Aplikácia Adobe Acrobat podporuje celý rad riešení pre elektronické a digitálne podpisy. Tieto riešenia zahŕňajú certifikované podpisy, ktoré vám umožnia podpisovať súbory PDF digitálnym identifikátorom na báze certifikátu. Certifikované podpisy sú známe aj ako digitálne podpisy. Aplikácia Acrobat vám umožní, aby ste vytvorili svoj vlastný certifikovaný identifikátor. Bežnejší postup však predstavuje práca s certifikovaným identifikátorom, ktorý vydal dôveryhodný nezávislý certifikačný orgán. Ďalšie možnosti podpisovania v aplikácii Acrobat zahŕňajú integráciu so službou Adobe Sign.

Prečo používať certifikované podpisy?

Pri mnohých obchodných transakciách vrátane finančných, právnych a iných riadených transakcií sa pri podpisovaní dokumentov vyžaduje vysoká miera zabezpečenia. Pri elektronickom distribuovaní dokumentov sú pre príjemcov dôležité tieto možnosti:

 • Možnosť overenia pravosti dokumentov – potvrdenie totožnosti každej osoby, ktorá dokument podpísala
 • Možnosť overenia integrity dokumentu – potvrdenie, že sa obsah dokumentu na ceste k príjemcovi nezmenil

Podpisy na báze certifikátu poskytujú obe tieto bezpečnostné služby. Mnoho podnikov a organizácií verejnej správy sa v rámci svojej organizácie rozhodlo zriadiť infraštruktúru digitálneho podpisu založeného na certifikáte. Na zabezpečenie nezávislého overovania totožnosti využívajú služby nezávislých certifikačných orgánov. Ako príklady možno uviesť:

 • Spoločnosti v Európskej únii, ktoré musia dodržiavať požiadavky na „zdokonalené“ alebo „kvalifikované“ elektronické podpisy uvedené v nariadení eIDAS týkajúcom sa elektronických podpisov alebo v norme ETSI PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures – Zaručené elektronické podpisy PDF)
 • Farmaceutické spoločnosti, ktoré potrebujú používať podpisy, ktoré sú v súlade s normou pre oblasť biofarmaceutického priemyslu SAFE (Signatures & Authentication For Everyone – Podpisy a overovanie pre všetkých)

Čo môžem robiť s certifikovanými identifikátormi?

Koncoví používatelia, ktorí získali digitálne identifikátory založené na certifikáte, môžu používať softvér Acrobat alebo Acrobat Reader na podpisovanie súborov PDF a overovanie súborov, ktoré dostávajú od iných.

Podpisovanie dokumentov

 • Podpisovanie súborov PDF pomocou certifikovaných identifikátorov
 • Umiestnenie poľa na podpis kdekoľvek na strane
 • Pridanie viacerých podpisov na stranu
 • Pridanie odtlačku časovej pečiatky pri práci s konfigurovaným serverom časových pečiatok
 • Certifikovanie dokumentu s viditeľným alebo skrytým podpisom tak, aby si príjemcovia mohli overiť pravosť v prípade, že vidia alebo nevidia viditeľný podpis na danej strane
 • Automaticky vložené údaje certifikátu na podporu dlhodobého overovania

Overovanie dokumentov

 • Overovanie všetkých podpisov potvrdzujúce totožnosť každého, kto dokument podpísal
 • Overovanie integrity dokumentov sledovaním všetkých predchádzajúcich podpísaných verzií dokumentu s cieľom overiť zmeny vykonané v priebehu životného cyklu dokumentu

Stanovenie výsad a oprávnení pre ostatných

 • Certifikovanie dokumentu pri sprístupňovaní jeho častí na účely vypĺňania, podpisovania či pripomienkovania formulárov
 • Používanie softvéru Acrobat Pro, ktorým sa používateľom aplikácie Reader 9 alebo jej novšej verzie umožní podpisovať sa certifikovanými identifikátormi
 • Použitie aplikácie Acrobat Standard alebo Pro na šifrovanie dokumentu PDF s certifikovaným identifikátorom s cieľom obmedziť zaobchádzanie s dokumentom, napr. tlač, editáciu alebo kopírovanie

Čo v prípade, že moja organizácia nie je pripravená na zavedenie používania podpisov založených na certifikáte?

Zvážte možnosť zaregistrovania sa v službe Adobe Sign online, poprednej službe v oblasti elektronických podpisov a uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetu. Prostredníctvom služby Adobe Sign získate možnosť odosielať, podpisovať a okamžite podávať dokumenty vo formátoch PDF, Microsoft Word a pod. A najlepšie zo všetkého je, že spoločnosť Adobe je jej bezpečným hostiteľom, takže vaše oddelenie IT sa nemusí zaoberať zriaďovaním infraštruktúry podpisu.

Zdroje informácií

Adobe Approved Trust List (AATL): Schválený dôveryhodný zoznam Adobe (Adobe Approved Trust List) je program, ktorý umožňuje miliónom používateľov na celom svete vytvárať digitálne podpisy, ktorých dôveryhodnosť sa overuje pri každom otvorení podpísaného dokumentu v softvéri Acrobat alebo Reader. Pozrite si aktuálnych členov.

Adobe Security and Privacy Portal: Portál bezpečnosti a ochrany osobných údajov Adobe predstavuje prvú vhodnú zastávku, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu osobných údajov v rámci všetkých záležitostí v oblasti aplikácií od spoločnosti Adobe.

Certified Document Services: Program služieb v oblasti certifikovaných dokumentov (Certified Document Services – CDS) bol predchodcom programu AATL.

Content Security Library: Knižnica zabezpečenia obsahu je rozsiahla dokumentácia týkajúca sa správy certifikovaných podpisov Adobe.

Managing Digital IDs: Stránky poskytujúce pomoc pri správe digitálnych identifikátorov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online