Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF

Predvolený pohľad 3D modelu umožňuje rýchly návrat do predvoleného bodu, keď s modelom pracujete interaktívne. Predvolený pohľad je niečo iné ako náhľad, ktorý určuje, ako 3D model vyzerá, keď nie je aktivovaný. Zoznam všetkých dostupných pohľadov pre 3D model sa zobrazuje v menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D a na table Zobraziť v strome modelu.

V aplikácii Acrobat môžete tiež vytvoriť ďalšie pohľady na 3D model, ktoré vám umožnia rýchlu navigáciu v 3D obsahu podľa potreby (napríklad zhora, zdola, zľava, sprava, vnútri, zvon, rozdelený na časti alebo zostavený). Pohľad môže zahŕňať osvetlenie, polohu kamery, režim vykresľovania, stav stromu modelu a nastavenie priehľadnosti a prierezu. Vlastné pohľady môžu zahŕňať presné vlastnosti kamery.

Pohľady môžete tiež zviazať so záložkami na paneli Záložky alebo môžete použiť akciu Prejsť na 3D pohľad a zviazať pohľady s tlačidlami a odkazmi, ktoré na strane vytvoríte.

Predvolené zobrazenie

Pri vytváraní dokumentu PDF z 3D modelu alebo pridávaní súboru 3D do existujúceho dokumentu PDF aplikácia Acrobat vytvorí počiatočné predvolené zobrazenie. Predvolené zobrazenie sa vytvorí bez ohľadu na to, či sú vytvorené ďalšie predvolené zobrazenia, alebo v súbore 3D existujú zobrazenia.

Vytvorené predvolené zobrazenie má nasledujúce vlastnosti:

 • Používa sa perspektívne premietanie.

 • Pozorovací bod sa nachádza ďalej od objektu, aby všetky viditeľné uzly vyplnili väčšinu poľa zobrazenia.

 • Smer a orientácia posunu je najmä pozdĺž zápornej osi X s relatívne malým posunom pozdĺž zápornej osi Y a menším posunom pozdĺž kladnej osi Z.

 • Kamera je namierená do stredu viditeľných uzlov a je orientovaná tak, že os Z je zvislá a v zobrazenej anotácii je smer nahor kladný.

Ak chcete nastaviť farbu pozadia, režim vykresľovania a osvetlenie predvoleného zobrazenia, v dialógovom okne Vložiť 3D začiarknite políčko Zobraziť rozšírené voľby, vyberte kartu 3D a upravte zobrazené parametre.

Vytvorenie vlastného pohľadu

 1. Kliknite na 3D model nástrojom Ruka, aby ste ho zapli.
 2. Zmeňte zobrazenie pomocou nástrojov pre otočenie, posunutie a zväčšenie zobrazenia na paneli s nástrojmi 3D.
 3. V dialógovom okne Vlastnosti zobrazenia vyberte nastavenia zobrazenia, ktoré sa majú zahrnúť do pohľadu.

  Vlastnosti, ktoré nie sú vybraté, budú používať naposledy zobrazené nastavenia. Ak napríklad nie je vybratá vlastnosť Farba pozadia, farba pozadia pohľadu zostane rovnaká ako pozadie, ktoré sa zobrazovalo predtým.

  Pohľad sa zobrazí pod názvom NovýPohľad na table Zobraziť v strome modelu. Ak ho chcete premenovať, vyberte ho.

Zobrazenie pohľadu

 1. Podľa potreby použite na zmenu pohľadu tieto metódy:
  • Vyberte pohľad z rozbaľovacieho menu Pohľady na paneli s nástrojmi 3D.

  • Na paneli Strom modelu kliknite na názov pohľadu.

  • Kliknite na ikonu Predvolený pohľad.

Zmena predvoleného pohľadu

 1. Na table Zobraziť v strome modelu vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte pohľad a potom v menu Voľby kliknite na položku Nastaviť ako predvolený pohľad.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na pohľad a potom vyberte voľbu Nastaviť ako predvolený pohľad.

Poznámka:

Ak chcete vytvoriť nové zobrazenie, na paneli s nástrojmi 3D alebo v kontextovom menu vyberte voľby Pohľady > Správa zobrazení. V dialógovom okne Správa zobrazení, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Nové zobrazenie.

Zmena úvodného obrazu podľa predvoleného zobrazenia

 1. Pomocou nástroja na výber objektu (Nástroje > Multimediálny obsah > Vybrať objekt) dvakrát kliknite na 3D model.

 2. V dialógovom okne Upraviť 3D kliknite na kartu Nastavenie spustenia.
 3. V oblasti Úvodný obraz vyberte voľbu Získať úvodný obraz z predvoleného zobrazenia.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom uložte dokument PDF.

Pridanie 3D pohľadu k záložke alebo odkazu

Na tento postup je potrebný 3D model s jedným alebo viacerými definovanými pohľadmi, ktoré môžete vytvoriť. Pohľad môžete spojiť s existujúcou záložkou alebo odkazom, alebo môžete pre tento účel vytvoriť nové.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vytvoriť novú záložku, kliknite na tlačidlo Nová záložka  v hornej časti panela Záložky a zadajte nový názov pre záložku. Potom na túto záložku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti.

  • Ak chcete vytvoriť nový odkaz, vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz a ťahaním vytvorte kdekoľvek na strane rámček odkazu. Potom pre voľbu Akcia odkazu v dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte Užívateľský odkaz a kliknite na položku Ďalšie.

  • Ak chcete naviazať pohľad na existujúcu záložku alebo odkaz, kliknite pravým tlačidlom myši na záložku alebo odkaz a vyberte voľbu Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na štítok Akcia.
 3. V menu Vybrať akciu vyberte položku Prejsť na pohľad 3D/multimédiá a potom kliknite na položku Pridať.
 4. V dialógovom okne Vybrať 3D pohľad vyberte pre 3D model zo zoznamu vľavo 3D anotáciu a potom vyberte vpravo voľbu pohľadu:

  Súčasný pohľad

  Použije charakteristiky natočenia, posunutia a zväčšenia 3D zobrazenia, ktoré sú v dokumente aktívne v okamihu vytvorenia odkazu alebo záložky, bez ohľadu na to, či je toto zobrazenie obsiahnuté v zozname v strome modelu ako definovaný pohľad.

  Prvý pohľad

  Zmení zobrazenie na definíciu pohľadu, ktorá je hore v zozname v strome modelu.

  Posledný pohľad

  Zmení zobrazenie na definíciu pohľadu, ktorá je dole v zozname v strome modelu.

  Predchádzajúci pohľad

  Posunie sa hore v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Nasledujúci pohľad

  Posunie sa dole v zozname definovaných pohľadov v strome modelu, vždy o jeden pohľad.

  Pomenovaný pohľad

  Zmení zobrazenie na definovaný pohľad, ktorý vyberiete zo zoznamu pod touto voľbou.

 5. (Voliteľne) Ak chcete, aby záložka alebo odkaz zároveň prešli na určitú stranu a zobrazenie strany, vyberte voľbu Prejsť na zobrazenie strany v menu Výber akcie a kliknite na položku Pridať. Potom pomocou posúvačov a nástrojov na zväčšenie nastavte zobrazenie strany skôr, ako kliknete na tlačidlo Nastaviť odkaz. Po dokončení kliknite na Zatvoriť v dialógovom okne Vlastnosti.

Odstránenie 3D pohľadu

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Na paneli s nástrojmi 3D otvorte rozbaľovacie menu Pohľady a vyberte voľbu Správa pohľadov. Vyberte pohľady, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť zobrazenie.

  • Na table Zobraziť v strome modelu vyberte pohľady, ktoré chcete odstrániť. Na table Zobraziť kliknite na tlačidlo Odstrániť  alebo kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte položku Odstrániť pohľad.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu