Adobe Illustrator משתמש בדרך כלל בגודל העמוד המוגדר כברירת מחדל בקובץ PPD של המדפסת שנבחרה. עם זאת, ניתן לשנות את גודל המדיה לגדלים המצוינים בקובץ PPD, וכן לציין כיוון הדפסה לאורך (אנכי) או לרוחב (אופקי). גודל העמוד המרבי שניתן לציין תלוי באזור הניתן להדפסה במכונת הדפוס.

הערה: שינוי גודל עמוד וכיוון הדפסה בתיבת הדו-שיח Print מיועד למטרות הדפסה בלבד. כדי לשנות את גודל העמוד או את כיוון ההדפסה של משטח היצירה, השתמש בתיבת הדו-שיח Artboard Options או באפשרויות Artboard בחלונית Control. (ראה עריכת משטחי יצירה.)

 

שים לב לפרטים הבאים בעת ציון גודל העמוד וכיוון ההדפסה:

 • בעת בחירה בגודל נייר אחר (לדוגמה, אם משנים את גודל הנייר מ-US Letter ל-US Legal), הגרפיקה תמוקם מחדש בחלון התצוגה המקדימה. זאת משום, שחלון התצוגה המקדימה מציג את כל האזור הניתן להדפסה בנייר שנבחר. כשמשנים את גודל הנייר, חלון התצוגה המקדימה משנה אוטומטית את גודלו כדי לכלול את האזור הניתן להדפסה.

  הערה: האזור הניתן להדפסה משתנה בהתאם לקובץ ה-PPD, גם באותו גודל נייר (לדוגמה, US Letter), מאחר שמדפסות ומכונות דפוס שונות מגדירות את גודל האזור הניתן להדפסה בצורה שונה.

 • מיקום ברירת המחדל של העמוד על גבי סרט הצילום או הנייר תלוי במכונת הדפוס המשמשת להדפסת העמוד.

 • יש לוודא שגודל הנייר גדול מספיק כדי לכלול את הגרפיקה, וכן את סימני החיתוך, סימני הרישום ונתונים אחרים הדרושים להדפסה. כדי לחסוך בסרט צילום או בנייר, יש לבחור בגודל הנייר הקטן ביותר שיתאים לגרפיקה ולנתוני ההדפסה הדרושים.

 • אם מכונת הדפוס יכולה להתאים את הצד הארוך של האזור הניתן להדפסה, ניתן לחסוך בכמות משמעותית של סרט צילום או נייר בעזרת האפשרות Transverse או שינוי הכיוון של הגרפיקה המודפסת. עיין בתיעוד של המדפסת לקבלת מידע נוסף.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר גודל עמוד מתפריט Size. הגדלים הזמינים נקבעים לפי המדפסת וקובץ PPD הנוכחיים. אם קובץ PPD של המדפסת מאפשר זאת, ניתן לבחור Custom לציון גודל עמוד מותאם אישית בתיבות הטקסט Width ו-Height.
 3. לחץ על אחד מלחצני הכיוון לקביעת כיוון ההדפסה של העמוד:

  Portrait Up

  מדפיס את העמוד לאורך, כשהצד הימני פונה כלפי מעלה.

  Landscape Left

  מדפיס את העמוד לרוחב, כשהוא מסובב שמאלה.

  Portrait Down

  מדפיס את העמוד לאורך, כשהוא הפוך.

  Landscape Right

  מדפיס את העמוד לרוחב, כשהוא מסובב ימינה.

 4. (אופציונלי) בחר Transverse לסיבוב הגרפיקה המודפסת ב-90°. כדי להשתמש באפשרות זו, יש להשתמש בקובץ PPD התומך בסיבוב ההדפסה ובגודלי נייר מותאמים אישית.