Illustrator מספקת מגוון אפשרויות לעיצוב תווים אסייתיים. לדוגמה, ניתן להגדיר תכונות גופן Open Type אסייתי, ולהשתמש ב-tate-chu-yoko‏, aki‏, warichu‏, mojisoroe‏, mojikumi‏, kinsoku‏, burasagari, ו-kurikaeshi moji shori. בנוסף, ניתן לשלב גופנים אסייתיים ורומיים וליצור גופנים מורכבים.

הערה:

כדי להפעיל תמיכה בגופני GB18030 לסינית מודרנית ב-Windows XP, ראה קובץ Readme בתיקייה Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

תצוגת אפשרויות של טקסט אסייתי

כברירת מחדל, Illustrator מסתירה אפשרויות טקסט אסייתי בחלונית Character, בחלונית Paragraph, בחלונית OpenType ובחלונית Type.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Type (‏Windows) או Illustrator > Preferences ‏> Type (‏Mac OS).
 2. בחר Show Asian Options ולחץ על הלחצן OK.

  ניתן גם לשלוט באופן התצוגה של שמות הגופנים (באנגלית או בשפת המקור) באמצעות סימון או ביטול הסימון באפשרות Show Font Names in English.

הערה:

מערכת ההפעלה חייבת לתמוך בשפות שברצונך לעבוד בהן. פנו ליצרן מערכת ההפעלה לקבלת מידע נוסף.

הגדרת תכונות OpenType לגופנים אסייתיים

גופני OpenType אסייתיים יכולים לכלול מספר תכונות, שאינן זמינות בגופני PostScript או TrueType. בנוסף, גופני OpenType אסייתיים מספקים גליפים חלופיים לתווים רבים.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך להחיל עליהם את ההגדרה. אם לא תבחר טקסט, ההגדרה תחול על טקסט החדש שתזין.
 2. ודא שנבחר גופן OpenType.

  הבט בתפריט Type ‏>‏ Font‏; גופני OpenType מציגים את הסמל .

 3. בחלונית OpenType, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  Proportional Metrics

  צימוד האותיות מתבצע בהתאם למידות הפרופורציונליות של הגופן.

  H or V Style

  עובר בין גופני hiragana, שיש להם גליפים אחרים לטקסט אופקי ואנכי, כגון הברות מקוצרות, עיצורים כפולים ומפתחות פונטיים.

  Roman Italics

  משנה מספרים אלפנומריים בחצי רוחב לנטויים.

החלפת תווים אסייתיים בצורת גופן אחרת

 1. בחר בתווים שברצונך להחליף.
 2. בחר אפשרות מתפריט החלונית Glyphs. אם האפשרויות הבאות לא יוצגו, בחר Show Asian Options בהעדפות Type. אם אפשרות מעומעמת, צורת הגליף אינה זמינה לגופן הנוכחי.

  Traditional Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות מסורתיות.

  Expert Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות מיוחדות.

  JIS 04 Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות JIS 04.

  JIS 90 Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות JIS 90.

  JIS 78 Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות JIS 78.

  JIS 83 Forms

  מחליף את התווים שנבחר בצורות JIS 83.

  Monospaced Half-Width Forms

  משנה את הגליפים של התווים הלטיניים שנבחר ל-hankaku ברוחב קבוע (חצי רוחב).

  Monospaced Third-Width Forms

  משנה את הגליפים של התווים הלטיניים שנבחר לרוחב קבוע של שליש רוחב.

  Monospaced Quarter-Width Forms

  משנה את הגליפים של התווים הלטיניים שנבחר לרוחב קבוע של רבע רוחב.

  עצה: כדי להחזיר גליף חלופי לצורת ברירת המחדל שלו, בחר אותו ובחר Revert To Default Forms בתפריט החלונית Glyphs. לא ניתן להשתמש בשיטה זו לשינוי גליפים חלופיים שהוחלו בעזרת סגנון תו.

הגדרת אופן המדידה של ריווח שורות בטקסט אסייתי

 1. בחר בפסקאות שברצונך להתאים.
 2. בחר אפשרויות ריווח שורות מתפריט החלונית Paragraph.

  ריווח קצה תחתון לקצה תחתון ריווח קצה עליון לקצה עליון ריווח בטקסט אסיאתי טקסט אסיאתי: ריווח בריווח קצה עליון לקצה עליון

  מודד את הריווח בין צורות טקסט מהקצה העליון של שורה אחת לקצה העליון של השורה הבאה. כשמשתמשים בריווח קצה עליון לקצה עליון, שורת הטקסט הראשונה בפסקה מיושרת לקצה העליון של התיבה התוחמת.

  Bottom-to-bottom Leading

  לטקסט אופקי, מודד את המרחק בין שורות טקסט מקו הבסיס של הטקסט. כשמשתמשים בריווח קצה תחתון לקצה תחתון, הרווח מופיע בין שורת הטקסט הראשונה לבין התיבה התוחמת. סימן תיוג מציין איזו אפשרות נבחרה.

  הערה: אפשרות ריווח השורות שנבחרה אינה משפיעה על כמות הריווח בין שורות, רק על אופן המדידה של ריווח השורות.

סיבוב תווים בחצי רוחב בטקסט אנכי

הכיוון של תווים בחצי רוחב, כגון טקסט רומי או מספרים, משתנה בטקסט אנכי. כברירת מחדל, תווים בחצי רוחב מסובבים בנפרד.

אם אין ברצונך לסובב תווים בחצי רוחב, בטל את הסימון באפשרות Standard Vertical Roman Alignment מתפריט החלונית Character.

טקסט רומי לפני ואחרי סיבוב
טקסט רומי לפני ואחרי סיבוב

שימוש ב-Tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (הנקרא גם kumimoji ו-renmoji) הוא גוש של טקסט אופקי הנפרס בתוך שורות טקסט אנכי. שימוש ב-tate-chu-yoko מקל על קריאת תווים בחצי-רוחב, כגון מספרים, תאריכים ומילים לועזיות קצרות בטקסט אנכי.

מספרים ללא tate-chu-yoko (משמאל) בהשוואה למספרים שסובבו עם tate-chu-yoko (מימין)
מספרים ללא tate-chu-yoko (משמאל) בהשוואה למספרים שסובבו עם tate-chu-yoko (מימין)

 1. בחר תווים ובחר Tate-Chu-Yoko מהחלונית Character. (בחר שוב לביטול האפשרות Tate-chu-yoko).
 2. בחר אחת מקביעות Tate-Chu-Yoko מתפריט החלונית Character:

  Up/Down

  מציין ערך חיובי להזזת הטקסט למעלה, וערך שלילי להזזת הטקסט למטה.

  Left/Right

  מציין ערך חיובי להזזת הטקסט ימינה, וערך שלילי להזזת הטקסט שמאלה.

  עצה: השתמש ב-tsume או בריווח טקסט בחלונית Character כדי להתאים את ריווח התווים ל-Tate-chu-yoko.

  הערה: אם האפשרות Tate-chu-yoko לא מוצגת, יש לבחור באפשרות Show Asian Options בהעדפות Type.

שימוש ב-Aki

Aki הוא הרווח הלבן לפני או אחרי תו. בדרך כלל, ריווח קבוע מוחל בין התווים, בהתאם לקביעת mojikumi של הפסקה. ניתן לשנות קביעות mojikumi לתווים מיוחדים בעזרת אפשרויות Insert Aki בחלונית Character. לדוגמה, להוספת רווח לפני סוגר פותח, השתמש באפשרות Insert Aki (Left)‎.

סוגריים ללא aki (משמאל) לעומת סוגריים עם aki (מימין)
סוגריים ללא aki (משמאל) לעומת סוגריים עם aki (מימין)

 1. בחר בתווים שברצונך להתאים בעזרת הכלי Type, ובצע כל אחד מהצעדים הבאים בחלונית Character:
  • להוספת aki לפני או אחרי תו, בחר בכמות aki שברצונך להוסיף מתפריט Insert Aki (Left)‎  או Insert Aki (Right)‎  בחלונית Character. לדוגמה, אם תציין 2bu, נוסף חצי רווח מלא, ואם תציין 4bu, נוסף רבע רווח מלא.

  • כדי לפצות על aki בין תווים, ציין אחוזי Tsume . ככל שהאחוזים גדולים יותר, ה-aki בין התווים יהיה צפוף יותר.

  הערה:

  אם האפשרויות Insert Aki או Tsume אינן מוצגות, בחר Show Asian Options בהעדפות Type.

  תו ללא tsume (משמאל) לעומת תו עם tsume (מימין)
  תו ללא tsume (משמאל) לעומת תו עם tsume (מימין)

שימוש ב-Warichu

האפשרות Warichu בחלונית Character מקטינה את גודל הגופן של טקסט שנבחר לאחוזים מהמקור, ומסדרת את הטקסט בשורות מרובות – אופקית או אנכית – בהתאם לכיוון.

טקסט אנכי ואופקי עם warichu
טקסט אנכי ואופקי עם warichu

 1. בחר טקסט ובחר Warichu מתפריט החלונית Character. (בחר שוב לביטול האפשרות).
 2. בחר אחת מקביעות Warichu הבאות מתפריט החלונית Character:

  Lines

  מציין כמה שורות טקסט יופיעו כתווי warichu.

  Line Gap

  מציין את המרחק בין שורות של תווי warichu.

  Scale

  קובע גודל תווי warichu כאחוזים מגודל טקסט האב.

  Alignment

  מציין את היישור של תווי warichu. לדוגמה, ברשת מסגרת אנכית, בחירה באפשרות Top תיישר את תחילת תווי warichu לחלק העליון של המסגרת. התצוגה המקדימה של היישור מראה כיצד יופיע טקסט warichu יחסית לטקסט האב.

  אפשרויות מעבר שורה

  ציון מספר התווים המזערי הדרוש לפני ואחרי מעברי שורה לצורך התחלת שורה חדשה.

יישור תווים אסייתיים עם Mojisoroe

Mojisoroe הוא יישור התווים בטקסט אסייתי. כששורת טקסט כוללת תווים בגדלים שונים, ניתן לקבוע ליישר את הטקסט לפי התווים הגדולים ביותר בשורה: למעלה, למרכז, או למטה מתיבת התיחום (ימין, מרכז ושמאל למסגרות אנכיות), לקו הבסיס הרומי, או לחלק העליון או התחתון של תיבת ICF (ימין או שמאל למסגרות אנכיות). ICF (Ideographic Character Space)‎ הם הגובה והרוחב הממוצעים ששימשו את מעצב הגופן לעיצוב התווים האידיאוגרפיים המרכיבים גופן.

אפשרויות יישור תו
אפשרויות יישור תו

A. תווים קטנים המיושרים למטה B. תווים קטנים המיושרים למרכז C. תווים קטנים המיושרים למעלה 
 1. בחלונית Character, בחר אפשרות מתפריט המשנה Character Alignment:

  Roman Baseline

  מיישר תווים קטנים לפי התו הגדול.

  Em box Top/Right, Em box Center, or Em box Bottom/Left

  מיישר תווים קטנים בשורה לפי המיקום שצוין לתיבת התיחום של התו הגדול. במסגרות טקסט אנכיות, Em box Top/Right מיישרת את הטקסט לימין תיבת התיחום, ו-Em box Bottom/Left מיישרת את הטקסט לשמאל תיבת התיחום.

  ICF Top/Right and ICF Bottom/Left

  מיישר תווים קטנים בשורה לפי ICF שצוין על-ידי התווים הגדולים. במסגרות טקסט אנכיות, ICF Top/Right מיישר את הטקסט לימין ICF, ו-ICF Bottom/Left מיישר את הטקסט לשמאל ICF.

שימוש ב-mojikumi

Mojikumi מציין קומפוזיציית טקסט ביפנית לריווח של תווים יפניים, תווים רומיים, סימני פיסוק, תווים מיוחדים, התחלת שורה, סוף שורה ומספרים. ניתן גם לציין כניסות פסקה.

כללי ריווח התווים הקיימים ב-Illustrator עוקבים אחרי מפרטי Japanese Industrial Standards (JIS), JISx4051-1995. ניתן לבחור ערכות mojikumi מוגדרות מראש שמספקת Illustrator.

זאת ועוד, ניתן גם ליצור ערכות mojikumi מיוחדות. בערכת mojikumi חדשה, ניתן לערוך את קביעות הריווח הנפוצות ביותר, כגון ריווח בין נקודה לסוגר פותח שבא אחריה. לדוגמה, ניתן ליצור תבנית ראיון שבה מופיע קו מפריד לפני שאלה והתשובות נמצאות בסוגריים.

בחירת ערכת mojikumi לפסקה

 1. בחלונית Character, בחר צימוד אותיות על אפס.
 2. בחלונית Paragraph, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח Mojikumi Set‏: 

  None ביטול השימוש ב-mojikumi.

  YakumonoHankaku mojikumi setYakumonoHankaku משתמש בחצי רוחב הריווח לסימני פיסוק.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoHankaku משתמש בריווח מלא לרוב התווים, פרט לתו האחרון בשורה.

  YakumonoHankaku (משמאל) ו-GyoumatsuYakumonoHankaku (מימין)
  YakumonoHankaku (משמאל) ו-GyoumatsuYakumonoHankaku (מימין)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoZenkaku משתמש בריווח מלא לרוב התווים ולתו האחרון בשורה.

  YakumonoZenkaku mojikumi setYakumonoZenkaku משתמש ברוחב ריווח מלא לסימני פיסוק.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (משמאל) ו-YakumonoZenkaku (מימין)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (משמאל) ו-YakumonoZenkaku (מימין)

יצירת ערכת mojikumi

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type ‏> Mojikumi Settings.

  • בחר Mojikumi Settings מהתפריט הנפתח Mojikumi Set בחלונית Paragraph.

 2. לחץ על New בתיבת הדו-שיח Mojikumi Settings.
 3. הזן שם לערכת mojikumi החדשה, ציין את הערכה הקיימת שעליה תתבסס הערכה החדשה ולחץ על הלחצן OK.
 4. בחר Use Percentage (%) או Bu מהתפריט הנפתח Units.
 5. הקלד ערכים רצויים, מזעריים ומרביים לעל אפשרות. הערך המזערי משמש כדי לצופף שורות ל-kinsoku (ציין ערך קטן מהערך הרצוי). הערך המרבי משמש כדי להרחיב שורות לטקסט המיושר לשני הצדדים (ציין ערך גדול מהערך הרצוי).

  הערה:

  בהתאם לסוג התו, ניתן לציין אותם ערכים באפשרות Desired‏, Minimum ו-Maximum אם אין ברצונך לשנות את הריווח.

 6. לחץ על הלחצן Save או על הלחצן OK לשמירת ההגדרות. לחץ על הלחצן Cancel אם אין ברצונך לשמור את ההגדרות.

  הערה:

  כשיוצרים טקסט יפני עם רווחים רבים בחצי רוחב או סוגריים רומיים, עלולות להתעורר בעיות במבנה הטקסט. מומלץ להימנע משימוש בסוגריים רומיים ולהשתמש בסוגריים ברוחב מלא למבנה טקסט ביפנית. השתמש בסוגריים רומיים רק כשאתם משתמשים במשפטים ארוכים באנגלית בטקסט ביפנית, או כשבעיה חמורה יותר מתעוררת אם לא תשתמשו בסוגריים רומיים.

עבודה עם ערכות mojikumi

 1. בתיבת הדו-שיח Mojikumi Settings, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לייצוא ערכה, לחץ על Export, בחר מיקום לקובץ, הקלד שם קובץ ולחץ על הלחצן Save. Illustrator שומרת את הקובץ בתבנית MJK.

  • לייבוא ערכה, לחץ על Import, בחר קובץ MJK ולחץ על הלחצן Open.

  • לביטול ערכה, בחר בה מהתפריט הנפתח Mojikumi ולחץ על הלחצן Delete. כל הטקסט שהוחלה עליו ערכת mojikumi יחזור לקביעות ברירת המחדל.

  הערה:

  לא ניתן למחוק ערכות mojikumi מוגדרות מראש.

שימוש ב-kinsoku

Kinsoku מציין מעברי שורה לטקסט ביפנית. תווים שאינם יכולים להופיע בתחילת שורה או בסוף שורה נקראים תווי kinsoku. Illustrator כוללת ערכות kinsoku קשיחות וערכות kinsoku רכות, ו-Photoshop כוללת ערכות חלשות ומרביות. ערכות kinsoku רכות או חלשות משמיטות סמלי הברות ארוכות ותווי hiragana קטנים. ניתן להשתמש בערכות הקיימות כדי להוסיף או למחוק תווי kinsoku וליצור ערכות חדשות.

ניתן גם להגדיר תווים תלויים לסימני פיסוק תלויים ביפנית ולהגדיר תווים שאינם מתפצלים כשהם חורגים מהשורה.

ניתן לציין אם לדחוף פנימה או החוצה טקסט כך שתווי kinsoku לא ימוקמו שלא כהלכה.

בחירת הגדרות kinsoku לפסקה

 1. בחלונית Paragraph, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח Kinsoku Set‏:

  None

  ביטול השימוש ב-kinsoku shori.

  Soft or Hard

  מונע מהתווים שנבחר להופיע בתחילת או בסוף שורה.

יצירת ערכת kinsoku

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type ‏> Kinsoku Shori Settings.

  • בחר Kinsoku Settings מהתפריט הנפתח Kinsoku Set בחלונית Paragraph.

 2. בתיבת הדו-שיח Kinsoku Shori Settings, לחץ על New Set.
 3. הזן שם לערכת kinsoku, ציין את הערכה הקיימת שעליה תתבסס הערכה החדשה ולחץ על הלחצן OK.
 4. להוספת תו לשדה, בחר בשדה ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הזן תו בתיבה Input ולחץ על הלחצן Add.

  • לציון מערכת הקוד (Shift JIS‏, JIS‏, Kuten או Unicode), הזן את הקוד ולחץ על הלחצן Add.

 5. כדי למחוק תו בשדה, בחר בתו ולחץ על הלחצן Delete. לחלופין, הקש Backspace ‏(Windows) או Delete ‏(Mac OS).
 6. לבדיקת מערכת הקוד שנבחרה כרגע, בחר Shift JIS‏, JIS‏, Kuten או Unicode, והציגו את מערכת הקוד.
 7. לחץ על הלחצן Save או על הלחצן OK לשמירת הקביעות. לחץ על הלחצן Cancel אם אינך רוצה לשמור את הקביעות.

שימוש בערכות kinsoku

 1. בתיבת הדו-שיח Kinsoku Shori Settings, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לייצוא ערכת kinsoku, לחץ על Export. בחר מיקום עבור הקובץ, הזן שם קובץ ולחץ על Save.

   Illustrator שומרת את הקובץ בתבנית KSK.

  • לייבוא ערכת kinsoku, לחץ על Import. בחר קובץ KSK ולחץ על הלחצן Open.

  • למחיקת ערכת kinsoku, בחר ערכת kinsoku שברצונך למחוק מהתפריט הנפתח. לחץ על Delete Set.

   הערה: לא ניתן למחוק ערכות kinsoku מוגדרות מראש.

קביעת אפשרות מעבר שורה ל-kinsoku

יש לבחור Kinsoku shori או mojikumi כדי להשתמש באפשרויות הבאות של מעבר שורה.

 1. מתפריט החלונית Paragraph, בחר Kinsoku Shori Type ובחר באחת מהשיטות הבאות:

  Push In First

  מזיז את התווים לשורה הקודמת מלמעלה כדי למנוע מתווים אסורים להופיע בתחילת או בסוף שורה.

  Push Out First

  מזיז את התווים לשורה הבאה למטה כדי למנוע מתווים אסורים להופיע בתחילת או בסוף שורה.

  Push Out Only

  מזיז את התווים לשורה הבאה למטה כדי למנוע מתווים אסורים להופיע בתחילת או בסוף שורה. לא נעשה ניסיון לבצע דחיפה פנימה.

  סימן תיוג מציין איזו שיטה נבחרה.

הפעלה וביטול bunri-kinshi

כשבוחרים ב-Bunri-kinshi, התווים שצוינו באזור Bunri-Kinshi בתיבת הדו-שיח Kinsoku Shori Settings לא יתפצלו.

 1. בחלונית Paragraph, בחר Bunri-kinshi מתפריט החלונית.

  הערה:

  אפשרות זו זמינה רק כש-kinsoku shori מופעל.

ציון אפשרות burasagari

Burasagari מאפשר לנקודות של בית אחד, נקודות של שני בתים, פסיקים של בית אחד ופסיקים של שני בתים לחרוג מגבולות התיבה התוחמת של הפסקה.

 1. בחלונית Paragraph, בחר Burasagari מתפריט החלונית.
 2. בחר אפשרות מתפריט המשנה:

  None

  מבטל סימני פיסוק תלויים.

  Regular

  מפעיל סימני פיסוק תלויים, מבלי לדחוק שורות שאינן מיושרות לגבולות התיבה התוחמת.

  Force

  כופה על סימני פיסוק לחרוג מהתיבה התוחמת באמצעות הרחבת שורות המסתיימות בתוך התיבה התוחמת ומסתיימות באחד מסימני הפיסוק התלויים.

  הערה: אפשרויות Burasagari אינן זמינות כשמגדירים את Kinsoku Shori על האפשרות None.

שימוש ב-kurikaeshi moji shori

ניתן לשלוט באופן הטיפול בתווים חוזרים ביפנית בעזרת האפשרות Kurikaeshi Moji Shori בחלונית Paragraph. כברירת מחדל, סימן תו חוזר מחלף את התו השני כששני תווים זהים מופיעים בזה אחר זה בגוף הטקסט. כשהאפשרות זו נבחרה, שני התווים יוצגו אם הם מופרדים במעבר שורה.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (משמאל) ו-YakumonoZenkaku (מימין)
טקסט ללא האפשרות Kurikaeshi Moji Shori option (משמאל) לעומת טקסט עם האפשרות Kurikaeshi Moji Shori (מימין)

 1. בעזרת כל אחד מכלי הטקסט, בחר פסקת טקסט שברצונך להחיל עליה עיבוד תווים חוזרים. אם אין טקסט בפסקה, הקביעה תחול על טקסט חדש שיוקלד.
 2. בחלונית Paragraph, בחר Kurikaeshi Moji Shori מתפריט החלונית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת