Pridanie 3D modelov na stranu dokumentu PDF (Acrobat Pro)

Pomocou nástroja 3D môžete vložiť súbor 3D (vo formáte 3. vydania U3D alebo PRC) na stranu dokumentu PDF. V aplikácii Acrobat Pro je možné vytvárať súbory 3D PDF, ale len zo súborov U3D ECMA 1.

Po vložení súboru 3D môžete nastaviť plochu alebo plátno, na ktorom sa 3D model zobrazí, upraviť vlastnosti prezentácie pre obsah a panel s nástrojmi 3D a vytvoriť ďalšie pohľady.

Pridanie 3D modelu na stranu

 1. Vyberte Nástroje > Multimédiá > Pridať 3D.

 2. Ťahaním nakreslite na strane obdĺžnik určujúci plochu plátna pre 3D súbor.
 3. V dialógovom okne Vložiť 3D kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte 3D súbor a potom kliknite na položku Otvoriť. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

V dialógovom okne Vložiť 3D začiarknite políčko Zobraziť rozšírené voľby a nastavte počiatočné 3D vlastnosti súboru.

Presunutie, odstránenie alebo zmena veľkosti 3D plátna

 1. Vyberte Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt .

  Poznámka:

  Dajte pozor, aby ste nezamenili nástroj na výber objektu so základným nástrojom na výber. Ak chcete upraviť 3D plátno, použite nástroj na výber objektu.

 2. Vyberte 3D plátno a vykonajte v ňom potrebné zmeny:
  • Ak chcete plátno premiestniť, presuňte ho do novej polohy na strane.

  • Ak chcete plátno (a 3D model) odstrániť, vyberte ho a stlačte Delete.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť plátna, ťahajte za rohy rámčeka. V zmenenom rámčeku sa zachovajú proporcie 3D obsahu.

3D vlastnosti (Acrobat Pro)

Zobrazte 3D vlastnosti dvojitým kliknutím na aktivovaný model pomocou nástroja na výber objektu (Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt).

Karta 3D

Voľby na karte 3D určujú spôsob prezentácie 3D modelu. Na rozdiel od nastavenia na ostatných kartách neovplyvnia 3D nastavenia samotný importovaný súbor.

Voľby na karte 3D sú rovnaké ako voľby na paneli s nástrojmi 3D okrem nasledujúcich volieb:

Štýl animácie

Ak ide o modely vytvorené s animáciou, toto nastavenie určuje spôsob spúšťania animácie v aplikácii Acrobat.

Pridať predvolené pohľady

Umožňuje vám používať rôzne pohľady na model. Pravouhlé premietanie účinne odstraňuje jeden rozmer, zachováva pomer veľkosti objektov, ale 3D model bude mať menej realistický vzhľad. Pravouhlé premietanie je užitočné najmä pri prehliadaní určitých diagramov, ako sú 3D matematické funkcie vykreslené v grafe. Perspektívne premietanie ponúka viac realistické scény, v ktorých objekty v diaľke vyzerajú menšie, ako rovnako veľké objekty v popredí.

Zobraziť panel s nástrojmi

Zobrazí panel s nástrojmi 3D spolu s obrazom. Ak táto voľba nie je vybratá, môžete kliknúť pravým tlačidlom na 3D obraz a zobraziť panel s nástrojmi 3D.

Otvoriť strom modelu

Zobrazí strom modelu na table Strom modelu. Strom modelu obsahuje tri tably. Na každej table je zobrazený špecifický typ informácií alebo ovládacích prvkov.

Skript

Určuje súbor JavaScript, ktorý sa spustí, ak je aktivovaný 3D model. Ak chcete pridať súbor JavaScript do dokumentu PDF, kliknite na položku Prehľadávať.

Nastavenie spustenia

Povoliť v týchto prípadoch

Určuje, kedy je 3D model aktivovaný. Keď je 3D model aktivovaný, môžete vstupovať do interakcií s ním, napríklad prostredníctvom 3D navigačných nástrojov.

Zakázať v týchto prípadoch

Určuje, ako je možné 3D model deaktivovať. Keď je 3D model deaktivovaný, na plátne sa zobrazí obraz 2D náhľadu alebo úvodný obraz.

Štýl prehrávania

Umožňuje zobraziť 3D model v plávajúcom okne mimo strany. Ak vyberiete voľbu Prehrať obsah v plávajúcom okne, môžete vybrať veľkosť okna (v pixeloch) v menu Výška a Šírka.

Šírka rámu

Túto voľbu vyberte, ak chcete vytvoriť rám okolo 3D objektu.

Priehľadné pozadie

Odstraňuje všetky farby pozadia.

Úvodný obraz

Ak chcete nahradiť predvolené zobrazenie 3D modelu, keď tento model nie je aktivovaný, vyberte voľbu Úvodný obraz. Ak chcete vyhľadať požadovaný obraz, kliknite na položku Prehľadávať.

Zdroje informácií

Ak chcete do 3D modelu pridať súbory vyvinuté v aplikácii Flash® pre animácie, efekty a textúry, použite kartu Zdroje informácií. Ak chcete viazať zdroj informácií vo formáte Flash, vyberte ho v zozname zdrojov informácií a potom vyberte typ väzby (Popredie, Pozadie alebo Materiál). Ak chcete viazať materiál, zadajte aj názov materiálu pre časti, v ktorých chcete zobraziť tento materiál.

Pridať

Túto voľbu použite, ak chcete pridať SWF súbory pre animácie a pozadia pre 3D model.

Pridať priečinok

Túto voľbu vyberte, ak chcete pridať priečinok súborov prostriedkov do 3D objektu.

Odstrániť

Vyberte súbor v zozname a potom ho kliknutím na položku Odstrániť odstráňte zo zoznamu.

Názov

Zobrazuje názov súboru, ktorý je vybratý v zozname. Názov prostriedku je možné aj premenovať, čo je užitočné pri skriptovaní. Názov je možné nahradiť napríklad názvom použitým v skripte.

Odkaz

Pri pridávaní súborov vyvinutých v aplikácii Flash ako zdroja informácií pre 3D model odkaz určuje spôsob interakcie týchto súborov. Môžete napríklad určiť, aby bol jeden zdroj informácií spustený na pozadí a druhý v popredí. Po pridaní súborov do zoznamu vyberte jeden z nich a v sekcii Odkaz vyberte položku Pozadie, Popredie alebo Materiál.

Materiál

Vývojári aplikácií 3D môžu použiť pole Materiál na definovanie materiálu, ktorý sa má použiť v modeli. Názov materiálu je možné priradiť k zdroju informácií výberom voľby Materiál v sekcii Odkaz.

FlashVars

Vývojári aplikácií Flash môžu použiť pole FlashVars na pridanie premenných skriptu ActionScript™ pre vybratý súbor.

Spustenie JavaScriptu

Ak je k dokumentu PDF 3D modelu priradený samostatný súbor JavaScript, môžete ho aktivovať.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Kliknutím na 3D model nástrojom Ruka aktivujte tento model a potom kliknite pravým tlačidlom myši na 3D model a vyberte položku Spustiť JavaScript.

 3. Vyhľadajte súbor JavaScript, ktorý chcete pridať, a kliknite na položku Otvoriť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online