Informacje o profilach kolorów

Do precyzyjnego i spójnego zarządzania kolorami niezbędne jest używanie dokładnych profili ICC dla wszystkich urządzeń, które przetwarzają kolory. Np. nawet zupełnie prawidłowo zeskanowany obraz może być nieprawidłowo wyświetlany na ekranie, jeśli nie ma precyzyjnego profilu skanera. Wynika to z różnic między skanerem a oprogramowaniem wyświetlającym ten obraz. Niewłaściwy sposób wyświetlania może z kolei prowadzić do zupełnie niepotrzebnych i czasochłonnych, a niekiedy wręcz destrukcyjnych „korekt” obrazu, który w rzeczywistości ma dobrą jakość. Dzięki dokładnemu profilowi skanera program do importowania obrazów jest w stanie zniwelować wszelkie różnice między skanerem i monitorem, a w konsekwencji wyświetlić kolory faktycznie zarejestrowane przez skaner.

System zarządzania kolorami korzysta z następujących typów profili:

Profile monitorów

Opisują, w jaki sposób monitor odtwarza w danym momencie kolory. Profil monitora należy utworzyć w pierwszej kolejności, ponieważ na etapie projektowania szczególne znaczenie ma właściwy sposób wyświetlania kolorów. Jeśli wygląd kolorów na ekranie monitora nie odpowiada faktycznym definicjom kolorów w dokumencie, nie jest możliwe utrzymanie spójności kolorów.

Profile urządzeń wejściowych

Opisują, w jaki sposób dane urządzenie wejściowe przechwytuje lub skanuje kolory. Jeśli cyfrowy aparat fotograficzny umożliwia wybór profilu, zaleca się wybranie profilu Adobe RGB. W przeciwnym razie należy użyć profilu sRGB (który jest domyślnym profilem większości aparatów). Zaawansowani użytkownicy mogą zmieniać profile w zależności od oświetlenia. W przypadku profili skanera, niektórzy fotograficy tworzą oddzielne profile dla różnych rodzajów skanowanych klisz.

Profile urządzeń wyjściowych

Opisują przestrzeń kolorów urządzeń wyjściowych, takich jak drukarki i maszyny drukarskie. System zarządzania kolorami wykorzystuje profile urządzeń wyjściowych do przeprowadzenia poprawnej konwersji kolorów dokumentu na kolory z przestrzeni odpowiednich urządzeń wyjściowych. Profil wyjściowy powinien ponadto uwzględniać konkretne warunki drukowania, na przykład typ papieru i rodzaj farby. Na przykład papier błyszczący nadaje się do drukowania innych zakresów kolorów niż papier matowy.

Większość sterowników drukarek zawiera wbudowane profile kolorów. Przed nabyciem profili niestandardowych warto wypróbować te profile wbudowane.

Profile dokumentów

(nie dotyczy plików PDF) Zdefiniuj określoną przestrzeń kolorów dokumentu RGB lub CMYK. Dzięki przypisaniu do dokumentu odpowiedniego profilu (co nazywa się również oznakowaniem dokumentu) aplikacja może przekazać dalej dokładne dane o rzeczywistym wyglądzie kolorów w tym dokumencie. Na przykład R=127, G=12, B=107 to tylko zbiór liczb, które mogą być różnie interpretowane przez różne urządzenia wyświetlające. Jednak oznakowanie takiego dokumentu profilem Adobe RGB spowoduje, że podane wartości będą oznaczać konkretny kolor (konkretną długość fali); w tym wypadku będzie to odcień koloru fioletowego.

Przy włączonym zarządzaniu kolorami aplikacje firmy Adobe automatycznie przypisują do nowych dokumentów odpowiednie profile kolorów — profile są wybierane na podstawie opcji przestrzeni roboczej, określonych w oknie dialogowym Ustawienia kolorów. Dokumenty bez przypisanych profili są nazywane dokumentami nieoznakowanymi; zawierają tylko surowe wartości liczbowe kolorów. Aplikacje firmy Adobe wyświetlają i edytują kolory nieoznakowanych dokumentów przy użyciu profilu bieżącej przestrzeni roboczej.

Zarządzanie kolorami za pomocą profili
Zarządzanie kolorami za pomocą profili

A. Profile opisują przestrzeń kolorów urządzenia wejściowego i dokumentu. B. Na podstawie opisów zawartych w profilu, system zarządzania kolorami identyfikuje rzeczywiste kolory dokumentu. C. Profil monitora informuje system zarządzania kolorami, w jaki sposób należy przekonwertować liczbowe wartości zawarte w dokumencie na przestrzeń kolorów monitora. D. System zarządzania kolorami używa profilu urządzenia wyjściowego, aby przekonwertować liczbowe wartości zawarte w dokumencie na wartości z przestrzeni kolorów tego urządzenia. Dzięki temu wydrukowane zostaną właściwe kolory. 

Informacje o kalibrowaniu i profilowaniu monitora

Oprogramowanie do tworzenia i edycji profili umożliwia zarówno kalibrowanie, jak i profilowanie monitorów. Kalibrowanie monitora ma na celu dostosowanie go do określonego standardu; na przykład jeden ze standardów wyświetlania kolorów przewiduje, że temperatura punktu bieli musi wynosić 5000° K. Profilowanie monitora polega na tworzeniu profilu opisującego sposób odtwarzania kolorów przez ten monitor.

Kalibracja monitora wymaga dostrojenia następujących ustawień obrazu:

Jasność i kontrast

Ustawienia odpowiedzialne za intensywność i zakres wyświetlanych kolorów. Ustawienia te mają takie samo działanie, jak w przypadku zwykłego telewizora. W wyborze optymalnych ustawień jasności i kontrastu może pomóc narzędzie do kalibracji monitora.

Gamma

Jasność półcieni. Wartości odcieni pośrednich (między bielą a czernią), które wyświetla monitor, układają się nieliniowo. Gdyby przedstawić je na wykresie, utworzyłyby krzywą, a nie prostą. Wartość Gamma odpowiada wartości takiego punktu na tej krzywej, który znajduje się dokładnie pośrodku między czernią i bielą.

Luminofory

Substancje luminescencyjne, dzięki którym monitory CRT emitują światło. Różne luminofory mają różne charakterystyki kolorów.

Punkt bieli

Kolor oraz intensywność najjaśniejszego odcienia bieli, który może odtworzyć monitor.

Kalibrowanie i tworzenie profilu monitora

Kalibrowanie monitora polega na dostosowaniu go do określonego standardu. Jeśli monitor jest skalibrowany, narzędzie do obsługi profili umożliwia zapisanie profilu kolorów tego monitora. Profil opisuje sposób wyświetlania kolorów przez monitor — informuje o tym, które kolory może wyświetlać, a których nie. Określa także, w jaki sposób należy konwertować liczbowe wartości kolorów, aby uzyskać na ekranie pożądany efekt.

 1. Upewnij się, że monitor jest włączony od co najmniej pół godziny. Jest to czas niezbędny do tego, aby monitor „rozgrzał się” i poprawnie odtwarzał kolory.

 2. Upewnij się, że monitor może wyświetlać co najmniej kilka tysięcy kolorów. Najlepiej, aby był ustawiony na wyświetlanie milionów kolorów (24-bitową lub większą głębię kolorów).
 3. Usuń wszelkie kolorowe wzorki z pulpitu. Ustaw pulpit na wyświetlanie neutralnych szarości. Jaskrawe lub intensywne kolory otaczające dokument zaburzają prawidłową percepcję barw.

 4. Skalibruj i wyprofiluj monitor, wykonując jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows zainstaluj i użyj narzędzia do kalibrowania monitora .

  • W systemie Mac OS użyj narzędzia do kalibrowania, które jest dostępne w zakładce Preferencje systemu/Wyświetlanie/Kolor.

  • Dla uzyskania najlepszych wyników należy skorzystać z oprogramowania i urządzeń pomiarowych, produkowanych przez specjalistyczne firmy. Użycie urządzenia do pomiaru kolorów w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem gwarantuje najbardziej dokładne profile, taki instrument może bowiem mierzyć kolory wyświetlane na ekranie bardziej precyzyjnie, niż ludzkie oko.

  Uwaga:

  Parametry monitora pogarszają się z czasem. Dlatego też okresowo (np. co miesiąc) warto ponownie kalibrować monitor. W przypadku zbyt starego monitora dostosowanie go do przyjętych standardów może być trudne lub niewykonalne.

Większość programów do profilowania monitorów automatycznie nadaje nowemu profilowi monitora status profilu domyślnego. Instrukcje ręcznego przypisywania profilu do monitora można znaleźć w Pomocy systemu operacyjnego.

Instalowanie profilu kolorów

Profile kolorów są często instalowane podczas dodawania urządzenia do systemu. Dokładność takich profili (nazywanych również profilami wewnętrznymi lub profilami systemowymi) jest różna dla różnych urządzeń. Profile urządzeń można uzyskać od usługodawcy lub pobrać z Internetu; można też tworzyć własne profile, do czego są niezbędne odpowiednie narzędzia.

 • W systemie Windows: kliknij profil prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Instaluj profil. Możesz też skopiować profile do folderu WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • W systemie Mac OS: skopiuj profile do folderu /Library/ColorSync/Profiles lub /Users/[nazwa użytkownika]/Library/ColorSync/Profiles.

  Po zainstalowaniu profili kolorów trzeba ponownie uruchomić aplikacje firmy Adobe.

Osadzanie profilu kolorów

W obiekcie można osadzić profil koloru. Program Acrobat dołącza odpowiedni profil — zgodnie z ustawieniami okna dialogowego Konwersja kolorów — do wybranych obiektów w pliku PDF. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konwersja kolorów oraz zarządzanie tuszem (Acrobat Pro DC).

Konwertowanie kolorów do innego profilu (Acrobat Pro DC)

Konwersja kolorów w dokumencie jest możliwa dzięki zastosowaniu narzędzia Konwersja kolorów dostępnego w pasku narzędzi Drukowanie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konwersja kolorów oraz zarządzanie tuszem (Acrobat Pro DC).