Import poznámok

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader DC sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Poznámky môžete importovať aj z dokumentu PDF. Poznámky môžete tiež importovať zo súboru FDF (Forms Data Format) alebo súboru XFDF, čo je verzia súboru FDF založená na formáte XML. Súbory FDF alebo XFDF nemôžete samostatne otvoriť a zobraziť.

 1. V dokumente, do ktorého chcete prijať poznámky, vyberte v menu volieb v zozname poznámok voľbu Importovať dátový súbor.

  Poznámka:

  Ak chcete otvoriť zoznam poznámok, vyberte položky Nástroje > Poznámky.

 2. Z menu vyberte voľbu Všetky súbory (*.*) z menu typu súborov. Ak poznáte formát súboru s poznámkami, ktorý chcete importovať, vyberte ho z menu.

 3. Dvakrát kliknite na názov dokumentu s poznámkami.

  Umiestnenie poznámok bude zodpovedať ich umiestneniu v súbore, z ktorého boli importované. Ak sa poznámky zobrazia na nesprávnych miestach, bude to pravdepodobne tým, že zdrojový dokument PDF a dokument, do ktorého boli importované, sú rôzne. Keď napríklad importujete poznámky z dokumentu s desiatimi stranami do dokumentu s dvomi stranami, zobrazia sa len poznámky z prvých dvoch strán.

Export poznámok

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader DC sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Ak pridáte poznámky do PDF, ktoré nie je súčasťou spravovanej recenzie, môžete poznámky exportovať a niekomu ich odoslať alebo si naopak importovať poznámky, ktoré ste prijali. (V súboroch PDF v pracovnom postupe spravovanej recenzie sú špeciálne voľby umožňujúce odoslať alebo publikovať poznámky namiesto ich exportu.)

Keď exportujete poznámky, vytvorí sa súbor FDF (Forms Data Format), ktorý obsahuje len poznámky. Preto sú súbory FDF väčšinou menšie ako súbory PDF. Vy alebo iný recenzent potom môžete poznámky importovať zo súboru FDF do pôvodného PDF.

Export poznámok do dátového súboru

 1. V menu volieb v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať všetky do dátového súboru.

 2. Pomenujte súbor a ako typ súboru vyberte buď Súbory Acrobat FDF (*.fdf), alebo Súbory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 3. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na Uložiť.

Export vybratých poznámok

Poznámka:

Exportovanie vybratých poznámok nie je k dispozícii v aplikácii Acrobat Reader DC.

 1. V zozname poznámok vyberte poznámky, ktoré chcete exportovať.

  Poznámka:

  Ak chcete otvoriť zoznam poznámok, vyberte položky Nástroje > Poznámky,

 2. V menu volieb v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať vybraté do dátového súboru.

 3. Pomenujte súbor a ako typ súboru vyberte buď Súbory Acrobat FDF (*.fdf), alebo Súbory Acrobat XFDF (*.xfdf).

 4. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na Uložiť.

Export poznámok do aplikácie Word (Windows)

V niektorých prípadoch recenzenti pridávajú poznámky do dokumentu PDF, ktorý bol vytvorený z dokumentu aplikácie Microsoft Word. Pomocou exportu týchto poznámok z PDF môžete zmeniť originálny dokument aplikácie Word. Text, ktorý bol vložený, prečiarknutý alebo nahradený pomocou nástrojov pre úpravy textu v PDF, sa môže napríklad pridať alebo odstrániť priamo v zdrojovom dokumente aplikácie Word. Formátovanie pridané do poznámok (napríklad tučný text) sa počas tohto procesu stratí a musí sa pridať do dokumentu aplikácie Word ručne.

Ak chcete skontrolovať dokument aplikácie Word pomocou poznámok, je nutné vytvoriť tagovaný súbor PDF z dokumentu aplikácie Word. Skôr, ako prenesiete textové úpravy z dokumentu PDF, odstráňte všetky nadbytočné slová alebo informácie a zlúčte ich do jedného dokumentu PDF (ak máte poznámky od viacerých recenzentov). Ak chcete poznámky importovať viac ako raz, mali by ste si pred importom poznámok vytvoriť kópiu dokumentu aplikácie Word, inak sa poznámky nemusia naimportovať správne.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V menu volieb  v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať do aplikácie Word.

  • V aplikácii Word otvorte zdrojový dokument a potom vyberte voľby Poznámky aplikácie Acrobat > Importovať poznámky z aplikácie Acrobat DC. V prípade aplikácie Word 2013 kliknite na položku Acrobat a potom vyberte voľby Poznámky aplikácie Acrobat > Importovať poznámky z aplikácie Acrobat DC.

 2. Prečítajte si pokyny a kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Import poznámok z aplikácie Adobe Acrobat vyberte súbory PDF a Word a potom vyberte nasledujúce voľby a kliknite na položku Pokračovať:

  Vziať poznámky z tohto súboru PDF

  Vyhľadajte súbor PDF, ktorý obsahuje poznámky.

  Umiestniť poznámky do tohto súboru aplikácie Word

  Vyhľadajte dokument aplikácie Word, do ktorého chcete importovať poznámky.

  Všetky poznámky

  Importuje všetky poznámky.

  Všetky poznámky so začiarknutím

  Importuje iba poznámky, ktoré sú označené znakom začiarknutia.

  Iba úpravy textu: vloženie, odstránenie a nahradenie

  Importuje len tie poznámky, ktoré ste pridali pomocou príkazov na úpravy textu na paneli Anotácie.

  Použiť vlastný filter poznámok

  Importuje len poznámky, ktoré určíte podľa autora, typu alebo stavu.

  Zapnúť sledovanie zmien pred importom poznámok

  Zobrazí zmeny vykonané importovanými poznámkami v aplikácii Word.

 4. (Voliteľne) Ak ste importovali úpravy textu, kliknite na Integrovať úpravy textu v dialógovom okne Úspešný import a prejdite a aplikujte jednotlivé úpravy individuálne. Pre každú úpravu vyberte jednu z týchto volieb:

  Použiť

  Vykoná zmenu v dokumente a odstráni bublinu poznámky. Ak poznámka vyzerá prázdna, skúste ju začleniť, aby ste videli, či to nie je medzera alebo koniec odseku.

  Vypustiť

  Odmietne zmenu a odstráni bublinu poznámky.

  Ďalšie

  Preskočí na nasledujúcu úpravu textu. Úpravy textu, ktoré preskočíte alebo nezačleníte, sa v dokumente aplikácie Word zobrazia ako bubliny.

  Aplikovať všetky Zostáva

  Začlení všetky zostávajúce úpravy textu a odstráni bubliny poznámok.

  Posledné späť

  Odvolá poslednú úpravu textu, vrátane všetkých ručných zmien.

 5. Ak chcete odstrániť všetky bubliny poznámok v dokumente aplikácie Word:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na bublinu poznámky a vyberte voľbu Odstrániť poznámku.

  • Vyberte voľby Poznámky aplikácie Acrobat > Odstrániť všetky poznámky v dokumente. V aplikácii Word 2013 alebo novšej sa táto voľba nachádza na páse kariet Acrobat.

Export poznámok do aplikácie AutoCAD (Acrobat Pro DC v systéme Windows)

Recenzenti môžu pridať poznámky do súboru PDF, ktorý bol vytvorený z výkresu AutoCAD. Ak na vytvorenie súboru PDF použijete modul PDFMaker v aplikácii AutoCAD, môžete poznámky importovať do výkresu aplikácie AutoCAD namiesto prepínania medzi aplikáciami AutoCAD a Acrobat DC. Môžete importovať väčšinu typov poznámok, vrátane kreslených označení, lístkov s poznámkou, pečiatok a úprav textu.

 1. Uložte PDF, aby ste zabezpečili, že sa zahrnú aj nedávno pridané poznámky.
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V menu volieb  v zozname poznámok vyberte voľbu Exportovať do aplikácie AutoCAD a potom vyberte súbor PDF a súbor aplikácie AutoCAD v dialógovom okne Import poznámok.

  • V aplikácii AutoCAD vyberte voľby Označenia aplikácie Acrobat > Importovať poznámky z aplikácie Acrobat DC.

 3. V dialógovom okne Import poznámok určite súbor PDF, ktorý obsahuje poznámky, a poznámky, ktoré chcete importovať, a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Ak importujete vlastnú sadu poznámok, určite nastavenia a skontrolujte, či sú vybraté len požadované vlastnosti. Musíte vybrať aspoň jednu voľbu z každej kategórie.

  Zobraziť podľa recenzentov

  Importuje poznámky od jednotlivých recenzentov.

  Zobraziť podľa typu

  Importuje poznámky podľa typu, napríklad úpravy textu alebo lístky s poznámkou.

  Zobraziť podľa stavu

  Importuje poznámky podľa stavu v recenzii.

  Zobraziť podľa stavu začiarknutia

  Importuje začiarknuté poznámky.

  Všetky importované poznámky sa zobrazia vo vrstve označení aplikácie Adobe Acrobat ako užívateľské objekty, ktoré môžete upraviť, filtrovať alebo odstrániť.

 4. Ak chcete upraviť importovanú poznámku (zmeniť jej stav, pridať znak začiarknutia alebo upraviť text), kliknite na poznámku pravým tlačidlom myši, vyberte položku Poznámky aplikácie Acrobat a potom vyberte príslušnú voľbu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online