Počiatočné zobrazenie PDF závisí od toho, ako tvorca dokumentu nastavil jeho vlastnosti. Dokument sa môže napríklad otvoriť na určitej strane alebo s určitým zväčšením.

Zobrazenie dokumentov PDF v režime čítania

Pri čítaní dokumentu môžete skryť všetky panely s nástrojmi a pracovné tably, aby ste maximalizovali oblasť zobrazenia na obrazovke.

Základné ovládacie prvky čítania, napríklad navigácia na strane a zväčšovanie, sa zobrazia na polopriehľadnom plávajúcom paneli s nástrojmi v spodnej časti okna.

 • Ak chcete aktivovať režim čítania, zvoľte Zobrazenie > Režim čítania alebo kliknite na tlačidlo Režim čítania v pravom hornom rohu panela s nástrojmi.

 • Ak chcete obnoviť predchádzajúce zobrazenie pracovnej plochy, znova zvoľte Zobrazenie > Režim čítania. Tiež môžete kliknúť na tlačidlo zatvorenia na plávajúcom paneli s nástrojmi.

Plávajúci panel s nástrojmi v Režime čítania
Režim čítania s polopriehľadným plávajúcim panelom s nástrojmi

Prezeranie PDF v režime Na celú obrazovku

V režime Na celú obrazovku sa zobrazí iba dokument. Lišta menu, panely s nástrojmi, pracovné tably a ovládacie prvky okna sa skryjú. Autor dokumentu PDF môže nastaviť, aby sa dokument PDF otváral v režime Na celú obrazovku, alebo môžete toto zobrazenie nastaviť sami. Režim Na celú obrazovku sa často používa pre prezentácie, niekedy aj s automatickým prechodom stranami a prechodmi.

V režime Na celú obrazovku zostáva ukazovateľ aktívny, takže môžete klikať na prepojenia a otvárať poznámky. Existujú dva spôsoby prechádzania dokumentom PDF v režime Na celú obrazovku: môžete použiť klávesové skratky príkazov na navigáciu a zväčšenie alebo môžete nastaviť predvoľby režimu Na celú obrazovku tak, aby sa zobrazili navigačné tlačidlá režimu Na celú obrazovku, a potom môžete kliknutím na tieto tlačidlá meniť strany alebo ukončiť režim Na celú obrazovku.

Nastavenie predvolieb navigačnej lišty pre režim Na celú obrazovku

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Na celú obrazovku.
 2. Vyberte položku Zobraziť navigačnú lištu a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zvoľte Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.

Navigačná lišta Na celú obrazovku obsahuje tlačidlá Predchádzajúca strana , Nasledujúca strana Ukončiť režim na celú obrazovku . Tieto tlačidlá sa zobrazujú v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy.

Čítanie dokumentu v režime Na celú obrazovku

Ak sa nezobrazí navigačná lišta pre režim Na celú obrazovku, dokumentom PDF môžete prechádzať pomocou klávesových skratiek.

Poznámka:

Ak máte nainštalované dva monitory, režim Na celú obrazovku sa môže niekedy zobraziť len na jednom z nich. Ak chcete prechádzať stranami dokumentu, kliknite na obrazovku, na ktorej je zobrazená strana v režime Na celú obrazovku.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Režim na celú obrazovku.
 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte kláves Enter, Page Down alebo kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte Shift+Enter, Page Up alebo kláves so šípkou doľava.

 3. Ak chcete zavrieť režim Na celú obrazovku, použite klávesovú skratku Ctrl+L alebo kláves Esc. (V predvoľbách režimu Na celú obrazovku musí byť vybratá voľba Ukončiť klávesom Escape.)

Poznámka:

Ak chcete zobraziť nástroj Na celú obrazovku na paneli s nástrojmi Bežné nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte možnosť Zobrazenie strany > Režim na celú obrazovku. Potom kliknutím na nástroj Na celú obrazovku prepnite zobrazenie do režimu Na celú obrazovku.

Zatvorte tablu Nástroje v aplikácii Acrobat DC

Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF

Dialógové okno Predvoľby slúži na definovanie predvoleného usporiadania strán a na prispôsobenie vašej aplikácie mnohými ďalšími spôsobmi. Informácie o zobrazovaní dokumentov PDF zistite podľa možností predvolieb v kategóriách Dokumenty, Všeobecné, Zobrazenie strán a 3D a multimédiá.

Nastavenia predvolieb určujú, ako sa bude aplikácia pri používaní správať. Nie sú spojené so žiadnym konkrétnym dokumentom PDF. Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby, vyberte položky Úpravy Predvoľby (Windows) alebo Acrobat/Adobe Acrobat Reader Predvoľby (Mac OS).

Poznámka:

Ak nainštalujete nejaké zásuvné moduly od iného výrobcu, nastavte tieto predvoľby pomocou položky menu Predvoľby tretích strán.

Dialógové okno predvolieb aplikácie Acrobat

Predvoľby dokumentov

Otvoriť nastavenie

 • Pri ďalšom otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia: Určuje, či sa dokumenty automaticky otvárajú na naposledy zobrazenej strane.
 • Otvoriť prepojenia na iné dokumenty v rovnakom okne: Otvorený dokument sa zatvorí a v rovnakom okne sa otvorí dokument, na ktorý odkazuje prepojenie. Tým sa minimalizuje počet otvorených okien. Ak je dokument, na ktorý odkazuje odkaz, už otvorený v inom okne, súčasný dokument sa nezatvorí, keď kliknite na odkaz do otvoreného dokumentu. Ak túto voľbu nevyberiete, otvorí sa nové okno vždy, keď kliknite na odkaz do iného dokumentu.
 • Povoliť nastavenie stavu vrstvy podľa informácií používateľa: Umožňuje autorovi dokumentu PDF s vrstvami určiť viditeľnosť vrstiev na základe informácií od používateľa.
 • Povoliť v dokumente skrytie panela s ponukami, nástrojovej lišty a ovládacích prvkov okna: Umožňuje určiť, či sa pri otvorení dokumentu PDF má skryť panel s ponukami, panel s nástrojmi a ovládacie prvky okna.
 • Počet dokumentov v zozname naposledy použitých: Nastavenie maximálneho počtu dokumentov, ktoré sa zobrazia v ponuke Súbor.

Uložiť nastavenia

 • Automaticky ukladať zmeny dokumentu do dočasného súboru každých _ minút: Určuje, ako často má aplikácia Acrobat automaticky ukladať zmeny do otvoreného dokumentu.
 • Uložiť ako optimalizuje pre rýchle zobrazovanie z webu: Zmení štruktúru dokumentu PDF pre preberanie z webového servera po stranách.

Režim zobrazenia PDF/A

 • Zobraziť dokumenty v režime PDF/A určuje, kedy sa má použiť tento režim zobrazenia: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

Hľadá v dokumente PDF položky, ktoré nemusia byť viditeľné, napríklad metadáta, priložené súbory, poznámky, skrytý text a vrstvy. Výsledky hľadania sa zobrazia v dialógovom okne a používateľ môže odstrániť ľubovoľný typ položiek, ktorý sa v ňom zobrazí.

 • Odstrániť skryté informácie pri zatváraní dokumentu (Nie je predvolene vybraté.)
 • Odstrániť skryté informácie pri odosielaní dokumentu e-mailom (Nie je predvolene vybraté.)

Skryté informácie

Redigovanie

 • Pri uložení použitých značiek redigovania prispôsobiť názov súboru: Určuje predponu alebo príponu, ktorá sa má použiť pri ukladaní súboru, v ktorom sa použili značky redigovania.
 • Vybrať lokalizáciu pre vzory vyhľadania a redigovania: Určuje, ktorá nainštalovaná jazyková verzia aplikácie Acrobat sa má použiť pre vzory. Ak ste napríklad nainštalovali anglickú aj nemeckú verziu, môžete vybrať jeden z týchto jazykov pre vzory. V dialógových oknách Prehľadať a Redigovanie sa zobrazí voľba Vzory.

Predvoľby režimu Na celú obrazovku

Nastavenie režimu Na celú obrazovku

 • Len aktuálny dokument: Určuje, či je zobrazenie obmedzené na jeden dokument PDF.
 • Vyplniť obrazovku jednou stranou: Nastaví zobrazenie strany tak, aby jedna strana pokryla maximálnu možnú plochu obrazovky.
 • Upozorniť, keď dokument vyžaduje režim Na celú obrazovku: Pred prechodom do režimu Na celú obrazovku zobrazí správu. Zvolením tejto voľby zmeníte v tejto správe predchádzajúce zaškrtnutie voľby Nabudúce túto správu nezobrazovať.
 • Ktorý monitor použiť: Špecifikuje monitor, na ktorom sa zobrazí dokument v režime Na celú obrazovku (pre používateľov, ktorí majú nakonfigurovaných viac monitorov).

Navigácia v režime Na celú obrazovku

 • Ukončenie klávesom Escape: Umožňuje ukončiť režim Na celú obrazovku stlačením klávesu Esc. Ak táto voľba nie je vybratá, môžete na ukončenie použiť klávesovú skratku Ctrl+L.
 • Zobraziť navigačnú lištu: Zobrazí minimálnu navigačnú lištu bez ohľadu na nastavenia dokumentu.
 • Kliknutie ľavým tlačidlom prejde o stranu dopredu, pravým tlačidlom o stranu dozadu: Umožňuje prechádzať dokumentom Adobe PDF po stranách kliknutím myši. Dokumentom môžete prechádzať po stranách tiež stlačením klávesu Return, Shift+Return (ak sa chcete vrátiť späť) alebo klávesov so šípkami.
 • Dookola po poslednej strane: Umožňuje prechádzať dokumentom PDF po stranách nepretržite, s návratom na prvú stranu po poslednej strane. Táto voľba sa typicky používa pri nastavení zobrazenia pre informačný stánok.
 • Dopredu po každých _ sekundách: Určuje, či sa má automaticky prejsť na ďalšiu stranu po nastavenom počte sekúnd. Aj keď je nastavené automatické prechádzanie na ďalšie strany, môžete prechádzať stranami dokumentu pomocou myši alebo pomocou klávesových skratiek.

Vzhľad v režime Na celú obrazovku

 • Farba pozadia Určuje farbu pozadia okna v režime Na celú obrazovku. Na prispôsobenie farby pozadia môžete vybrať farbu na palete farieb.
 • Kurzor myši: Určuje, či chcete pri používaní režimu Na celú obrazovku zobraziť alebo skryť kurzor.

Prechody v režime Na celú obrazovku

 • Ignorovať všetky prechody: Odstráni prechodové efekty z prezentácií, ktoré prehliadate v režime Na celú obrazovku.
 • Predvolený prechod: Určuje prechodový efekt, ktorý sa použije, keď prejdete na inú stranu v režime Na celú obrazovku a v dokumente nie je nastavený žiadny prechodový efekt.
 • Smer: Určuje smer postupu vybratého predvoleného prechodu na obrazovke, napríklad Dole, Vľavo, Vodorovne atď. Dostupné voľby sa líšia podľa prechodu. Ak vybratý predvolený prechod neovplyvňuje žiadne smerové voľby, táto voľba nebude dostupná.
 • Smer navigácie: Napodobuje postup používateľa v prezentácii, napríklad pri postupe používateľa na nasledujúcu stranu zobrazí prechod zhora dole a pri kroku používateľa späť na predchádzajúcu stranu zobrazí prechod odspodu nahor. Dostupné iba pre prechody so smerovými voľbami.

 

Všeobecné predvoľby

Základné nástroje

 • Používať jednoznakové klávesové skratky na prístup k nástrojom: Umožňuje výber nástrojov jedným stlačením klávesu. Táto voľba štandardne nie je vybratá.
 • Vytvoriť odkazy z adries URL: Určuje, či sa majú v dokumente PDF automaticky identifikovať prepojenia, ktoré neboli vytvorené pomocou aplikácie Acrobat, a či sa majú zmeniť na prepojenia, na ktoré možno kliknúť.
 • Používať nástroj ruka na výber textu a obrázkov: Umožňuje, aby nástroj ruka fungoval ako nástroj výberu, keď sa s ním v súbore Adobe PDF ukáže na text.
 • Používať nástroj ruka na čítanie článkov: Pri posunutí nad zreťazením článku zmení vzhľad kurzora nástroja ruky. Pri prvom kliknutí priblíži článok tak, aby vodorovne vyplnil tablu dokumentu; nasledujúce kliknutia sledujú zreťazenie článku.
 • Používať s nástrojom ruka zväčšovanie kolieskom myši: Zmení akciu kolieska myši z rolovania na zväčšenie.
 • Nástroj na výber vyberie obrázky pred textom: Zmení poradie, v ktorom nástroj na výber vyberá objekty.
 • Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: Zobrazenie cloudového úložiska v dialógovom okne otvoreného súboru.
 • Zobraziť online úložisko pri ukladaní súborov: Zobrazenie cloudového úložiska pri ukladaní súboru.
 • Otvoriť dokumenty ako nové karty v rovnakom okne (vyžaduje sa reštartovanie): Zoskupenie viacerých otvorených dokumentov do kariet. Karty môžete tiež prichytiť alebo vytiahnuť ako samostatné okná. Spravíte to tak, že vyberiete kartu, potiahnete zobrazenú miniatúru mimo panelu s nástrojmi a potom kartu uvoľníte. 
 • Zobraziť výzvu pred zatvorením viacerých kariet: Pred zatvorením aplikácie Acrobat sa vyžaduje potvrdenie používateľa.
 • Používať pre obrázky nástroja Obrázok pevné rozlíšenie: Nastaví rozlíšenie použité na kopírovanie obrázkov zachytených nástrojom Obrázok.
 • Dotykový režim: Slúži na nastavenie toho, či a ako prejde aplikácia Acrobat do dotykového režimu v prípade zariadení podporujúcich dotykové ovládanie. V dotykovom režime sa tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu posunú o kúsok ďalej od seba, aby sa uľahčil výber pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest.

 

Upozornenia

 • Nezobrazovať upozornenia úprav: Vypína výstražné správy, ktoré by sa normálne zobrazili, keď odstránite položky, ako sú prepojenia, strany, miniatúry strán a záložky.
 • Obnoviť všetky upozornenia: Obnoví predvolené nastavenia pre upozornenia.

 

Správy od spoločnosti Adobe

 • Zobraziť správy pri spustení aplikácie Acrobat: Povolí zobrazenie marketingových správ od spoločnosti Adobe na uvítacej obrazovke pri spustení aplikácie bez otvoreného dokumentu. Kliknite na správu, ak chcete získať informácie o funkciách, aktualizáciách alebo online službách, prípadne ak chcete otvoriť element v aplikácii, napríklad pracovnú tablu. Zrušte výber tejto voľby, ak nechcete, aby sa v produkte zobrazovali marketingové správy. 

Poznámka:

Správy týkajúce sa transakcií od online služby spoločnosti Adobe nemožno vypnúť.

Spúšťanie aplikácie

 • Použiť iba certifikované zásuvné moduly: Zabezpečí, aby sa načítali len tie zásuvné moduly tretích strán, ktoré sú certifikované spoločnosťou Adobe. Položka Teraz v certifikovanom režime obsahuje v závislosti od stavu hodnotu Áno alebo Nie.
 • Skontrolovať akcelerátor grafiky 2D (len v systéme Windows): (Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Ak je vybratá táto voľba, povolí sa pri otvorení prvého dokumentu využívanie hardvérového urýchľovania. Ak je výber tejto voľby zrušený, využívanie hardvérového urýchľovania sa spustí po otvorení prvého dokumentu. Táto voľba môže predĺžiť čas spúšťania, preto je predvolene nevybratá.

Poznámka:

Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je v predvoľbách Zobrazenie strán vybratá voľba Urýchliť používanie grafiky 2D.

 • Vybrať predvolený obslužný program súborov PDF (len v systéme Windows): Určí, ktorá aplikácia sa bude používať na otváranie dokumentov PDF – Reader alebo Acrobat. Toto nastavenie sa použije, ak máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Acrobat aj Reader. V operačnom systéme Windows 7 alebo staršom používa prehliadač toto nastavenie iba vtedy, ak na zobrazovanie dokumentov PDF využíva zásuvný modul alebo doplnok Adobe. V operačnom systéme Windows 8 toto nastavenie určuje, ktorá aplikácia sa použije ako predvolená aplikácia pre dokumenty PDF, tak v operačnom systéme, ako aj vo vašom prehliadači. V systéme Windows 8 sa pred aplikovaním tejto zmeny do vášho systému zobrazí výzva, aby ste túto zmenu povolili. Po nastavení bude systém Windows 8 používať zvolenú aplikáciu PDF aj na úlohy súvisiace so súbormi PDF, ako napr. náhľad, zobrazenie miniatúr a poskytovanie informácií o súboroch.

Zobrazenie strán, predvoľby

Predvolené usporiadanie a zväčšenie

 • Rozloženie strán: Nastavuje rozloženie strán, ktoré sa použije na rolovanie, keď prvýkrát otvoríte dokument. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie Rozloženie strán v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.
 • Zväčšenie: Nastaví úroveň zväčšenia pre dokumenty PDF pri prvom otvorení. Predvolené nastavenie je Automaticky. Nastavenie zväčšenia v ponuke Súbor > Vlastnosti > Počiatočné zobrazenie prepíše túto hodnotu.

Poznámka:

Usporiadanie strán a zväčšenie môžu ovplyvniť dve podmienky. 1) Niekto už nastavil konkrétny dokument PDF na iné počiatočné zobrazenie pomocou položiek Súbor > Vlastnosti. 2) Je zvolená možnosť Pri otváraní dokumentov obnoviť posledné nastavenie zobrazenia v ponuke Úpravy > Predvoľby > kategória Dokumenty.

Rozlíšenie

 • Použiť systémové nastavenie: Použije systémové nastavenie pre rozlíšenie monitora.
 • Iné rozlíšenie: Nastaví rozlíšenie monitora.

Vykreslenie

 • Vyhladiť text: Určuje typ vyhladenia textu, ktorý sa má použiť.
 • Vyhladiť čiarovú grafiku: Pomocou vyhladenia odstráni ostré uhly čiar.
 • Vyhladiť obrázky: Pomocou vyhladenia minimalizuje prudké zmeny na obrázkoch.
 • Používať lokálne písma: Určuje, či aplikácia použije, alebo ignoruje lokálne písma nainštalované vo vašom systéme. Ak je táto voľba vypnutá, použijú sa pre písma, ktoré nie sú vložené do PDF, náhradné písma. Ak písmo nie je možné nahradiť, text sa zobrazí ako typografické bodky a zobrazí sa chybová správa.
 • Vylepšiť tenké čiary: Ak je vybratá táto voľba, zlepší sa viditeľnosť tenkých čiar pri zobrazení dokumentu.
 • Používať pamäť čiar: Umiestni nasledujúcu stranu do vyrovnávacej pamäte ešte skôr, ako sa zobrazí platná strana, aby sa skrátila doba potrebná na prechádzanie dokumentom po stranách.
 • Používať akcelerátor grafiky 2D (len v systéme Windows): (Zobrazuje sa iba vtedy, ak hardvér počítača podporuje urýchľovanie grafiky 2D.) Zrýchľuje zmeny mierky zobrazenia, rolovania a prekresľovania obsahu strany aj reprodukciu a manipuláciu s obsahom dvojrozmerného dokumentu PDF. Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.  

Poznámka:

Ak táto voľba nie je k dispozícii v predvoľbách Zobrazenie strán, na povolenie tejto hardvérovej funkcie bude pravdepodobne potrebné aktualizovať ovládač karty GPU. Aktualizovaný ovládač si vyžiadajte od výrobcu karty alebo počítača.

Obsah a informácie strán

 • Zobrazovať veľké obrázky: Zobrazenie veľkých obrázkov. Ak je systém pomalý pri zobrazovaní strán so zložitými obrázkami, vypnite túto voľbu.
 • Používať plynulé zväčšovanie (len v systéme Windows): Ak je táto voľba vypnutá, sú vypnuté efekty animácie, čo zvyšuje rýchlosť.
 • Zobrazovať rámčeky kresby, orezanie a spadávky: Zobrazí všetky rámčeky kresby, rezania alebo spadávky definované pre dokument.
 • Zobrazovať mriežku priehľadnosti: Zobrazí mriežku za priehľadnými objektmi.
 • Používať logické čísla strán: Umožňuje použiť príkaz Číslovať strany na spojenie pozície strany v dokumente PDF s číslom vytlačeným na strane. Na paneli s nástrojmi Navigácia na strane a v dialógových oknách Prejsť na stranu a Tlačiť sa zobrazí číslo strany, za ktorým sa v zátvorkách zobrazí umiestnenie strany. Napríklad, (1 z 1), ak je tlačené číslo prvej strany i. Ak táto voľba nie je vybratá, strany sa číslujú arabskými číslicami od čísla 1. Zapnutie tejto voľby pomáha zabrániť neočakávanému správaniu po kliknutí na príkaz Späť alebo Prejsť späť vo webovom prehliadači.
 • Vždy zobrazovať veľkosť strany dokumentu: Zobrazí rozmery strany vedľa vodorovného posúvača.
 • Použiť náhľad predtlače: Určuje, či je režim Náhľad predtlače zapnutý len pre súbory PDF/X, či je vždy vypnutý, vždy zapnutý alebo sa nastavuje automaticky. Ak je nastavená hodnota Automaticky, režim Náhľad predtlače sa aktivuje, ak dokument obsahuje predtlače. Režim Náhľad predtlače umožňuje zobrazenie (na obrazovke) efektov vytvorenia zástupcov tlačových farieb v tlačenom výstupe. Poskytovateľ služieb alebo tlačiareň môže napríklad vytvoriť zástupcu tlačovej farby, ak dokument obsahuje dve podobné priame farby, pričom sa vyžaduje len jedna z nich.
 • Predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností: Udáva predvolený farebný priestor zlúčenia priehľadností: Aktívny profil RGB alebo Aktívny profil CMYK.

Režim zobrazenia referenčných objektov XObject

 • Zobraziť ciele referenčných objektov XObject: Určuje typ dokumentov, v ktorých je možné zobraziť referenčné objekty XObject.
 • Umiestnenie odkazovaného súboru (voliteľné) Určuje umiestnenie odkazovaných dokumentov.

Dotykový režim pre tablety a mobilné zariadenia

Vďaka dotykovému režimu sa aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC ľahšie ovládajú na dotykových zariadeniach. Tlačidlá na paneli s nástrojmi, panely aj menu sa posunú o kúsok ďalej od seba, aby vám tak uľahčili ovládanie pomocou prstov. Režim dotykového čítania optimalizuje zobrazovanie a podporuje väčšinu najbežnejších gest. Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC sa na zariadeniach ovládaných dotykom automaticky prepnú do dotykového režimu. Predvolené nastavenie predvoľby pre dotykový režim môžete zmeniť.

Zmena predvoľby pre dotykový režim

 1. Zvoľte Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC > Predvoľby (Mac OS).

 2. V časti Kategórie vyberte položku Všeobecné.

 3. V časti Základné nástroje vyberte požadované predvolené nastavenie v menu Dotykový režim.

Zmena režimu zobrazenia PDF/A

PDF/A je štandard ISO pre dlhodobú archiváciu a uchovávanie elektronických dokumentov. Dokumenty naskenované do PDF vyhovujú PDF/A. Môžete zadať, či chcete dokumenty zobraziť v tomto režime zobrazenia.

Ak otvoríte dokument kompatibilný so štandardom PDF/A v režime zobrazenia PDF/A, dokument sa otvorí v režime čítania, aby sa zabránilo jeho zmene. Na lište správ dokumentu sa zobrazí správa. Nebudete môcť vykonávať zmeny ani pridávať do dokumentu anotácie. Ak režim PDF/A vypnete, dokument môžete upravovať.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Dokumenty.
 2. Vyberte voľbu v časti Zobrazovať dokumenty v režime PDF/A: Nikdy alebo Iba pre dokumenty PDF/A.

  Režim zobrazenia PDF/A môžete zapínať alebo vypínať zmenou tohto nastavenia predvoľby.

Video o práci so súbormi PDF/A nájdete na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_sk.

Zobrazenie PDF v režime hrúbky čiar

V zobrazení hrúbky čiar sa zobrazujú čiary s hrúbkami definovanými v dokumente PDF. Ak je zobrazenie hrúbky čiar vypnuté, na čiary sa aplikuje konštantná hrúbka ťahu (1 pixel) bez ohľadu na zväčšenie. Pri tlači dokumentu sa ťah vytlačí v skutočnej hrúbke.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar. Ak chcete zobrazenie hrúbok čiar vypnúť, znova vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Pravítka a mriežky > Hrúbky čiar.

Poznámka:

Pri prezeraní dokumentov PDF vo webovom prehliadači nemôžete vypnúť zobrazenie hrúbky čiar.

Porovnanie revidovaného dokumentu PDF s predchádzajúcou verziou (Acrobat Pro)

Na zobrazenie rozdielov medzi dvoma verziami dokumentu PDF môžete použiť funkciu Porovnať dokumenty. Môžete prispôsobiť veľký počet volieb na zobrazenie výsledkov porovnania.

 1. Zvoľte Zobrazenie > Porovnať dokumenty.
 2. Zadajte dva dokumenty, ktoré sa majú porovnať. Ak sa jeden alebo oba dokumenty nachádzajú v portfóliu PDF, vyberte portfólio PDF. Pod položkou Položka balíka vyberte čiastkový súbor PDF.
 3. Podľa potreby zadajte do polí Prvá strana a Posledná strana rozsah strán v dokumente, ktoré sa majú porovnať.
 4. Vyberte voľbu Popis dokumentu, ktorá najvýstižnejšie popisuje porovnávané dokumenty, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po analýze dvoch dokumentov sa zobrazí dokument s výsledkami s otvoreným panelom Porovnať. V novom dokumente sa zobrazia anotácie indikujúce zmeny. Na prvej strane sa nachádza súhrn výsledkov porovnávania.

 5. Na paneli Porovnať vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:
  • Ak chcete skryť anotácie zobrazujúce zmeny, kliknite na voľbu Skryť výsledky.

  • Ak chcete zadať voľby zobrazenia pre výsledky porovnania, kliknite na položku Zobraziť voľby. Môžete zadať typ zmien, ktoré sa majú zobraziť, a farebnú schému a nepriehľadnosť anotácií. Ak sa chcete vrátiť k miniatúram strán, kliknite na položku Skryť voľby.

  • Ak chcete každý z dokumentov zobraziť v samostatnom okne, prejdite do menu volieb a vyberte možnosť Zobraziť dokumenty ako dlaždice alebo Zobraziť dokumenty vedľa seba. Ak chcete synchronizovať relevantné strany počas zobrazovania dokumentov vo vlastných oknách, v menu volieb vyberte možnosť Synchronizovať strany.

  • Ak chcete prejsť priamo na požadovanú stranu, kliknite na jej miniatúru. Ak chcete zmeniť veľkosť miniatúr strán, v menu volieb vyberte voľbu Veľkosť miniatúry > [voľba].

  • Ak chcete zobraziť miniatúry starého dokumentu, myšou presuňte deliacu lištu v spodnej časti panela Porovnať smerom nahor. Kliknutím na miniatúru v starom dokumente otvoríte jej stranu v novom okne.

Voľby popisu dokumentu

Rozloženia správ, tabuliek, časopisov

Obsah sa porovná ako jeden súvislý text, od začiatku po koniec.

Prezentácie, kresby alebo ilustrácie

Každá snímka alebo strana sa zobrazí ako mini dokument a spáruje sa s podobnými snímkami alebo stranami. Potom sa porovnajú obsahy všetkých spárovaných dokumentov. Identifikujú sa premiestnené dokumenty, napríklad snímky v prezentácii.

Skenované dokumenty

Pre každú naskenovanú stranu sa vytvorí obrázok a porovnajú sa obrazové body. Skontrolujú sa všetky naskenované strany a spárujú sa strany, ktoré sú podobné. Tiež sa identifikujú strany v odlišnom poradí. Táto voľba je užitočná na porovnanie obrázkov alebo stavebných výkresov.

Porovnať iba text

Túto voľbu môžete použiť pri každom type dokumentu. Táto voľba je určená na porovnanie textu pri veľkých dokumentoch (250 alebo viac strán). Táto voľba tiež porovná text medzi dokumentmi s kresbou na pozadí každej strany, čo spomaľuje spracúvanie.

 • Ak je vybratá voľba správ alebo prezentácie, voľbou Porovnať iba text sa identifikujú iba rozdiely v texte medzi dvoma dokumentmi.

 • Ak je vybratá voľba Skenované dokumenty, text sa porovná oddelene od grafiky a potom sa výsledky skombinujú. Pri dokumentoch obsahujúcich reklamy v časopisoch s textom nad obrázkom na pozadí sa porovná preformátovaná časť v textovom režime. Obrázok sa porovná samostatne na pozadí. Odlišnosti (textu aj kresieb alebo obrázkov) sa skombinujú do jedného dokumentu s výsledkami.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online