V rámci portfólia PDF môžete čiastkové súbory usporiadať a zobraziť ich náhľad, a môžete ich tiež otvoriť, upraviť a uložiť v ich natívnej aplikácii. Niektoré typy súborov vyžadujú, aby ste mali v počítači nainštalovanú ich natívnu aplikáciu.

Zobrazenie súborov v zozname

V otvorenom portfóliu kliknite na položky Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti. Zoznam čiastkových súborov v portfóliu PDF sa zobrazí pod sekundárnym panelom s nástrojmi. Ak chcete podrobnosti súborov usporiadať vzostupne alebo zostupne, kliknite na názov stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec.

Úprava podrobností súboru v zozname (Acrobat Pro)

 1. V otvorenom portfóliu kliknite na položky Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti.

  Zoznam čiastkových súborov v portfóliu PDF sa zobrazí pod sekundárnym panelom s nástrojmi.

 2. Na table so zoznamom súborov vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpec v zozname, kliknite pravým tlačidlom, vyberte položku Zobraziť a zvoľte názov stĺpca.

  • Ak chcete usporiadať požadované stĺpce vzostupne alebo zostupne, kliknite na nadpis stĺpca. Ak chcete zmeniť poradie na opačné, znova kliknite na stĺpec

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť informácie o súbore, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a zvoľte možnosť Upraviť hodnotu a následne vyberte typ informácií, ktoré chcete aktualizovať. Ak chcete napríklad pridať k súboru popisné informácie, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Popis. V dialógovom okne Upraviť popis zadajte popis súboru.

  • Ak chcete pridať stĺpec, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Vlastnosti portfólia. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia kliknite na položku Pridať, napíšte názov stĺpca, ktorý chcete pridať, a kliknite na položku OK.

  • Ak chcete odstrániť voliteľné stĺpce, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Odstrániť. Povinné stĺpce, ako napríklad Názov, Upravené, Veľkosť a Vytvorené, nie je možné odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť poradie v stĺpci, otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia, vyberte názov stĺpca a kliknite na tlačidlo nahor alebo nadol. Stĺpec môžete presunúť aj myšou na paneli so zoznamom súborov.

  • Ak chcete zmeniť poradie súborov, pozrite si časť Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov.

Pridanie súborov a priečinkov do portfólia PDF

Súbory a priečinky môžete pridať do existujúceho portfólia PDF v režime Rozloženie (Náhľad) alebo v režime Podrobnosti (zobrazenie zoznamu súborov).

 1. Na sekundárnom paneli kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať priečinok.

  Súbory alebo priečinky môžete prípadne pridať aj týmito spôsobmi:

  • V zobrazení Rozloženie kliknite pravým tlačidlom na ľavý panel a vyberte položku Vytvoriť priečinok. Prípadne, ak ste v zobrazení Podrobnosti, kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom súborov a vyberte položku Vytvoriť priečinok.

  • Ak chcete pridať súbory zo svojho počítača, potiahnite súbory alebo priečinky na ľavý panel (zobrazenie Rozloženie) alebo panel so zoznamom súborov (zobrazenie Podrobnosti). Potiahnutím súboru alebo priečinku na priečinok ho môžete pridať do svojho portfólia.

Poznámka:

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čiastkových súborov by nemalo byť viac ako 15 a ich celková veľkosť by mala byť menšia ako 50 MB.

Odstránenie súborov a priečinkov z portfólia PDF

Ak odstránite priečinok, všetky súbory v ňom obsiahnuté sa odstránia z portfólia PDF.

 1. Vyberte jeden alebo viacero súborov alebo priečinkov v portfóliu PDF a stlačte kláves Delete (Odstrániť). Prípadne kliknite na ikonu Odstrániť súbor na sekundárnom paneli.

Zmena usporiadania súborov a priečinkov v portfóliu PDF

Na ľavej navigačnej table môžete súbory potiahnuť a pustiť do nasledujúceho:

 • Zmeňte usporiadanie súborov v priečinku portfólia PDF.
 • Potiahnite súbory do priečinkov alebo priečinok do iného priečinka v prípade, že oba sú na rovnakej úrovni alebo v rovnakom priečinku.

Usporiadanie, filtrovanie a zmena poradia súborov alebo priečinkov (Acrobat Pro)

Čiastkové súbory sú pri predvolenom nastavení usporiadané abecedne podľa názvu súboru. Súbory sa budú zobrazovať a tlačiť v tomto poradí.

Môžete zmeniť alebo prispôsobiť poradie, v akom sa zobrazia súbory. Súbory sa však vždy tlačia v abecednom poradí.

Poznámka:

Pri usporiadaní súborov v režime Rozloženie (Náhľad) sa zmení poradie len pre aktuálnu reláciu. Pri nasledujúcom otvorení portfólia PDF sa zobrazí v poradí špecifikovanom v dialógovom okne Vlastnosti portfólia.

 1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti portfólia.

  Poznámka:

  Ak ste v zobrazení usporiadania, kliknite pravým tlačidlom na ľavý panel a vyberte položku Vlastnosti portfólia. Prípadne, ak ste v zobrazení zoznamu súborov, kliknite pravým tlačidlom na panel so zoznamom súborov a vyberte položku Vlastnosti portfólia.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti portfólia vykonajte niektorý z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov na paneli so zoznamom súborov, zvoľte názov stĺpca a pomocou tlačidla nahor alebo nadol zmeňte usporiadanie.

  • Ak chcete určiť poradie zobrazenia súborov pri prvom otvorení portfólia PDF, vyberte názov stĺpca v ponuke Usporiadať podľa a potom určite Poradie usporiadania. Ak chcete napríklad zobraziť súbory podľa dátumu úpravy, v ponuke Usporiadať podľa zvoľte položku Upravené a následne určite Poradie usporiadanie ako Vzostupne alebo Zostupne.

  • Ak chcete určiť spôsob zobrazenia portfólia PDF, vyberte možnosť zobrazenia v ponuke Počiatočné zobrazenie.

 3. Uložte portfólio PDF.

Otvorenie, úprava a uloženie čiastkových súborov

Čiastkový súbor môžete otvoriť, upraviť a uložiť v jeho natívnej aplikácii, pokiaľ je daná aplikácia nainštalovaná v počítači. Zmeny čiastkových súborov neovplyvnia pôvodné súbory mimo portfólia PDF.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V režime Rozloženie (Náhľad) kliknite pravým tlačidlom myši alebo so stlačeným klávesom Ctrl na súbor a vyberte možnosť Otvoriť súbor v natívnej aplikácii (v prípade iných súborov ako PDF) alebo Otvoriť súbor (v prípade súborov PDF).

  • V pravom hornom rohu okna aplikácie Acrobat kliknite na odkaz Otvoriť dokument.

  Poznámka:

  Čiastkový súbor sa otvorí v samostatnom okne. Ak je portfólio PDF zobrazené v prehliadači, súbor sa otvorí v samostatnom produkte Acrobat mimo prehliadača.

 2. Ak sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, vyberte voľbu Otvoriť tento súbor alebo Vždy povoliť otváranie súborov tohto typu (ak formátu dôverujete) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Podľa potreby upravte súbor a potom ho uložte.

Úprava názvov a popisov čiastkových súborov v portfóliu PDF

 1. Otvorte panel so zoznamom súborov výberom položiek Zobraziť > Portfólio > Podrobnosti.

  V paneli so zoznamom súborov vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Ak chcete upraviť zobrazený názov čiastkového súboru, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Názov. Zadajte nový názov čiastkového súboru a kliknite na položku OK. Aktualizovaný názov sa zobrazí dole v stĺpci Názov na paneli so zoznamom súborov.

  • Ak chcete upraviť popis čiastkového súboru, kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a vyberte položky Upraviť hodnotu > Popis. Zadajte text popisu a kliknite na položku OK. Aktualizovaný popis sa zobrazí dole v stĺpci Popis na paneli so zoznamom súborov.

Extrakcia čiastkových súborov z portfólia PDF

Súbory môžete extrahovať alebo presunúť z okna portfólia PDF do počítača. Extrahovaný súbor sa neodstráni z portfólia PDF.

 1. Vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • V režime Rozloženie alebo Podrobnosti kliknite pravým tlačidlom na názov čiastkového súboru a vyberte možnosť Extrahovať z portfólia.

  • Vyberte jeden alebo viac súborov a myšou ich presuňte na pracovnú plochu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online