Informacje o profilach inspekcji wstępnej

Przydatność wyników wstępnej inspekcji dokumentu zależy od tego, czy zdefiniowano właściwe kryteria inspekcji. Kryteria te są zapisywane w pliku nazywanym profilem inspekcji wstępnej, który zawiera kryteria inspekcji. Profil inspekcji wstępnej zawiera jedną lub więcej kontroli bądź korekt albo zarówno kontroli, jak i korekt. Każda kontrola zawiera jedno lub więcej stwierdzeń sprawdzających poprawność zawartości dokumentu PDF. Inspekcja wstępna wyświetla błąd tylko wtedy, gdy wszystkie właściwości w danym zestawie kontrolnym zgłaszają błąd. W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej można określić używane wartości oraz sposób obsługi niezgodności. Można np. utworzyć profil, który powoduje wyłącznie zgłaszanie niezgodności, albo profil, który powoduje automatyczną korektę niezgodności (zgodnie z zadanymi parametrami). Profil zawierający korektę jest oznaczony wypełnioną szarą ikoną klucza.

Program Adobe Acrobat zawiera kilka gotowych profilów inspekcji wstępnej, zorganizowanych w grupy, np. Druk cyfrowy, Analiza PDF, Przygotowanie do druku oraz Zgodność z PDF/A, z PDF/E lub z PDF/X. Gotowe profile można wykorzystywać bez modyfikacji albo tworzyć na ich podstawie własne profile. W skład profilu wchodzą zestawy kontrolne, które są zorganizowane według kategorii takich jak Dokument, Strony, Obrazy, itd. (Uwaga: w starszych wersjach programu Acrobat, zestawy kontrolne nazywane były regułami). Każdy zestaw kontrolny w profilu odwołuje się do konkretnej właściwości dokumentu.

Aby ułatwić sobie wybór właściwości dokumentu analizowanych przez profil inspekcji wstępnej, warto przejrzeć informacje o każdej z kontroli zaznaczonych w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej. Opisano tam kryteria, jakie są używane do analizowania bądź korygowania właściwości dokumentu.

Wyświetlanie profilów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   

  • Jeśli okno dialogowe inspekcji wstępnej nie jest otwarte, wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna.
  • Przejdź do wybranej biblioteki na pomocą rozwijanej listy bibliotek w górnej części ekranu.
  • Jeśli w oknie dialogowym Inspekcja wstępna jest wyświetlany inny panel, kliknij zakładkę Profile.

   

 2. Rozwiń pożądane grupy profilów.

  Wyświetlona lista będzie zawierać wszystkie predefiniowane profile oraz wszystkie profile utworzone przez użytkownika.

Konfiguracja ulubionych profilów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli okno dialogowe inspekcji wstępnej nie jest otwarte, wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna.

  • Jeśli w oknie dialogowym inspekcja wstępna jest wyświetlany inny panel, kliknij zakładkę Profile.

 2. Rozwiń odpowiednie grupy.
 3. Wybierz profil, kliknij flagę obok nazwy, a następnie wybierz pozycję Ulubiony.

Omówienie okna dialogowego Edytuj profil inspekcji wstępnej

Okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej zawiera wszystkie dostępne profile oraz wskazuje, które właściwości dokumentu są analizowane. Za pomocą tego okna dialogowego można odblokować lub zablokować profil, utworzyć nową grupę profilów, a także określić kryteria inspekcji. Rozwijając profil, można wyświetlić dodatkowe informacje i opcje.

Aby otworzyć okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej, należy rozwinąć grupę profilów w oknie dialogowym Inspekcja wstępna, zaznaczyć profil i kliknąć przycisk Edytuj (lub wybrać z menu Opcje polecenie Edytuj profile inspekcji wstępnej).

Okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej
Okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej

A. Profil B. Predefiniowane zestawy kontrolne C. Więcej opcji D. Grupy profilów 

Dodawanie i usuwanie profilów

Użytkownik może utworzyć swój profil inspekcji wstępnej. Przed jego utworzeniem powinien jednak sprawdzić, czy wśród istniejących profilów nie istnieje profil zbliżony do planowanego. Jeśli profil taki istnieje, może go powielić i zmienić tylko niektóre części.

Profil inspekcji wstępnej musi zawierać przynajmniej jedną kontrolę lub korektę i jedną właściwość sprawdzającą poprawność zawartości dokumentu PDF. Gdy użytkownik tworzy nowy zestaw kontrolny, może korzystać z już zdefiniowanych właściwości lub na bieżąco tworzyć nowe. Profile (nowe lub modyfikowane) powinny zawierać dokładnie tyle zestawów kontrolnych, ile potrzeba, a właściwości zestawów powinny być możliwie najprostsze i możliwie najbardziej czytelne. Na przykład, można rozszerzyć istniejący profil PDF/X o sprawdzanie warunków niedotyczących standardu PDF/X, takich jak rozdzielczość obrazu.

Tworzenie profilu

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz profile .

 2. Wybierz polecenie Opcje > Utwórz nowy profil inspekcji wstępnej.

 3. Wpisz nazwę i cel nowego profilu oraz określ inne opcje zgodnie z wymaganiami.

  Domyślnie, nowo utworzone profile umieszczane są w grupie Własne profile. Można je jednak przypisać do innej grupy.

 4. Rozwiń profil w kolumnie po lewej stronie.
 5. Zmodyfikuj istniejące zestawy kontrolne.
 6. Dodaj kolejne zestawy kontrolne i korekty.

Powielanie profilu

 1. W panelu Profile w oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij przycisk Wybierz profile .

 2. Zaznacz istniejący profil i wybierz polecenie Opcje > Powiel profil inspekcji wstępnej.

  Powielony profil zostanie dodany do tej samej grupy co profil oryginalny.

Tworzenie grupy profilów

 1. Zaznacz profil w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej.

 2. Wybierz opcję Nowa grupa z listy rozwijanej Grupa.

 3. Wpisz nazwę grupy i kliknij OK.

  Uwaga:

  W przypadku wybrania grupy profilów wszystkie profile zostaną przeniesione do nowej grupy.

Usuwanie profilu

 1. W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej zaznacz profil i kliknij ikonę Usuń .

Importowanie i eksportowanie profilów inspekcji wstępnej

Profile inspekcji wstępnej mogą być współużytkowane z innymi osobami. Jest to użyteczne zwłaszcza wtedy, gdy od innych osób wymaga się przeprowadzenia inspekcji na z góry określonych warunkach. Na przykład, firma świadcząca usługi drukowania może wymagać od swoich klientów wysyłania plików odpowiednio przygotowanych, w tym sprawdzonych przy użyciu dostarczonego profilu. Podobnie ktoś, kto pracuje w grupie roboczej może utworzyć własny profil inspekcji, udostępnić go innym i wstrzymać się z dalszymi działaniami (np. wydrukowaniem dokumentu lub opublikowaniem go na stronach internetowych) do czasu uzyskania od innych wyników inspekcji.

Profil udostępniany innym musi być umieszczony w pakiecie. Dopiero w tej formie można go importować i eksportować. Pakiet zawiera wszystkie zestawy kontrolne i właściwości zdefiniowane w profilu.

Importowanie profilu inspekcji wstępnej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz polecenie Importuj profil inspekcji wstępnej z menu Opcje.

  • W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej kliknij ikonę Importuj .

 2. Odszukaj plik pakietu inspekcji wstępnej (z rozszerzeniem kfp) i kliknij przycisk Otwórz. Profil jest wyświetlany na liście Profile w grupie Profile zaimportowane.
 3. (Opcjonalnie) Jeżeli profil jest zablokowany, wybierz polecenie Odblokuj z wyskakującego menu w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej. Po odblokowaniu profilu można go edytować.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło.

Uwaga:

Profil inspekcji wstępnej można zaimportować, przeciągając go do okna programu Acrobat lub na ikonę aplikacji Acrobat.

Eksportowanie profilu inspekcji wstępnej

 1. Przed uruchomieniem procesu eksportu można zmienić nazwę profilu (w oknie dialogowym Edytuj profil).
 2. Aby zablokować profil przed wyeksportowaniem, wybierz polecenie Zablokowany z wyskakującego menu w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej. Możesz również zaznaczyć opcję Chroniony hasłem i wpisać hasło.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz polecenie Eksportuj profil inspekcji wstępnej z menu Opcje.

  • W oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej kliknij ikonę Eksportuj .

 4. Określ położenie pakietu i kliknij przycisk Zapisz. Nie zmieniaj nazwy pliku.

Blokowanie, odblokowywanie i chronienie hasłem profilów inspekcji wstępnej

Aby uniemożliwić niepowołanym osobom modyfikowanie profilów inspekcji wstępnej, można je zablokować i zabezpieczyć hasłem. Jest to przydatne, gdy kilku użytkowników korzysta ze wspólnych profilów. Profile można blokować lub zabezpieczać hasłem w momencie ich utworzenia lub później, gdy zapisuje się profile inspekcji wstępnej. Wszystkie predefiniowane profile inspekcji wstępnej są domyślnie zablokowane.

Odblokowywanie zablokowanego profilu inspekcji wstępnej
Odblokowywanie zablokowanego profilu inspekcji wstępnej

Blokowanie profilu

 1. Zaznacz profil w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej.
 2. Z wyskakującego menu w górnym lewym rogu okna dialogowego wybierz opcję Zablokowany.

  Opcje staną się niedostępne.

Ochrona profilu hasłem

 1. Zaznacz profil w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej.
 2. Z wyskakującego menu w górnym lewym rogu okna dialogowego wybierz opcję Chroniony hasłem.

 3. Wpisz i potwierdź hasło, a następnie kliknij OK. Hasło może zawierać wielkie i małe litery, cyfry i znaki przestankowe.

  Opcje staną się niedostępne.

Odblokowywanie profilu lub usuwanie ochrony hasłem

 1. Zaznacz profil w oknie dialogowym Edytuj profil inspekcji wstępnej.
 2. Z wyskakującego menu w górnym lewym rogu okna dialogowego wybierz opcję Odblokowany.

 3. W razie ukazania się monitu wpisz hasło i kliknij przycisk OK.

Zmiana ustawień profilu

Ustawienia poszczególnych profilów można zmieniać.

Zmiana ogólnych ustawień profilu

 1. Otwórz okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej.
 2. Rozwiń grupę profilu i zaznacz profil.
 3. Jeżeli profil jest zablokowany, wybierz z wyskakującego menu polecenie Odblokuj.
 4. Zmień ustawienia:
  • Wpisz nową nazwę profilu oraz podaj jego opis w polu Przeznaczenie.

  • Aby zabezpieczyć profil hasłem, wybierz z wyskakującego menu polecenie Chroniony hasłem. Gdy pojawi się monit, wpisz i potwierdź hasło, a następnie kliknij OK. W przeciwnym razie wybierz opcję Odblokowany.

  • Wpisz swoją nazwę i adres e-mail.

  • Przydziel profil do grupy. Możesz wybrać istniejącą grupę z menu albo wybrać polecenie Nowa grupa, wpisać nazwę, a następnie kliknąć na OK. Grupy są sortowane alfabetycznie.

 5. Po zakończeniu edycji profilu chronionego hasłem wybierz z wyskakującego menu polecenie Zablokowany. Możesz ponownie zabezpieczyć profil hasłem.
 6. Kliknij przycisk OK albo na przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany bez zamykania okna dialogowego.

Modyfikowanie istniejącego zestawu kontrolnego i ustawień alarmów

 1. Otwórz okno dialogowe Edytuj profil inspekcji wstępnej.
 2. Rozwiń grupę profilu i zaznacz profil.
 3. Jeżeli profil jest zablokowany, wybierz z wyskakującego menu polecenie Odblokuj.
 4. Rozwiń profil, aby wyświetlić dostępne w nim grupy właściwości.
 5. Zaznacz grupę właściwości.
 6. Ustaw opcje określające kryteria inspekcji. Dostępne opcje zależą od wybranej kategorii właściwości w profilu. Możesz zaznaczać i wyłączać kryteria, edytować wartości oraz uaktywniać właściwości.
 7. Aby określić metodę obsługi niezgodności podczas inspekcji wstępnej, wybierz jedną z opcji alarmów z wyskakującego menu.
 8. Kliknij przycisk OK albo na przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany bez zamykania okna dialogowego.

Opcje alarmów inspekcji wstępnej

Dla każdego zestawu kontrolnego w profilu można określić, w jaki sposób niezgodne z nim wartości mają być traktowane podczas inspekcji wstępnej. Do wyboru są opcje z menu obok poszczególnych ikon alarmów. Ikona alarmu jest wyświetlana w oknie dialogowym Inspekcja wstępna obok ikony alarmu.

Błąd 

Generuje komunikat o błędzie dotyczącym danego zestawu kontrolnego (lub innego zestawu kontrolnego w tej kategorii). Tę opcję należy zaznaczyć w przypadku niezgodności, które muszą zostać poprawione przed przesłaniem pliku PDF do dalszego przetwarzania.

Ostrzeżenie 

Generuje komunikat ostrzegawczy dotyczący danego zestawu kontrolnego (lub innego zestawu kontrolnego w tej kategorii). Opcję tę należy zaznaczyć w przypadku niezgodności, o których użytkownik powinien zostać powiadomiony i które mogą wymagać korekty przed skierowaniem dokumentu do wydruku.

Informacje 

Generuje prostą uwagę dotyczącą danego zestawu kontrolnego (lub innego zestawu kontrolnego w tej kategorii). Opcję tę należy zaznaczyć w przypadku niezgodności, o których użytkownik powinien zostać powiadomiony, ale które nie wymagają korekty przed skierowaniem dokumentu do wydruku.

Nieaktywny 

Nigdy nie generuje komunikatu alarmowego dotyczącego danego zestawu kontrolnego (lub innego zestawu kontrolnego w tej kategorii). Opcję tę należy zaznaczyć w przypadku niezgodności, które nie wpływają na jakość wyjściową dokumentu PDF. Aby pola tekstowe stały się dostępne, trzeba zmienić stan z Nieaktywny na dowolny inny.

Wyświetlanie podsumowania profilu

Chcąc obejrzeć opis poszczególnych zestawów kontrolnych oraz kryteriów inspekcji, należy utworzyć podsumowanie profilu.

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna zaznacz profil, przejdź do menu Opcje i wybierz polecenie Utwórz podsumowanie profilu.
  Podsumowanie profilu jest plikiem PDF
  Podsumowanie profilu jest plikiem PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online