Uppdaterades i Lightroom Classic CC 8.0 (oktober 2018-versionen)

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Processversioner

Processversion är den Camera Raw-teknik som används i Lightroom Classic till att justera och återge foton i modulen Framkalla. Det finns olika alternativ och inställningar i modulen Framkalla beroende på vilken processversion du använder.

Obs!

Om du inte är säker på vilken processversion dina bilder använder gör du något av följande:

 • Klicka på Inställningar > Process. En bockmarkering visas bredvid den processversion som används.
 • Öppna panelen Kamerakalibrering och titta på processmenyn.

Processversion 5

(Introducerades i Lightroom Classic CC 8.0, oktober 2018-versionen) Genom att använda processversion 5 får du förbättrad   och förbättrad bildkvalitet för filer med Raw-format med höga ISO-värden. Du får mindre brus när du drar skjutreglaget Ta bort dis till vänster om 0 ( ) och mindre lila-/magentafärgade färgskiftningar i bilder som har tagits i svag belysning med förbättrade detaljer i skuggor.

Processversion 2012

För foton som du har redigerat för första gången i Lightroom 4 och senare används processversion 2012. PV2012 har nya färgtonskontroller och nya färgtonsmappningsalgoritmer för högkontrastbilder. Med PV2012 kan du ändra högdagrar, skuggor, vita, svärta, exponeringar och kontrast i panelen Grundläggande. Du kan också använda lokala korrigeringar för vitbalans (Tillfällig och Färgton), högdagrar, skuggor, brus och moiré.

Processversion 2010

Bilder som redigerats i Lightroom 3 har använt PV2010 som standard. PV2010 innehåller förbättrad skärpa och brusreduktion jämfört med föregående processversion, PV2003.

Processversion 2003

Den ursprungliga processmotorn som använts av Lightroom 1 och 2.

 1. Om du vill uppdatera ett foto till PV2012 gör du något av följande i modulen Framkalla:

  • Klicka på Uppdatera till aktuell process (2012) i histogrammets nedre högra hörn (Ctrl+0/Kommando+0).
  • Klicka på Uppdatera till aktuell process (2012) i fotots nedre högra hörn.
  • Välj Inställningar > Process > 2012 (aktuell).

  • På panelen Kamerakalibrering väljer du Process > 2012 (aktuell).

 2. Om dialogrutan Uppdatera processversion visas väljer du något av följande.

  Granska ändringar via Före/Efter

  Öppna det uppdaterade fotot i en före/efter-vy där du kan granska ändringarna. Se Visa Före- och Efter-foton.

  Uppdatera

  Uppdatera det valda fotot.

  Uppdatera alla valda foton

  Uppdatera alla valda foton i bildbandet, inte bara det aktiva fotot.

  Uppdatera alla bildbandsbilder

  Uppdaterar alla foton på bildbandet, inte bara det valda.

  Obs!

  Om du uppdaterar till processversion 2012 kan det resultera i märkbara ändringar i dina foton. Det är en god idé att uppdatera en bild i taget tills du lärt dig den nya processtekniken.

Korrektur på skärmen

Korrektur på skärmen är en funktion för att förhandsvisa hur skärmfoton visas vid utskrift och optimera dem för en viss utskriftsenhet. Med Korrektur på skärmen i Lightroom Classic kan du testa hur bilder ser ut vid utskrift och justera dem så att du kan reducera oväntade ton- och färgskiftningar.

 1. Med en bild öppen i modulen Framkalla markerar du rutan Korrektur på skärmen i verktygsfältet.

  Förhandsvisningens bakgrund blir vit, en förhandsvisningsruta visas i det övre högra hörnet av förhandsvisningsområdet och panelen Korrektur på skärmen öppnas.

  Alternativ för Korrektur på skärmen i modulen Framkalla i Lightroom Classic CC
  Alternativ för Korrektur på skärmen i modulen Framkalla

 2. Använd alternativen i panelen Korrektur på skärmen om färgerna är i färgomfånget, eller intervallet, för skärmen eller utskriftsenheten.

  Visa/dölj varning för bildskärmsfärgomfång 

  Färger som är utanför skärmens färgkapacitet visas i blått i förhandsvisningsområdet.

  Visa/dölj varning för destinationsfärgomfång 

  Färger som är utanför skrivarens återgivningskapacitet visas i rött i förhandsvisningsområdet.

  Obs!

  Färger som ligger utanför färgomfånget för både skärmen och destinationsenheten visas i rosa i förhandsvisningsområdet.

  Profil

  En profil är en matematisk beskrivning av en enhets färgrymd. I modulen Framkalla i Lightroom Classic visas som standard bilder med din skärmprofil. Du kan simulera en annan utdatafärgrymd genom att välja den på menyn Profil.

  Återgivning

  Med Återgivning bestäms hur färger omvandlas från en färg till en annan.

  Perceptuell avser att bevara den visuella relationen mellan färgerna så att de uppfattas som naturliga för det mänskliga ögat, även om färgvärdena i sig kan ändras. Perceptuell lämpar sig för bilder med många mättade färger som ligger utanför färgomfånget.

  Relativ jämför de extrema färgerna i källfärgrymden med målfärgrymden och anpassar färgerna. Färger utanför färgomfånget anpassas till de närmaste reproducerbara färgerna i målfärgrymden. Alternativet Relativa färgvärden bevarar mer av de ursprungliga färgerna i en bild än vad alternativet Perceptuell gör.

  Simulera papper och bläck

  Simulerar vitt på riktigt papper och mörkgrå på svart bläck. Finns inte för alla profiler.

 3. Om du vill redigera fotot lägger du det inom en önskad färgrymd och klickar på Skapa korrekturkopia. En virtuell kopia som du kan anpassa för utskrift skapas. Gör därefter dina ändringar.

  Obs!

  Om du börjar justera foton och glömmer att klicka på Skapa korrekturkopia visas en fråga om du vill skapa en virtuell kopia för korrektur på skärmen. Klicka på Skapa korrekturkopia för att bevara ditt ursprungliga foto och arbeta på kopian. Klicka på Gör detta till ett korrektur om du vill redigera den ursprungliga bilden. Kom ihåg att all redigering i Lightroom Classic är icke-förstörande. Om du väljer att redigera det ursprungliga fotot kan du fortfarande ångra dina ändringar senare.

Använda framkallningsjusteringar på andra foton

I Lightroom Classic registreras de justeringsinställningar du gör i ett foto i modulen Framkalla eller i panelen Snabbframkallning i modulen Bibliotek. Du kan kopiera dessa inställningar och använda dem för olika versioner av fotot och för andra foton på bildbandet.

Kopiera och klistra in framkallningsinställningar

Du kan kopiera och klistra in enstaka framkallningsinställningar från aktuellt foto till ett annat foto i modulerna Bibliotek och Framkalla. Du måste vara i modulen Bibliotek för att kunna klistra in inställningarna i flera foton.

 1. Gör något av följande för att kopiera det aktuella fotots framkallningsinställningar:
  • I modulen Framkalla: klicka på Kopiera till vänster på verktygsfältet och välj Redigera > Kopiera eller välj Inställningar > Kopiera inställningar. Markera inställningen som du vill använda och klicka på Kopiera.

  • Välj Foto > Framkallningsinställningar > Kopiera inställningar i modulen Bibliotek. Markera inställningen som du vill använda och klicka på Kopiera.

  Obs!

  (Mac OS) Med kommandot Redigera > Kopiera i modulen Bibliotek kopieras text och metadata. Med kommandot Redigera > Kopiera i modulen Framkalla kopieras markerad text på en panel eller framkallningsinställningarna för ett valt foto.

 2. Om du vill klistra in de kopierade framkallningsinställningarna till ett annat foto, markerar du fotot på bildbandet i modulen Bibliotek eller Framkalla och gör sedan något av följande:
  • Klicka i modulen Framkalla på knappen Klistra in, välj Redigera > Klistra in eller välj Inställningar > Klistra in inställningar.

  • Välj Foto > Framkallningsinställningar > Klistra in inställningar i modulen Bibliotek.

  Obs!

  (Mac OS) Med kommandot Redigera > Klistra in i modulen Bibliotek klistras kopierad text och metadata in.

 3. Om du vill klistra in de kopierade framkallningsinställningarna i flera foton väljer du foton i Stödrastervisning eller på bildbandet i modulen Bibliotek och väljer Foto > Framkallningsinställningar > Klistra in inställningar.

  Obs!

  (Mac OS) Med kommandot Redigera > Klistra in i modulen Bibliotek klistras kopierad text och metadata in.

Använd förinställningar för Framkallning med verktyget Målare

 1. Markera i stödrastervyn i modulen Bibliotek verktyget Målare i verktygsfältet och välj därefter Inställningar på menyn Färg i verktygsfältet.

  Obs!

  Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 2. Välj en framkallningsförinställning, som Kreativ - Åldrat foto, på snabbmenyn i verktygsfältet och tillämpa sedan inställningen genom att klicka eller dra den till foton.
 3. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att avaktivera Målare. När verktyget Målare är avaktiverat visas det i verktygsfältet.

Få konsekventa exponeringsvärden i en fotoserie

Med kommandot Matcha totalexponeringar i modulerna Bibliotek och Framkalla kan du få en fotoserie med olika exponeringsvärden att se mer konsekvent exponerade ut på ett enkelt sätt. Kommandot justerar och matchar automatiskt den sammantagna exponeringen i ett urval av foton utifrån ditt aktiva foto och värdena för dess kombinerade bländare, slutartid och ISO-kamerainställningar.

 1. Kontrollera att du har gjort de nödvändiga justeringarna i ditt aktiva foto och att det är korrekt exponerat.

 2. Håll in tangenten Kommando (MacOS)/Ctrl (Windows) och markera alla foton i stödrastret eller på bildbandet med exponeringarna som du vill matcha.

 3. Gör något av följande:

  • I modulen Framkalla: välj Inställningar > Matcha totalexponeringar.
  • I modulen Bibliotek: välj Foto > Framkallningsinställningar > Matcha totalexponeringar.

Synkronisera inställningar för flera foton

Med kommandot Synkronisera i modulerna Bibliotek och Framkalla kan du använda valda framkallningsinställningar för aktuellt foto på andra foton på bildbandet. (Det aktuella fotot visas med en ljus vit kant runt miniatyrbilden i bildbandet.)

Obs!

Synkronisering av inställningarna är inte tillgängligt när endast ett foto är markerat på bildbandet. I modulen Framkalla ändras knappen Synkronisera till Föregående och i modulen Bibliotek inaktiveras knappen Synkronisera inställningar.

 • Mac OS Markering In Synkronisera Aktuell Foto,
  • I modulen Framkalla: klicka på Synkronisera Framkalla eller välj Inställningar > Synkronisera inställningar. Välj vilka inställningar som ska kopieras och klicka på Synkronisera.

  • Växla till läget Automatisk synkronisering i modulen Framkalla genom att klicka på Aktivera automatisk synkronisering på den vänstra sidan av knappen Synkronisera. Flytta sedan reglagen eller gör ändringar och ändringarna tillämpas sedan på alla valda foton.

  • Klicka i modulen Bibliotek på knappen Synkronisera inställningar eller välj Foto > Framkallningsinställningar > Synkronisera inställningar. Välj vilka inställningar som ska kopieras och klicka på Synkronisera.

Obs!

Eventuella inställningar som du markerat eller avmarkerat tidigare i dialogrutan Kopiera inställningar används som standardvärden i dialogrutan Synkronisera inställningar.

Använda framkallningsjusteringar på flera foton i referensvyn

När du arbetar i referensvyn i modulen Framkalla kan du använda framkallningsinställningar på det valda aktiva fotot på andra foton i bildbandet.

 1. Välj ett referensfoto i referensvyn. Mer information finns i Referensvyn.

 2. Välj alla foton i bildbandet som du vill använda framkallningsjusteringarna på.

  Obs!

  Det foto du väljer först på bildbandet anges automatiskt som det aktiva fotot.

 3. Aktivera läget Automatisk synkronisering genom att klicka på Aktivera automatisk synkronisering på den vänstra sidan av knappen Synkronisera. Mer information finns i Synkronisera inställningar för flera foton.

 4. Justera det aktiva fotot så att det matchar referensfotot. Justeringarna används på alla valda foton.

Använda inställningar från ett tidigare markerat foto

Du kan kopiera alla inställningar från fotot som du senast markerade på bildbandet (även om du inte gjort några justeringar i det) och använda dem för det markerade fotot. Gör något av följande:

 • Klicka i modulen Framkalla på knappen Föregående till höger i verktygsfältet eller välj Inställningar > Klistra in inställningar från föregående.
 • Välj i modulen Bibliotek, Foto > Framkallningsinställningar > Klistra in inställningar från föregående.

Obs!

När flera foton är markerade på bildbandet ändras knappen Föregående i modulen Framkalla till Synkronisera.

Hantera bildhändelser och fixeringar

Skapa fixeringar

Under redigeringen kan du allt eftersom namnge och spara ett foto som en fixering. Varje fixering som du skapar visas i alfabetisk ordning på panelen Fixeringar.

Obs!

Rulla pekaren över listan med fixeringar för att förhandsvisa var och en i Överblick.

Lägga till en fixering

 1. I modulen Framkalla: välj ett tidigare läget eller det aktuella läget för fotot i panelen Händelser.
 2. Klicka på Skapa fixering i panelhuvudet Fixeringar (eller välja Framkalla > Ny fixering).

  Alla inställningar för det markerade händelseläget registreras i fixeringen.

 3. Skriv ett nytt namn och tryck på Enter.

Ta bort en fixering

 1. Markera fixeringen i panelen Fixeringar i modulen Framkalla och klicka sedan på Ta bort markerad fixering (-) i panelhuvudet.

Obs!

Tryck inte på Delete-tangenten eftersom du då tar bort det markerade fotot.

Spåra bildjusteringar på panelen Händelser

I panelen Händelser registreras datum och tid för när fotot importerades till Lightroom Classic. Dessutom finns information om eventuella förinställningar som användes vid den tidpunkten. När du justerar fotot sparas ändringarna som ett läge i en kronologisk lista i panelen Händelser tillsammans med alla andra lägen. Du kan ändra namn på lägena, men du kan inte ändra den ordning i vilken de visas.

 • Förhandsvisa varje fotoläge genom att rulla med pekaren över listan på panelen Händelser och visa effekterna på panelen Överblick.
 • Markera ett läge på panelen Händelser för att åter igen tillämpa det på fotot eller för att spara det som en fixering.
 • Dubbelklicka på ett läge för att markera namnet, skriv ett nytt namn och tryck sedan på Enter.
 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett läge och välj Kopiera händelsestegsinställningar till före om du vill kopiera en ändring.
 • Klicka på knappen Radera allt (X-tecknet) i panelhuvudet Händelser för att ta bort alla lägen från listan.

Obs!

Om lägeslistan på panelen Händelser blir för lång, bör du skapa fixeringar för de lägen som du vill behålla. Klicka därefter på Rensa allt för att rensa panelen. Nu tas lägeslistan bort utan att de aktuella bildinställningarna påverkas.

Förbättra prestanda genom att redigera smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton

Introducerades i Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Du kan förbättra prestanda när du redigerar foton i modulen Framkalla genom att redigera smarta förhandsvisningar av dina foton även när de ursprungliga fotona är tillgängliga. Fotona kan visas med försämrad kvalitet när du redigerar men de slutliga fotona har fullständig storlek/kvalitet.  

Så här anger du den här inställningen:

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. Dialogrutan Inställningar visas. Klicka på fliken Prestanda.

 3. Gå till avsnittet Framkalla och markera Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering.

 4. Klicka på OK och starta sedan om Lightroom Classic.  

Obs!

När du zoomar in till 100 % (1:1-läge) i modulen Framkalla används de ursprungliga fotona, även om du har aktiverat inställningen Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy