Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)

Ak chcete skontrolovať, či dokument Adobe®PDF obsahuje len vlastnosti, písma a formátovanie, ktoré ste určili, môžete obsah dokumentu preveriť (a v určitých prípadoch aj opraviť) pomocou nástroja Kontrola pred výstupom.

O kontrole pred výstupom

Nástroj Kontrola pred výstupom analyzuje obsah dokumentu PDF a určí jeho platnosť pre produkciu tlače a mnoho ďalších podmienok, ktoré môžete určiť. Kontrola pred výstupom posudzuje súbor podľa sád používateľských hodnôt, ktoré sa nazývajú profily kontroly pred výstupom. Podľa profilu môže kontrola pred výstupom tiež opraviť určité chyby. Kontrola pred výstupom vykonáva aj kontroly a opravy viditeľných oblastí alebo určitých objektov a upravuje dokumenty PDF tak, aby vyhovovali rôznym štandardom.

Kontrola pred výstupom identifikuje problémy s farbami, písmami, priehľadnosťou, rozlíšením obrázkov, krytím tlačovou farbou, kompatibilitou verzií PDF a podobne. Kontrola pred výstupom tiež zahŕňa nástroje na skúmanie syntaxe PDF alebo samotnej štruktúry dokumentu PDF.

Pred použitím nástroja Kontrola pred výstupom alebo pred vytvorením PDF na tlač postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

 • Ak ste dokumenty PDF vytvorili pomocou aplikácie Acrobat Distiller, InDesign alebo Illustrator, optimalizujte ich pre bežnú alebo komerčnú tlač. Použite vopred definované nastavenia aplikácie Distiller alebo štýlov PDF aplikácie InDesign alebo nastavenia poskytovateľa tlačových služieb.

 • Vložte všetky písma v aplikácii, v ktorej bol dokument vytvorený. Vloženie zaistí, že sa písma nebudú nahrádzať.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom

Pomocou dialógového okna Kontrola pred výstupom môžete ovládať všetky aspekty kontroly pred výstupom. Ak panel Produkcia tlače nie je viditeľný na pravej table, vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače. Potom na pravej table vyberte Kontrola pred výstupom.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom
Dialógové okno Kontrola pred výstupom

A. Knižnice B. Pohľady C. Výstraha nastavenia zobrazenia (štandardne vypnutá) D. Profily kontroly pred výstupom, kontroly alebo opravy problémov E. Skupiny F. Popis profilu G. Vyhľadávať vo všetkých knižniciach 

Vykonanie kontroly pred výstupom

Môžete použiť alebo upraviť existujúci profil alebo si vytvoriť vlastný profil.

 1. Otvorte dokument PDF a na pravej table vyberte Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom.

 2. Vyberte ľubovoľnú knižnicu z rozbaľovacieho zoznamu Knižnice.

 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných profilov, kliknite na tlačidlo Select Profiles (Vybrať profily) .

  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných kontrol, kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé kontroly .

  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných opráv, kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy.

 4. Použite menu a zadajte, či chcete zobraziť všetky položky, svoje obľúbené položky, naposledy použité položky, najčastejšie používané položky alebo niektorú z dostupných kategórií.
 5. Vyberte profil, kontrolu alebo opravu problému zo zoznamu a zobrazí sa popis.

  Profily sú organizované v skupinách, ktoré môžete rozbaliť alebo zbaliť. Profily so sivou ikonou kľúča zahŕňajú opravy, ktoré môžu odstrániť chyby v súbore.

  Poznámka:

  Na vyhľadanie profilu, kontroly alebo opravy môžete použiť aj pole Find (Hľadať).

 6. (Voliteľné) Vyberte profil alebo samostatnú kontrolu, rozbaľte položku Ďalšie voľby a podľa potreby vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Určite, či chcete obmedziť kontrolu iba na viditeľné vrstvy. Výber tejto voľby vypne všetky opravy.

  • Určite rozsah strán, ktorý chcete skontrolovať.

 7. Ak ste vybrali požadovaný profil, kliknite na položku Analyzovať, ak chcete spustiť kontrolu bez opráv chýb, alebo kliknite na položku Analyzovať a opraviť, ak chcete spustiť kontrolu s identifikáciou a opravou problémov. Ak vyberiete jednu kontrolu, dostupná bude len voľba Analyzovať. Ak ste vybrali jednu opravu, spustíte ju kliknutím na voľbu Opraviť.

  Poznámka:

  Kontrolu pred výstupom môžete spustiť tiež poklepaním na profil v zozname. Ak dvakrát kliknete na súbor, profily obsahujúce opravy aplikujú opravy.

Predvoľby kontroly pred výstupom

Dialógové okno Predvoľby kontroly pred výstupom slúži na určenie spôsobu ohlasovania výsledkov a na určenie výstupných zámerov pri vytváraní súborov PDF/X, PDF/A alebo PDF/E. Súbor PDF môže mať vložený výstupný zámer obsahujúci profil ICC.

Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby kontroly pred výstupom, vyberte v dialógovom okne Kontrola pred výstupom položku Voľby > Predvoľby.

Karta Všeobecné

Na karte Všeobecné sa nachádzajú voľby na určenie spôsobu zobrazenia prvkov dialógového okna a výsledkov kontroly pred výstupom:

Maximálny počet zobrazených výsledkov pri každom type kontroly

Určuje, koľko výskytov nezrovnalostí sa objaví v zozname Výsledky. Ak chcete vnoriť ďalšie výsledky do sekcie Ďalšie výskyty v zozname Výsledky, použite voľbu Na stranu v zozname Ďalšie výskyty. Maximálny počet výsledkov pre dokument je 25 000.

Stupeň podrobností pri zobrazovaní výsledkov

Určuje, koľko detailov sa zobrazí v zozname výsledkov kontroly pred výstupom. Môžete určiť, že sa nemajú zobrazovať žiadne podrobnosti, iba dôležité podrobnosti alebo všetky podrobnosti.

Zobraziť „výstrahu pre nastavenia zobrazenia“, ak nie je zobrazenie nastavené na najvyššiu kvalitu

Zobrazí ikonu upozornenia v hornej časti dialógového okna kontroly pred výstupom, ak zobrazenie nie je nastavené na najvyššiu kvalitu. Ak chcete zobraziť zoznam výstrah, kliknite na ikonu upozornenia. Ak chcete automaticky upraviť nastavenie pre maximálnu spoľahlivosť zobrazenia vybratého dokumentu PDF, kliknite na položku Upraviť.

Voľby výstupného zámeru

Na karte Výstupné zámery v dialógovom okne predvolieb kontroly pred výstupom môžete nastaviť nasledujúce voľby. Ďalšie informácie o používaní výstupných zámerov pozri Výstupné zámery.

Názov

Názov výstupného zámeru.

Profil výstupného zámeru (profil ICC)

Profil ICC, ktorý popisuje charakterizované podmienky tlače, na ktoré bol dokument pripravený, a ktorý sa požaduje na dosiahnutie súladu so štandardom PDF/X, PDF/A alebo PDF/E. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte profil z predvoleného priečinka Profily.

Identifikátor výstupnej podmienky

Referenčný názov určený pomocou registra ICC registrovaných štandardných podmienok tlače. Vyberte výstupné podmienky zo zoznamu – opis sa zobrazí v rámčeku Výstupná podmienka – alebo vyberte možnosť Vlastné a vytvorte si svoje vlastné.

Register

Adresa URL na získanie ďalších informácií o názve profilu výstupného zámeru. Pri štandardných podmienkach tlače registrovaných v profile ICC musí mať táto položka hodnotu http://www.color.org/.

Výstupná podmienka

Opis plánovaných podmienok tlače zákazky vrátane typu tlače (napríklad komerčný ofset), typu papiera a hustoty rastra. Tento opis môžete upraviť podľa výstupných podmienok, ktoré upravujete alebo vytvárate od začiatku.

Adresa URL profilu ICC pre PDF/X-4p

Adresa URL poskytujúca informácie o výstupnom zámere pre typy súborov PDF/X-4p.

Zamknutý

Táto voľba je zabezpečením pred náhodným pozmenením výstupného zámeru. Všetky textové polia sú stlmené.

Karta Zvýraznenie

Karta Zvýraznenie obsahuje voľby na vyznačenie problémových objektov na stránke PDF. Predvoľby zvýraznenia určujú vzhľad masiek v správach vo formáte maskovania. Pomocou nich môžete ovládať aj vzhľad čiar na obrazovke po dvojitom kliknutí na položku Zvýraznenia v okne Výsledky kontroly pred výstupom. Vlastnosti zvýraznenia sa nastavujú pri každom type výstrahy: Chyba, Upozornenie a Informácia.

Problémy zvýraznené priehľadnými maskami

Identifikuje problémy tak, že ich zvýrazňuje. Ak táto voľba nie je vybratá, obsah, ktorý nespôsobuje problémy, sa zvýrazní, zatiaľ čo problémový obsah sa nezvýrazní.

Farba/Krytie

Kliknite na položku Farba a vyberte farby z farebného spektra. Nastavte krytie farby.

Nakresliť okraje ohraničovacieho rámčeka

Nakreslí v správe vo formáte maskovania rovnaké čiary, aké sa zobrazujú na obrazovke, po dvojitom kliknutí na výsledok v okne Výsledky kontroly pred výstupom. Táto voľba je užitočná na identifikovanie objektov v správe vo formáte maskovania v prípade, ak obrázok zaberá celú stránku. V tomto prípade sa maska nezobrazuje, ale zobrazujú sa čiary okolo objektov.

Farba/Štýl čiary/Hrúbka čiary

Kliknite na položku Farba a vyberte farby z farebného spektra. Kliknite na položku Štýl čiary a vyberte vzorku čiary (súvislá, bodkovaná alebo čiarkovaná). Určite hrúbku čiary.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu