Postup vytvárania ľahko prístupných PDF

Na najvyššej úrovni sa proces vytvárania prístupných PDF skladá z niekoľkých základných fáz:

 1. Uváženie uľahčenia prístupu pred prevedením dokumentu do PDF.
 2. Pridanie vyplniteľných polí formulárov a ich popisov podľa potreby a nastavenie poradia prechádzania poľami.
 3. Pridanie ďalších funkcií na uľahčenie prístupu do dokumentu PDF.
 4. Tagovanie dokumentu PDF.
 5. Vyhodnotenie dokumentu PDF a oprava problémov s tagovaním.

Tieto fázy sú uvedené v poradí, ktoré je najvhodnejšie pre väčšinu prípadov. Uvedené úlohy však môžete vykonávať aj v inom poradí alebo môžete iterovať medzi niektorými z fáz. Vo všetkých prípadoch najprv skontrolujte dokument, určite jeho plánovaný účel a túto analýzu potom použite na určenie pracovného postupu, ktorý použijete.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o vytváraní prístupných dokumentov PDF získate v nasledovných zdrojoch informácií:

Uváženie uľahčenia prístupu pred prevodom dokumentu do formátu PDF

Kedykoľvek je to možné, myslite na uľahčenie prístupu už pri vytváraní zdrojových súborov v pôvodnej aplikácii, ako je textový procesor alebo aplikácia pre sadzbu strán.

Medzi typické úkony, ktoré je potrebné vykonať v zdrojovej aplikácii, patrí pridanie alternatívneho textu ku grafikám, optimalizácia tabuliek a aplikácia štýlov odsekov alebo ďalších vlastností určujúcich štruktúru dokumentu, ktoré možno previesť na tagy. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie tagovaného PDF zo zdrojovej aplikácie.

Pridanie vyplniteľných polí formulárov a ich popisov a nastavenie poradia prechádzania poľami

Ak dokument PDF obsahuje polia formulára, pomocou volieb Nástroje > Uľahčenie prístupu > Spustiť automatické rozpoznanie polí zistite polia formulára a nastavte ich ako interaktívne (umožňujúce vyplňovanie).

Pomocou nástrojov formulárov vytvorte vyplniteľné polia formulárov, ako sú tlačidlá, začiarkavacie políčka, rozbaľovacie menu a textové rámčeky. Po vytvorení poľa zadajte jeho popis do rámčeka Typ nástroja v dialógovom okne Vlastnosti pre príslušné pole. Aplikácie na čítanie z obrazovky tento text nahlas prečítajú užívateľovi. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie polí formulára.

Poznámka:

Popisy môžete do polí formulára pridávať aj pomocou nástroja Poradie čítania v aplikácii Acrobat Pro.

Ďalšie informácie o nastavovaní poradia prechádzania na používanie štruktúry dokumentu nájdete v časti Nastavenie navigácie medzi poľami formulára.

Pridanie ďalších vlastností pre uľahčenie prístupu do dokumentu PDF

V aplikácii Acrobat Pro táto fáza zahŕňa nastavenie jazyka dokumentu, kontrolu, či nastavenie zabezpečenia nebráni použitiu aplikácií na čítanie z obrazovky, vytvorenie prístupných odkazov a pridanie záložiek. Ďalšie informácie nájdete v častiach Nastavenie jazyka dokumentu, Zabezpečenie, aby nastavenie zabezpečenia nebránilo v činnosti aplikáciám na čítanie z obrazovky, Pridanie ľahko prístupných odkazovO záložkách.

V aplikácii Acrobat Standard táto fáza zahŕňa nastavenie jazyka dokumentu, kontrolu, či nastavenie zabezpečenia nebráni použitiu aplikácií na čítanie z obrazovky, a pridanie záložiek. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie jazyka dokumentu, Zabezpečenie, aby nastavenie zabezpečenia nebránilo v činnosti aplikáciám na čítanie z obrazovky, Pridanie ľahko prístupných odkazov a O záložkách.

Tagovanie dokumentu PDF

Prístupnosť dokumentu PDF môžete zlepšiť pridaním tagov v aplikácii Acrobat. Ak dokument PDF neobsahuje tagy, aplikácia Acrobat sa ho pokúša tagovať automaticky, keď užívatelia dokument čítajú alebo preformátujú, ale výsledky nemusia byť uspokojivé. Ak je dokument PDF tagovaný, strom logickej štruktúry odošle obsah do aplikácie na čítanie z obrazovky alebo do iného asistenčného softvéru alebo hardvéru v zodpovedajúcom poradí.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vytvoríte v dokumente tagy pri prevode do formátu PDF zo zdrojovej aplikácie. Ako príklady týchto aplikácií je možné uviesť Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word alebo OpenOffice Writer. Ak nemáte prístup k zdrojovej aplikácii, ktorá môže generovať tagovaný dokument PDF, môžete dokument kedykoľvek tagovať použitím aplikácie Acrobat.

Tagovanie v priebehu prevodu do formátu PDF vyžaduje zdrojovú aplikáciu, ktorá podporuje tagovanie vo formáte PDF. Tagovanie počas prevodu umožňuje zdrojovej aplikácii využívať štýly odsekov alebo ďalšie štruktúrne informácie zdrojového dokumentu na vytvorenie stromu logickej štruktúry. Strom logickej štruktúry zodpovedá presnému poradiu čítania a príslušným úrovniam tagov. Toto tagovanie môže ľahšie interpretovať štruktúru zložitých návrhov, ako sú vložené poznámky na okraji, stĺpce s malým odstupom, nepravidelné zarovnanie textu a tabuľky. Tagovanie pri prevode môže tiež správne tagovať odkazy, krížové odkazy, záložky a alternatívny text (ak je k dispozícii), ktoré sú v súbore.

Ak chcete tagovať dokument PDF v aplikácii Acrobat, vyberte voľbu Nástroje > Uľahčenie prístupu > Pridať do dokumentu tagy. Tento príkaz je funkčný pre každý netagovaný dokument PDF, napríklad pre dokument PDF vytvorený pomocou tlačiarne Adobe PDF. Aplikácia Acrobat analyzuje obsah dokumentu PDF, aby mohla interpretovať jednotlivé elementy strany, ich hierarchickú štruktúru a určené poradie čítania každej strany. Potom zostaví strom tagov, do ktorého sa tieto informácie premietnu. Vytvorí tiež tagy pre všetky odkazy, krížové odkazy a záložky, ktoré ste pridali do dokumentu v aplikácii Acrobat.

Príkaz Pridať do dokumentu tagy správne taguje väčšinu štandardných rozložení. Nie vždy však dokáže správne interpretovať štruktúru a poradie čítania strany so zložitými elementmi. Tieto elementy zahŕňajú stĺpce s tesnými rozstupmi, nepravidelné zarovnanie textu, nevypĺňateľné polia formulárov a tabuľky bez orámovania. Tagovanie týchto strán pomocou príkazu Pridať do dokumentu tagy môže viesť k nesprávne skombinovaným elementom alebo tagom mimo sekvencie. Tieto chyby vedú k problémom s poradím čítania v dokumente PDF.

O vodoznakoch a aplikáciách na čítanie z obrazovky

Do tagovaného dokumentu PDF môžete pridať vodoznak bez toho, aby ste ho pridali aj do stromu tagov. Ak sa vodoznak nezobrazuje v strome tagov, je to užitočné pre osoby, ktoré používajú aplikácie na čítanie z obrazovky, pretože tieto aplikácie nebudú čítať text vodoznaku v rámci obsahu dokumentu.

Najlepším spôsobom, ako pridať vodoznak bez toho, aby to bránilo činnosti aplikácie na čítanie z obrazovky, je vložiť netagované PDF vodoznaku do tagovaného PDF.

Vyhodnotenie dokumentu PDF a oprava problémov s tagovaním (Acrobat Pro)

Keď už máte tagovaný dokument PDF, vyhodnoťte ho, či sa v ňom nevyskytli problémy s poradím čítania, chyby tagovania a chyby uľahčenia prístupu, a potom ho podľa potreby opravte.

Na opravy tagovania a poradia čítania na stranách so zložitým rozložením alebo pre neobvyklé elementy strán používajte aplikáciu Acrobat, a to bez ohľadu na metódu použitú na tagovanie dokumentu PDF. Napríklad príkaz Pridať do dokumentu tagy nevie vždy rozlíšiť významné obrázky od dekoratívnych elementov strany, ako sú rámčeky, linky a prvky pozadia. Všetky tieto elementy sa môžu nesprávne tagovať ako obrázky. Tento príkaz môže tiež chybne tagovať grafické znaky v rámcitextu,napríklad iniciály, ako obrázky namiesto toho, aby ich zahrnul do tagu predstavujúceho blok textu. Také chyby môžu spôsobiť zmätok v strome tagov a skomplikovať poradie čítania, na ktoré sa spolieha asistenčná technológia.

Ak tagujete dokument v aplikácii Acrobat, táto aplikácia vygeneruje po dokončení procesu tagovania správu o chybách. Túto správu použite ako pomôcku pri oprave problémov s tagovaním. Ďalšie problémy s tagovaním, poradím čítania a uľahčením prístupu pre ľubovoľný dokument PDF môžete identifikovať pomocou nástroja na úplnú kontrolu alebo nástroja Poradie čítania. Ďalšie informácie pozrite Kontrola uľahčenia prístupu príkazom Úplná kontrolaKontrola a opravy poradia čítania.

Vytvorenie tagovaného PDF z webovej stránky

PDF vytvorené z webovej stránky je len tak prístupné, ako zdrojový súbor HTML, na ktorom je založené. Ak napríklad usporiadanie webovej stránky vychádza z tabuliek, tok kódu HTML pre tabuľku nemusí zodpovedať rovnakému logickému poradiu čítania, ktoré vyžaduje tagovaný súbor PDF, aj keď je kód HTML dostatočne štruktúrovaný na to, aby sa v prehliadači správne zobrazili všetky jeho elementy.

V závislosti od zložitosti webovej stránky možno budete musieť vykonávať aj rozsiahle opravy v aplikácii Acrobat Pro pomocou nástroja Poradie čítania alebo úpravami stromu tagov v aplikácii Acrobat.

Aby z webových stránok, ktoré vytvárate, vznikli čo najprístupnejšie súbory PDF, určite v ich kóde HTML najskôr logické poradie čítania. Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (Zásady prístupnosti webového obsahu) publikovaného konzorciom W3C (World Wide Web Consortium). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na webe konzorcia W3C.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V aplikácii Acrobat vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF z webovej stránky, zadajte adresu webovej stránky a kliknite na položku Nastavenie.

  • V aplikácii Internet Explorer kliknite na paneli s nástrojmi Adobe PDF na šípku nadol tlačidla Previesť a vyberte položku Predvoľby.

 2. Na karte Všeobecné vyberte položku Vytvoriť tagy PDF a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyberte ďalšie požadované voľby a potom kliknite na Vytvoriť.

Vytvorenie tagovaného PDF zo zdrojovej aplikácie

Vo väčšine prípadov sa tagované dokumenty PDF vytvárajú zo zdrojovej aplikácie, ako je napríklad Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign alebo Microsoft Word. Vytvorenie tagov v zdrojovej aplikácii obvykle dáva lepšie výsledky ako pridávanie tagov v aplikácii Acrobat.

PDFMaker ponúka nastavenia prevodu, ktoré umožňujú vytvoriť tagované súbory PDF v aplikáciách Microsoft Excel, PowerPoint a Word.

Ďalšie informácie o vytváraní ľahko prístupných dokumentov PDF nájdete na adrese www.adobe.com/accessibility.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k príslušnej zdrojovej aplikácii.

Tagy v skombinovaných súboroch PDF

Jednou operáciou môžete skombinovať viac súborov z rôznych aplikácií a vytvoriť z nich jediný súbor PDF. Môžete napríklad skombinovať súbory z textového editora s prezentáciami, tabuľkami a webovými stránkami. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > Skombinovať súbory do jedného súboru PDF.

Pri prevode otvorí Acrobat každú zdrojovú aplikáciu, vytvorí jednotlivé tagované PDF a tie potom zostaví do jedného tagovaného PDF.

Počas prevodu sa nie vždy správne interpretuje štruktúra dokumentu pre výsledné skombinované PDF, pretože zlučované súbory často používajú rôzne formáty. Na vytvorenie ľahko prístupného dokumentu PDF z viacerých dokumentov použite aplikáciu Acrobat Pro.

Keď kombinujete viacero dokumentov PDF do jedného tagovaného dokumentu PDF, skombinovaný dokument je vhodné znova tagovať. Kombinovanie tagovaných a netagovaných dokumentov PDF vedie k čiastočne tagovanému dokumentu PDF, ktorý nie je ľahko prístupný pre ľudí s postihnutím. Niektorí užívatelia, napríklad tí, ktorí používajú aplikácie na čítanie z obrazovky, nevedia o tom, že v dokumente existujú aj strany bez tagov. Ak začínate s tagovanými a netagovanými PDF, pridajte tagy najskôr do netagovaných súborov. Ak sú všetky PDF netagované, pridajte tagy do skombinovaného súboru PDF až potom, čo skončíte s vkladaním, nahradzovaním a odstraňovaním strán.

Pri vkladaní, nahrádzaní a odstraňovaní strán aplikácia Acrobat začlení existujúce tagy do stromu tagov zlúčeného súboru PDF nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vložíte strany do dokumentu PDF, aplikácia Acrobat pridáva tagy (ak existujú) pre nové strany na koniec stromu tagov. Toto zaradenie sa používa aj v prípade, ak vložíte nové strany na začiatok alebo do prostriedku dokumentu.

 • Keď nahradíte strany v dokumente PDF, aplikácia Acrobat pridáva tagy (ak existujú) z prichádzajúcich strán na koniec stromu tagov. Toto zaradenie sa používa aj v prípade, ak nahradíte strany na začiatku alebo v prostriedku dokumentu. Acrobat zachová prípadné tagy nahradených strán.

 • Keď odstránite strany z dokumentu PDF, aplikácia Acrobat zachová prípadné tagy odstránených strán.

Strany, ktorých tagy sú v strome logickej štruktúry prehádzané, môžu spôsobiť problémy aplikáciám na čítanie z obrazovky. Aplikácie na čítanie z obrazovky postupujú pri čítaní tagov v stromovej štruktúre smerom nadol, takže sa môže stať, že sa k tagom pre vloženú stranu dostanú až na konci stromu. Ak chcete odstrániť tento problém, použite aplikáciu Acrobat Pro na zmenu usporiadania stromu tagov. Veľké skupiny tagov umiestňujte v rovnakom poradí čítania ako samotné strany. Ak sa chcete vyhnúť tomuto kroku, plánujte vkladanie strán na koniec dokumentu PDF a dokument zostavujte v poradí od jeho začiatku po jeho koniec. Ak napríklad vytvárate titulnú stranu dokumentu PDF oddelene od obsahu, pridajte obsah dokumentu PDF k titulnej strane dokumentu PDF, aj keď dokument s obsahom je väčší. Tento prístup zabezpečí vloženie tagov pre obsah za tagy pre titulnú stranu. Nie je potrebné neskôr zmeniť usporiadanie tagov v aplikácii Acrobat Pro.

Tagy, ktoré zostali po odstránených alebo nahradených stranách, nemajú odkaz na žiadny obsah v dokumente. Sú to v podstate veľké úseky prázdnych sekcií stromu tagov. Tieto nadbytočné tagy zväčšujú veľkosť súboru dokumentu, spomaľujú aplikácie na čítanie z obrazovky a môžu spôsobiť, že tieto aplikácie prezentujú zavádzajúce výstupy. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, naplánujte tagovanie ako posledný krok prevodu. Ak chcete odstrániť tagy odstránených strán zo stromu tagov, použite aplikáciu Acrobat Pro.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie zlúčených dokumentov PDF.

O nástrojoch na vytváranie prístupných formulárov PDF

Adobe ponúka niekoľko nástrojov na vytváranie prístupných formulárov PDF:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Pomocou týchto aplikácií môžete otvárať netagované alebo tagované formuláre PDF (okrem formulárov PDF vytvorených v aplikácii Adobe Designer) a pridávať vyplniteľné polia formulárov, napríklad textové rámčeky, začiarkavacie políčka a tlačidlá. Potom môžete použiť ďalšie nástroje aplikácie a zmeniť formulár na ľahko prístupný. Pridajte popisy k poliam formulára, tagujte netagované formuláre, nastavte poradie prechádzania, manipulujte s tagmi a vykonajte ďalšie úlohy na uľahčenie prístupu k dokumentu PDF.

Zdrojové aplikácie

Z väčšiny zdrojových aplikácií, pomocou ktorých môžete navrhovať formuláre, sa pri prevode súborov do PDF nezachovajú vyplniteľné polia formulára. Na pridanie vyplniteľných polí formulára použite nástroje formulárov v aplikácii Acrobat Pro. Ak do formulára pri prevode do formátu PDF doplníte tagy, zdrojová aplikácia môže vygenerovať pre textové popisy polí formulára nesprávne tagy. V zložitom formulári sa napríklad textové popisy pre všetky polia môžu zhromaždiť v jednom riadku. Aplikácie na čítanie z obrazovky nemôžu interpretovať tieto polia ako samostatné popisy. Takéto problémy s poradím čítania si môžu vyžadovať časovo náročné rozdeľovanie týchto popisov v aplikácii Acrobat Pro. V tomto prípade je niekedy lepším riešením vytvorenie netagovaného formulára PDF zo zdrojovej aplikácie. Pomocou nástrojov formulárov v aplikácii Acrobat Pro potom môžete pridať vyplniteľné polia formulára pred tagovaním celého dokumentu. Niektoré formuláre sú dostatočne jednoznačné na to, aby vám umožnili vytvoriť tagovaný dokument PDF zo zdrojovej aplikácie. Po pridaní vyplniteľných polí formulára vykonajte jemné retušovanie v aplikácii Acrobat Pro.

Pracovný postup vytvárania prístupných formulárov PDF

S použitím aplikácie Acrobat môžete otvárať netagované a tagované formuláre PDF, pridávať vyplniteľné polia formulárov, pridávať popisy polí a alternatívny text, nastavovať poradie prechádzania a tagovať formuláre (ak ešte nie sú tagované). Môžete tiež upravovať tagy v akomkoľvek tagovanom formulári PDF pomocou nástroja Poradie čítania alebo stromu tagov.

Návrh formulára pre jednoduchý prístup.

Formuláre majú často pomerne zložité rozloženie v porovnaní s dokumentmi, ktoré majú jednoduchú štruktúru s jedným stĺpcom. Úspešnosť aplikácie pri analýze a tagovaní formulára v značnej miere závisí od pôvodného formátovania a rozloženia dokumentu a od použitých typov polí.

Pri navrhovaní formulára do neho pridajte nadpisy, pokyny a polia, do ktorých budú užívatelia zadávať dáta. Prinajmenšom pridajte ku každému poľu popis. Zadajte tiež špeciálne pokyny pre polia, ktoré ich požadujú. Čiary a rámčeky kreslite pomocou grafických nástrojov. Nepoužívajte znaky ako podčiarknutie a zvislé čiary, pretože tieto textové znaky môžu negatívne ovplyvniť aplikácie na čítanie z obrazovky.

Pridaním popisov k poliam formulára umožníte aplikáciám na čítanie z obrazovky identifikáciu polí pre užívateľov. Popis sa užívateľom prečíta pri prechode na dané pole pomocou tabulátora. Používajte stručné ale výstižné popisy. Pre pole, do ktorého sa zadáva meno, je napríklad vhodný popis „Meno“. Nepoužívajte ako popis pokyny (napríklad „Zadajte meno“).

Nastavenie a testovanie poradia prechádzania poľami formulára.

Poradie prechádzania poľami formulára pomocou tabulátora umožňuje postihnutým prechádzať poľami v logickom poradí pomocou klávesnice. Vo formulároch PDF nastavte pre poradie prechádzania poľami hodnotu Použiť štruktúru dokumentu. Poradie prechádzania formulárom môžete testovať pomocou nasledujúcich klávesových príkazov:

 • Klávesom Tab aktivujte ďalšie pole

 • Kombináciou klávesov Shift+Tab aktivujte predchádzajúce pole

 • Medzerníkom vyberajte voľby

 • Klávesmi so šípkami vyberajte voľby alebo položky zoznamu

Tagovanie formulára PDF a riešenie problémov s tagovaním.

Ak je už formulár PDF tagovaný, vytvorte tagy pre jednotlivé polia formulára pomocou nástroja Poradie čítania v aplikácii Acrobat. Tento nástroj tiež umožňuje riešiť problémy s poradím čítania textových popisov polí formulára. Môže byť napríklad potrebné rozdeliť zlúčené riadky polí do jednotlivých polí.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online