O tlačových značkách v PDF

Keď pripravujete dokument na tlačovú produkciu, potrebujete množstvo značiek, ktoré pomôžu poskytovateľovi tlačových služieb zarovnať filmy výťažkov pri produkcii testovacej tlače, zmerať film pre správnu kalibráciu a sýtosť tlačových farieb, orezať film na požadovanú veľkosť a podobne. Tlačové značky ukazujú hranice rámčekov dokumentu, ktoré Adobe PDF podporuje, ako sú rezacie rámčeky a rámčeky spadávky.

Tlačové značky môžete pridať dočasne v čase tlače pomocou panelu Značky a spadávky v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače alebo môžete tlačové značky vložiť do súboru (a prípadne na samostatnú vrstvu) pomocou dialógového okna Pridať tlačové značky. Informácie o pridávaní tlačových značiek len do tlačeného výstupu nájdete v časti Zahrnutie značiek a spadávok.

Poznámka:

Dokument PDF vytvorený v aplikácii Adobe InDesign CS alebo novšej môže obsahovať tlačové značky v samostatnej vrstve alebo na strane. Tieto značky môžete zobraziť pomocou karty Vrstvy v aplikácii Acrobat. Ak boli tlačové značky exportované ako vrstva, akékoľvek tlačové značky, ktoré vytvoríte pomocou funkcie aplikácie Acrobat Pridať tlačové značky, nahradia tlačové značky aplikácie InDesign. Ak tlačové značky nie sú vo vrstve, tlačové značky aplikácie Acrobat prekryjú značky z aplikácie InDesign a nemusia byť s nimi v zákryte.

Vloženie tlačových značiek do PDF

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Pridať tlačové značky.

 2. Určite strany, na ktoré chcete značky umiestniť.
 3. Určite značky a nastavenia.

Prehľad dialógového okna Nastavenie strán

Dialógové okno Nastavenie strán (predtým sa nazývalo Orezanie strán) slúži na určenie hraníc pre orezanie, spadávku a kresbu pri príprave dokumentu PDF na tlač a iný výstup. Môžete nastaviť okraje rámčekov dokumentu, ktoré podporuje Adobe PDF, vrátane rámčeka média (veľkosť strany), rezania, spadávky a kresby. Táto možnosť je užitočná, ak by sa tlačové značky, ktoré ste pridali pomocou nástroja Pridať tlačové značky (nie na paneli Značky a spadávky v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače) orezali, pretože orezový rámček je príliš malý na to, aby sa do neho značky zmestili. Poskytovatelia tlačových služieb môžu tento nástroj tiež použiť na rozšírenie veľkosti strany pre úlohy vyradenia strán.

Môžete prepínať medzi rámčekmi bez toho, aby ste stratili okraje, ktoré ste nastavili pre jednotlivé rámčeky. Keď nastavíte jednotlivé rámčeky, náhľad v dialógovom okne Nastavenie strán sa prekreslí, aby zodpovedal novým nastaveniam. Ak napríklad rozšírite orezový rámček alebo rám kresby média, zmenší sa obsah strany sa v náhľade.

Poznámka:

Keď sa rozšíri orezový rámček, nastaví sa zodpovedajúcim spôsobom aj rámček média.

Dialógové okno Nastavenie strán
Dialógové okno Nastavenie strán umožňuje nastaviť hranice na orezanie, spadávky, rám kresby a veľkosť strany

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strán

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Nastaviť prechody strán.

Oprava vlasových čiar

Veľmi tenké čiary, nazývané vlasové čiary, sú pri ofsetovej tlači problematické. Ak ich v PDF necháte tak ako sú, nemusia sa objaviť na finálnom výtlačku. Nástroj Opraviť vlasové čiary dokáže vyhľadať väčšinu vlasových čiar a nahradiť ich hrubšími čiarami.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Opraviť vlasové čiary.

 2. Zadajte hrúbku vlasových čiar, ktoré chcete nájsť, a novú hrúbku, ktorá sa má použiť.
  Dialógové okno Oprava vlasových čiar
  Nastavte hrúbku vlasových čiar pomocou šípok. Kliknutím so stlačeným klávesom Shift zmeníte hrúbku o celé číslo.

 3. Vyberte jednotky merania z menu Jednotky.
 4. (Voliteľne) Vyberte Zahrnúť písma Type3 alebo Zahrnúť vzory, ak chcete nahradiť vlasové čiary v znakoch písma Type 3 alebo vo vzoroch s použitím rovnakej náhradnej hrúbky ako pre ostatné vlasové čiary.

  Znaky písma a vzory môžu byť v jednom dokumente použité v rôznom kontexte (napríklad s rôznym zväčšením), takže zmena hrúbky čiar môže spôsobiť neočakávané výsledky. Ak tieto voľby vyberiete, mali by ste skontrolovať výsledky a podľa potreby nastavenia upraviť.

 5. Určite strany, ktoré chcete skontrolovať.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online