ניתן לציין כיצד יתבצע מעבר מילים ושורות בעזרת התאמת הגדרות המיקוף אוטומטית, או שימוש במילון מיקוף.

Illustrator משתמשת באותן שיטות בנייה למעברי מילים ושורות המשמשות ב-Adobe InDesign. לעזרה נוספת בנושא תכונות אלה, עיינו במערכת העזרה באינטרנט.

התאמת מיקוף אוטומטית

הגדרות המיקוף שתבחר ישפיעו על הריווח האופקי של שורות ועל מראה הטקסט בעמוד. אפשרויות המיקוף קובעות אם ניתן למקף מילים, ואם כן - את המיקומים המותרים של מעברי השורות.

 1. כדי להשתמש במיקוף אוטומטי, בצע כל אחת מהפעולות הבאות:
  • להפעלה או לביטול של המיקוף האוטומטי, יש לסמן או לבטל את הסימון באפשרות Hyphenate בחלונית Paragraph.

  • להחלת מיקוף על פסקאות מסוימות, בחר תחילה רק בפסקאות שברצונך לשנות.

  • לבחירת מילון מיקוף, בחר שפה מהתפריט Language בתחתית החלונית Character.

 2. לציון אפשרויות, בחר Hyphenation מתפריט החלונית Paragraph וציין את האפשרויות הבאות:

  Words Longer Than _ Letters

  קובעת את המספר המזערי של תווים למילים שיעברו מיקוף.

  After First _ Letters And Before Last _ Letters

  קובעת את מספר התווים המינימלי בתחילת ובסוף מילה שניתן להוסיף לפניהם או אחריהם מקף. לדוגמה, אם תציין את הערך 3, המילה aromatic תמוקף כ-aro- matic במקום ar- omatic או aromat- ic.

  Hyphen Limit

  קובעת את המספר המרבי של שורות רציפות שניתן לבצע בהן מיקוף. אפס פירושו שמותר להשתמש במקפים רציפים ללא הגבלה בסופי שורה.

  Hyphenation Zone

  קובעת מרחק מהקצה הימני של פסקה, התוחם חלק מהשורה שבו המיקוף אינו מותר. קביעה של 0 מתירה את כל אפשרויות המיקוף. אפשרות זו חלה רק כשמשתמשים בעורך השורות של Adobe.

  Hyphenate Capitalized Words

  בחר כדי למנוע מיקוף של מילים באותיות גדולות.

הערה:

הגדרות המיקוף חלות רק על תווים רומיים. תווים כפולי-בתים הזמינים בגופנים סיניים, יפניים וקוריאניים לא יושפעו מהגדרות אלה.

שימוש במילון מיקוף

Illustrator משתמשת במילוני סמיכות כדי לקבוע היכן למקף מילים. מילונים אלה מאפשרים לציין שפה שונה גם לתו בודד. ניתן לבחור מילון ברירת מחדל ולהתאים אישית את המילון בתיבת הדו-שיח Preferences.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Hyphenation (‏Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> Hyphenation (‏Mac OS).
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת מילון מיקוף של ברירת המחדל, בחר באפשרות Default Language ולחץ על הלחצן OK.

  • להוספת מילה לרשימת החריגים, הקלד את המילה בתיבה New Entry ולחץ על Add.

  • להסרת מילה מרשימת יוצאי הדופן, בחר במילה ולחץ על Delete.

מניעת מיקוף מילים

ניתן למנוע פיצול מילים בסופי שורה – לדוגמה, שמות פרטיים או מילים שניתן לקרוא שלא כהלכה כשממקפים אותן. ניתן גם לשמור על מספר מילים או קבוצות מילים יחד – לדוגמה, אוסף של ראשי תיבות ושם משפחה.

 1. בחר בתווים שברצונך למנוע פיצול שלהם.
 2. בחר No Break מתפריט החלונית Character.

  הערה:

  אם תחיל את האפשרות No Break על מספר רב מדי של תווים סמוכים, הטקסט עלול לגלוש לשורה הבאה באמצע המילה. עם זאת, אם תחיל את האפשרות No Break על יותר משורת טקסט אחת, הטקסט לא יוצג.

שיטות קומפוזיציה

מראה הטקסט בעמוד תלוי במערכת מורכבת של תהליכים הנקראת קומפוזיציה. בעזרת שימוש באפשרויות ריווח המילים, ריווח האותיות, ריווח הגליפים והמיקוף שנבחרו, יישומי Adobe מעריכים את מעברי השורה האפשריים ובוחרים באפשרות המתאימה ביותר לפרמטרים שצוינו.

ניתן לבחור בין שתי שיטות קומפוזיציה: עורך הושורת של Adobe ועורך הפסקאות של Adobe. שתי השיטות מעריכות את מעברי השורה האפשריים, ובוחרות באלה התומכים באופן המיטבי באפשרויות המיקוף והיישור שצוינו בפסקה מסוימת. שיטת הקומפוזיציה משפיעה רק על הפסקה או הפסקאות שנבחרו, כך שניתן לקבוע בקלות שיטות קומפוזיציה שונות לפסקאות שונות.

Every‑line Composer (עורך הפסקאות)

עורך הפסקאות שוקל רשת של נקודות מעבר שורה לטווח של שורות, וכך יכול למטב את השורות הקודמות בפסקה כדי לבטל מעברים שאינם נאים לעין בהמשך.

עורך הפסקאות ניגש לביצוע הקומפוזיציה בעזרת זיהוי מעברי שורה אפשריים, הערכתם, והקצאת עונש משוקלל המבוסס על העקרונות הבאים:

 • לטקסט המיושר לשמאל, לימין או למרכז, תינתן עדיפות לשורות הקרובות יותר לקצה הימני והן יקבלו עונש קטן יותר.

 • לטקסט המיושר לשני הצדדים, העדיפות העליונה מוענקת לשוויון בריווח אותיות ומילים.

 • מיקוף נמנע במידת האפשר.

Single-line Composer (עורך השורות)

עורך השורות מציע גישה מסורתית של קומפוזיציית טקסט בשורה אחת בכל פעם. אפשרות זו שימושית אם ברצונך לשלוט ידנית על מעברי השורות. עורך השורות משתמש בעקרונות הבאים בעת הערכת מעבר שורה:

 • שורות ארוכות נחשבות כעדיפות לעומת שורות קצרות.

 • בטקסט המיושר לשני הצדדים, ריווח מילים צפוף או מורחב עדיף על מיקוף.

 • בטקסט שאינו מיושר לשני הצדדים, מיקוף עדיף על ריווח אותיות צפוף או מורחב.

 • אם חייבים לשנות את הריוח, דחיסה עדיפה על הרחבה.

  כדי לבחור באחד משיטות אלה, בחר בה מתפריט החלונית Paragraph. כדי להחיל את השיטה על כל הפסקאות, בחר תחילה באובייקט הטקסט. כד להחיל את השיטה על הפסקה הנוכחית בלבד, הצב תחילה את הסמן בפסקה זו.