Na dowolnym etapie pracy nad modelem 3D można powrócić do jego widoku domyślnego, czyli widoku początkowego. Widok domyślny należy odróżnić od podglądu, który obrazuje wygląd nieaktywnego modelu 3D. Lista wszystkich dostępnych widoków modelu 3D jest wyświetlana w menu Widoki na pasku narzędziowym 3D oraz w okienku Widok drzewa modelu.

Program Acrobat umożliwia tworzenie dodatkowych widoków 3D. Dzięki nim można oglądać składniki modelu z różnej perspektywy (z góry, z dołu, z lewej, z prawej, z zewnątrz, rozłożony, złożony itp). Widok może zawierać oświetlenie, położenie kamery, tryb renderowania, stan drzewa modelu, przezroczystość oraz ustawienia przecięcia. Widoki własne mogą zawierać precyzyjne właściwości kamery.

Widoki można łączyć z zakładkami dostępnymi w panelu Zakładki. Można też uaktywnić operację Przejdź do widoku 3D i połączyć widoki z wybranymi przyciskami i łączami na stronie dokumentu PDF.

Widok domyślny

Podczas tworzenia dokumenty PDF z modelu 3D lub dodawania pliku 3D do istniejącego dokumentu PDF program Acrobat tworzy początkowy widok domyślny. Widok domyślny generowany jest niezależnie od tego, czy dodatkowe widoki domyślne są tworzone, czy też w pliku 3D istnieją widoki.

Charakterystyka wygenerowanego widoku domyślnego jest następująca:

 • Użyte jest rzutowanie perspektywiczne.

 • Punkt widzenia jest odsunięty od danego obiektu w taki sposób, aby wszystkie widoczne węzły wypełniały większą część pola widzenia.

 • Kierunek i orientacja przesunięcia są ustawione głównie względem ujemnej osi X z relatywnie niewielkim przesunięciem względem ujemnej osi Y i mniejszym przesunięciem względem dodatniej osi Z.

 • Punkty kamery pośrodku widocznych węzłów są zorientowane w taki sposób, że oś Z jest pionowa i skierowana ku górze oraz dodatnia w wyświetlonej adnotacji.

Ustaw kolor tła, tryb renderowania i oświetlenie dla widoku domyślnego przez zaznaczenie pola Pokaż opcje zaawansowane w oknie dialogowym 3D, wybranie zakładki 3D i dostosowanie pokazanych parametrów.

Tworzenie widoku własnego

 1. Uaktywnij model 3D, klikając go przy użyciu narzędzia Rączka.
 2. Zmień widok za pomocą narzędzi Obróć, Przesuń i Powiększ z paska narzędziowego 3D.
 3. W oknie dialogowym Właściwości widoku wybierz ustawienia wyświetlania, które mają być dołączone do widoku.

  Dla właściwości, które nie zostaną wybrane, będą używane ostatnio wyświetlane ustawienia. Jeśli na przykład nie zostanie wybrana właściwość Kolor tła, to kolor tła widoku pozostanie taki sam jak kolor ostatnio wyświetlanego tła.

  Widok jest oznaczony nazwą NowyWidok w okienku Widok drzewa modelu. Aby zmienić jego nazwę, należy go zaznaczyć.

Wyświetlanie widoku

 1. Zmień widok, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Przejdź na pasek narzędziowy 3D i wybierz widok z wysuwanego menu Widoki.

  • W drzewie modelu kliknij nazwę modelu.

  • Kliknij ikonę Widok domyślny .

Zmiana widoku domyślnego

 1. W okienku Widok drzewa modelu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz widok, a następnie z menu Opcje wybierz polecenie Ustaw jako widok domyślny.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy widok, a następnie wybierz polecenie Ustaw jako widok domyślny.

Uwaga:

Aby utworzyć nowy widok, wybierz Widoki > Zarządzaj widokami z paska narzędzi 3D lub menu kontekstowego. W wyświetlonym następnie oknie dialogowym Zarządzaj widokami kliknij przycisk Nowy widok.

Zmiana afiszu na zgodny z widokiem domyślnym

 1. Za pomocą narzędzia Wybierz obiekt (Narzędzia > Rich Media > Wybierz obiekt) dwukrotnie kliknij model 3D.

 2. Kliknij zakładkę ustawień Uruchom w oknie dialogowym Edytuj 3D.
 3. Wybierz Pobierz afisz z widoku domyślnego w części Obraz plakatu.
 4. Kliknij OK, a następnie zapisz dokument PDF.

Procedura ta wymaga utworzenia co najmniej jednego zdefiniowanego widoku modelu 3D. Widok można skojarzyć z istniejącą zakładką lub istniejącym łączem (wcześniej można utworzyć nowe zakładki i łącza).

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nową zakładkę, kliknij przycisk Nowa zakładka  u góry panelu Zakładki, a następnie wpisz nową nazwę zakładki. Następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

  • Aby utworzyć nowe łącze, wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Łącze > Dodaj lub edytuj łącze i przeciągnij kursor w celu utworzenia ramki łącza w dowolnym miejscu na stronie. Następnie w oknie dialogowym Utwórz łącze zaznacz opcję Łącze własne i kliknij przycisk Dalej.

  • Aby skojarzyć widok z istniejącą już zakładką lub istniejącym łączem, kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę lub łącze, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości kliknij zakładkę Operacje.
 3. Z menu Wybierz operację wybierz polecenie Przejdź do widoku 3D/zawartości multimedialnej, po czym kliknij przycisk Dodaj.
 4. W oknie dialogowym Wybierz widok 3D wybierz z listy po lewej stronie adnotację modelu 3D, a następnie, tym razem po prawej stronie, zaznacz opcję widoku.

  Bieżący widok

  Pozwala uaktywnić ustawienia obrotu, przesunięcia i powiększenia, które były aktywne w dokumencie podczas tworzenia łącza lub zakładki (niezależnie od tego, czy odpowiedni widok występuje na liście skojarzonej z drzewem modelu).

  Pierwszy widok

  Pozwala przejść do pierwszego widoku z listy skojarzonej z drzewem modelu.

  Ostatni widok

  Pozwala przejść do ostatniej definicji widoku z listy skojarzonej z drzewem modelu.

  Poprzedni widok

  Pozwala przejść do zdefiniowanego widoku, który poprzedza widok bieżący na liście skojarzonej z drzewem modelu.

  Następny widok

  Pozwala przejść do zdefiniowanego widoku, który następuje po widoku bieżącym na liście skojarzonej z drzewem modelu.

  Nazwany widok

  Pozwala zmienić widok na widok, którego nazwa jest wyświetlana pod tą opcją.

 5. (Opcjonalnie) Aby zakładka lub łącze umożliwiało także przechodzenie do konkretnej strony i konkretnego widoku strony, Przejdź do widoku strony i kliknij przycisk Dodaj. Następnie, przed kliknięciem przycisku Ustaw łącze, dopasuj widok strony za pomocą pasków przewijania i narzędzi do powiększania/zmniejszania. Po zakończeniu zmian w oknie dialogowym Właściwości kliknij przycisk Zamknij.

Usuwanie widoku 3D

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przejdź na pasek narzędziowy 3D, otwórz wyskakujące menu Widoki i wybierz polecenie Zarządzaj widokami. Zaznacz widoki do usunięcia i kliknij przycisk Usuń widok.

  • W panelu Widok panelu Drzewo modelu zaznacz widoki do usunięcia. W okienku Widok kliknij przycisk Usuń lub kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Usuń widok.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online