Wyświetlanie problemów inspekcji wstępnej w strukturze PDF

Szczegółowe informacje o strukturze pliku PDF można znaleźć w dokumentach Centrum Technologii PDF firmy Adobe pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_pl (tylko w języku angielskim). Użytkownicy znający format plików PDF na poziomie zaawansowanym mogą sprawdzić wewnętrzną strukturę pliku PDF i jego czcionki pod kątem poprawności technicznej dla niezgodności wykrytych podczas inspekcji wstępnej. Inspekcja wstępna zapewnia trzy opcje szczegółowego badania dokumentu PDF. Każda z opcji daje do dyspozycji specjalne narzędzia do analizy obiektów i czcionek powodujących niezgodności.

Bardzo ważna jest dogłębna znajomość wewnętrznych struktur czcionek oraz specyfikacji czcionek typu Type 1, TrueType i OpenType. Specyfikacje czcionek wymieniono w bibliografii do podręcznika.

Uwaga:

Program umożliwia przeglądanie struktury pliku PDF oraz czcionek bez możliwości ich edytowania.

Przeglądanie wewnętrznej struktury pliku PDF

Struktura dokumentu PDF, określona przez strumienie zawartości i obiekty Cos, jest wyświetlana w postaci drzewa. (Strumienie zawartości reprezentują strony, obiekty XObject formularza, znaki czcionek Type 3 oraz wygląd komentarzy i pól formularzy. Do obiektów Cos należą takie elementy, jak przestrzenie kolorów, obrazy i obiekty XObject).

Sprawdź składnię dokumentu PDF, wyświetl wyniki korekty lub znajdź przyczynę niezgodności. Wybierz spośród pięciu trybów organizacji strumieni zawartości na różne sposoby. Nie można edytować dokumentu PDF w oknie Struktura wewnętrzna PDF.

Uwaga:

Nie należy mylić wewnętrznej struktury dokumentu ze strukturą logiczną oznakowanych dokumentów PDF, która ułatwia korzystanie z dokumentu użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Struktura wewnętrzna jest nadzbiorem wszystkich obiektów występujących w dokumencie, w tym znaczników.

Przed przystąpieniem do przeglądania struktury wewnętrznej dokumentu PDF należy przeprowadzić kontrolę inspekcji wstępnej.

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Przeglądaj strukturę wewnętrzną PDF.

  Zostanie otwarte okno Struktura wewnętrzna PDF, przedstawiające informacje dotyczące dokumentu oraz katalog dokumentu (element główny hierarchii obiektów dokumentu) w widoku drzewa.

 2. Strukturę dokumentu można przeglądać, rozwijając poszczególne elementy drzewa.
 3. Klikanie przycisku Strona powoduje wyświetlanie struktury poszczególnych stron.

 4. Aby zmienić wygląd strumieni zawartości w widoku drzewa, na pasku narzędziowym wybierz tryb wyświetlania:

  Klasyczny 

  Powoduje wyświetlanie strumieni zawartości w postaci sekwencji operatorów zawartości strony. Rozwinięcie poddrzewa operatora powoduje wyświetlenie jego argumentów. Jest to widok domyślny.

  Powoduje grupowanie wszystkich operatorów należących do tego samego poziomu zagnieżdżenia stanu grafiki w obrębie pary operatorów q/Q. Rozwinięcie poddrzewa pary operatorów q/Q powoduje wyświetlenie operatora i parametrów zawartych wewnątrz.

  BMC 

  Podobnie jak w przypadku trybu Q, przy czym strumienie zawartości są uporządkowane według poziomów zagnieżdżenia oznaczonej zawartości (BMC/EMC).

  BT/ET 

  Powoduje uporządkowanie strumieni zawartości według bloków tekstu zawartych między operatorami BT i ET.

  Fragment 

  Powoduje wyświetlenie strumieni zawartości w postaci szeregu fragmentów. Fragment jest spójną grupą obiektów należących do tego samego stanu grafiki. W tym widoku każdy fragment reprezentuje typ operacji rysowania (na przykład zamalowanie obszaru) i jego stan grafiki.

Przeglądanie struktury wewnętrznej czcionek

Przeglądanie wewnętrznej struktury czcionek osadzonych w dokumencie PDF przy większym poziomie szczegółowości niż w przypadku inspekcji wstępnej jest możliwe dzięki użyciu widoku graficznego prezentującego obrys i współrzędne każdego glifu. Umożliwia to ustalanie źródeł rozmaitych problemów występujących podczas inspekcji wstępnej, takich jak niezgodności spowodowane niespójnymi szerokościami glifów.

Przed przystąpieniem do przeglądania struktury wewnętrznej czcionek należy przeprowadzić kontrolę inspekcji wstępnej.

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Przeglądaj strukturę wewnętrzną wszystkich czcionek w dokumencie.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić strukturę pojedynczej czcionki, rozwiń pozycję Czcionki w Wyniki > Podsumowanie. Następnie zaznacz czcionkę i w menu opcji wybierz polecenie Przeglądaj strukturę wewnętrzną czcionek.

 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące glifów, kliknij jeden z następujących przycisków:

  Wyświetlaj siatkę 

  Powoduje wyświetlenie źródła przestrzeni współrzędnych glifu oznaczonej dwiema zielonymi liniami prostopadłymi.

  Wyświetlaj pola 

  Powoduje wyświetlenie obszaru wykorzystywanego przez wybrany glif oraz maksymalnego obszaru wykorzystywanego przez wszystkie glify przy użyciu niebieskich linii pokrywających się na górze i na dole.

  Wyświetlaj wypełnienie 

  Powoduje wyświetlenie obszarów wypełnionych glifów w kolorze szarym.

  Wyświetlaj punkty 

  Powoduje wyświetlenie wszystkich punktów użytych do zdefiniowania obrysu glifu. Czarne punkty oznaczają kontur obrysu. Czerwone punkty oznaczają krzywe Beziera i są przesunięte względem konturu obrysu.

  Wyświetlaj kursor 

  Powoduje wyświetlenie wybranego w danej chwili punktu, oznaczonego dwiema karmazynowymi liniami prostopadłymi. Ten przycisk jest dostępny pod warunkiem, że wybrano opcję Wyświetlaj punkty.

 3. Aby zmienić wielkość obszaru wyświetlania glifu, przeciągnij uchwyt między widokiem drzewa a obszarem wyświetlania glifu w górę lub w dół.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online