Zobrazenie problémov kontroly pred výstupom v štruktúre PDF

Podrobné informácie o štruktúre dokumentu PDF nájdete v dokumentoch centra Adobe PDF Technology Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_sk (len v angličtine). Ak máte rozšírené znalosti formátu súborov PDF, preskúmajte internú štruktúru dokumentu PDF a jeho písma a určite technické príčiny nezrovnalostí pri kontrole pred výstupom. Kontrola pred výstupom zahŕňa tri voľby na dôkladnú kontrolu PDF. Technicky skúsení užívatelia môžu pomocou týchto nástrojov analyzovať objekty a písma, ktoré spôsobili problém.

Dôležité sú široké znalosti interných štruktúr písiem a špecifikácií písiem Type 1, TrueType a OpenType. Špecifikácie písiem sú uvedené v zozname literatúry v príručke.

Poznámka:

V oknách, ktoré sa zobrazia, môžete PDF a písma prezerať, ale štruktúru PDF ani písma nemôžete upraviť.

Prechádzanie vnútornou štruktúrou dokumentu PDF

Zobrazte štruktúru dokumentu PDF v stromovom poli tak, ako je definovaná streamami obsahu a objektmi cos. (Streamy obsahu reprezentujú stránky, formulárové objekty XObject, znaky písma Type 3 a vzhľad poznámok a formulárových polí. Objekty Cos zahŕňajú položky, ako napríklad farebný priestor, obrázky a objekty XObject.)

Skontrolujte syntax PDF, zobrazte výsledky opravy alebo zistite príčinu nezrovnalosti. Vyberte niektorý z piatich režimov zobrazenia, ktoré rôznym spôsobom organizujú streamy obsahu. Dokument PDF nemôžete upraviť v okne vnútornej štruktúry dokumentu PDF.

Poznámka:

Nezamieňajte si vnútornú štruktúru s logickou štruktúrou tagovaných dokumentov PDF, ktorá zlepšuje prístupnosť pre slabo vidiacich a nevidiacich čitateľov. Vnútorná štruktúra predstavuje nadradenú množinu všetkých objektov v dokumente vrátane tagov.

Skôr ako začnete prechádzať vnútornou štruktúrou dokumentu PDF, musíte spustiť kontrolu pred výstupom.

 1. V dialógovom okne kontroly pred výstupom vyberte v menu Voľby voľbu Prechádzať vnútornou štruktúrou PDF.

  Otvorí sa dialógové okno Vnútorná štruktúra dokumentu PDF, v ktorom sa zobrazuje strom informácií dokumentu a katalóg dokumentu (koreň hierarchie objektov dokumentu).

 2. Ak chcete zobraziť štruktúru dokumentu, rozbaľte každú položku stromu.
 3. Kliknite na tlačidlo Strana a zobrazte štruktúru každej strany.

 4. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia streamov obsahu v stromovom zobrazení, vyberte režim zobrazenia na paneli s nástrojmi:

  Klasické 

  Zobrazí streamy obsahu ako sekvenciu operátorov obsahu strany. Ak chcete zobraziť operandy daného operátora, rozbaľte podstrom tohto operátora. Toto je predvolené zobrazenie.

  Zoskupí všetky operátory v streame obsahu, ktoré patria na rovnakú úroveň vnorenia grafického stavu v rámci páru operátorov q/Q. Ak chcete zobraziť operátory a parametre páru q/Q, rozbaľte podstrom páru q/Q.

  BMC 

  Podobné ako v prípade režimu Q, ibaže streamy obsahu sú usporiadané podľa úrovní vnorenia označeného obsahu (BMC/EMC).

  BT/ET 

  Usporiada streamy obsahu podľa blokov textu, ktoré sú ohraničené operátormi BT a ET.

  Útržok 

  Zobrazí streamy obsahu ako série útržkov. Útržok je skupina susediacich objektov, ktoré zdieľajú rovnaký grafický stav. V tomto zobrazení každý útržok reprezentuje typ operácie kreslenia (napríklad oblasť maľovania) a jej grafický stav.

Prechádzanie vnútornou štruktúrou písma

Zobrazte vnútornú štruktúru vložených písiem v dokumente PDF na podrobnejšej úrovni, ako to umožňujú výsledky kontroly pred výstupom pomocou grafického zobrazenia, ktoré zobrazí obrys a súradnice každého glyfu. Môžete určiť zdroj rôznych problémov kontroly pri výstupe, ako sú napríklad nezrovnalosti spôsobené nekonzistentnou šírkou glyfov.

Skôr ako začnete s prechádzaním vnútornou štruktúrou písma, musíte spustiť kontrolu pred výstupom.

 1. V dialógovom okne kontroly pred výstupom vyberte v ponuke Voľby voľbu Prechádzať vnútornou štruktúrou všetkých písiem v dokumente.

  Poznámka:

  Ak chcete zobraziť štruktúru jedného písma, rozbaľte položku Písma v menu Výsledky > Prehľad. Potom vyberte písmo a v menu volieb vyberte voľbu Prechádzať vnútornou štruktúrou písma.

 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti glyfov, kliknite na niektoré z nasledujúcich tlačidiel:

  Zobraziť mriežku 

  Zobrazí začiatok súradnicového priestoru glyfu, ktorý je určený dvoma zelenými ortogonálnymi čiarami.

  Zobraziť rámčeky 

  Zobrazí oblasť používanú vybratým glyfom a maximálnu oblasť používanú všetkými glyfmi pomocou modrých čiar, ktoré navrchu a dole splývajú.

  Zobraziť výplň 

  Zobrazí sivou farbou oblasť vyplneného glyfu.

  Zobraziť body

  Zobrazí všetky body definujúce obrys glyfu. Čierne body označujú kontúry obrysu. Červené body označujú body na úpravu krivky a sú posunuté mimo kontúr obrysu.

  Zobraziť kurzor 

  Zobrazuje umiestnenie aktuálne vybratého bodu, ktoré je zobrazené pomocou dvoch purpurových ortogonálnych čiar. Toto tlačidlo je dostupné len vtedy, ak je vybratá voľba Zobraziť body.

 3. Ak chcete upraviť veľkosť oblasti zobrazenia glyfu, myšou posuňte tiahlo medzi stromovým zobrazením a oblasťou zobrazovania glyfu smerom nahor alebo nadol.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online