Dialógové okno Náhľad výstupu – prehľad

Dialógové okno Náhľad výstupu poskytuje nástroje a ovládacie prvky, ktoré vám pomôžu simulovať vzhľad dokumentu PDF v rôznych podmienkach. V hornej časti dialógového okna sa vyskytujú viaceré ovládacie prvky na zobrazenie náhľadu dokumentu. Menu Náhľad umožňuje prepínať medzi prezeraním náhľadu výťažkov a náhľadu výstrah pre farby. Keď vyberiete položku Separácie, v dolnej polovici dialógového okna sa zobrazia informácie o tlačových farbách v súbore, ako aj ovládacie prvky pre celkové krytie oblasti. Ak vyberiete položku Upozornenie o farbách, sekcia so separáciami sa nahradí sekciou s upozorneniami, ktorá poskytuje informácie o ovládacích prvkoch upozornení na tlačové farby. Nastavenie náhľadu, ktoré určíte v dialógovom okne Náhľad výstupu, sa prejaví priamo v otvorenom dokumente.

Ak chcete skontrolovať obsah dokumentu, môžete použiť aj nástroj Kontrola objektu v sekcii Náhľad v dialógovom okne Náhľad výstupu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie informácií o obsahu dokumentu PDF.

Okno Náhľad výstupu zahŕňa aj prístup k úplnému nástroju Správca tlačových farieb, ktorý sa používa na premapovanie priamych tlačových farieb pri tlači aj náhľade. Mapovanie tlačových farieb pre náhľad sa aplikuje iba vtedy, keď je dialógové okno Náhľad výstupu otvorené.

Poznámka:

Ak používate systém správy farieb (CMS) s presne kalibrovanými profilmi ICC a máte kalibrovaný monitor, náhľad farieb výťažkov zobrazený na obrazovke bude lepšie súhlasiť s výsledným farebným výstupom výťažkov.

Dialógové okno Náhľad výstupu
Dialógové okno Náhľad výstupu umožňuje zobraziť náhľad výťažkov, upozornení o farbách a podrobností o jednotlivých objektoch.

Otvorenie dialógového okna Náhľad výstupu

 1. Vyberte položky Nástroje > Produkcia tlače.

 2. Na pravej table vyberte položky Náhľad výstupu.

Výber simulačného profilu a volieb náhľadu

Vyberte existujúci profil na simuláciu vzhľadu dokumentu po vytlačení.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte voľbu z profilu simulácie.
 2. Vyberte niektorú z týchto volieb:

  Simulovať pretlač

  Simuluje prelínanie a pretlač farieb na výstupe s farebnými výťažkami.

  Simulovať čiernu tlačovú farbu

  Simuluje čiernu a tmavé farby na základe nastavenia čiernej určeného v profile simulácie. V ostatných prípadoch sa čierne farby mapujú podľa najtmavšej farby, ktorú monitor dokáže vykresliť.

  Simulovať farbu papiera

  Simuluje vzhľad farieb pri tlači na papier s danou farbou. Ak zrušíte výber tejto voľby, ako farba papiera sa použije biela farba monitora.

  Nastavenie farby pozadia strany

  Zobrazí farbu strany. Vyberte požadovanú farbu kliknutím na paletu.

Zobrazenie farieb podľa zdrojového priestoru alebo zobrazenie náhľadu špecifických elementov

Môžete obmedziť farby, ktoré sa v náhľadu zobrazia. Môžete tiež zobraziť špecifické typy elementov, ako sú napríklad objekty s plnou farbou, obrázky, plynulé odtiene, text a čiarová grafika. Keď vyberiete zdrojový farebný priestor, uvidíte iba objekty v tomto farebnom priestore. Obmedzenie farieb je napríklad užitočné, keď chcete vidieť, či strana obsahuje nejaké farby RGB alebo kde je použitá priama farba.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte jednu z dostupných volieb v menu Zobraziť.
 2. Zobrazte zadefinované rámčeky strán výberom položiek Zobraziť rám kresby, orezania a spadávky. Ďalšie informácie o zadefinovaní rámčekov strán nájdete v časti Prehľad dialógového okna Nastavenie strán.

Zobrazenie náhľadu farebných výťažkov

Môžete si prehliadnuť náhľad výťažkov a krytia tlačových farieb, aby ste zaistili, že bude vytlačený dokument spĺňať vaše požiadavky. Napriek tomu, že vám náhľad výťažkov na obrazovke môže pomôcť odhaliť niektoré problémy bez výdavkov za tlač výťažkov, neumožní vám zobraziť náhľad presahov, volieb emulzie, tlačových značiek, poltónových rastrov a rozlíšenia. Tieto nastavenia najlepšie skontrolujete so svojím poskytovateľom tlačových služieb pomocou integrálnej alebo krycej testovacej tlače.

Poznámka:

Objekty v skrytých vrstvách sa do náhľadu na obrazovke nezahŕňajú.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete zobraziť jeden alebo viac výťažkov, vyberte prázdne pole vľavo od názvov jednotlivých výťažkov. Každý výťažok sa zobrazí v jemu priradenej farbe.

  • Ak chcete skryť jeden alebo viac výťažkov, odznačte pole vľavo od názvu výťažku.

  • Ak chcete naraz zobraziť všetky výťažkové alebo priame tlačové platne, vyberte pole pre Výťažkové platne alebo Priame platne.


  Poznámka:

  Jedna výťažková alebo priama tlačová platňa sa samostatne zobrazí ako čierna. Tak zaistíte, že budú objekty na výťažkoch so svetlými farbami (napríklad žltá farba) lepšie viditeľné.

Kontrola krytia tlačovou farbou

Príliš veľké množstvo tlačových farieb môže nasýtiť papier a spôsobiť problémy pri sušení alebo zmenu očakávaných farebných charakteristík dokumentu. Celkové krytie oblasti určuje v percentách celkové krytie všetkými použitými tlačovými farbami. Napríklad 280 znamená 280 % krytie tlačovými farbami, čo môže byť dosiahnuté s 60C, 60M, 60Y a 100K. Opýtajte sa svojho poskytovateľa tlačových služieb na maximálne krytie tlačovou farbou pre tlačiarenský stroj, na ktorom budete tlačiť. Potom môžete zobraziť náhľad dokumentu a zistiť, v ktorých oblastiach celkové krytie tlačovou farbou prekračuje limit tlačového stroja. Ak nájdete problémy, môžete vložiť poznámky stlačením klávesu Alt a kliknutím (v systéme Windows) alebo klávesu Option a kliknutím (v systéme Mac) na danú oblasť. Poznámka bude vopred vyplnená podrobnosťami o krytí tlačovou farbou.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete nastaviť veľkosť vzorky, vyberte príslušnú voľbu v zozname Veľkosť vzorky. Vzorka bodu určuje hodnotu obrazového bodu, na ktorý kliknete. Priemer 3 krát 3 a Priemer 5 krát 5 určuje priemernú hodnotu zadaného počtu obrazových bodov v rámci oblasti, na ktorú kliknete. Veľkosť vzorky nemá vplyv na upozornenia v časti Celkové krytie oblasti. Ovplyvňuje len percentuálne hodnoty vedľa jednotlivých separácií.

  • Ak chcete skontrolovať celkové krytie dokumentu, vyberte Celkové krytie oblasti a vyberte číslo z rozbaľovacieho menu alebo zadajte percentá do textového poľa. Zvýraznenia identifikujú oblasti, kde krytie tlačovou farbou presahuje dané percento. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na paletu a vyberte novú farbu.

  • Ak chcete skontrolovať krytie v určitej oblasti, umiestnite ukazovateľ nad túto oblasť v okne dokumentu. Percentá krytia tlačovou farbou sa zobrazia v zozname tlačových farieb vedľa ich názvov.

  Poznámka:

  Krytie tlačovou farbou môžete upraviť tým, že niektoré priame farby prevediete na výťažkové farby pomocou Správcu tlačových farieb.

 3. Ak chcete zaznamenať problémy, stlačte kláves Alt a kliknite (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknutím (v systéme Mac) na danú oblasť. Aplikácia Acrobat vloží poznámku, ktorá obsahuje percentá krytia tlačovou farbou.

Nastavenie farby pozadia

Môžete simulovať, ako bude váš dokument vyzerať po vytlačení na farebnom papieri.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte Separácie z rozbaľovacieho menu Náhľad.

 2. Vyberte voľbu Nastaviť farbu pozadia strany v spodnej časti dialógového okna a vyberte požadovanú farbu.

Zobrazenie výstrah pre farby

Problémy s výstupom sa môžu vyskytnúť, keď farby dokumentu nemožno reprodukovať na určitom tlačiarenskom stroji alebo keď sa pre text neúmyselne použije sýta čierna farba. Aby ste takéto problémy s farbami diagnostikovali pred odovzdaním dokumentu PDF pre kvalitný výstup, môžete použiť rôzne výstrahy pre farby v dialógovom okne Náhľad výstupu. Obrazové body v oblastiach, ktoré prekračujú sledovanú podmienku, sa zobrazia vo výstražnej farbe, ktorá je určená farbou vzoru vedľa typu výstrahy.

 1. V dialógovom okne Náhľad výstupu vyberte v rozbaľovacom menu Náhľad položku Upozornenie o farbách.

 2. Vyberte jednu alebo obe z nasledujúcich volieb:

  Zobraziť predtlač

  Ukazuje, kde sa na strane zobrazia predtlače vo výstupe s farebnými výťažkami. Ak vyberiete voľbu Simulovať pretlač na paneli Výstup v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače, môžete tiež vidieť efekty pretlače, keď výstup pošlete na tlačové zariadenie so zloženými farbami. Táto voľba je užitočná pre kontrolnú tlač výťažkov farieb.

  Ak tlačíte nepriehľadne, najvyššie umiestnená farba v prípade prekrývajúcich sa farieb štandardne prekryje oblasti nachádzajúce sa pod ňou. Pomocou predtlače môžete zabrániť takémuto prekrytiu a nastaviť tlač najvyššej tlačovej farby v prekryve priehľadne vo vzťahu k nižšie ležiacej tlačovej farbe. Miera priehľadnosti pri tlači závisí od tlačovej farby, papiera a použitej metódy tlače.

  Sýta čierna

  Označuje oblasti, ktoré sa budú tlačiť ako sýtočierne (tlačené výťažkovou čiernou (K), ktorá je zmiešaná s farebnými tlačovými farbami, aby sa zvýšilo krytie a sýtosť farby). Sýta čierna sa používa pre veľké oblasti, ak potrebujete výnimočne tmavú farbu, aby text vyzeral skutočne čierny, a nie sivý.

  Zadajte percentuálnu hodnotu pre voľbu Spustiť odrezanie a definujte tak minimálne percento čiernej farby na diagnostikovanie obsahu ako sýto čierneho. Sýta čierna pre toto upozornenie je percento čiernej farby (na základe hodnoty odrezania) a ľubovoľné nenulové hodnoty C, M alebo Y.

  Poznámka:

  Ak chcete zmeniť výstražnú farbu používanú v náhľade, vyberte farbu z okna výberu farby.

Zobrazenie informácií o obsahu dokumentu PDF

Ak chcete zobraziť rozlíšenie obrázkov, farebný režim, priehľadnosť a ďalšie informácie o obsahu dokumentu, použite dialógové okno Kontrola objektu. Ak nájdete problémy s objektom, môžete vložiť poznámky stlačením klávesu Alt a kliknutím (v systéme Windows) alebo klávesu Option a kliknutím (v systéme Mac) na daný objekt. Poznámka bude vopred vyplnená všetkými údajmi zistenými funkciou Kontrola objektu.

 1. V sekcii Náhľad dialógového okna Náhľad výstupu vyberte voľbu Kontrola objektu.

 2. Ak chcete zobraziť informácie o objektoch, na ktorých sa nachádza ukazovateľ v dialógovom okne Náhľad výstupu, kliknite na okno dokumentu.

 3. Ak chcete označiť problémové oblasti, stlačte kláves Alt a kliknite (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknite (v systéme Mac) na objekt. Aplikácia Acrobat vloží poznámku s informáciami, ktoré sa zistili pomocou funkcie Kontrola objektu.

Výber viacerých objektov s možnosťou náhľadu výstupu

Odteraz môžete vybrať viacero objektov, keď je otvorené dialógové okno náhľadu výstupu.

Ak chcete vybrať viacero objektov, použite kláves Shift a kliknutie. Ak chcete pridať lístky s poznámkami s farebnými hodnotami, použite kláves Alt a kliknutie (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknutie (v systéme Mac).

Ak chcete túto funkciu zakázať, prejdite na Upraviť > Preferencie > Zobrazenie strany a následne v časti Obsah a informácie strán vyberte začiarkavacie políčko Stlačením klávesu Shift a kliknutím zvoliť výber viacerých položiek s možnosťou náhľadu výstupu.

Výber viacerých objektov s možnosťou náhľadu výstupu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online