Akcie

Môžete nastaviť, aby sa spustila akcia, keď sa klikne na záložku alebo na odkaz alebo keď sa zobrazí strana. Odkazy a záložky môžete použiť napríklad na prechod na iné miesto v dokumente, na spustenie príkazov v menu a na vykonanie ďalších akcií. Akcie sa nastavujú v dialógovom okne Vlastnosti.

Pre záložky alebo odkazy určujete akcie, ktoré sa vykonajú, keď sa na záložku alebo odkaz klikne. Pre ostatné položky, ako sú strany, multimediálne klipy a pole formulára definujete spúšťaciu udalosť, ktorá spôsobí spustenie akcie a potom definujete vlastnú akciu. K jednej spúšťacej udalosti môžete pridať viac akcií.

Voľba Zamknuté zabráni neúmyselným zmenám vzhľadu a akcií spojených s objektom.

Pridanie akcie k záložkám, poliam formulára, tlačidlám alebo klipom

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • S nástrojom Ruka kliknite pravým tlačidlom myši na záložku a vyberte voľbu Vlastnosti.

  • Pomocou volieb Nástroje > Multimediálny obsah > Vybrať objekt kliknite na odkaz, multimediálny klip alebo pole formulára a vyberte položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Akcia.

 3. V menu Vybrať akciu vyberte typ akcie, ktorá sa vykoná, a potom kliknite na Pridať. Môžete pridať viac akcií; akcie sa vykonajú v poradí, v ktorom sa zobrazujú v zozname Akcie.

 4. (Voliteľne) Vyberte akciu na karte Akcia a použite tlačidlá, ak chcete zmeniť poradie, upraviť alebo odstrániť akciu.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK schválite akcie. Ak chcete zatvoriť nástroj Multimediálny obsah, kliknite na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi.

Pridanie akcií k miniatúram strán

Interaktívne vlastnosti dokumentu môžete vylepšiť tým, že zadáte rôzne akcie (napríklad zmeny mierky zobrazenia), ktoré sa vykonajú, keď sa otvorí alebo zatvorí určitá strana.

 1. Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej strane.

 2. Vyberte miniatúru strany zodpovedajúcu požadovanej strane a vyberte položku Vlastnosti strany v menu volieb .

 3. Kliknite na kartu Akcia.

 4. V menu Vybrať spúšťanie vyberte Otvorenie strany, aby ste nastavili akciu, ktorá sa spustí, keď sa strana otvorí, alebo vyberte Zatvorenie strany, aby ste nastavili akciu, ktorá sa spustí, keď sa strana zatvorí.

 5. Vyberte akciu v menu Vybrať akciu a kliknite na Pridať.

 6. Určite voľby akcie a kliknite na tlačidlo OK. Dostupné voľby závisia od vybratej akcie.

 7. Ak chcete vytvoriť postupnosť akcií, vyberte v menu inú akciu a znova kliknite na Pridať. Pomocou tlačidiel Hore a Dole usporiadajte akcie do poradia, v akom ich chcete previesť.

  Poznámka:

  Ak nastavíte akciu, ktorá pri otvorení alebo zatvorení strany prepne na zobrazenie na celú obrazovku, pri ďalšom otvorení alebo zatvorení tejto strany je režim zobrazenia na celú obrazovku zapnutý.

 8. Zatvorte všetky otvorené dialógové okná, ak nejaké sú. Kliknutím na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi zatvoríte nástroj.

Typy akcií

Nasledujúce akcie môžete priradiť k odkazom, záložkám, stranám, multimediálnym klipom a poliam formulára:

Vykonať príkaz z menu

Ako akcia sa vykoná určený príkaz v menu.

Prejsť na pohľad 3D/Multimédiá

Prejde na zadané 3D zobrazenie.

Prejsť na zobrazenie strany

Prejde na určené cieľové miesto v aktuálnom dokumente alebo v inom dokumente.

Importovať dáta formulára

Získa dáta formulára z iného súboru a umiestni ich do aktívneho formulára.

Multimediálna operácia (verzia aplikácie Acrobat 9 a novšia)

Vykoná určenú akciu pre multimediálny objekt v súbore (ako je napríklad prehranie zvukového súboru). Pred určením akcie pre multimediálny objekt musíte daný objekt pridať do súboru.

Otvoriť súbor

Spustí a otvorí súbor. Pri distribúcii súboru PDF s odkazom na iný súbor musí mať príjemca pôvodnú aplikáciu pre tento pripojený súbor, aby ho mohol úspešne otvoriť. (Možno budete musieť pridať predvoľby otvárania pre cieľový súbor.)

Otvoriť webový odkaz

Prejde na určené cieľové miesto na internete. Na určenie odkazu môžete použiť protokoly http, ftp a mailto.

Prehrať zvuk

Prehrá určený zvukový súbor. Zvuk je do dokumentu PDF vložený vo formáte pre viaceré platformy.

Prehrať multimédiá (kompatibilné s aplikáciou Acrobat 5)

Prehrá určený film QuickTime alebo AVI, ktorý bol vytvorený ako kompatibilný s aplikáciou Acrobat 5. Určený film musí byť vložený v dokumente PDF.

Prehrať multimédiá (kompatibilné s aplikáciou Acrobat 6 a novšou)

Prehrá určený film, ktorý bol vytvorený ako kompatibilný s aplikáciou Acrobat 6. Určený film musí byť vložený v dokumente PDF.

Čítať článok

Postupne sleduje zreťazenie článku v aktívnom dokumente alebo v inom dokumente PDF.

Obnoviť formulár

Vymaže dáta skôr zadané do formulára. V dialógovom okne Vybrať polia môžete nastaviť polia, ktoré sa obnovia.

Spustiť JavaScript

Spustí určený JavaScript.

Nastaviť viditeľnosť vrstvy

Určí, ktoré nastavenie vrstiev bude aktívne. Pred pridaním tejto akcie určite príslušné nastavenie vrstiev.

Zobraziť/skryť pole

Zapne alebo vypne zobrazenie určeného poľa v dokumente PDF. Táto voľba je užitočná hlavne pre polia formulárov. Ak napríklad chcete, aby sa objekt objavil vždy, keď je ukazovateľ nad tlačidlom, môžete nastaviť akciu, ktorá zobrazí pole pre spúšťaciu udalosť Myš dovnútra a skryje pole pre udalosť Myš von.

Odoslať formulár

Odošle dáta formulára na určenú adresu URL.

Typy spúšťacích udalostí

Spúšťacie udalosti určujú, ako sa aktivujú akcie pre multimediálne klipy, strany a polia formulára. Môžete napríklad určiť, či sa má prehrať film alebo zvukový súbor, keď sa strana otvorí alebo zatvorí. Voľby, ktoré budú k dispozícii, závisia od určeného elementu strany.

Nasledujúce spúšťacie udalosti môžete použiť pre multimediálne klipy a polia formulárov (ale nie pre odkazy a záložky):

Myš nahor (Acrobat Pro DC)

Keď sa po kliknutí uvoľní tlačidlo myši. To je najobvyklejšia spúšťacia udalosť pre tlačidlá, pretože dáva užívateľovi poslednú možnosť, aby ešte presunul ukazovateľ mimo tlačidla a akciu neaktivoval.

Strana je viditeľná (len pre multimediálne klipy)

Keď je strana obsahujúca multimediálny klip viditeľná bez ohľadu na to, či je to aktuálna strana. Strana môže byť viditeľná, aj keď to nie je aktuálna strana, napríklad keď sa v priebežnom zobrazení strany zobrazujú vedľa seba.

Strana je neviditeľná (len pre multimediálne klipy)

Keď sa strana obsahujúca multimediálny klip presunie mimo zobrazenia.

Vstup na stranu (len pre multimediálne klipy)

Keď sa strana obsahujúca multimediálny klip stane aktuálnou stranou.

Opustenie strany (len pre multimediálne klipy)

Keď užívateľ opustí stranu obsahujúcu mediálny klip.

Myš dole

Keď sa klikne na tlačidlo myši (bez uvoľnenia tlačidla). Vo väčšine prípadov je preferovanou spúšťacou akciou Myš hore.

Myš dovnútra

Keď sa ukazovateľ dostane do poľa alebo do oblasti prehrávania.

Myš von

Keď ukazovateľ opustí pole alebo oblasť prehrávania.

Aktivovanie (len pre multimediálne klipy)

Keď sa aktivuje oblasť odkazu akciou myši alebo tabulátorom.

Deaktivovanie (len pre multimediálne klipy)

Keď sa aktivuje iná oblasť odkazu.

O JavaScripte v aplikácii Acrobat

Jazyk JavaScript vyvinula spoločnosť Netscape Communications ako prostriedok na jednoduchšie vytváranie interaktívnych webových stránok. Spoločnosť Adobe JavaScript zdokonalila, aby ste mohli túto úroveň interaktivity ľahko začleniť do svojich dokumentov PDF.

Kód JavaScriptu môžete spustiť pomocou akcií spojených so záložkami, odkazmi a stranami. Príkazom Nastaviť akcie dokumentu môžete vytvoriť akcie JavaScriptu na úrovni dokumentu, ktoré sa vzťahujú na celý dokument. Napríklad s voľbou Dokument sa uložil sa JavaScript spustí po uložení dokumentu.

Na používanie JavaScriptu pri formulároch a sprievodcoch akciou sa vyžaduje aplikácia Acrobat Pro DC.

V aplikácii Acrobat Pro DC môžete JavaScript používať aj vo formulároch PDF a v sprievodcovi akciami. Medzi najbežnejšie spôsoby využitia JavaScriptu vo formulároch patrí formátovanie dát, výpočty dát, overovanie dát a priraďovanie akcií. Skripty na úrovni poľa sú priradené k určitému poľu alebo poliam formulárov, ako je napríklad tlačidlo. Tento typ skriptu sa spúšťa v prípade výskytu určitej udalosti, ako je napríklad akcia Myš hore.

Ak sa chcete naučiť, ako vytvárať JavaScripty, prevezmite príručky k JavaScriptu z webovej lokality spoločnosti Adobe. Príručka Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ obsahuje doplňujúce informácie a kurzy a príručka JavaScript™ for Acrobat®API Reference obsahuje podrobné referenčné informácie. Tieto a ďalšie zdroje týkajúce sa jazyka JavaScript sú umiestnené na webovej lokalite spoločnosti Adobe.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online