Konwertowanie plików PDF na format PDF/X, PDF/A lub PDF/E

Zawartość pliku PDF można poddać sprawdzaniu poprawności w odniesieniu do kryteriów PDF/X, PDF/A, PDF/VT lub PDF/E. Można także zapisać kopię pliku PDF w formacie PDF/X, PDF/A lub PDF/E pod warunkiem, że jest on zgodny z określonymi wymaganiami. Na przykład, w niektórych okolicznościach do zgodności z wersjami PDF/X-1a, PDF/X-3 i PDF/X-4 wymagany jest profil ICC, który opisuje urządzenie docelowe. Jeżeli w dokumencie nie osadzono profilu wyjściowego ICC, przed zapisaniem należy taki profil osadzić.

Przy użyciu kreatora standardów można przekonwertować plik PDF do formatu PDF zgodnego ze standardami. Ten kreator prowadzi użytkownika przez proces konwersji i udostępnia informacje o przeznaczeniu poszczególnych formatów. Użytkownicy, którzy znają standardy, mogą użyć do konwersji pliku PDF profilu wbudowanego lub profilu utworzonego za pomocą kreatora.

Uwaga:

Pliki zgodne ze standardami PDF/X i PDF/A można także tworzyć w programie Acrobat Distiller.

Konwertowanie na format PDF/X, PDF/A lub PDF/E przy użyciu profilu

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie.

  Narzędzia drukarskie zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

 2. Kliknij Inspekcja wstępna.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna.

 3. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz opcję Standardy PDF z listy rozwijanej Biblioteki.

 4. Kliknij kartę Profile.

 5. Rozwiń profile zgodności i wybierz odpowiedni profil. Na przykład w obszarze Zgodność z PDF/A wybierz profil Konwertuj na PDF/A-1b.

 6. Kliknij przycisk Analizuj i popraw.

 7. Aby przekonwertować plik na podstawie wybranego profilu, kliknij Zapisz .

Konwertowanie na format PDF/X, PDF/A lub PDF/E przy użyciu kreatora

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie.

  Narzędzia drukarskie zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

 2. Kliknij Inspekcja wstępna.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna.

 3. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Standardy.

 4. Zaznacz opcję Zapisz jako PDF/X, Zapisz jako PDF/A lub Zapisz jako PDF/E, a następnie kliknij Kontynuuj.

 5. Zaznacz żądaną wersję i kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz profil konwersji i jedno z dostępnych środowisk wyświetlania lub drukowania.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować poprawki podczas konwersji, zaznacz pole wyboru Zastosuj poprawki.
  • Kliknij ikonę ze znakiem zapytania, aby zobaczyć listę zastosowanych korekt.
  • Aby zapisać profil, kliknij Zapisz jako profil.

  • Aby przekonwertować plik PDF na podstawie wybranego profilu i ustawień, kliknij Zapisz jako.

Jeśli konwersja powiedzie się, w oknie dialogowym Inspekcja wstępna zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony czerwony znak X.

Sprawdzanie zgodności pliku PDF z kryteriami PDF/X, PDF/A, PDF/VT lub PDF/E

Pliki w standardach PDF/X, PDF/A, PDF/VT i PDF/E można tworzyć na wiele sposobów, np. w programie Acrobat Distiller lub za pomocą polecenia Plik > Zapisz jakoinne polecenie. W przypadku otwarcia pliku PDF zgodnego z tymi standardami, informacje o standardach można wyświetlić w panelu Nawigacja. (Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji, a następnie kliknij Standardy .). Menu i panel Standardy są dostępne, jeśli plik PDF jest zgodny z jednym ze standardów. Panel Standardy obecny jest we wszystkich wersjach (Acrobat Professional, Standard, a nawet Reader). Funkcjonalność Zweryfikuj zgodność obecna jest tylko w programie Acrobat.

W sekcji Zgodność znajdują się informacje o standardzie użytym do utworzenia pliku, nazwie ISO i o tym, czy plik został sprawdzony jako zgodny ze standardem PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA lub PDF/E. W sekcji Wyjściowa metoda konwersji znajdują się informacje o ustawieniach kolorów skojarzone z danym plikiem. Aby sprawdzić zgodność pliku ze standardami, kliknij Weryfikuj zgodność.

Usuwanie informacji PDF/X, PDF/A lub PDF/E

Wszystkie informacje dotyczące standardu PDF/X, PDF/A lub PDF/E, takie jak środowisko wyjściowe lub klucz wersji GTS_PDFX, można usunąć z pliku. Ta czynność jest przydatna, gdy plik został zmodyfikowany, jeśli plik ma zostać utworzony na nowo lub gdy profil ICC stał się zbyt duży.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie.

  Narzędzia drukarskie zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

 2. Kliknij Inspekcja wstępna.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna.

 3. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz opcję Standardy PDF z listy rozwijanej Biblioteki.

 4. Kliknij kartę Korekty.

 5. Rozwiń grupę Informacje o dokumencie i metadane, a następnie wybierz opcję Usuń informacje o <nazwa_zgodności>. Na przykład wybierz opcję Usuń informacje PDF/A.

 6. Kliknij opcję Popraw.

 7. Określ lokalizację, aby zapisać plik, i kliknij Zapisz.

Jeśli operacja powiedzie się, w zakładce Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony czerwony znak X.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online