Prehľad informácií o nástroji na Poradie čítania

Nástroj Poradie čítania ponúka najjednoduchší a najrýchlejší spôsob riešenia problémov s poradím čítania a základných problémov s tagovaním. Keď vyberiete nástroj, otvorí sa dialógové okno umožňujúce zobraziť prekrytie so zvýraznením poradia obsahu strany. Každá oblasť je očíslovaná a zvýraznená sivými alebo farebnými rámčekmi; číslo udáva umiestnenie oblasti v poradí čítania strany. Keď skontrolujete poradie čítania strany, môžete podľa potreby opraviť ďalšie menšie problémy s tagovaním.

Nástroj Poradie čítania je určený na opravy dokumentov PDF tagovaných pomocou aplikácie Acrobat, a nie dokumentov PDF tagovaných pri prevode zo zdrojovej aplikácie. Vždy, keď to je možné, v zdrojovej aplikácii sa vráťte k zdrojovému súboru a pridajte funkcie na uľahčenie prístupu. Opravou pôvodného súboru zaistíte, že nebude nutné opakovane retušovať budúce varianty PDF v aplikácii Acrobat.

Nástroj Poradie čítania používajte na vykonávanie nasledujúcich úloh uľahčenia prístupu:

 • Vizuálna kontrola a oprava poradia čítania obsahu strany

 • Tagovanie vyplniteľných polí formulára a ich popisov

 • Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a popisom do polí formulára

 • Oprava tagovania jednoduchých tabuliek a príprava zložitých tabuliek na pokročilejšiu manipuláciu v strome logickej štruktúry

 • Odstránenie nepodstatného obsahu, napríklad ornamentov na okrajoch strany, zo stromu logickej štruktúry

Ak chcete vykonávať zložitejšie úlohy týkajúce sa poradia čítania a tagovania, napríklad opravy zložitých tabuliek, odstraňovanie zastaraných tagov alebo pridávanie alternatívneho textu k odkazom, použite panel Tagy. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava tagov na paneli Tagy.

Tipy na používanie nástroja Poradie čítania

 • Pred použitím nástroja Poradie čítania si dokument (alebo jeho kópiu) uložte, pretože funkcie Späť a Znova nie sú podporované pre všetky operácie. Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcie Späť a Znova vykonať pri zmenách tagov pomocou nástroja Poradie čítania.
 • Pri používaní nástroja Poradie čítania vyberte položky Zobrazenie > Zobrazenie strany > Zobrazenie jednej strany. Ak kliknete na tlačidlo Odstrániť štruktúru strany, aplikácia Acrobat odstráni tagy zo všetkých viditeľných strán. dokonca aj z čiastočne viditeľných strán.

Výber nástroja Poradie čítania

 • Vyberte položky Nástroje > Prístup a následne položku Poradie čítania na pravej table. Zobrazí sa dialógové okno nástroja Poradie čítania.
Nástroj Retušovanie poradia čítania

Voľby Poradia čítania

Voľby Poradia čítania môžete vybrať v dialógovom okne v rozbaľovacom menu, ktoré sa zobrazí pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zvýraznenú oblasť, alebo v menu volieb na paneli Poradie. Nástroj Poradie čítania má nasledujúce voľby:

Text/odsek

Taguje výber ako text.

Obrázok

Taguje výber ako obrázok. Text, ktorý sa nachádza v tagu obrázka, je definovaný ako súčasť obrázka a aplikácie na čítanie z obrazovky ho neprečítajú.

Pole formulára

Taguje výber ako pole formulára.

Obrázok/Štítok

Taguje vybratý obrázok a jeho štítok ako jeden tag. Všetok text, ktorý sa nachádza v tomto tagu, sa definuje ako štítok. To je užitočné pre tagovanie fotografií a ich štítkov, aby sa zabránilo tomu, že sa text štítka nesprávne pridá k susedným textovým blokom. Obrázky môžu vyžadovať alternatívny text.

Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Nadpis 4, Nadpis 5, Nadpis 6

Taguje výber ako tag pre nadpis prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej alebo šiestej úrovne. Tagy nadpisov je možné previesť na záložky, aby sa užívateľom uľahčila navigácia v dokumente.

Tabuľka

Taguje výber ako tabuľku po analýze výberu a určení umiestnenia nadpisov, stĺpcov a riadkov.

Bunka

Taguje výber ako bunku tabuľky alebo nadpisu tabuľky. Túto voľbu použite na zlúčenie buniek, ktoré sú nesprávne rozdelené.

Vzorec

Taguje výber ako vzorec. Pretože softvér na prevod na reč môže spracovávať tagy vzorcov inak ako normálny text, môže byť potrebné pridať popis s použitím alternatívneho textu.

Lístok s poznámkou

Taguje výber ako poznámku.

Referencie

Taguje výber ako referenciu.

Pozadie/artefakt

Taguje výber ako element pozadia alebo artefakt, pričom danú položku odstráni zo stromu tagov. Vtedy sa v preformátovanom dokumente nezobrazí a aplikácie na čítanie z obrazovky ho neprečítajú.

Editor tabuľky

Automaticky rozloží vybratú tabuľku na bunky a použije vhodné tagy. Predtým, ako na tabuľku použijete príkaz Editor tabuľky, musí byť tabuľka tagovaná ako tabuľka.

Zobraziť skupiny obsahu strany

Ukáže elementy obsahu ako zvýraznené oblasti obsahujúce čísla, ktoré vyznačujú poradie čítania. Zadajte farbu zvýraznenia kliknutím na políčko farby.

Zobraziť bunky tabuľky

Zvýrazní obsah jednotlivých buniek tabuľky. Zadajte farbu zvýraznenia kliknutím na políčko farby.

Zobraziť podobné elementy v jednom bloku

Susedné štvorce s rovnakým typom tagu sa zlúčia do jedného väčšieho štvorca so spoločným typom tagu, ktorý zahŕňa pôvodný štvorec.

Zobraziť tabuľky a obrázky

Označí každú tabuľku a obrázok ako prečiarknutý rámček. Rámček tiež ukazuje, či element obsahuje alternatívny text. Zadajte farbu rámčeka kliknutím na políčko farby.

Odstrániť štruktúru strany

Odstráni zo strany štruktúru tagovania. Túto voľbu použite, ak chcete začať znova a vytvoriť novú štruktúru, alebo ak má existujúca štruktúra príliš mnoho problémov.

Zobraziť panel poradia

Otvorí kartu Poradie, kde možno zmeniť poradie zvýrazneného obsahu.

Upraviť alternatívny text

Táto voľba je dostupná v menu, ktoré sa zobrazí pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zvýraznený obrázok. Umožňuje užívateľovi pridať alebo upraviť textový popis vlastností obrázka, ktorý prečíta aplikácia na čítanie z obrazovky alebo iná asistenčná technológia.

Upraviť text poľa formulára

Táto voľba je dostupná v menu, ktoré sa zobrazí pri kliknutí pravým tlačidlom myši na pole formulára. Umožňuje užívateľovi pridať alebo upraviť textový popis poľa formulára, ktorý prečíta aplikácia na čítanie z obrazovky alebo iná asistenčná technológia.

Upraviť zhrnutie tabuľky

Táto voľba je dostupná v menu, ktoré sa zobrazí pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zvýraznenú tabuľku. Umožňuje užívateľovi pridať alebo upraviť textový popis vlastností tabuľky, ktorý prečíta aplikácia na čítanie z obrazovky alebo iná asistenčná technológia.

Kontrola a opravy poradia čítania (Acrobat Pro)

Poradie čítania tagovaných dokumentov PDF môžete rýchlo skontrolovať pomocou nástroja Poradie čítania. Tento nástroj môžete použiť aj na pridanie alternatívneho textu k obrázkom a na odstraňovanie rôznych typov problémov s tagovaním, ktoré sú popísané v správe generovanej aplikáciou Acrobat pri pridávaní tagov do dokumentu PDF.

Problémy s poradím čítania budú dobre viditeľné, keď použijete nástroj Poradie čítania. Každá sekcia susediaceho obsahu strany sa zobrazí ako samostatná zvýraznená oblasť a bude očíslovaná podľa svojho umiestnenia v poradí čítania. Vo vnútri každej oblasti jetextusporiadaný zľava doprava a zhora nadol. (Toto poradie môžete zmeniť v predvoľbáchRetušovanie predvoľby.) Ak jedna zvýraznená oblasť obsahuje dva stĺpce textu alebo text, ktorý za sebou normálne nenasleduje, rozdeľte túto oblasť na časti, pre ktoré je potom možné poradie zmeniť. Pretože zvýraznené oblasti sú obdĺžnikové, môžu sa mierne prekrývať, hlavne keď má obsah strany nepravidelné tvary. Ak sa obsah strany neprekrýva alebo sa nenachádza vo vnútri dvoch zvýraznených oblastí, nevyznačia sa žiadne problémy s poradím čítania. Obsah strany by nemal patriť do viac ako jednej zvýraznenej oblasti.

Poradie čítania zvýraznených oblastí môžete zmeniť premiestnením položky na paneli Poradie alebo jej potiahnutím na strane na table dokumentu. Zmenou poradia zvýraznených oblastí na strane môžete nastaviť, aby sa obrázok a jeho štítok prečítali v určitom bode, v ktorom je spomenutý v texte. Zmenou poradia zvýraznenia oblasti v skutočnosti zmeníte poradie čítania tejto položky bez toho, že by sa zmenil skutočný vzhľad PDF.

Kontrola poradia čítania nástrojom Poradie čítania

 1. Vyberte položku Poradie čítania na pravej table.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany.

  Poznámka:

  Ak sa na table dokumentu nezobrazia zvýraznené oblasti, dokument neobsahuje tagy.

 3. Voliteľne môžete vykonať ľubovoľné z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete určiť farbu zvýraznenia, kliknite na políčko farby a potom na požadovanú farbu.

  • Ak chcete zvýrazniť tabuľky a obrázky a zobraziť alternatívny text pre obrázky, vyberte voľbu Zobraziť tabuľky a obrázky.

 4. Skontrolujte poradie čítania textu v každej zvýraznenej oblasti.

  Poznámka:

  Zväčšením zobrazenia si môžete tento krok uľahčiť.

 5. Skontrolujte poradie číslovania všetkých zvýraznených oblastí. Ak očíslované oblasti nie sú správne za sebou usporiadané, zmeňte ich poradie na paneli Poradie.
 6. Kliknite na položku Zobraziť panel poradia a potom na paneli Poradie vyberte každú položku obsahu (v zátvorkách [ ]), aby ste zvýraznili príslušnú oblasť obsahu na table dokumentu. Túto metódu použite na nájdenie očíslovaných oblastí, ktoré na strane nevidíte alebo nemôžete nájsť.

Zmena poradia čítania na paneli Poradie

 1. Vyberte položku Poradie čítania na pravej table.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť panel poradia.

 3. Na paneli Poradie zobrazte zoznam zvýraznených oblastí zobrazených na table dokumentu.
 4. Na paneli Poradie potiahnite tag zvýraznenej oblasti na požadované miesto. Počas ťahania sa zobrazí čiara ukazujúca možné umiestnenie. Po pretiahnutí položky na novú polohu sa zvýraznené oblasti prečíslujú, aby zobrazovali nové poradie čítania. Môžete vybrať a premiestniť viac susedných oblastí naraz.

Zmena poradia čítania potiahnutím na strane

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany.

 3. Na table dokumentu umiestnite kurzor nad číslo zvýraznenej oblasti, ktorú chcete premiestniť. Potom ju potiahnite na miesto, na ktorom sa má prečítať. Ukazovateľ vloženia textu ukáže cieľové umiestnenie v texte.

  Keď zvýraznenú oblasť pustíte, umiestnenie ukazovateľa na vkladanie textu sa stane deliacou čiarou. Spodná zvýraznená oblasť sa rozdelí na dve nové zvýraznené oblasti. Všetky zvýraznené oblasti sa prečíslujú, aby ukazovali nové poradie čítania.

Úprava tagov pomocou nástroja Poradie čítania (Acrobat Pro)

Nástroj Poradie čítania môžete použiť na vytváranie tagov v netagovaných dokumentoch PDF alebo na pridanie nových tagov do existujúcej štruktúry. Ručné tagovanie však neumožňuje dosiahnuť rovnakú úroveň podrobností v tagovanej štruktúre ako príkaz Pridať tagy do dokumentu (napríklad odseky, zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy, zlomy riadkov a spojovníky). Pred tým, ako odstránite existujúcu štruktúru sa uistite, že nemáte inú možnosť ako použiť ručné tagovanie.

 1. Potiahnutím pomocou nástroja Poradie čítania na table dokumentu vyberte oblasť strany, ktorá obsahuje jeden typ obsahu (napríklad textový blok).

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete k aktuálnemu výberu pridať ďalší obsah strany, ťahajte so stlačeným klávesom Shift.

  • Ak chcete odstrániť obsah strany z aktuálneho výberu, podržte stlačený kláves Ctrl a posúvajte myš.

 3. Kliknutím na príslušné tlačidlo v dialógovom okne Poradie čítania určite typ tagu.

Zmena tagu pre oblasť

Ak Acrobat označí tagom element strany nesprávne, môžete pre zvýraznenú oblasť zmeniť typ tagu.

 1. Vyberte položku Poradie čítania na pravej table.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany.

 3. Aby ste vybrali zvýraznenú oblasť, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte ju ťahaním.

  • Kliknite na číslo zvýraznenej oblasti.

 4. Kliknite na tlačidlo typu tagu, ktorý chcete použiť na zvýraznenú oblasť.

Funkcie Späť a Znova vykonať pri zmenách tagov pomocou nástroja Poradie čítania

Poznámka:

Možnosť vrátiť späť alebo znova vykonať zmeny poradia čítania je podporovaná pre všetky značky okrem nasledujúcich:

 • Tabuľka, Editor tabuľky a súvisiace značky.
 • Vytvorenie značky a zmeny značky pomocou možností Potiahnuť a Vybrať v nástroji poradia čítania.

Ak chcete v aplikácii Acrobat vrátiť späť zmeny poradia čítania, kliknite na položku Upraviť > Späť úpravy. Ak chcete znova vykonať zmeny, kliknite na položku Upraviť > Znova vykonať úpravy

Vrátenie alebo opätovná zmena poradia čítania

Pridanie alebo odstránenie obsahu z tagovanej oblasti

Nástroj Poradie čítania zobrazuje pokiaľ možno čo najmenší počet zvýraznených oblastí. Ak obsah v zvýraznenej oblasti nenasleduje správne po sebe, bude potrebné oblasť rozdeliť, aby bolo možné zmeniť poradie obsahu. Zvýraznené oblasti môžu tiež obsahovať susediaci obsah strany, ktorý spolu nesúvisí, alebo vyžaduje iný typ tagu. Obsah strany sa môže oddeliť od súvisiacich elementov, hlavne ak tento obsah nemá obdĺžnikový tvar. Na pridanie alebo odstránenie obsahu oblasti alebo na rozdelenie oblasti a zmenu poradia obsahu použite nástroj Poradie čítania.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany.

 3. Na table dokumentu vyberte zvýraznenú oblasť.
 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete obsah pridať k aktuálnemu výberu, podržte kláves Shift a kliknite na obsah, ktorý chcete pridať. Ukazovateľ sa zmení a bude obsahovať znak plus (+).

  • Ak chcete odstrániť obsah z aktuálneho výberu, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na obsah, ktorý chcete odstrániť. Ukazovateľ sa zmení a bude obsahovať znak mínus (-).

 5. Kliknite na tlačidlo typu tagu, ktorý chcete použiť na zvýraznenú oblasť.

Rozdelenie oblasti na dve oblasti

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany.

 3. Na table dokumentu vyberte ťahaním malú časť obsahu v okolí hranice prvej oblasti, ktorú chcete vytvoriť.
 4. Kliknite na tlačidlo Pozadie/artefakt v dialógovom okne. Zvýraznená oblasť sa rozdelí na dve oblasti, očíslované sprava doľava.

 5. Ak chcete opraviť poradie čítania, kliknite na položku Zobraziť panel poradia a myšou potiahnite novú zvýraznenú oblasť do správneho umiestnenia na paneli Poradie.
 6. Potiahnutím vyberte prvú oblasť obsahu, ktorú ste vytvorili, vrátane tagu Pozadie/artefakt. Potom nastavte tag kliknutím na tlačidlo v dialógovom okne Poradie čítania.

Aplikovanie tagu pre nadpis

Aby ste pomohli čitateľom orientovať sa v dokumente a nájsť požadované informácie, zaistite, aby boli nadpisy tagované s príslušnou úrovňou, ktorá označuje ich hierarchiu v obsahu.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania a potom vyberte text nadpisu v dokumente PDF.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na tlačidlo, ktoré zodpovedá príslušnému tagu nadpisu (napríklad Nadpis 1 alebo Nadpis 2).

  Poznámka:

  Po aplikovaní tagov nadpisov je možné previesť nadpisy na záložky a zlepšiť tak navigáciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie tagovaných záložiek.

Odstránenie elementov strany zo štruktúry tagov

Pri tagovaní PDF Acrobat niekedy nedokáže rozlíšiť významné obrázky a dekoratívne elementy strany. Položky, ktoré iba vizuálne vylepšujú sadzbu strany, ako sú dekoratívne okraje, čiary alebo elementy pozadia, môžu zbytočne rušiť štruktúru strany a odporúčame ich preto odstrániť. Acrobat môže nesprávne tagovať tieto artefakty alebo elementy strany ako obrázky. Artefakty a nepodstatné elementy strany môžete zo štruktúry tagovania odstrániť, ak ich predefinujete tagom Pozadie/artefakt alebo ich tagy úplne odstránite. Ak tagovaný obrázok v dokumente neobsahuje užitočné ani ilustratívne informácie pre používateľov, môžete tento element odstrániť zo štruktúry tagovania, aby sa nečítal nahlas ani nepreformátoval.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Zobraziť skupiny obsahu strany a potom na položku Poradie obsahu strany. Potom vyberte položku Zobraziť tabuľky a obrázky.

 3. Odstráňte element strany jedným z týchto úkonov:
  • Na table dokumentu vyberte element strany a potom v dialógovom okne kliknite na Pozadie/artefakt.

  • Na paneli Poradie vyberte element strany a potom stlačte kláves Delete.

Úpravy tagov obrázkov a tabuliek (Acrobat Pro)

Na pridanie a úpravy tagov a alternatívneho textu pre obrázky a tabuľky môžete použiť nástroj Poradie čítania.

Aplikovanie tagu pre obrázok

Pomocou nástroja Poradie čítania môžete vybrať prvok a definovať ho ako obrázok. Hneď ako ho definujete ako obrázok, môžete pridať alternatívny text, ktorý obrázok popisuje.

 1. Vyberte obrázok pomocou nástroja Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne Poradie čítania kliknite na položku Obrázok.

 3. Na table dokumentu kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť a vyberte voľbu Upraviť alternatívny text.

 4. Zadajte alternatívny text a kliknite na tlačidlo OK.

Kontrola a opravy tagov pre obrázky

Na identifikáciu a opravu výsledkov tagovania pre obrázky môžete použiť nástroj Poradie čítania. Určite, či obrázky zahŕňajú alebo vyžadujú alternatívny text potrebný na to, aby mohli byť správne prečítané pomocou asistenčných technológií. V ideálnom prípade by tagy obrázkov mali identifikovať obsah obrázka, ktorý má význam pre dokument ako celok, ako sú grafy alebo ilustratívne fotografie. Ak sú ako obrázky označené elementy pozadia/artefaktu, ktoré by sa nemali čítať, predefinujte ich ako pozadie/artefakt.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania a potom v dialógovom okne kliknite na položku Zobraziť tabuľky a obrázky.

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Ak obrázok nie je tagovaný ako obrázok, vyberte požadovanú oblasť obsahu a potom v dialógovom okne kliknite na Obrázok alebo Obrázok/Štítok.

  • Ak chcete odstrániť text, ktorý bol chybne skombinovaný s obrázkom, vyberte tento text ťahaním a v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Text/odsek.

  • Ak chcete zahrnúť štítok, ktorý je zoskupený s obrázkom, vyberte obrázok a štítok a v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Obrázok/Štítok.

Kontrola a pridanie alternatívneho textu pre obrázky

Ak chcete, aby aplikácie na čítanie z obrazovky mohli popísať grafické elementy, ktoré ilustrujú dôležité pojmy v dokumente, musíte poskytnúť ich popis pomocou alternatívneho textu. Aplikácia na čítanie z obrazovky obrázky nerozpozná ani neprečíta, ak do vlastností tagov nepridáte alternatívny text. Ak použijete alternatívny text na textové elementy, prečíta sa iba tento popis, nie samotný text.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania.

 2. V dialógovom okne vyberte položku Zobraziť tabuľky a obrázky.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom v kontextovej ponuke vyberte možnosť Upraviť alternatívny text.

 4. V dialógovom okne Upraviť alternatívny text zadajte nový (alebo upravte existujúci) popis pre obrázok, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Úprava tagov tabuliek a tagovanie nerozpoznaných tabuliek

Tabuľky predstavujú pre aplikácie na čítanie z obrazovky náročnú úlohu, pretože zobrazujú textové a číselné dáta tak, aby boli vizuálne prehľadné. Obsah vo vnútri bunky tabuľky môže byť zložitý a môže obsahovať zoznamy, odseky, polia formulára alebo vnorenú tabuľku.

Aby ste pri tagovaní tabuliek dostali čo najlepšie výsledky, použite na pridanie tagov aplikáciu, v ktorej ste dokument vytvorili, a pridajte tagy pri vytváraní PDF. Ak dokument PDF nie je tagovaný, môžete pridať tagy pomocou príkazu Pridať do dokumentu tagy. Väčšinu tabuliek tento príkaz správne rozpozná. Príkaz ale nemusí rozpoznať tabuľku, ktorá nemá zreteľné ohraničenie, nadpisy, stĺpce a riadky. Na určenie, či bola tabuľka správne rozpoznaná, a na riešenie problémov pri rozpoznaní tabuľky použite nástroj Poradie čítania. Ak chcete k tabuľkám a k bunkám tabuľky pridať špeciálne formátovanie, použite panel Tagy.

Pomocou príkazu Editor tabuľky môžete tabuľku automaticky rozložiť na jednotlivé časti a použiť vhodné tagy, ale niektoré z týchto tagov bude pravdepodobne aj tak potrebné skontrolovať a ručne opraviť. Keď si prezriete tagy tabuľky, môžete určiť, či boli stĺpce, riadky a bunky určené správne. Tabuľky, ktoré nemajú zreteľne definované ohraničenie a čiary sa často tagujú nesprávne alebo obsahujú susedné elementy strany. Chybne tagované tabuľky môžete opraviť tak, že ich vyberiete a predefinujete alebo rozdelíte skombinované bunky vytvorením tagov pre každú z buniek.

Na opravu zložitých problémov s tagovaním tabuliek je často nutné použiť panel Tagy.

 1. Vyberte nástroj Poradie čítania a potom kliknite na položku Zobraziť tabuľky a obrázky.

 2. Ak tabuľka nie je na table dokumentu zreteľne popísaná, vyberte celú tabuľku ťahaním a potom v dialógovom okne kliknite na položku Tabuľka.

 3. Kliknite na Zobraziť bunky tabuľky, aby ste skontrolovali, či sú všetky bunky v tabuľke definované ako samostatné elementy.

 4. Ak sa bunky nezobrazia v samostatných elementoch, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak sú niektoré bunky zlúčené, vyberte pomocou nástroja Poradie čítania oblasť vo vnútri jednej bunky a potom v dialógovom okne kliknite na položku Bunka. Opakujte tento postup pre každú zlúčenú bunku.

  • Ak bunky nie sú zvýraznené, nemusí tabuľka používať štandardné formátovanie tabuľky. Vytvorte tabuľku znova v zdrojovej aplikácii.

 5. Ak tabuľka obsahuje bunky, ktoré by mali byť zlúčené cez dva alebo viac stĺpcov, nastavte pre tieto bunky atribúty ColSpan a RowSpan v štruktúre tagov.

Odstránenie alebo nahradenie tagov štruktúry dokumentu (Acrobat Pro)

Ak je výsledkom pridania tagov do dokumentu PDF v aplikácii Adobe Acrobat príliš komplikovaná štruktúra tagovania alebo by bola oprava štruktúry príliš problematická, môžete použiť nástroj Poradie čítania na odstránenie alebo nahradenie aktuálnej štruktúry. Ak dokument obsahuje prevažne text, môžete vybrať stranu a potom odstrániť nadpisy, tabuľky a ďalšie elementy, aby ste vytvorili jasnejšiu a jednoduchšiu štruktúru tagovania.

Acrobat umožňuje zmeniť tagovanie už tagovaného dokumentu, ale pred touto zmenou musíte zo stromovej štruktúry odstrániť všetky existujúce tagy.

Odstránenie všetkých tagov z PDF

 1. Otvorte panel Tagy (Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné panely > Tagy) a vyberte koreňový (najvyšší) tag s názvom Tagy.

 2. Na paneli Tagy vyberte v menu volieb položku Odstrániť tag.

Nahradenie existujúcej štruktúry tagov

Tento postup funguje najlepšie pre strany, ktoré obsahujú jeden stĺpec textu. Ak strana obsahuje viac stĺpcov, musíte vybrať a označiť tagom každý stĺpec samostatne.

 1. Vyberte nástroj.
 2. Ťahaním na table dokumentu vyberte celú stranu. Výber bude obsahovať text aj netextové elementy.
 3. Posúvaním myši so stlačeným klávesom Ctrl okolo netextových prvkov strany, napríklad obrázkov a ich popisov, zrušte označenie týchto elementov tak, aby bol na strane vybratýibatext. Kliknite na položku Text/Odsek v dialógovom okne Poradie čítania.

 4. Na table dokumentu vyberte netextový element strany, napríklad obrázok a jeho popis, a kliknite na príslušné tlačidlo v dialógovom okne, aby ste ho otagovali. Opakujte, kým nie je otagovaný celý obsah strany.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online