warstwą jakieś inne, dodatkowe właściwości, są one wyświetlane w dolnej części okna dialogowego Właściwości warstwy.

Zmiana kolejności warstw

W panelu Warstwy można zmienić kolejność poszczególnych warstw. Ta operacja jest przydatna podczas zmieniania kolejności warstw na liście lub podczas przenoszenia warstwy z jednej grupy warstw do drugiej.

Uwaga:

Nie można zmienić kolejności zablokowanych warstw ani warstw w zagnieżdżonych grupach warstw.

 1. Zaznacz warstwę w panelu nawigacyjnym Warstwy.
 2. Umieść kursor po lewej stronie nazwy warstwy, a następnie przytrzymaj klawisz Alt w trakcie przeciągania warstwy do nowego miejsca.

Dodawanie do warstwy elementów nawigacyjnych

Do warstw można dodawać elementy nawigacyjne, takie jak łącza specjalne, których kliknięcie powoduje zmianę bieżącego widoku dokumentu.

Uwaga:

Zgodnie z zasadami pracy z warstwami zmiany widoczności wprowadzone za pomocą ikony oka w panelu Warstwy nie są rejestrowane na pasku narzędzi nawigacyjnych.

Kojarzenie operacji dotyczących widoczności warstwy z zakładkami

 1. Ustaw wymagane właściwości, a także widoczność i stopień powiększenia docelowej warstwy PDF w panelu dokumentu.
 2. Kliknij przycisk Zakładki i wybierz polecenie Nowa zakładka z menu opcji .
 3. Zaznacz nową zakładkę i wybierz polecenie Właściwości z menu opcji .
 4. W oknie dialogowym Właściwości zakładki kliknij zakładkę Operacje.
 5. W polu Wybierz operację wybierz opcję Ustaw widoczność warstwy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij OK.
 6. Zaznacz etykietę zakładki na zakładce Zakładki, po czym nazwij zakładkę.
 1. Ustaw wymagane właściwości warstwy docelowej w panelu dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Miejsca docelowe.

  W panelu ruchomym wyświetlony zostanie panel Miejsca docelowe. Może on zostać połączony z innymi panelami poprzez przeciągnięcie go do panelu nawigacyjnego. Jeśli panel jest zwinięty, kliknij przycisk Miejsca docelowe aby go rozwinąć.

 3. Wybierz polecenie Nowe miejsce docelowe z menu opcji  i wprowadź nazwę tego miejsca.
 4. Wybierz narzędzie Łącze  i przeciągając jego kursor w panelu dokumentu, utwórz łącze. (Ponieważ łącze jest dodawane do wszystkich warstw, nie ma znaczenia fakt, że tworzy się je na warstwie docelowej. Łącze będzie dostępne na każdej z warstw).
 5. W oknie dialogowym Utwórz łącze zaznacz opcję Łącze własne i kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Właściwości łącza kliknij zakładkę Wygląd i określ wygląd łącza.
 7. W oknie dialogowym Właściwości łącza kliknij zakładkę Operacje, wybierz polecenie Ustaw widoczność warstwy i kliknij przycisk Dodaj.
 8. Zamknij okna dialogowe.

  Chcąc przetestować łącze, można zmienić ustawienia warstwy, zaznaczyć narzędzie Rączka i kliknąć na łącze.

Importowanie warstw (Acrobat Pro DC)

Warstwy można importować z pliku PDF lub pliku obrazu do docelowego pliku PDF. Obsługiwane formaty plików obrazów to BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG i TIFF.

 1. Kliknij przycisk Warstwy w panelu nawigacyjnym.
 2. Wybierz polecenie Importuj jako warstwę w menu opcji .
 3. W oknie dialogowym Importowanie jako warstwy kliknij przycisk Przeglądaj i zlokalizuj plik do zaimportowania. Jeśli plik źródłowy jest dokumentem wielostronicowym, w polu Numer strony wprowadź numer strony, która ma zostać zaimportowana. Jeśli plik docelowy jest dokumentem wielostronicowym, określ wartość pola Numer strony docelowej w sekcji Podgląd w oknie dialogowym.
 4. Zaznacz jedną z poniższych opcji importu:

  Utwórz nową warstwę

  Powoduje utworzenie jednej, oddzielnej warstwy z dokumentu źródłowego. Należy wprowadzić nazwę nowej warstwy.

  Dodaj do grupy

  Umożliwia określenie istniejącej już grupy warstw, do której ma zostać dodana importowana warstwa. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy docelowy plik PDF zawiera co najmniej jedną grupę warstw i gdy jest zaznaczona opcja Utwórz nową warstwę.

  Dodaj do istniejącej warstwy

  Powoduje dodanie zawartości z dokumentu źródłowego do istniejącej już warstwy w dokumencie docelowym. Należy wybrać warstwę z dokumentu docelowego. Zaimportowana zawartość będzie miała takie same właściwości warstwy jak istniejąca warstwa w dokumencie docelowym. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dokument docelowy zawiera warstwy.

  Kopiuj warstwy ze źródła

  Umożliwia zaimportowanie warstw z dokumentu źródłowego. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dokument źródłowy zawiera warstwy.

 5. Należy dopasować ustawienia Położenie i Wygląd stosownie do potrzeb, a następnie kliknąć przycisk OK.

Scalanie i spłaszczanie warstw (Acrobat Pro DC)

Scalane warstwy uzyskują właściwości warstwy, na której odbywa się scalanie (warstwy docelowej). Spłaszczanie warstw PDF polega na ukrywaniu wszystkich elementów, które nie są widoczne w spłaszczonym widoku warstw, oraz na konsolidowaniu wszystkich warstw.

Uwaga:

Operacji spłaszczania i scalania nie można cofnąć.

Scalanie warstw

 1. Kliknij przycisk Warstwy i wybierz polecenie Scal warstwy z menu opcji .
 2. W panelu Warstwy do połączenia zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 3. Aby usunąć warstwę ze środkowego panelu, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. W panelu Warstwa docelowa do połączenia w zaznacz warstwę, w której zaznaczone warstwy mają zostać scalone.

Spłaszczanie warstw

 1. Kliknij przycisk Warstwy i wybierz polecenie Spłaszcz warstwy z menu opcji .

Edycja dokumentów z warstwami

Elementy dokumentów PDF z warstwami mogą być zaznaczane i kopiowane za pomocą narzędzi do zaznaczania, takich jak Zaznaczanie czy Zdjęcie. (Plik PDF w programie Acrobat Reader DC musi zawierać prawa użytkowania). W programie Acrobat DC można edytować zawartość za pomocą narzędzia Edycja tekstu i obrazów. Wymienione narzędzia umożliwiają rozpoznawanie i zaznaczanie widocznej zawartości bez względu na to, czy znajduje się ona na zaznaczonej warstwie.

Jeśli edytowana lub usuwana zawartość w programie Acrobat DC jest skojarzona z jedną warstwą, wprowadzane zmiany są odzwierciedlane na tej warstwie. Jeśli edytowane lub usuwane elementy są skojarzone z wieloma warstwami, wprowadzane zmiany są odzwierciedlane na każdej z nich. Na przykład, jeśli zachodzi potrzeba zmiany tytułu i tekstu stojącego obok, przy czym obydwa elementy są wyświetlane na pierwszej stronie dokumentu, ale znajdują się na innych warstwach, edycja elementów pierwszej z warstw spowoduje zmianę zawartości obydwu warstw.

W przypadku dodawania elementów (np. komentarzy, stempli i pól formularzy) do dokumentów z warstwami obowiązują takie same zasady, jak w przypadku zwykłych dokumentów PDF. Wybrane elementy nie są jednak dodawane do konkretnej warstwy, nawet jeśli warstwa ta jest zaznaczona. Są one dodawane do całego dokumentu.

Aby połączyć dokumenty PDF zawierające warstwy w programie Acrobat DC, można użyć polecenia Scal pliki w jeden plik PDF. Warstwy każdego z dokumentów są grupowane w panelu Warstwy panelu nawigacji pod osobnymi nagłówkami. Grupę można zwinąć lub rozwinąć, klikając na pasku tytułowym na jej ikonę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online