השתמש בכלי ה-Shape החזקים כדי ליצור צורות וקטוריות במהירות. רוב הצורות הן חיות, והמשמעות היא שאתה יכול להתאים אותן באופן דינמי, מבלי להחליף את הכלי, באמצעות רכיבי widget לבקרה בצורה או הפקדים הזמינים בחלונית Transform.

Live shapes

ציור ושינוי של Live Shapes

 1. צייר Live Shape באחד מהכלים הבאים:

  • הכלי Rectangle ()
  • הכלי Rounded Rectangle ()
  • הכלי Ellipse ()
  • הכלי Polygon ()
  • הכלי Shaper ()
  • הכלי Line Segment ()

  הערה:

  • כדי שהתיבה התוחמת תוצג בעת בחירת אובייקט, עליך לוודא שבחרת בהגדרה להצגת התיבה התוחמת (View ‏>‏ Show Bounding Box).
  • כדי להציג את רכיבי ה-widget לבקרה בצורה כשאתה בוחר צורה כלשהי, בחר אחד מכלי איור ה-Live Shape וודא שההגדרה שנבחרה היא Show Shape Widgets () בחלונית Control.

 2. השתמש ברכיבי ה-widget הבאים לבקרה בצורה כדי לשנות צורות Live Shape:

  שינוי קנה-מידה של צורות Live Shape סיבוב צורות Live Shape

  לשינוי קנה-מידה של Live Shape, גרור נקודת אחיזה של אחת משמונה התיבות התוחמות.

  כדי לסובב, הרחק את הסמן מפינה כלשהי עד שתראה את סמל הסיבוב (), ולאחר מכן גרור.

  הזזת צורות Live Shape יצירת צורות עוגה

  להזזת ה-Live Shape, השתמש ב-widget נקודת המרכז כדי לגרור אותה אל האזור הרצוי.

  עבור אליפסה, גרור אחד מרכיבי ה-widget של צורת עוגה כדי ליצור צורת עוגה.

  הוספת צדדים למצולעים או הסרת צדדים ממצולעים שינוי רדיוס הפינה של צורות Live Shape

  כדי לשנות את מספר הצדדים של המצולע, גרור את רכיב ה-widget הצדדי שלו.

  גרור פינה כלשהי של רכיב ה-widget כדי לשנות את רדיוס הפינה של ה-Live Shape.

  הערה:

  • בעת גרירת הפינות של רכיבי widget או לגבול המקסימלי האפשרי, התצוגה המקדימה של הפינות המעוגלות מוצגת באדום.
  • כדי לעבור בין סגנונות פינה, כגון מעוגלת, עיגול הפוך ומיושרת, לחץ כל רכיב ה-widget של הפינה תוך כדי לחיצה על Alt (ב-Windows) או על Option (ב-macOS), או הקש על מקשי החצים מעלה ומטה תוך כדי גרירת ה-widget.
  • כדי לגשת לתפריט Corners לצורך התאמה אישית של המראה ותכונות העיגול, לחץ לחיצה כפולה על ה-widget באמצעות הכלי 'פעמיים על הווידג'ט באמצעות הכלי בחירה ישירה'. לפרטים ראה עבודה עם Live Corners.
  • לעריכת פינה בנפרד השתמש בכלי 'בחירה ישירה' ולחץ על נקודת העיגון של הפינה כדי לשנות.

 3. באפשרותך לשנות את הצורות באמצעות החלונית Control, החלונית Properties או החלונית Transform ‏(Window > Transform). לפרטים ראה מאפייני Live Shapes.

  הערה:

  • באפשרותך לפתוח את החלונית Transform על-ידי לחיצה כפולה על widget כלשהו מסוג corner.
  • כדי לציין אם החלונית Transform תוצג בעת יצירת Live Shape, השתמש באפשרות Show on Shape Creation בתפריט של החלונית Transform.
  • לא משנה באיזה כלי תבחר, כאשר תבחר צורות מאותו סוג, עריכת המאפיינים בחלונית Transform תגרום לשינויים בגרפיקה שנבחרה.

ציין אפשרויות Live Shape

כדי להציג או לערוך את המאפיינים של צורות Live Shape בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • פתח את החלונית Transform על-ידי לחיצה כפולה על widget כלשהו מסוג corner או בחירת Window > Transform.
 • בקטע Transform בחלונית Properties (Window > Properties), לחץ על הלחצן More Options ().
ציין אפשרויות Live Shape
ציין אפשרויות Live Shape

A. החלונית Transform B. החלונית Properties 

Rectangle/Rounded Rectangle

מאפייני Live shape | מלבנים ומלבנים מעוגלים
 • Width / Height: מציין את הגובה או הרוחב של המלבן. עיצוב הפינות נשמר והרדיוסים אינם משתנים.
 • Rectangle Angle: סובב את המלבן בעזרת הווידג'ט Scale/Rotate.
 • Corner Type: מציין את סוג ה-Corner של כל אחת מהפינות במלבן.
 • Corner Radii: השתמש בפקד המעלה את הערכים בשלבים או הזן ערך מוחלט בחלונית Transform עבור כל אחת מפינות המלבן.
 • Constrain Width and Height Proportions: השתמש בתיבת הסימון Scale Corner כדי לוודא שהרדיוסים של הפינה גדלים או קטנים ביחס ישיר לשינוי האובייקט.

Ellipse

מאפייני Live shape | אליפסה
 • Width/Height: מציין את הרוחב והגובה של האליפסה. כאשר הערכים שווים, האליפסה היא מעגל.
 • Ellipse Angle: מציין את הזווית שבה ממוקמת ה-Ellipse בבד הציור.
 • Pie Start / Pie End Angle: השתמש בווידג'ט Pie (מימין לצורת ה-Ellipse החדשה שצוירה) כדי להציג את הצורה כתרשים עוגה‬.
 • Constrain Pie Angle: מציין אם ההבדל ב-Pie Start וב-Pie End Angles חייב להישמר בעת שינוי הערכים שלהם בעזרת החלונית Transform.
 • Invert Pie: מציין מתי יש להחליף את ה-Pie Start וה-Pie End Angles. השתמש במאפיין זה כדי ליצור ייצוג גרפי של 'פרוסה'.

Polygon

מאפייני Live shape | מצולע
 • Polygon Side Count: מציין את מספר הצלעות שיהיו במצולע. 
  • באמצעות רכיב ה-widget  שעל-גבי המסך ניתן לשנות את הערך בין 3 ל-11. 
  • השתמש במחוון כדי לשנות את הערך בין 3 ל-20. 
  • כדי לציין ערך בין 3 ל-1000, יש להזין את הערך באופן ידני.
 • Polygon Angle: מציין את הזווית שבה ישורטט או ימוקם המצולע ביחס לבד הציור.
 • Corner Type: מציין את סוג הפינה הרצויה למצולע (מעוגלת, מעוגלת הפוכה או מיושרת).
 • Polygon Radius: מציין את הרדיוס המדויק של המצולע המשורטט. השתמש ב-widgetשעל המסךכדילשנות את הרדיוס.
 • Polygon Side Length: מציין את האורך של כל צלע במצולע.
 • Corner Radius: מציין את רדיוס הפינות של המצולע.
 • Make Sides Equal: בעת שינוי של מצולע, אם הסימטריה או הפרופורציות של ה-Live Shape משתבשים, השתמש בלחצן Make Sides Equal כדי לאזן את צדדי המצולע.

Line

מאפייני Live shape | קו
 • Line Length: מציין את האורך של הקו המשורטט.
 • Line Angle: מציין את הזווית שבה ישורטט הקו ביחס לבד הציור.

הסתרת תיבות תיחום ורכיבי widget של בקרה

באמצעות הכלי Shape, באפשרותך לבחור להסתיר או להציג את תיבת התיחום. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לעבור בין שתי האפשרויות, הקש (ב-Windows) על Shift+Ctrl+B, או (ב-macOS) על Shift+Cmd+B.
 • בחר View > Hide Bounding Box, או View > Show Bounding Box.

באפשרותך גם לבחור להסתיר או להציג רכיבי widget של בקרה במסך על-ידי בחירת כלי איור live shape כלשהו ולחיצה על הלחצן Hide/Show Shape Widgets button () בחלונית Control.

בחירת צורות Live Shape

החלונית Layers

צורות Live Shape מוצגות כסוג שונה של אובייקט בחלונית Layers. לדוגמה, כאשר אתה יוצר Live Rectangle, שמה של הפריסה יהיה <Rectangle> בחלונית Layers. כך ניתן לזהות את צורות ה-Live Shape הזמינות למטרות בחירה ושינוי.

רכיבי Live Rectangle ואליפסה מופיעים בתור <Rectangle> ו-<Ellipse> בחלונית Layers
דוגמה: רכיבי Live Rectangle ואליפסות מופיעים בתור <Rectangle> ו-<Ellipse> בחלונית Layers. באותו אופן, צורות Live Shape אחרות מסומנות בחלונית Layers.

תפריט Select

כדי לבחור את כל צורות ה-Live Shape הזמינות במסמך שלך, בחר Select > Same > Shape.

המרת צורות

המרת נתיבים בצורות Live Shape

 • כאשר תפתח מסמך שנשמר בגרסה ישנה יותר של Illustrator, הצורות באותו מסמך לא יהיו ניתנות לעריכה באופן אוטומטי כ-Live Shapes. כדי להמיר נתיב ב-Live Shape, בחר בו ואז לחץ על Object > Shape > Convert to Shape.

המרת צורות Live Shape בנתיבים

 • כדי להמיר Live Shape בנתיב, בחר את ה-Live Shape ואז לחץ על Object > Shape > Expand Shape.