צבעי ספוט, שקיפות

לפעמים, כשאתה משתמש בצבעי ספוט ושקיפות, Illustrator משנה את תכולת הקובץ כדי לשמור על מראש היצירה ב-PostScript ובתהליכי שיטוח שקיפות אחרים. כאשר Illustrator משנה את התכולה בתהליך השיטוח, קורה שצבעי ספוט המעורבים בתרחישי שקיפות ספציפיים מצריכים המרה לצבעי פרוצס. מקרים אלה אמנם הופכים לפחות ופחות שכיחים עם התקדמות הגרסאות של Illustrator, אולם הפריטים הבאים מטפלים בשאר המגבלות החלות על שימור צבעי ספוט כשאלה מנהלים אינטראקציה עם שקיפות ב-Illustrator CS3 ואילך וב-CS2.

אפקטי רסטר

ב-Illustrator CS2, כשאתה מחיל אפקטים מבוססי-רסטר (למשל Rasterize ו-Gaussian Blur) ברמת האובייקט, הקבוצה או השכבה, על אובייקטים שמכילים מספר צבעי ספוט או שילוב של צבעי ספוט וצבעי פרוצס, Illustrator ממיר את צבע האובייקט למרחב צבעי הפרוצס של המסמך, לגווני אפור או למפת סיביות. באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הללו בתיבת הדו-שיח Raster Effects Settings. לדוגמה, במלבן פשוט עם מילוי צבע ספוט ומשיכת שחור פרוצס, מילוי צבע הספוט ימיר לצבע פרוצס. עם זאת, אם כל התכונות של אובייקט, קבוצה או שכבה צבועים בצבע ספוט יחיד, צבע הספוט נשמר ללא קשר למקום שבו מוחל האפקט. Illustrator CS3 ואילך שומרים על צבע הספוט בכל אחד מהתרחישים שתוארו לעיל.

תיבת הסימון Preserve Spot Colors When Possible ‏(CS2) תיבת הסימון Preserve Spot Colors ‏(CS3 ואילך) בתיבת הדו-שיח Raster Effects Settings לא מסומנת כברירת מחדל כשאתה פותח קובצי Illustrator שנוצרו בגרסאות מוקדמות מ-CS2. הגדרה זו מבטיחה שהתנהגות ההדפסה של קבצים אלה תהיה עקבית ביחס לגרסאות קודמות של Illustrator. הבחירה בתיבת הסימון Preserve Spot Colors When Possible בקובצי Illustrator CS2 נשמרת כאשר פותחים את הקבצים מחדש.

מעברי צבע ואובייקטי mesh עם מעברי צבע

Illustrator CS3 ואילך ו-CS2 (או Cs2 ואילך) שומרים על מעברים מצבע ספוט לצבע ספוט ומצבע ספוט לצבע פרוצס הן בתרחיש העמום והן בתרחיש השקוף. כדי להדפיס ולייצא צבעי ספוט בתרחישי מעבר צבע, בחר באפשרות Preserve Overprints and Spot Colors בתיבת הדו-שיח Object ‏> Flatten Transparency.

ב-Illustrator CS2, כשאובייקט mesh עם מעבר צבע מכיל יותר מצבע ספוט אחד, או צבע פרוצס וצבע ספוט, Illustrator ממיר את אובייקט ה-mesh למרחב צבעי הפרוצס של המסמך. Illustrator CS3 ואילך משמרים את צבע הספוט בשני תרחישי אובייקט ה-mesh עם מעבר צבע הקודמים.

מיזוגים מספוט לספוט

כשאתה יוצר מיזוג בין שני אובייקטים שונים של צבעי ספוט, Illustrator ממיר את כל שלבי הביניים למרחב צבעי הפרוצס של המסמך.

Rasterization

ב-Illustrator CS2, הפקודה Object ‏> Rasterize מאפשרת לך להמיר את כל צבעי הספוט למרחב צבעי הפרוצס של המסמך, לגווני אפור או למפת סיביות. צבעי ספוט אינם נשמרים כשמוחלת עליהם גרפיקת רסטר. הפקודה Effects ‏> Rasterize כפופה להגבלות האפקטים המוסברות בסעיף אפקטי רסטר (לעיל) ו"תשמר צבעי ספוט כאשר ניתן" (Preserve Spot Colors When Possible) כשאתה בוחר באפשרות זו בתיבת הדו-שיח Raster Effects Settings.

Illustrator CS3 ואילך מאפשר לך לשמר צבעי ספוט כשאתה משתמש בפקודות Object > ‏Rasterize ו-Effects > ‏Rasterize על-ידי בחירה באפשרות Preserve Spot Colors בתיבת הדו-שיח Object ‏> Rasterize ובתיבת הדו-שיח Effects ‏> Document Raster Effects, בהתאמה.

הכלי Live Trace

Illustrator CS3 ואילך ו-CS2 משמרים צבעי ספוט באובייקטי רסטר בגווני אפור כאשר צבע הספוט הוחל ב-Illustrator. צבעי ספוט בכל שאר הקבצים בתבניות רסטר, בין אם הם מקושרים ובין אם הם מוטבעים, מומרים לצבעי פרוצס או שהמערכת מתעלמת מהם כשאתה משתמש בפקודה Live Trace.

מסנני SVG

כשאתה מחיל מסנן SVG כלשהו ב-Illustrator CS2, צבעי הספוט מומרים למרחב צבעי הפרוצס של המסמך.

תבניות רסטר מיובאות

השיטות להתאמת צבעי הספוט שיובאו מתבניות רסטר שופרו משמעותית ב-Illustrator CS3 ואילך וב-CS2, בהשוואה לגרסאות הקודמות. Illustrator CS2 שומר על צבעי הספוט בקובצי Photoshop מקוריים מוטבעים כמסכת אטימות רסטר מעל מלבן שמולא בצבע הספוט והוגדר להדפסת רכב, וב-Illustrator CS3 ואילך הוא ממיר את התמונה לאובייקט רסטר deviceN (כל צבעי הספוט והפרוצס נשמרים יחד בתבנית NChannel). Illustrator CS3 ואילך, CS2 (או CS ואילך) שומר צבעי ספוט בקובצי PDF מוטבעים כיצירה ידידותית לפלט ושמקורה אינו ביישום. המגבלות המשמעותיות היחידות שנותרו על תבניות הרסטר מפורטות להלן וכולן תוקנו ב-Illustrator CS3 ואילך.

  • TIFF‏: Illustrator CS2 לא מייבא צבעי ספוט בקובצי TIFF. מתבצע ייבוא רק של חלק ה-CMYK‏, RGB או גווני אפור. Illustrator CS3 ואילך מייבאים צבעי ספוט בקובצי TIFF שיובאו מ-Photoshop.
  • PSD Duotone: לא ניתן לקשר או להטביע PSD Duotone ב-Illustrator CS2. פעולות אלו גורמות להודעת שגיאה ולכשל בפונקציית המיקום ללא תוצאה כלשהי. באפשרותך לקשר ולהטביע קובצי PSD Duotone בהצלחה ב-Illustrator CS3 וצבעי הספוט נשמרים.
  • EPS Duotone‏: Illustrator CS2 ממיר צבעי ספוט בקובצי EPS Duotone מוטבעים לצבעי פרוצס. Illustrator CS3 ואילך שומרים על צבעי ספוט בקובצי EPS Duotone מוטבעים.
  • DCS 2.0 EPS‏: Illustrator CS2 לא תומך בצבעי ספוט או בנתונים בעלי רזולוציה גבוהה הכלולים בקובצי DCS EPS כאשר DCS EPS מנהל אינטראקציה עם שקיפות. במקרה זה נשמרים רק נתונים מורכבים. Illustrator CS2 תומך ב-DCS EPS בלבד בתהליכי עבודה נפרדים ללא שקיפות. Illustrator CS3 תומך בקובצי DCS 2.0 EPS ובשימור צבעי ספוט בתהליכי עבודה נפרדים ממארח, הן שקופים והן בלתי שקופים. קובצי DCS 1.0 EPS עדיין מוגבלים לתהליכי עבודה נפרדים ממארח שאינם שקופים ב-Illustrator CS3 ו-CS2 (‏CS2 ואילך).

הערה: לקבלת מידע נוסף על יצירה שמקורה אינו ביישום ראה "ייבוא תמונות בצבע אחד, בשני צבעים ובשלושה צבעים מקובצי Adobe PDF" בעזרה של Illustrator CS3, CS2.

שקיפות ערוץ אלפא

Illustrator CS2 ואילך משמרים צבעי ספוט שמנהלים אינטראקציה עם שקיפות ערוץ אלפא (למשל מסכות אטימות, אפקטי רסטר חיים ותמונות שקופות). גרסאות קודמות של Illustrator ממירות צבעי ספוט לצבעי פרוצס בתרחישים אלה.

תבניות דור קודם

כשאתה שומר קבצים בגרסה 8 ואילך של Illustrator, ובוחר באפשרות Preserve Appearance and Overprints בתיבת הדו-שיח Save, כל האובייקטים בצבעי הספוט מוחלפים באובייקטים בצבעי פרוצס.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון