בנוסף לציון כיצד לחתוך גרפיקה לפלט במשטחי יצירה שונים, ניתן גם ליצור ולהשתמש בקבוצות מרובות של סימני חיתוך בגרפיקה. סימני חיתוך מציינים היכן ברצונך לגזור את הנייר המודפס. סימני חיתוך שימושיים כשברצונך ליצור סימנים סביב מספר אובייקטים בעמוד – לדוגמה, בעת הדפסת עמוד עם כרטיסי ביקור. הם מסייעים גם ליישור גרפיקה של Illustrator שמייצאים ליישום אחר.

סימני חיתוך שונים ממשטח היצירה באופנים הבאים:

  • משטחי יצירה מציינים את גבולות הגרפיקה הניתנת להדפסה, ואילו סימני חיתוך אינם משפיעים כלל על האזור המודפס.

  • ניתן להפעיל רק משטח יצירה אחד ברגע נתון, אך ניתן ליצור ולהציג סימני חיתוך מרובים.

  • משטח היצירה מסומן בסימנים גלויים שאינם מודפסים, ואילו צלבי חיתוך מודפסים בשחור עם התאמה (כדי שיודפסו בכל לוח של הפרדות הצבע, בדומה לסימני מדפסת).

הערה:

צלבי חיתוך אינם מחליפים סימני קיטום שנוצרו בעזרת האפשרויות Marks & Bleed בתיבת הדו-שיח Print.

יצירת צלבי חיתוך סביב אובייקט

ב- Illustrator, ניתן ליצור צלבי חיתוך/סימני קיטום הניתנים לעריכה או ליצור צלבי חיתוך בתור אפקטים חיים.

כדי להשתמש בצלבי חיתוך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר באובייקט.

  2. כדי ליצור סימני קיטום או צלבי חיתוך הניתנים לעריכה, בחר Object ‏> ‏Create Trim Marks.

  3. כדי ליצור צלבי חיתוך בתור אפקטים חיים, בחר Effect > ‏Crop Marks.

מחיקת סימני חיתוך

כדי למחוק סימני קיטום או סימני חיתוך הניתנים לעריכה, בחר את סימני הקיטום והקש על מקש Delete.

כדי למחוק אפקט של סימני חיתוך, בחר Crop Marks בחלונית Appearance ולחץ על הסמל Delete Selected Item .

שימוש בסימני חיתוך בסגנון יפני

לסימני חיתוך בסגנון יפני יש קווים כפולים, שמגדירים באופן חזותי ערך גלישה של ברירת מחדל של 8.5 נקודות (3 מילימטר).

  1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > General‏ (‏Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > General‏ (Mac OS).
  2. בחר Use Japanese Crop Marks ולחץ על OK.