Informacje o zmiennych inspekcji wstępnej

Zmienne inspekcji wstępnej to autonomiczne obiekty danych, których można używać, by tworzyć elastyczne i wydajne obiegi pracy. Pozwalają zmieniać wartości kontroli i korekty bez konieczności zmiany samego profilu. Zmienne pozwalają skontrolować informacje lub dokonać korekty w trakcie wykonywania profilu bez konieczności wstępnego definiowania takich informacji. Główną korzyścią z zastosowania zmiennych jest możliwość odłożenia kontroli i korekt związanych z przetwarzaniem pliku PDF do momentu, w którym to przetwarzanie już się zaczęło. Możesz skonfigurować profil inspekcji wstępnej do wykonania różnych zadań, z których każde wykona inną operację w oparciu o zmienne, które dodajesz w ramach definicji zadania. Za każdym razem możesz wybrać inne wartości dla danej operacji.

Wiele elementów kontroli wstępnej, takich jak profile, kontrole i korekty, można wykonać, wykorzystując zmienne. Zmiennych można użyć, aby skonfigurować następujące funkcje:

 • Włączanie i wyłączanie kontroli i korekt wewnątrz profilu.
 • Zmiana poziomu istności dla kontroli i korekt.
 • Przeglądanie różnych opcji menu wyskakujących.
 • Pola następujących typów: pola wyboru, pola wyskakujące lub pola wprowadzania tekstu i liczb.
 • Pola nazwy i opisu.

Możesz przejść do opcji zmiennych podczas edycji profilu, kontroli i korekt inspekcji wstępnej. Kiedy klikniesz ikonę zmiennych , pojawi się lista zmiennych. Zmienna użyta w bieżącym kontekście (profilu, kontrolach lub korektach) będzie znajdować się na pierwszym miejscu, a dalej znajdą się zmienne z bieżącej biblioteki.

Tworzenie zmiennej

 1. Kliknij ikonę zmiennej  .

 2. Wybierz polecenie Nowa zmienna. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna: nowa zmienna.

 3. Określ następujące parametry dla nowej zmiennej:

  • Klucz:  do konfiguracji wartości w profilach, kontrolach lub korektach.
  • Etykieta: używana w interfejsie użytkownika. Na przykład w oknie dialogowym Inspekcja wstępna: określ wartości zmiennej.
  • Typ: typ wartości, dla której zmienna jest użyta.
  • Wartość domyślna: wartość domyślna, która zostanie użyta, jeśli w trakcie działania nie zostanie określona inna wartość.
  • Ogranicz wartości wprowadzane do określonych wartości: definiuje zakres szczegółowych wartości jakie mogą przybierać zmienne.
  • Lista: wybierz listę wartości dla zmiennej a trakcie działania.
  • Pokaż wyniki ewaluacji: aby sprawdzić, czy dana wartość jest odpowiednia dla zmiennej, czy też nie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie zmiennych

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij polecenie Opcje > Utwórz kontrolę.

 2. W prawym panelu wybierz właściwość i kliknij polecenie Dodaj.

  Inspekcja wstępna: nowa kontrola
 3. Kliknij ikonę zmiennej .

  Przypisywanie zmiennej
 4. Utwórz nową zmienną i określ jej wartość. Alternatywnie, aby przypisać wartość do dodanej właściwości, wybierz zmienną z listy wszystkich dostępnych kluczy zmiennych.

  Klucz zmiennej jest wyświetlany jako <klucz: wartość> w odpowiednim polu (dla pól wprowadzania danych tekstowych lub menu wyskakujących) lub obok (dla pól wyboru).

  Uwaga:

  Opcja zmiennej nie jest dostępna dla każdej z właściwości.

 5. Kliknij przycisk OK.

Odłączanie zmiennych

Aby odłączyć zmienną, usuń z pola wprowadzone dane tekstowe. Aby wybrać inną zmienną, kliknij ikonę zmiennej i wybierz żądaną zmienną.

Uruchamianie profili ze zmiennymi

Po uruchomieniu profilu, kontroli lub korekty, zawierających jedną lub więcej zmiennych, których wartości należy wprowadzić, zostaje wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna: określ wartość zmiennej.

 

Określ wartość zmiennej

Aby sprawdzić dodatkowe informacje o wprowadzonej wartości, kliknij ikonę .

Sprawdzanie dodatkowych informacji

Wprowadź nowe wartości lub pozostaw automatycznie wprowadzone wartości domyślne. Jeśli wprowadzona wartość jest nieprawidłowa, wyświetlony zostaje komunikat o błędzie.

Błąd, wprowadzono nieprawidłową wartość

Wartości zmiennych pojawiają się także w raporcie Wyniki inspekcji wstępnej.

Wartość zmienna w inspekcji wstępnej: Wyniki

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online