Interakcia s 3D modelmi

Zmeny režimu vykreslenia, osvetlenia, premietania a pozadia

Režim vykreslenie modelu určuje vzhľad povrchov 3D modelu. Predvolený režim vykreslenia je plný, ale môžete tiež zvoliť iný režim vykreslenia. Môžete tiež zmeniť osvetlenie 3D modelu alebo jeho pozadia.

Zmena vzhľadu 3D modelu
Zmena vzhľadu 3D modelu

A. Predvolený vzhľad B. Režim vykreslenia drôtového modelu C. Farebné osvetlenie D. Iná farba pozadia 

 1. Použite prvky na paneli s nástrojmi 3D na vykonanie ktorejkoľvek z týchto zmien:
  • Ak chcete zmeniť režim vykreslenia, vyberte voľbu v rozbaľovacom menu Režim vykreslenia modelu  .

  • Ak chcete zobraziť pravouhlý priemet, kliknite na tlačidlo Použiť pravouhlé premietanie . Pravouhlé premietanie prakticky odstráni tretí rozmer. Zachová sa pomer veľkosti objektov, ale 3D model bude mať menej realistický vzhľad. Ak chcete použiť perspektívne premietanie, kliknite na tlačidlo znovu.

  • Ak chcete zapnúť, vypnúť alebo zmeniť osvetlenie, vyberte voľbu z rozbaľovacieho menu Povoliť dodatočné osvetlenie .

  • Ak chcete zmeniť farbu pozadia, kliknite na šípku vedľa políčka Farba pozadia a vyberte farbu.

  Poznámka:

  Režimy vykreslenia modelu, schémy osvetlenia a voľby farieb pozadia sú dostupné aj po kliknutí pravým tlačidlom myši na 3D model a následnom kliknutí na položku Voľby zobrazenia. Režimy vykreslenia modelu sa zobrazujú aj v menu Voľby na paneli Strom modelu.

Príklady režimov vykreslenia modelu

Režimy vykreslenia modelu zahŕňajú kombinácie faktorov, ktoré ovplyvňujú vzhľad 3D objektu. Nasledujúca ilustrácia zobrazuje vykreslenie jednoduchého objektu vo všetkých dostupných režimoch.

Režimy vykreslenia modelu
Režimy vykreslenia modelu

A. Plný B. Priehľadný ohraničovací rámček C. Priehľadný D. Plný drôtový model E. Ilustrácia F. Plný obrys G. Tieňovaná ilustrácia H. Ohraničovací rámček I. Priehľadný obrys ohraničovacieho rámčeka J. Drôtový model K. Tieňovaný drôtový model L. Priehľadný drôtový model M. Skrytý drôtový model N. Vrcholy O. Tieňované vrcholy 

Skrytie, oddelenie a zmena vzhľadu častí

Niektoré 3D modely sa skladajú z jednotlivých súčastí. Pomocou stromu modelu je možné tieto súčasti skryť alebo oddeliť, zväčšiť ich zobrazenie alebo ich zmeniť na priehľadné. Časti, ktoré sa zobrazujú v 3D modeli, sa v strome zobrazujú so znakom začiarknutia.

Práce so súčasťami
Práce so súčasťami

A. Vybratá súčasť B. Skrytá súčasť C. Izolovaná súčasť D. Priehľadná súčasť 

 1. V 3D modeli kliknite nástrojom ruka na súčasť, s ktorou chcete pracovať. Ak vám predvolené nastavenie zabraňuje v používaní nástroja Ruka, vyberte súčasť v zozname Strom modelu.
 2. Z menu Voľby na hornej table v strome modelu vyberte ľubovoľné z nasledujúcich volieb:
  Poznámka:

  Položky zobrazené v menu Voľby závisia od toho, či 3D model pozostáva z jedinej časti alebo z viacerých častí. Mnohé z týchto volieb sú k dispozícii aj po kliknutí pravým tlačidlom myši na časť v 3D modeli.

  Režim vykreslenia modelu

  Zmení vzhľad povrchu celého 3D modelu podľa položky, ktorú vyberiete v podmenu: Priehľadný ohraničovací rámček, Plný, Priehľadný, Plný drôtový model atď.

  Zobraziť všetky súčasti

  Zobrazí celý 3D model.

  Podľa obsahu

  Zobrazuje všetky viditeľné časti a zarovnáva ich na stred zobrazenia.

  Zobraziť fyzické vlastnosti

  Zobrazuje plochu povrchu a objem (ak existuje) na table Dáta objektu v strome modelu.

  Zobrazovať ohraničovací rámček

  Zobrazuje rámček, ktorý ohraničuje 3D objekt alebo vybraté súčasti modelu.

  Nastaviť farbu ohraničovacieho rámčeka

  Zmení farbu ohraničovacieho rámčeka. Vyberte tento príkaz, vyberte farbu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Skryť

  Zobrazí model bez vybratých súčastí. Môžete tiež začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčok na hornej table stromu modelu a takto skrývať a zobrazovať rôzne časti.

  Izolovať

  Zobrazí iba vybratú súčasť a ostatné skryje.

  Izolovať súčasť

  Zobrazí geometriu, dáta PMI (Product Manufacturing Information) a všetky zobrazenia (vrátane zobrazení dát PMI) len pre izolovanú súčasť. Zobrazenia a informácie o všetkých ostatných súčastiach sú skryté alebo nie sú vybraté. Zmeny nastanú aj v strome modelu. Na table Štruktúra (hore) je vybratá iba izolovaná súčasť. Štruktúra ostatných súčastí je dostupná, ale nie je vybratá. Na table zobrazenia (v strede) sú uvedené iba zobrazenia určené pre izolovanú súčasť, vrátane zobrazení dát PMI. Ak kliknete na zobrazenie, na table dokumentu sa zobrazia iba dáta PMI pre toto zobrazenie. (Ak chcete zobraziť dáta PMI izolovanej súčasti, skontrolujte, či je na table Štruktúra vybratá možnosť 3D PMI.) Tabla zobrazenia skryje zobrazenia súvisiace so zostavou alebo ostatnými súčasťami vrátane vlastných zobrazení vytvorených v aplikácii Acrobat. Ak chcete do zobrazenia pridať súčasti, vyberte ich v strome modelu. Môžete tiež použiť príkazy Skryť a Zobraziť v menu Voľby v strome modelu. Ak chcete zrušiť izolovanú súčasť, vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:

  • Pomocou príkazu Izolovať súčasť vyberte inú súčasť.

  • V strome modelu vyberte hornú zostavu.

  • Kliknite na tlačidlo domovského zobrazenia.

  Zväčšiť súčasť

  Zmení stredové ohnisko z celého 3D modelu na vybraté časti. Toto nastavenie je mimoriadne užitočné pre otáčanie časti a umožňuje otáčanie okolo stredového ohniska časti namiesto otáčania okolo celého modelu.

  Rozdeliť režim vykresľovania

  Zobrazuje všetky režimy vykresľovania, ktoré sú k dispozícii pre časť. Režim vykreslenia mení vzhľad 3D modelu podľa vami vybratého režimu vykreslenia.

  Priehľadný

  Zobrazí priehľadnú verziu vybratej súčasti.

  Exportovať ako XML

  Vytvorí samostatný súbor XML celého stromu alebo platného uzla 3D modelu.

  Exportovať ako CSV

  Vytvorí samostatný súbor vo formáte CSV, ktorý obsahuje všetky dáta modelu. Môžete exportovať dáta celého stromu modelu alebo vybratého uzla. Súbor je možné otvoriť v každom programe, ktorý podporuje formát CSV, ako je napríklad aplikácia Microsoft Excel.

  Poznámka:

  Ak 3D model zahŕňa dáta PMI (Product Manufacturing Information), v tomto menu sú k dispozícii aj voľby na zobrazovanie a skrývanie dát PMI.

Strom modelu – prehľad

Strom modelu sa zobrazuje na navigačnej table na ľavej strane pracovnej plochy. Strom modelu môžete otvoriť aj kliknutím na tlačidlo Prepnúť strom modelu  na paneli s nástrojmi 3D. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na 3D model a vybrať voľbu Zobraziť strom modelu.

Poznámka:

Na použitie stromu modelu je potrebná aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader verzie 7.0.7 alebo novšia. Užívatelia starších verzií môžu interaktívne pracovať s 3D modelmi, ale nie so stromom modelu.

Strom modelu obsahuje tri tably a na každej z nich sa zobrazuje špecifický typ informácií alebo ovládacích prvkov.

Tabla Štruktúra

Na tejto najvyššie umiestnenej table sa zobrazuje štruktúra 3D objektu. Napríklad 3D objekt znázorňujúci automobil má samostatné skupiny objektov (označujú sa ako uzly) pre podvozok, motor a kolesá. Na tejto table môžete prechádzať hierarchiou a vyberať, izolovať alebo skrývať rôzne časti.

Dáta PMI (Product Manufacturing Information) sa zobrazujú ako skupina položiek na rovnakej hierarchickej úrovni, na akej sa zobrazujú aj ich súvisiace objekty alebo zostavy.

Tabla Zobraziť

Na strednej table sa nachádza zoznam zobrazení, ktoré boli definované pre 3D objekt. Pri zmene zobrazenia kliknite na niektoré z uvedených zobrazení, ak chcete, aby sa 3D model vrátil do uloženého stavu. Pozrite si časť Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF.

Zobrazenia môžete pridávať a upravovať aj na table Zobraziť. Napríklad po izolácii a otočení určitej časti môžete uložiť toto konkrétne zobrazenie vrátane uhla kamery, pozadia, osvetlenia a ďalších atribútov. Táto funkcia nie je k dispozícii pre aplikáciu Adobe Reader.

Tabla Dáta objektu

Na tejto najnižšie umiestnenej table sa zobrazujú ďalšie informácie vrátane vlastností a metadát (ak existujú) objektu alebo časti. V aplikácii Acrobat nemôžete tieto informácie pre 3D objekty upraviť.

Strom modelu
Strom modelu

A. Hierarchia 3D objektov B. Uložené& pohľady C. Informácie o časti alebo objekte 

Poznámka:

Ak chcete zmeniť predvolené správanie stromu modelu, otvorte dialógové okno Predvoľby a potom v časti Kategórie vyberte položku 3D a multimédiá. Potom vyberte určitú voľbu v menu Otvoriť strom modelu pri aktivácii 3D.

Autor dokumentu PDF môže 3D model nastaviť v rámci nastavení prevodu tak, že po kliknutí na model sa automaticky zobrazí strom modelu.

Vytváranie prierezov

Zobrazenie prierezu 3D modelu je ako jeho rozrezanie na polovice a zobrazenie pohľadu dovnútra. Na nastavenie orientácie, posunutia a naklonenia roviny rezu sa používa dialógové okno Ovládacie prvky prierezu.

Pred a po vytvorení prierezu
Pred a po vytvorení prierezu

 1. Kliknite na ikonu Zobraziť/skryť prierez na paneli s nástrojmi 3D, ak chcete prierez zapnúť alebo vypnúť.
 2. (Voliteľne) Kliknite na šípku vedľa ikony Zobraziť/skryť prierez a vyberte voľbu Vlastnosti prierezu. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti prierezu. Potom vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Zmeňte nastavenia pod nadpismi Zarovnanie, Nastavenie zobrazenia a Poloha a orientácia.

  • Ak chcete uložiť aktuálne zobrazenie prierezu, kliknite na tlačidlo Uložiť pohľad na prierez. (Uložený pohľad sa zobrazí v menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D a na table Zobraziť v strome modelu s predvoleným názvom PohľadNaPrierez[n].)

Vlastnosti prierezu

Zmeny vykonané v tomto okne sa prejavia okamžite. Ak chcete zobraziť tieto zmeny, zabezpečte, aby dialógové okno Vlastnosti prierezu neblokovalo zobrazenie aktívneho 3D modelu. Dialógové okno Vlastnosti prierezu zostáva v popredí aj v prípade, ak aktivujete dokument PDF pod ním alebo ak pracujete s týmto dokumentom. Ak ho chcete zatvoriť, kliknite na tlačidlo Zatvoriť v jeho pravom hornom rohu.

Povoliť prierez

Keď je vybratá táto voľba, sú dostupné aj ostatné voľby.

Zarovnanie

Určuje os (x, y alebo z), podľa ktorej sa prierez zarovná.

Zarovnať na priečelie

Vytvorí prierez v rovine definovanej povrchom ľubovoľného priečelia, na ktoré potom kliknete v 3D modeli. (Dialógové okno je stlmené, kým nekliknete na priečelie časti modelu.)

Zarovnať na 3 body

Vytvorí prierez v rovine definovanej ľubovoľnými troma bodmi, na ktoré kliknete v 3D modeli. (Dialógové okno je stlmené, kým nekliknete na tri body modelu.)

Zobraziť priesečníky

Označí pridaním farebného obrysu, kde sa rovina rezu pretína s 3D modelom. Ak chcete vybrať inú farbu, kliknite na vzorku farby.

Zobraziť rovinu rezu

Zobrazí dvojrozmernú plochu pretínajúcu 3D model. Kliknite na vzorku farby, ak chcete vybrať inú farbu, a zadajte inú hodnotu v percentách, ak chcete zmeniť sýtosť zafarbenia roviny rezu.

Ignorovať vybrané časti

Odstraňuje vybrané časti z pohľadu na prierez.

Zobraziť priehľadný

Zobrazuje časti, ktoré nie sú súčasťou prierezu.

Krytie roviny rezu

Definuje úroveň priehľadnosti roviny rezu.

Zarovnať kameru podľa roviny rezu

Otočí 3D model tak, aby bol zarovno s rovinou rezu.

Posun

Určuje, aká časť 3D modelu je rozrezaná. Myšou posuňte jazdec doľava alebo doprava alebo zmeňte percentuálnu hodnotu.

Poznámka:

Ak chcete pochopiť, ako jednotlivé osi rozdeľujú 3D model, vyberte os a potom posúvajte jazdec Posun dozadu a dopredu. Preskúmajte zmeny vo vloženom 3D modeli.

Prevrátiť

Prevráti prierez. Keď je napríklad horná polovica modelu odrezaná, kliknutím na položku Prevrátiť zobrazíte hornú polovicu a odrežete dolnú polovicu.

Jazdce Naklonenie

Určujú uhly medzi rovinou rezu a osami. Pretiahnite jazdca doľava alebo doprava alebo zmeňte hodnoty v percentách.

Uložiť pohľad na prierez

Otvorí dialógové okno Vlastnosti zobrazenia, v ktorom môžete vybrať vlastnosti zobrazenia, ktoré sa uložia s pohľadom. Po výbere vlastností na uloženie sa pohľad na prierez pridá do zoznamu pohľadov na paneli s nástrojmi 3D a v strome modelu. Uložený pohľad bude mať predvolený názov PohľadNaPrierez[n].

Pre vlastnosti zobrazenia, ktoré sa rozhodnete neuložiť, sa obnoví nastavenie predchádzajúceho pohľadu. Ak napríklad neuložíte farbu pozadia, pohľad prierezu si zachováva farbu pozadia predtým zobrazeného pohľadu.

Zmena vlastností kamery

Vlastnosti kamery definujú presný uhol, umiestnenie pre zobrazenie objektu. Vlastnosti kamery určujú pohľad kamery, ktorý sa môže použiť medzi pohľadmi aj medzi súbormi.

 1. Na paneli s nástrojmi 3D kliknite na ikonu Vlastnosti kamery .

  Ak sa táto ikona nezobrazuje, kliknite na šípku vedľa navigačného nástroja na ľavej strane panela s nástrojmi 3D.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kamery kliknite na položku Uložiť ako a pomenujte nový pohľad kamery alebo vyberte existujúci pohľad v menu.
 3. Presuňte dialógové okno Vlastnosti kamery tak, aby ste mohli vidieť 3D model. Vyberte zarovnanie kamery:
  • Ak chcete vlastnosti kamery zarovnať iba s polohou cieľa, vyberte voľbu Cieľ.

  • Ak chcete vlastnosti kamery zarovnať s nasmerovaním kamery aj s polohou cieľa, vyberte voľbu Kamera a cieľ.

 4. Vyberte typ zarovnania

  Vybrať model

  Po výbere tejto voľby kliknite na 3D model v dokumente. V dialógovom okne Vlastnosti kamery sa zobrazuje aktuálna poloha kamery.

  • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred vybratého modelu.

  • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, polohou cieľa kamery je stred vybratého modelu. Kamera je zarovnaná s vybratým modelom.

  Vybrať tvár

  Po výbere tejto voľby kliknite na lícnu stranu 3D modelu v dokumente. V dialógovom okne Vlastnosti kamery sa zobrazuje aktuálna poloha kamery.

  • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred vybratej lícnej strany.

  • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, polohou cieľa kamery je stred vybratej lícnej strany. Kamera je zarovnaná s touto lícnou stranou.

  Vybrať tri body

  Po výbere tejto voľby vyberte tri body na rovnakom modeli alebo na rôznych modeloch v dokumente. V dialógovom okne Vlastnosti kamery sa zobrazuje aktuálna poloha kamery.

  • Ak je vybratá voľba Cieľ, novou polohou cieľa kamery je stred troch vybratých bodov.

  • Ak je vybratá voľba Kamera a cieľ, cieľom kamery je stred troch vybratých bodov. Poloha kamery je zarovnaná s rovinou vytvorenou troma vybratými bodmi.

 5. V sekcii Poloha vyberte voľbu Uhlové jednotky na zmenu hodnôt X, Y a Z na hodnoty Azimut, Nadmorská výška a Vzdialenosť. Tieto hodnoty vám umožňujú manipulovať s kamerou podľa azimutu (vzdialenosti) a nadmorskej výšky (os X) a približovať pomocou hodnoty vzdialenosti.
 6. Posúvajte posúvače v polohách Kamera a Cieľ do požadovaného umiestnenia.
 7. Ak chcete zmeniť fokálny uhol kamery, myšou posuňte posúvač Pole zobrazenia na požadovaný stupeň.
 8. Ak chcete zmeniť uhol otáčania kamery, myšou posuňte posúvač Otočiť na požadovaný stupeň.
 9. Ak chcete uložiť nastavenia a pridať zobrazenie do stromu modelu, kliknite na voľbu Uložiť zobrazenie kamery.

  Zobrazenie sa pridá do stromu modelu s predvoleným názvom ZobrazenieKamery[n], kde [n] predstavuje číslo, ktoré sa postupne zväčšuje. Zobrazenie kamery v zozname Zobrazenia môžete premenovať.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu