Jednoducho exportujte alebo prevádzajte jeden alebo viac dokumentov PDF na súbory rôznych formátov vrátane súborov pre aplikácie Microsoft Word, Excel a PowerPoint. K dispozícii sú textové aj obrázkové formáty. (Úplný zoznam možností prevodu nájdete v časti Možnosti formátu súborov.)

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC. Ak používate aplikáciu Adobe Reader DC, pozrite si časť Čo umožňuje aplikácia Adobe Reader DC. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Prevod dokumentov PDF do formátu aplikácie Word, RTF, tabuliek, aplikácie PowerPoint alebo iných formátov

Poznámka:

Portfóliá PDF ani dokumenty PDF v rámci portfólií nie je možné exportovať do iných formátov súborov.

 1. Vyberte položky Nástroje > Exportovať PDF

  Zobrazia sa rôzne formáty, do ktorých je súbor PDF možné vyexportovať.

  Možnosti exportovania súborov PDF
  Vyberte formát, do ktorého chcete súbor PDF vyexportovať.

  Poznámka:

  Súbor PDF je možné exportovať do požadovaného formátu výberom možností Súbor > Exportovať do > [Typ súboru].  

 2. Vyberte formát súboru, do ktorého chcete súbor PDF exportovať, a jeho verziu (alebo formát), ak je dostupná. Ak sa napríklad rozhodnete exportovať súbor PDF do formátu Word, budete mať možnosť exportovať ho do dokumentu aplikácie Word (.docx) alebo aplikácie verzie Word 97-2003 (.doc).  

  Poznámka:

  Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska vedľa vybraného formátu súboru je možné nakonfigurovať aj nastavenia prevodu. Nastavenia prevodu je možné upraviť aj výberom kategórie Prevod z PDF v dialógovom okne Predvoľby.

 3. Kliknite na položku Exportovať.
  Zobrazí sa dialógové okno Exportovať.

  V aplikácii Acrobat kliknite na položku Exportovať.
  Exportujte dokument PDF do miestneho priečinka alebo služby Adobe Document Cloud.

 4. V dialógovom okne Exportovať vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť.

 5. Kliknutím na Uložiť exportujte PDF do vybratého formátu súboru.

  Štandardne sa ako názov súboru použije názov zdrojového súboru s novou príponou a exportovaný súbor sa uloží do rovnakého priečinka ako zdrojový súbor.

  Poznámka:

  Keď dokument PDF uložíte vo formáte obrázka, každá strana sa uloží ako samostatný súbor, pričom k názvu každého súboru sa priradí číslo strany.

Voľby prevodu

Pred uložením súboru môžete nakonfigurovať voľby prevodu. Pri predvolenom nastavení sa použijú možnosti prevodu určené v časti Predvoľby

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby > Previesť z PDF.
 2. Zo zoznamu Prevod z PDF vyberte požadovaný formát a kliknite na Upraviť nastavenia.
 3. Vyberte nastavenia prevodu a kliknite na tlačidlo OK.

Exportovanie obrázkov v dokumente PDF do iného formátu

Okrem uloženia každej strany (celého textu, obrázkov a vektorových objektov na strane) do obrazového formátu pomocou príkazu Súbor > Exportovať do > Obrázok > [Typ obrázka] môžete aj jednotlivé obrázky v dokumente PDF exportovať do samostatných obrazových súborov.

Poznámka:

Môžete exportovať rastrové obrázky, ale nie vektorové objekty.

 1. Vyberte položky NástrojeExportovať PDF.

  Zobrazia sa rôzne formáty, do ktorých je súbor PDF možné vyexportovať.

 2. Kliknite na položku Obrázok a následne vyberte formát obrazového súboru, do ktorého chcete obrázky uložiť.

  Možnosti exportovania do obrázka
  Vyberte formát, v ktorom má aplikácia uložiť exportované obrázky.

 3. Ak chcete upraviť nastavenia prevodu vybraného formátu súboru, kliknite na ikonu ozubeného kolieska .

 4. V dialógovom okne Nastavenia položky Exportovať všetky obrázky ako [vybraný formát súboru] upravte nastavenia Nastavenia súboru, Správa farieb, PrevodExtrahovať pre daný typ súboru.

 5. V nastaveniach položky Extrahovať v časti Vylúčiť obrázky menšie ako vyberte minimálnu veľkosť obrázkov, ktoré chcete extrahovať. Vyberte Bez obmedzenia, aby sa exportovali všetky obrázky.

 6. Kliknutím na položku OK sa vrátite na obrazovku Exportujte súbor PDF do ľubovoľného formátu.

 7. Vyberte možnosť Exportovať všetky obrázky, ak chcete extrahovať a uložiť iba obrázky z daného súboru PDF.

  Poznámka:

  Ak nevyberiete možnosť Exportovať všetky obrázky, vo vybranom obrazovom formáte sa uložia všetky stránky daného súboru PDF.  

 8. Kliknite na položku Exportovať.
  Zobrazí sa dialógové okno Exportovať.

 9. V dialógovom okne Exportovať vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť.

 10. Kliknutím na položku Uložiť do vybraného formátu súboru uložíte iba obrázky z daného súboru PDF.

Exportovanie vybranej časti dokumentu PDF do iného formátu

Ak potrebujete iba časť súboru PDF v inom formáte, nemusíte previesť celý súbor a potom extrahovať príslušný obsah. Môžete vybrať text v súbore PDF a uložiť ho v niektorom z podporovaných formátov: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML alebo CSV.

 1. Pomocou nástroja na výber označte obsah, ktorý chcete uložiť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a vyberte voľbu Exportovať výber ako.

  Spôsob exportu výberu v aplikácii Acrobat
  Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a z rozbaľovacieho menu vyberte voľbu Exportovať výber ako.

 3. Zo zoznamu Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online