מדפסות PostScript משתמשות בקובץ PPD ‏(PostScript Printer Description) כדי להתאים אישית את ההתנהגות של מנהל המדפסת למדפסת PostScript שנעשה בה שימוש. קובץ PPD כולל מידע על התקן הפלט, לרבות הגופנים במדפסת, גדלים זמינים של אמצעי הדפסה וכיווני הדפסה, צפיפות רשת מיטבית, זיוויות רשת, רזולוציה ויכולות פלט צבעוני. חשוב להגדיר את קובץ PPD הנכון לפני ההדפסה. בחירת קובץ PPD המתאים למדפסת או למכונת דפוס יוצרת את ההגדרות הזמינות להתקן הפלט בתיבת הדו-שיח Print.

אודות קובצי PPD

קובץ PPD‏ ‏(PostScript Printer Description) מתאים אישית את ההתנהגות של מנהל המדפסת למדפסת. הוא כולל מידע על התקן הפלט, לרבות הגופנים במדפסת, גדלים זמינים של אמצעי הדפסה וכיווני הדפסה, צפיפות רשת מיטבית, זיוויות רשת, רזולוציה ויכולות פלט צבעוני. חשוב להגדיר את קובץ PPD הנכון לפני ההדפסה. בחירת קובץ PPD המתאים למדפסת או למכונת דפוס מוסיפה את ההגדרות הזמינות להתקן הפלט בתיבת הדו-שיח Print. ניתן לעבור לקובץ אחר בהתאם לדרישות. יישומים משתמשים בנתוני קובץ PPD כדי לקבוע אילו נתוני PostScript יש לשלוח למדפסת בעת הדפסת מסמך.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חברת Adobe ממליצה להשיג מהיצרן את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ PPD להתקן הפלט. ספקי שירותי דפוס ובתי דפוס מסחריים רבים מחזיקים ברשותם קובצי PPD למכונות הדפוס שהם משתמשים בהן. יש להקפיד לאחסן קובצי PPD אלה במיקום המצוין על-ידי מערכת ההפעלה. למידע נוסף, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה.

שינוי קובץ PPD

בעת הדפסה למדפסת PostScript, לקובץ PostScript או לקובץ PDF‏, Illustrator משתמש באופן אוטומטי בקובץ PPD (‏PostScript Printer Description‏)‏ המוגדר כברירת המחדל עבור התקן זה. ניתן לעבור לקובץ אחר בהתאם לדרישות.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. מתפריט PPD, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • קובץ PPD המתאים להתקן הפלט הנוכחי.

  • אחר. קיימת אפשרות לבחור קובץ PPD מותאם אישית, כגון קובץ שהתקבל מבית הדפוס לשימוש עם מדפסת מסוימת. שם קובץ PPD מתאים לשם ולדגם של המדפסת או מכונת הדפוס, וייתכן שיהיה בעל סיומת קובץ ppd. (בהתאם להגדרות המערכת). נווט לקובץ PPD הרצוי, בחר בו ולחץ על הלחצן Open.

   הערה: תכונות PPD מסוימות הנכללות לעתים קרובות בקובצי PPD של מכונות דפוס אינן נגישות מתיבת הדו-שיח Print ב-Illustrator. לקביעת התכונות המיוחדות למדפסת, לחץ על Setup (‏Windows‏) או Printer (‏Mac OS) בתיבת הדו-שיח Print.

הוספת קובץ PPD

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חברת Adobe ממליצה להשיג מהיצרן את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ PPD להתקן הפלט. ספקי שירותי דפוס ובתי דפוס מסחריים רבים מחזיקים ברשותם קובצי PPD למכונות הדפוס שהם משתמשים בהן. יש להקפיד לאחסן קובצי PPD אלה במיקום המצוין על-ידי מערכת ההפעלה. למידע נוסף, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה.

 1. ב-Windows וב-Mac OS, הבחירה בקובץ PPD זהה לאופן הוספת מדפסת. הצעדים לבחירת קובץ PPD שונים בכל פלטפורמה. עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה לקבלת פרטים.

הדפסת נתיבים ארוכים ומורכבים

אם אתה מדפיס קובצי Adobe Illustrator הכוללים נתיבים ארוכים או מורכבים במיוחד, ייתכן שהקובץ לא יודפס ויתקבלו הודעות שגיאת בדיקת-סף (limit-check) מהמדפסת. כדי לפשט נתיבים ארוכים ומורכבים, ניתן לפצל אותם לשני נתיבים נפרדים או יותר. ניתן גם לשנות את מספר מקטעי הנתיב ליצירת קירוב של עקומות וכדי להתאים את רזולוציית המדפסת.

שינוי המספר של מקטעי הנתיב להדפסת אובייקטים וקטוריים

עקומות בגרפיקה מוגדרות על-ידי מתרגם PostScript כמקטעים קטנים של קווים ישרים. ככל שמקטעי הקווים קטנים יותר, העקומה מדויקת יותר. ככל שמספר המקטעים גדול יותר, העקומה מורכבת יותר. בהתאם למדפסת ולכמות הזיכרון של המדפסת, ייתכן שעקומה תהיה מורכבת מדי, ומתרגם PostScript לא יוכל להוסיף לה רסטר. במקרה כזה, עלולה להופיע שגיאת בדיקת-סף (limit-check) של PostScript, והעקומה לא תודפס.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. באפשרות Printer, בחר מדפסת PostScript‏, קובץ Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר Graphics בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 4. בטל את הסימון באפשרות Automatic והשתמש במחוון הערך Flatness להגדרת הדיוק של עקומות.

  הגדרה נמוכה יותר (לכיוון Quality) יוצרת מספר רב יותר של מקטעים ישרים קטנים, באופן המקרב יותר את העקומה. הגדרה גבוהה יותר (לכיוון Speed) יוצרת מספר קטן יותר של מקטעים ישרים ארוכים, באופן היוצר עקומה פחות מדויקת, אך משפר את הביצועים.

פיצול נתיבים להדפסה

Illustrator מתייחס לנתיבים מפוצלים בגרפיקה כאל אובייקטים נפרדים. כדי לשנות את הגרפיקה לאחר פיצול של נתיבים, יש לעבוד עם הצורות הנפרדות או לחבר מחדש את הנתיבים כדי לעבוד עם התמונה כצורה אחת.

מומלץ לשמור עותק של הגרפיקה המקורית לפני פיצול הנתיבים. באופן זה, יהיה ברשותך קובץ המקור שלפני הפיצול, שתוכל לעבוד עליו במקרה הצורך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לפיצול קו של נתיב, השתמש בכלי Scissors .

  • לפיצול נתיב מורכב, בחר Object‏ > Compound Paths‏ > Release להסרת הנתיב המורכב. לאחר מכן, חתוך את הנתיב לחלקים בעזרת הכלי Scissors, והגדר מחדש את החלקים כנתיבים מורכבים.

  • לפיצול מסיכה, בחר Object‏ > Clipping Mask‏ > Release‏ להסרת המסיכה. לאחר מכן, חתוך את הנתיב לחלקים בעזרת הכלי Scissors, והגדר מחדש את החלקים כמסיכות.

   עצה: לחיבור הנתיב מחדש לאחר פיצולו, בחר בכל הנתיבים שפוצלו שיצרו את האובייקט המקורי ולחץ על הלחצן Add To Shape Area בחלונית Pathfinder.‏ הנתיב מחובר מחדש כאשר נקודת עיגון ממוקמת בכל הצטלבות שבה חובר הנתיב המפוצל.

שליטה באופן הורדת גופנים למדפסת

גופנים במדפסת הם גופנים המאוחסנים בזיכרון המדפסת או בדיסק קשיח המחובר למדפסת. ניתן לאחסן גופני Type 1 וגופני TrueType במדפסת או במחשב. גופני Bitmap מאוחסנים רק במחשב. Illustrator מוריד גופנים בהתאם לצורך, בתנאי שהם מותקנים בדיסק הקשיח במחשב.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. באפשרות Printer, בחר מדפסת PostScript‏, קובץ Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר Graphics בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print, ובחר אפשרות Download‏:

  None

  הוספת הפנייה לגופן בקובץ PostScript, הקובעת ל-RIP או למעבד דפוס היכן לכלול את הגופן. אפשרות זו מתאימה במקרה שהגופנים מותקנים במדפסת. שמות גופני TrueType ניתנים בהתאם לשם PostScript של הגופן. עם זאת, לא כל היישומים יכולים לפענח שמות אלה. כדי להבטיח שגופני TrueType יפוענחו כהלכה, היעזר באחת מהאפשרויות האחרות להורדת גופנים.

  Subset

  הורדת התווים (הגליפים) המשמשים במסמך בלבד. הורדת הגליפים מתבצעת פעם אחת לכל עמוד. אפשרות זו גורמת ליצירת קבצי PostScript קטנים ומהירים יותר בעת שימוש במסמכים המודפסים על צד אחד של הדף, או במסמכים קצרים ללא טקסט רב.

  Complete

  הורדת כל הגופנים הדרושים למסמך בתחילת משימת ההדפסה. אפשרות זו גורמת ליצירת קובצי PostScript קטנים ומהירים יותר בעת שימוש במסמכים מרובי עמודים.

  הערה: יצרני גופנים מסוימים מגבילים את ההטמעה של קובצי גופנים. ההגבלות חלות על העתקת תוכנת הגופנים. אתה נדרש לשמור על חוקי זכויות היוצרים ועל תנאי הסכם הרשיון שלך. לגבי תוכנת גופנים מורשית של Adobe, הסכם הרשיון מציין שניתן להכין עותק של הגופנים שהשתמשת בהם בקובץ מסוים למדפסת מסחרית או לספק שירות אחר, וספק השירות רשאי להשתמש בגופנים לעיבוד הקובץ, בתנאי שהוא דיווח לך שיש לו זכות להשתמש בתוכנה זו. לגבי תוכנות גופנים אחרות, השג הרשאה מתאימה מהספק שלך.

שינוי רמת PostScript להדפסה

בעת הדפסה למדפסת PostScript או לקובץ PDF‏, Illustrator בוחר באופן אוטומטי ברמת PostScript של התקן הפלט. אם ברצונך לשנות את רמת Postscript או את תבנית הנתונים לקובצי PostScript, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר File‏ > Print.
 2. באפשרות Printer, בחר Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר Graphics בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 4. באפשרות PostScript, בחר ברמת התאימות עם מתרגמים בהתקני פלט מסוג PostScript.

  האפשרות Level 2 תשפר בדרך כלל את מהירות ההדפסה ואת איכות הפלט של גרפיקה המודפסת רק בהתקני פלט התומכים ב-PostScript Level 2 ומעלה. האפשרות Level 3 מספקת את המהירות ואת איכות הפלט הטובות ביותר בהתקן התומך ב-PostScript 3.

 5. (אופציונלי) אם תבחר Adobe PostScript® File כמדפסת, בחר באפשרות Data Format כדי לציין כיצד Illustrator ישלח את נתוני התמונה מהמחשב למדפסת.

  האפשרות Binary מייצאת את נתוני התמונה כקוד בינארי, שהוא דחוס יותר מקובץ ASCII, אך ייתכן שלא יתאים לכל המערכות. נתוני ASCII מייצאים את התמונה כקובץ ASCII, המתאים לרשתות ישנות ולמדפסות עם חיבור מקבילי. זוהי בדרך כלל הבחירה הטובה ביותר לגרפיקה המשמשת בפלטפורמות מרובות. בדרך כלל, זוהי גם הבחירה הטובה ביותר למסמכים המשמשים במערכות Mac OS.