Systém správy farieb vyrovnáva farebné rozdiely medzi zariadeniami tak, aby ste s dostatočnou istotou poznali farby, ktoré systém nakoniec vytvorí. Presné zobrazenie farieb umožňuje vykonávať správne rozhodnutia týkajúce sa farieb počas celého pracovného postupu, od digitálneho zachytenia až po finálny výstup. Správa farieb tiež umožňuje vytvoriť výstup založený na štandardoch produkcie tlače ISO, SWOP a Japan Color.

Prečo farby niekedy nesúhlasia

Žiadne zariadenie v publikačnom systéme nie je schopné reprodukovať plný rozsah farieb viditeľných ľudským okom. Každé zariadenie pracuje v rámci špecifického farebného priestoru, ktorý môže vyprodukovať určitý rozsah alebo gamut farieb.

Farebný model určuje väzby medzi hodnotami a farebný priestor definuje absolútny význam týchto hodnôt ako farieb. Niektoré farebné modely (napríklad CIE L*a*b) majú pevný farebný priestor, pretože sa priamo týkajú spôsobu, akým ľudia vnímajú farby. Tieto modely sa označujú ako nezávislé od zariadenia. Iné farebné modely (RGB, HSL, HSB, CMYK atď.) môžu mať veľa rôznych farebných priestorov. Keďže sa tieto modely líšia pri každom priradenom farebnom priestore alebo zariadení, označujú sa ako závislé od zariadenia.

Kvôli týmto premenlivým farebným priestorom sa pri prenose dokumentov medzi rôznymi zariadeniami môže posunúť vzhľad farieb. Farebné odchýlky môžu vzniknúť v dôsledku rozdielov v zdrojoch obrazu, spôsobu, akým softvérové aplikácie definujú farby, tlačových médií (novinový papier reprodukuje menší gamut ako papier s kvalitou časopisu) a iných prirodzených odchýlok, akými sú výrobné rozdiely monitorov alebo vek monitorov.

Farebné gamuty rôznych zariadení a dokumentov
Farebné gamuty rôznych zariadení a dokumentov

A. Farebný priestor Lab B. Dokumenty (pracovný priestor) C. Zariadenia 

Čo je systém správy farieb?

Problémy s farebnou zhodou vyplývajú z toho, že rôzne zariadenia a softvér používajú rôzne farebné priestory. Jedným z riešení je systém, ktorý medzi zariadeniami presne interpretuje a prevádza farby. Systém správy farieb (CMS) porovná farebný priestor, v ktorom bola farba vytvorená, s farebným priestorom, v ktorom bude tá istá farba reprodukovaná, a vykoná potrebné úpravy tak, aby bola farba na rôznych zariadeniach reprezentovaná čo najkonzistentnejšie.

Systém správy farieb prevádza farby pomocou profilov farieb. Profil je matematický popis farebného priestoru zariadenia. Napríklad profil skenera poskytuje systému správy farieb informácie o tom, ako skener „vidí“ farby. Správa farieb Adobe používa profily ICC, formát definovaný konzorciom ICC (International Color Consortium) ako štandard pre rôzne platformy.

Keďže žiadna metóda prevodu farieb nie je ideálna pre všetky typy grafiky, systém správy farieb umožňuje výber zámeru reprodukcie alebo metódy prevodu, aby ste mohli použiť metódu vhodnú pre príslušný grafický prvok. Napríklad metóda prevodu farieb, ktorá zachováva správne väzby medzi farbami pri fotografiách života v prírode, môže zmeniť farby v logu obsahujúcom uniformné odtiene farieb.

Poznámka:

Nemýľte si správu farieb s opravou farieb. Systém správy farieb neopraví obrázok, ktorý bol uložený s problémami s tónmi alebo vyvážením farieb. Poskytuje prostredie, v ktorom môžete spoľahlivo vyhodnocovať obrázky v kontexte finálneho výstupu.

Potrebujete správu farieb?

Bez systému správy farieb sú vaše špecifikácie farieb závislé od zariadenia. Správu farieb nemusíte potrebovať, ak je váš produkčný proces tesne spätý iba s jedným médiom. Vy alebo váš poskytovateľ tlačových služieb môže napríklad prispôsobiť obrázky CMYK a špecifikovať hodnoty farieb pre známu, špecifickú množinu podmienok tlače.

Hodnota správy farieb sa zvyšuje, keď je v produkčnom procese viac premenných. Správa farieb sa odporúča, ak očakávate opätovné použitie farebnej grafiky na tlačové médiá a médiá online pomocou rôznych druhov zariadení v rámci jedného média (napríklad rôznych tlačiarenských strojov) alebo ak spravujete viac pracovných staníc.

Zo systému správy farieb budete mať úžitok, ak potrebujete dosiahnuť niektorý z nasledujúcich cieľov:

  • Získať predvídateľný a konzistentný farebný výstup na viacerých výstupných zariadeniach vrátane farebných výťažkov, stolnej tlačiarne a monitora. Správa farieb je užitočná najmä na úpravu farieb pre zariadenia s relatívne obmedzeným gamutom, napríklad štvorfarebný tlačiarenský stroj.

  • Zobraziť presný kontrolný náhľad farebného dokumentu na monitore tým, že monitor simuluje špecifické výstupné zariadenie. (Na kontrolný náhľad majú vplyv obmedzenia zobrazenia na monitore a iné faktory, napríklad svetelné podmienky v miestnosti.)

  • Presne vyhodnotiť a konzistentne začleniť farebnú grafiku z mnohých rôznych zdrojov, ak tiež používajú správu farieb, a v niektorých prípadoch aj keď ju nepoužívajú.

  • Odosielať farebné dokumenty do rôznych výstupných zariadení a na rôzne výstupné médiá bez nutnosti ručných úprav farieb v dokumente alebo pôvodnej grafiky. Je to užitočné pri vytváraní obrázkov, ktoré budú nakoniec použité v tlačenej podobe aj online.

  • Tlačiť správne farby pomocou neznámeho farebného výstupného zariadenia. Napríklad môžete uložiť dokument online, aby ho bolo možné konzistentne reprodukovať pri farebnej tlači na požiadanie kdekoľvek na svete.

Vytvorenie zobrazovacieho prostredia pre správu farieb

Vaše pracovné prostredie má vplyv na to, ako vidíte farby na monitore a na tlačenom výstupe. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, riaďte farby a svetlo vo svojom pracovnom prostredí nasledujúcim spôsobom:

  • Zobrazujte dokumenty v prostredí s konzistentnou úrovňou svetla a farebnou teplotou. Napríklad farebná charakteristika slnečného svetla sa počas dňa mení a ovplyvňuje vzhľad farieb na obrazovke, takže zatiahnite žalúzie alebo pracujte v miestnosti bez okien. Na odstránenie modrozeleného nádychu zo žiarivkového osvetlenia môžete nainštalovať osvetlenie D50 (5 000 kelvinov). Vytlačené dokumenty tiež môžete zobraziť pomocou svetelného boxu D50.

  • Zobrazujte dokumenty v miestnosti so stenami a stropom neutrálnej farby. Farba miestnosti môže ovplyvňovať vnímanie farieb na monitore aj vytlačených farieb. Najlepšia farba pre miestnosť na zobrazovanie je neutrálna sivá. Na vzhľad farieb na obrazovke môže mať vplyv aj farba vašich šiat, ktorá sa odráža od skla monitora.

  • Z pracovnej plochy na monitore odstráňte farebné vzory pozadia. Živé alebo svetlé vzory okolo dokumentu narúšajú presné vnímanie farieb. Nastavte pracovnú plochu tak, aby na nej bola zobrazená iba neutrálna sivá.

  • Zobrazte kontrolný náhľad dokumentu za reálnych podmienok, pri ktorých budú vidieť finálny dokument koncoví užívatelia. Napríklad si môžete pozrieť, ako vyzerá katalóg domácich potrieb pri osvetlení žiarovkami používanými v domácnostiach, alebo si pozrieť katalóg kancelárskeho nábytku pri žiarivkovom osvetlení používanom v kanceláriách. Finálne posúdenie farieb však vždy vykonajte pri svetelných podmienkach stanovených právnymi záväzkami pre zmluvnú kvalitu vo vašej krajine.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online