Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)

O dodatočných kontrolách a vlastnostiach

Nástroj Kontrola pred výstupom obsahuje sadu dodatočných kontrol (v predchádzajúcich verziách aplikácie Acrobat nazývaných pravidlá), ktoré je možné pridať do profilu. Tieto kontroly sú dostupné v sekcii Custom Checks (Vlastné kontroly) jednotlivých profilov. Tieto kontroly môžete upravovať rôznymi spôsobmi v závislosti od vlastností PDF, ktorú opisujú. Môžete tiež vytvoriť samostatné kontroly, ktoré je možné rýchlo spustiť bez toho, aby boli súčasťou profilu. Po spustení samostatných kontrol sa všetok označený obsah zobrazí vo výsledkoch ako chyby.

Niektoré vlastnosti sú definované jednoduchým výrokom, ktorý je pre daný objekt v dokumente PDF pravdivý alebo nepravdivý, napríklad „Font is not embedded“ (Písmo nie je vložené) alebo „Color managed color used“ (Je použitá farba riadená správou farieb). Niektoré výroky o vlastnostiach udávajú vzťahy medzi skutočnou hodnotou vlastnosti (napríklad veľkosťou textu alebo názvom priamej farby) a hodnotou, ktorú uvediete v dialógovom okne (napríklad „12“ alebo „tmavomodrá“). Iné výroky porovnávajú numerické hodnoty.

Vzťah medzi hodnotou vlastnosti a určenou hodnotou

Vzťah medzi číselnými hodnotami

Logické vlastnosti

is equal to (rovná sa)

is not equal to (nerovná sa)

is less than (je menší ako)

is true (je pravda)

contains (obsahuje)

does not contain (neobsahuje)

is less than or equal to (je menší ako alebo sa rovná)

is not true (nie je pravda)

begins with (začína sa)

does not begin with (nezačína sa)

is equal to (rovná sa)

ends with (končí sa)

does not end with (nekončí sa)

is not equal to (nerovná sa)

is contained in (je obsiahnuté v)

is not contained in (nie je obsiahnuté v)

is greater than (je väčšie ako)

is greater than or equal to (je väčšie ako alebo sa rovná)

Skupiny vlastností

Vlastnosti na definovanie kontroly sú zoskupené v kategóriách. Zoznam všetkých skupín vlastností si môžete prezrieť v dialógovom okne Edit Check (Upraviť kontrolu). Okrem toho môžete zobraziť jednotlivé vlastnosti, ktoré tvoria jednotlivú skupinu, a tiež vysvetlenie, ako nástroj kontrola pred výstupom tieto vlastnosti využíva.

K dispozícii sú tieto skupiny vlastností:

Text

Zahŕňa informácie o spôsobe vykresľovania textu, či je nerovnomerne zväčšený v jednom smere alebo naklonený alebo či ho možno mapovať do Unicode a teda správne kopírovať a exportovať.

Písmo

Opisuje všetky aspekty písma, ktorým je text vykreslený. Veľkosť textu je vlastnosťou textu a nie písma, pretože písmo je možné v dokumente PDF použiť v mnohých rôznych veľkostiach. Veľkosť textu patrí do skupiny vlastností Text.

Obrázok

Zahŕňa rozlíšenie obrázka, bitovú hĺbku, počet obrazových bodov, reprodukčný zámer a ďalšie.

Colors (Farby)

Zahrňuje farebné charakteristiky, ako sú farebné priestory, alternatívne farebné priestory, vzorky a priame farby. Alternatívne farebné priestory umožňujú aplikácii Acrobat zobrazovať alebo tlačiť určité priame farby a viaczložkové priame farby (DeviceN). Napríklad na reprodukciu oranžovej farby na monitore alebo tlačiarni vyžaduje PDF alternatívny farebný priestor (tvorený farbami RGB alebo CMYK), ktorý definuje, ako táto priama farba vyzerá.

ICC Color Spaces (Farebné priestory ICC)

Zahrňuje vlastnosti pre prístup k charakteristikám vo vložených profiloch ICC, ktoré definujú farebné priestory ICC. Profily ICC obsahujú dáta na prevod farieb závislých od zariadenia na farebný priestor nezávislý od zariadenia, ako napríklad Lab. Toto vám pomáha konzistentne reprodukovať farby v rôznych platformách, zariadeniach a aplikáciách kompatibilných so štandardmi ICC (ako sú napríklad aplikácie Adobe Illustrator alebo Adobe InDesign). Dokument, ktorý obsahuje objekty v rôznych farebných priestoroch (napríklad RGB, CMYK a stupne sivej), by mohol mať samostatné profily ICC na kalibrovanie farieb pre každý z týchto farebných priestorov.

Graphic State Properties For Fill (Vlastnosti grafického stavu pre výplň)

Zahŕňa informácie grafického stavu o tom, ako sa oblasti vyplnia, hlavne farebné hodnoty z platného farebného priestoru.

Graphic State Properties For Stroke (Vlastnosti grafického stavu pre ťah)

Zahŕňa informácie grafického stavu o tom, ako sa kreslia ťahy, hlavne farebné hodnoty z platného farebného priestoru, a tiež špecifické vlastnosti čiar, napríklad hrúbku čiary.

General Graphic State Properties (Všeobecné vlastnosti grafického stavu)

Zahrňuje nastavenia, ktoré určujú, ako sa text, grafiky alebo obrázky zobrazia na strane PDF. Patria sem napríklad nastavenia predtlače.

Halftone (Poltóny)

Zahŕňa nastavenie grafického stavu, dôležité pre predtlačové operácie, napríklad uhly rastrov, hustoty rastrov a tvary bodov.

Page Description (Popis strany)

Zahŕňa všeobecné informácie o objektoch na strane PDF, ako je typ objektu (napríklad či je to obrázok, časť textu alebo plynulé tieňovanie), alebo či je vo vnútri alebo mimo zobraziteľnej oblasti strany alebo ako ďaleko je od orezávacieho rámčeka.

OPI

Zahŕňa vlastnosti pre analýzu všetkých existujúcich odkazov OPI (komentárov), či už z OPI verzie 1.3 alebo z verzie 2.0. Možné položky OPI v PDF sú rovnaké ako v PostScriptových súboroch.

Embedded PostScript (Vložený PostScript)

Vzťahuje sa na postskriptový kód, ktorý môže byť vložený v PDF. Existujú tri vlastnosti: jedna pre PostScriptový operátor použitý priamo v opise strany, jedna pre PostScriptový kód vložený v PostScriptovom XObjekte a jedna pre prvotný formát PostScriptového XObjektu, PostScriptový XObjekt formy.

Object Metadata (Metadáta objektu)

Zahŕňa informácie vložené s objektom, ako je jeho autor, rozlíšenie, farebný priestor, autorské práva a kľúčové slová, ktoré sú naň aplikované. Ak sa napríklad do dokumentu aplikácie InDesign vloží obrázok aplikácie Photoshop s metadátami a potom sa tento dokument prevedie do PDF, tieto informácie je možné vyhľadať a skontrolovať podľa vlastností v tejto skupine.

Annotations (Anotácie)

Zahŕňa väčšinu charakteristík poznámok, kreslených označení, presahov a tlačových značiek.

Polia formulára

Zahŕňa vlastnosti pre pole formulárov.

Layers (Vrstvy)

Kontroluje voliteľný obsah, ktorý môže mať niekedy vplyv na vzhľad strany.

Strany

Zahrňuje čísla strán a veľkosti strán, ktoré predstavujú rôzne rámčeky dokumentu, ktoré podporuje technológia Adobe PDF 1.3 a novšia (rámček média, spadávka, rámček orezania a rámček obrazu). Táto skupina zahŕňa aj názvy výťažkov pre strany PDF, ktoré patria do vopred separovaného súboru PDF.

Dokument

Zahŕňa všetky informácie, ktoré sa týkajú PDF ako celku, napríklad či je dokument zašifrovaný, či obsahuje pole formulárov alebo záložky.

Document Info (Informácie o dokumente)

Uvádza všetky štandardné položky, ktoré sú dostupné tiež v dialógovom okne Informácie o dokumente v aplikácii Acrobat, a štandardizované informácie stanovené normou ISO 15930 (PDF/X).

Dokument Metadáta

Zahŕňa informácie vložené v dokumente, ako sú jeho názov, autor, autorské práva a kľúčové slová, ktoré sú naň aplikované. Tieto informácie sú v aplikácii Acrobat dostupné aj v sekcii Metadáta dokumentu v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. (Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Opis a potom kliknite na položku Ďalšie metadáta.)

Signatures (Podpisy)

Obsahuje informácie o podpisoch v dokumente.

Structured PDF (Štruktúrovaný PDF)

Zahŕňa niekoľko základných vlastností pre štruktúru tagovania v tagovanom PDF, pre ktorý definuje obmedzenia štandardov PDF/A.

Output Intents For PDF/X, PDF/A, or PDF/E (Výstupné zámery pre PDF/X, PDF/A alebo PDF/E)

Určuje, pre aký výstupný proces bol dokument PDF pripravený. PDF určený na tlačový výstup s vysokým rozlíšením typicky obsahuje výstupný zámer s vloženým profilom ICC na použitie v zariadení na nátlač alebo v zariadení RIP (Raster Image Processor).

Output Intent For PDF/X, PDF/A, or PDF/E (ICC Profile Properties) (Výstupný zámer pre PDF/X, PDF/A alebo PDF/E (Vlastnosti profilu ICC))

Zahŕňa vlastnosti na prístup k informáciám z profilu ICC vloženého vo výstupnom zámere. Táto skupina obsahuje rovnaké vlastnosti ako ICC profily pre objekty, napríklad názov a typ profilu. Profil ICC opisuje výstupné podmienky zariadenia, na ktorom sa bude dokument zobrazovať.

Efficiency Of PDF Content Stream (Efektívnosť streamu obsahu PDF)

Pomáha určiť, ako efektívne sú zakódované opisy strán. Napríklad text Ahoj je možné zahrnúť ako textový operátor na celé slovo alebo ako niekoľko textových operátorov pre jednotlivé znaky v tomto slove. Druhá možnosť je menej efektívna a spomaľuje vykresľovanie strany. Kontroly efektivity počítajú hodnoty v percentách pre niekoľko typov operátorov. Menšia hodnota je väčšinou lepšia než vyššia hodnota.

Errors In PDF Syntax (Chyby syntaxe PDF)

Vráti informácie o špecifických chybách v syntaxi PDF. Ak napríklad nie sú zahrnuté určité kľúče požadované špecifikáciou PDF, aplikácia Acrobat môže byť i napriek tomu schopná vykresliť súbor. Na predvídateľné vykresľovanie PDF je však lepšie kódovať všetky dokumenty PDF v prísnom súlade so špecifikáciou PDF.

Errors In Structured PDF (Chyby v štruktúrovanom PDF)

Vypočíta informácie o chybách v štruktúre tagov tagovaného PDF. Kontrola napríklad vypočíta chybu, ak nie je správne špecifikovaný typ tagovaného objektu. Vlastnosti v tejto skupine pomáhajú identifikovať chyby v štruktúre tagov.

Errors In PDF Content Stream (Chyby v streame obsahu PDF)

Vypočíta informácie o chybách v opisoch stránok v PDF. Napríklad na definovanie farby RGB sú nevyhnutné tri číselné operátory. Ak je operátorov menej než tri, nemožno stranu vykresliť. Vlastnosti v tejto skupine pomáhajú určiť, prečo sa strana PDF nevykreslí.

Prehľad dialógového okna Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) (vlastné kontroly)

Zoznam Profiles (Profily) v dialógovom okne Preflight Edit Profile (Kontrola pred výstupom: Upraviť profil) obsahuje preddefinované profily dodávané s aplikáciou Acrobat a tiež všetky používateľské profily, ktoré ste vytvorili. Ak vyberiete Custom Checks (Vlastné kontroly), budete mať viac možností výberu a úpravy položiek. Tlačidlá na spodnom okraji stĺpca slúžia na vykonávanie základných úprav, ako je duplikovanie, odstraňovanie a vytváranie. Rámček hľadania vám pomôže vyhľadať určitú kontrolu.

Vlastné kontroly
Vlastné kontroly

A. Hľadanie B. Popis C. Výstrahy D. Povoliť kontrolu E. Vytvoriť novú kontrolu a zahrnúť ju do aktuálneho profilu F. Duplikovať kontrolu a priradiť ju k aktuálnemu profilu G. Upraviť kontrolu H. Odstrániť kontrolu z profilu I. Zahrnúť do profilu J. Nová kontrola K. Duplikovať kontrolu L. Upraviť kontrolu M. Odstrániť kontrolu 

Pridávanie kontrol do profilu

Acrobat obsahuje niekoľko preddefinovaných profilov kontroly pred výstupom, ktoré môžete použiť tak, ako sú, alebo ich môžete upraviť a vytvoriť z nich vlastné profily. Profil, ktorý takmer zodpovedá vašim potrebám, môžete upraviť tak, že do neho pridáte jednu alebo niekoľko kontrol, ktoré analyzujú dokument s použitím rôznych kritérií. Existujúca kontrola napríklad mohla detekovať všetok text, ktorý nie je úplne čierny – to znamená text, ktorý používa čiernu farbu s pridaním určitého množstva azúrovej, purpurovej a žltej farby. Pretože by to mohol byť problém pri tlači malého textu, mohli by ste túto kontrolu upraviť tak, aby označila textové objekty, ktoré používajú viac ako jednu farbu a majú veľkosť textu 12 bodov alebo menšiu.

Kontrolu môžete opakovane použiť v ľubovoľnom profile, kde ju potrebujete. Nezabudnite ale, že ak zmeníte kontrolu, ktorá sa používa vo viacerých profiloch, zmení sa vo všetkých profiloch, ktoré ju používajú. Aby ste zabránili nežiaducim zmenám, premenujte kontrolu pre určitý profil. Aby ste mohli profil kontroly pred výstupom upraviť, musíte ho odomknúť.

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte profil a kliknite na prepojenie Upraviť pri názve profilu alebo vyberte položku Upraviť profily z ponuky Voľby.

 2. V rozbaľovacej ponuke v ľavej hornej časti vyberte položku Odomknuté.

 3. Zo zoznamu položiek pod názvom profilu vyberte položku Vlastné kontroly.
 4. Pracujte s panelmi vykonaním ľubovoľných z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete rýchlo vyhľadať určitú kontrolu, do poľa vyhľadávania uveďte jej názov alebo jeho časť. Zobrazia sa iba položky obsahujúce vyhľadávaný výraz. Po odstránení názvu z poľa na hľadanie sa znova zobrazia všetky kontroly.

  • Ak chcete do profilu pridať kontrolu, vyberte ju na pravom paneli, kliknite na šípku doľava a podľa potreby nastavte typ výstrahy v rozbaľovacom menu v ľavom dolnom rohu dialógového okna. Typ výstrahy, čo je štandardne Error (Chyba), určuje, aký druh výstrahy nástroj Kontrola pred výstupom zobrazí, ak nájde nejakú nezrovnalosť. Môžete pridať toľko kontrol, koľko ich je potrebných.

  • Ak chcete odstrániť kontrolu z profilu, vyberte ju na ľavom paneli a kliknite na pravú šípku.

  • Ak chcete kontrolu opraviť, dvakrát na ňu kliknite.

Vytvorenie alebo úpravy vlastných kontrol

Aj keď môžete upraviť akúkoľvek odomknutú preddefinovanú kontrolu, najlepšie je nemeniť konfiguráciu týchto kontrol. Namiesto toho môžete vytvoriť novú kontrolu alebo ju založiť na existujúcej kontrole.

Poznámka:

Uzamknuté kontroly sa nachádzajú v uzamknutých profiloch a nie je možné ich upraviť, kým sa neodomknú profily, ktoré kontrolu používajú.

Vytvorenie vlastnej kontroly pre profil

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať profily .

 2. Vyberte profil a kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa názvu profilu.

 3. V prípade potreby vyberte z rozbaľovacieho menu položku Odomknutý.

 4. Na ľavej strane dialógového okna vyberte pod profilom položku Vlastné kontroly.
 5. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil vykonajte v časti Vlastné kontroly v tomto profile jeden z týchto úkonov:
  • V zozname kontrol kliknite na ikonu Nové .

  • Ak chcete založiť novú kontrolu na existujúcej kontrole, vyberte požadovanú kontrolu a kliknite na ikonu Duplikovať .

 6. Na ľavej strane dialógového okna Nové/Duplikovať kontrolu vykonajte podľa potreby niektorý z týchto úkonov:

  • Napíšte správu, ktorú chcete zobraziť, keď sa pri kontrole nájde nezrovnalosť a keď sa nezrovnalosť nenájde. Ak napríklad definujete kontrolu, ktorá má zabrániť používaniu priamych farieb, tak správa, ktorá sa zobrazí, ak sa nenájdu žiadne nezrovnalosti, by mohla mať podobu „Dokument neobsahuje žiadne priame farby“.

  • Zadajte vysvetlenie kontroly.

  • Vyberte položky, na ktoré sa má kontroly vzťahovať.

 7. Na pravej strane dialógového okna vyberte skupinu, vyberte vlastnosť pre danú skupinu a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Vytvorenie samostatnej kontroly

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte položku Voľby > Vytvoriť kontrolu.

 3. Na pravej strane dialógového okna vyberte skupinu, vyberte vlastnosť pre danú skupinu a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Nová samostatná kontrola sa zobrazí v skupine, ktorá zodpovedá jej skupine a vlastnosti.

Duplikovanie samostatnej kontroly

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte existujúcu kontrolu a potom položku Voľby > Duplikovať kontrolu.

Nastavenie obľúbených samostatných kontrol

 1. Na paneli Profily v dialógovom okne kontroly pred výstupom kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé kontroly .

 2. Rozbaľte skupiny podľa potreby.
 3. Vyberte samostatnú kontrolu, kliknite na príznak vedľa názvu a potom vyberte položku Obľúbené.

Zistenie, kde je použitá kontrola alebo vlastnosť

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Upraviť profil dvakrát kliknite na kontrolu a potom kliknite na položku Použitie v dialógovom okne Upraviť kontrolu, čím sa zobrazia informácie o tom, ktoré profily túto kontrolu používajú.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu