Zobrazenie mriežok

Pomocou mriežky môžete presne zarovnať text a objekty v dokumente. Keď je mriežka zapnutá, je viditeľná nad dokumentom. So zapnutou voľbou Priťahovať na mriežku sa objekt pri presune zarovná na najbližšej čiare mriežky.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Mriežka. Keď je mriežka zobrazená, zobrazuje sa vedľa tohto príkazu symbol zaškrtnutia.

Zapnutie alebo vypnutie voľby Priťahovať na mriežku

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Priťahovať na mriežku. Keď je táto voľba zapnutá, zobrazí sa vedľa názvu príkazu symbol zaškrtnutia.

Zmena vzhľadu mriežky

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. Ak chcete zmeniť nastavenia mriežky, vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak chcete zmeniť medzery medzi čiarami mriežky, zadajte požadovanú hodnotu do polí Šírka medzi čiarami a Výška medzi čiarami.

  • Ak chcete zmeniť začiatok mriežky, zadajte požadovanú hodnotu do polí Posun mriežky od ľavého okraja a Posun mriežky od horného okraja.

  • Ak chcete zmeniť počet vedľajších dielikov v štvorci mriežky, zadajte hodnotu pre vedľajšie dieliky. Čiary vedľajších dielikov sú svetlejšie ako čiary mriežky.

  • Ak chcete zmeniť farbu čiar mriežky, kliknite na štvorček Farba čiar mriežky a vyberte novú farbu v rozbaľovacom menu Farby.

Vytváranie vodiacich líšt

Vodorovné a zvislé pravítka umožňujú kontrolu veľkosti objektov v dokumente. Môžete tiež v dokumente vytvoriť vodidlá, ktoré sú užitočné najmä na zarovnávanie objektov, ako sú polia formulárov. Môžete zmeniť jednotky merania a farbu pravítok.

Vytváranie nových vodiacich líšt

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Pravítka.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ťahajte nadol z vodorovného pravítka, ak chcete vytvoriť vodorovnú vodiacu lištu, alebo ťahajte doprava zo zvislého pravítka, ak chcete vytvoriť zvislú vodiacu lištu.

  • Kliknite dvakrát na určité miesto na vodorovnom pravítku, ak tam chcete vytvoriť zvislú vodiacu lištu, alebo kliknite dvakrát na zvislé pravítko, ak chcete vytvoriť vodorovnú vodiacu lištu.

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich líšt

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Vodidlá.

Premiestnenie alebo odstránenie vodiacich líšt

 1. Ak chcete vodiacu lištu posunúť, kliknutím ju vyberte a posuňte na nové miesto.

 2. Ak chcete vodiacu lištu odstrániť, kliknutím ju vyberte a stlačte kláves Delete.

 3. Ak chcete odstrániť všetky vodiace lišty, kliknite pravým tlačidlom myši v oblasti pravítka a vyberte voľbu Vymazať všetky vodidlá alebo Vymazať vodidlá na strane.

Zmena farby vodiacich líšt

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. Kliknite na štvorček Farba vodidla a v rozbaľovacom menu Farba vyberte novú farbu.

Meranie výšky, šírky alebo plochy objektov

Pomocou nástrojov na meranie môžete merať vzdialenosti a plochy objektov v dokumentoch PDF. Nástroje na meranie sú vhodné na zobrazenie vzdialeností a plôch, ktoré sa vzťahujú k objektom vo formulároch alebo kresbách CAD. Tieto nástroje môžete použiť aj na meranie určitých plôch v dokumente pred jeho odoslaním do profesionálnej tlačiarne. Pre používateľov aplikácie Acrobat Reader DC sú nástroje na meranie dostupné len vtedy, ak autor dokumentu PDF povolí funkcie merania.

Pri používaní nástrojov na meranie sa na paneli informácií o meraní zobrazujú informácie o meraní, ako sú napríklad aktuálne meranie, hodnoty rozdielu a mierka. Aplikácia Acrobat DC vkladá poznámky s vypočítanými hodnotami vzdialenosti, obvodu či plochy.

Nástroje na meranie v aplikácii Acrobat
Meracie nástroje

A. Panel s nástrojmi na meranie B. Meraný objekt C. Panel informácií o meraní 
 1. Vyberte položky Nástroje > Meranie.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na meranie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Nástroj Meranie.

  Zobrazí sa panel s nástrojmi na meranie a panel s informáciami o meraní.  

 3. Ak chcete merať plochy v dokumente PDF, vyberte niektorý z nasledujúcich typov merania:
  • Nástroj vzdialenosť vyberte, ak chcete zmerať vzdialenosť medzi dvomi bodmi. Kliknite na prvý bod, presuňte ukazovateľ do druhého bodu a znova kliknite.

  • Nástroj obvod vyberte, ak chcete zmerať celkovú vzdialenosť medzi viacerými bodmi. Kliknite na všetky body, ktorých celkovú vzdialenosť chcete zmerať. Potom dvakrát kliknite na posledný bod. 

  • Nástroj plocha vyberte, ak chcete zmerať plochu vo vnútri čiary, ktorú nakreslíte. Kliknite na všetky body, ktorých celkovú vzdialenosť chcete zmerať. Po kliknutí na najmenej dva body kliknite na prvý bod, aby ste uzatvorili meranú plochu. 

 4. Pri meraní objektov vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete meranie pritiahnuť ku koncu čiary, vyberte príkaz Priťahovať k cestám .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť ku koncovému bodu čiary, vyberte príkaz Priťahovať ku koncovým bodom .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť k strednému bodu čiary, vyberte príkaz Priťahovať ku stredným bodom .

  • Ak chcete meranie pritiahnuť k priesečníku viacerých čiar, vyberte príkaz Priťahovať ku priesečníkom 

  • Ak chcete čiary merania obmedziť na násobky 45º, podržte stlačený kláves Shift.

  • Ak chcete meranie prerušiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Zrušiť meranie.

  • Ak chcete odstrániť označenie merania, kliknite naň nástrojom Meranie a stlačte kláves Delete.

Voľby nástrojov na meranie

Ak chcete nastaviť voľby nástroja Meranie, nástroj vyberte, následne pravým tlačidlom myši kliknite kdekoľvek v dokumente PDF a zobrazia sa voľby.

Zmeniť mierku zväčšenia

Zmení mierku zväčšenia (napríklad 3:2) a jednotku merania v oblasti kreslenia.

Zmeniť štítok značky

Pridá alebo zmení text, ktorý sa zobrazuje pri meraní.

Zakázať/Povoliť značky merania

Ak je táto funkcia povolená, nakreslené čiary merania sa pridajú do dokumentu PDF. Ak je táto funkcia zakázaná, čiary merania sa stratia pri začatí merania iného objektu alebo výbere iného nástroja.

Zapnúť/Vypnúť kolmé

Ak je táto funkcia povolená, môžete použiť len kolmé čiary merania.

Zobraziť/Skryť pravítka

Zobrazí alebo skryje zvislé a vodorovné pravítko na strane. (Má rovnaký účinok ako výber položiek Zobraziť > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Pravítka.)

Priťahovať/Nepriťahovať k obsahu strany

Zapne alebo vypne všetky povolené priťahovania.

Export merania do aplikácie Excel

Uloží informácie všetkých meraní v dokumente PDF do súboru .CSV.

Predvoľby

Otvorte predvoľby merania 2D.

Predvoľby merania

Zmenou predvolieb 2D merania určíte, ako sa budú merať 2D dáta.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader DC sa predvoľby merania uplatňujú na dokumenty PDF s povoleným vytváraním komentárov.

Použiť mierku a jednotky z dokumentu (keď existujú)

Ak je povolená táto voľba, aplikujú sa merania používajúce jednotky odvodené z pôvodného dokumentu, ak existujú. Zrušte výber tejto voľby, ak chcete určiť jednotky meraní ručne.

Použiť pravouhlé čiary

Ak je táto funkcia povolená, môžete použiť len kolmé čiary merania.

Farba čiary meraní

Určuje farbu alebo čiaru, ktorá sa zobrazí pri kreslení.

Povoliť značky merania

Ak je táto funkcia povolená, nakreslené čiary merania sa pridajú do dokumentu PDF. Ak je táto funkcia zakázaná, čiary merania sa stratia pri začatí merania iného objektu alebo výbere iného nástroja. Môžete použiť predvolené štítky merania alebo definovať vlastné štítky.

Použiť predvolenú dĺžku vodiča (len pre Nástroj vzdialenosť)

Ak táto voľba nie je vybratá, pri každom nakreslení merania vzdialenosti musíte posúvaním myši určiť dĺžku začiatku.

Predvolené konce čiar (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje vzhľad koncov čiar pri meraní vzdialenosti.

Štýl štítku (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje, či sa štítok merania vzdialenosti nachádza vo vnútri, alebo nad čiarou merania.

Predvolená dĺžka začiatku (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje dĺžku začiatku čiary, ktorý sa zobrazuje na jednej strane bodov merania.

Predvolené rozšírenie začiatku nad čiarou (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje dĺžku rozšírenia začiatku, ktorý sa nachádza nad čiarou merania.

Predvolený posun začiatku od bodov čiary (len pre Nástroj vzdialenosť)

Určuje veľkosť medzery medzi bodmi merania a začiatkom.

Nastavenie priťahovaní pre 2D

Určuje správanie priťahovania. Citlivosť naznačuje, ako blízko musí byť ukazovateľ, aby došlo k pritiahnutiu k položke. Voľba Farba tipov priťahovania určuje farbu čiary priťahovania, ktorá sa zobrazí, keď podržíte ukazovateľ nad objektom.

Zobrazenie súradníc kurzora

Súradnice kurzora zobrazujú polohu ukazovateľa v súradnicovej sústave tably dokumentu. Počiatok súradníc je v ľavom hornom rohu dokumentu. V rámci súradníc kurzora sa zobrazuje aj šírka a výška vybratého objektu pri zmene jeho veľkosti.

Zobrazenie súradníc X a Y

 1. Vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Súradnice kurzora.

 2. Posúvajte kurzor a sledujte súradnice X a Y.

Zmena jednotiek merania súradníc kurzora

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Jednotky a vodidlá.

 2. V rozbaľovacom zozname Jednotky strany a pravítok vyberte inú jednotku merania.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online