Informácie o premenných kontroly pred výstupom

Premenné kontroly pred výstupom sú samostatné údajové objekty, ktoré možno používať na vytváranie flexibilných a efektívnych pracovných postupov. Umožňujú meniť hodnoty kontrol a opráv bez toho, aby ste zmenili samotný profil. Premenné umožňujú skontrolovať informácie alebo ich opraviť v čase výkonu profilu, takže takéto informácie nie je potrebné vopred definovať. Významnou výhodou premenných je možnosť odložiť kontroly alebo opravy, ktoré sa majú vykonať pri spracovaní dokumentov PDF, do samotného začiatku spracovania. Otvoríte si profil kontroly pred výstupom a nakonfigurujete rôzne úlohy, pričom sa pri každej z nich vykoná iná operácia podľa toho, aké premenné pridáte do popisu úlohy. Pre každú operáciu môžete zakaždým vybrať iné hodnoty.

Pomocou premenných je možné nastaviť mnohé aspekty kontroly pred výstupom, napríklad profily, kontroly a opravy. Premenné možno použiť na konfiguráciu týchto nastavení:

 • Vypínač kontrol a opráv v profile.
 • Zmena závažnosti kontrol a opráv.
 • Prehliadanie rôznych možností kontextových ponúk.
 • Polia typu začiarkavacie políčko, kontextová ponuka, prípadne polia na zadanie textu alebo čísel.
 • Pole s menom a popisom.

Možnosť premennej je k dispozícii pri úprave profilu, kontrol alebo opráv kontroly pred výstupom. Keď kliknete na ikonu premennej , zobrazí sa zoznam premenných. Najskôr sa zobrazí premenná použitá v aktuálnom kontexte (profil, kontroly alebo opravy) a za ňou všetky premenné v aktuálnej knižnici.

Vytvorenie premennej

 1. Kliknite na ikonupremennej. 

 2. Vyberte možnosť Nová premenná. Zobrazí sa dialógové okno Kontrola pred výstupom: Nová premenná.

 3. Zadajte nasledujúce parametre novej premennej:

  • Kľúč: Na konfiguráciu hodnôt v profiloch, kontrolách alebo opravách.
  • Označenie: Používa sa v používateľskom rozhraní. Napríklad v dialógovom okne Kontrola pred výstupom: Zadajte hodnoty premenných
  • Typ: Typ hodnoty, ktorú daná premenná zastupuje.
  • Predvolená hodnota: Predvolená hodnota, ktorá sa použije, pokiaľ sa pri spustení nezadá iná hodnota.
  • Hraničné hodnoty vstupných údajov ku konkrétnym hodnotám: Slúžia na vymedzenie povoleného rozsahu konkrétnych hodnôt premennej.
  • Zoznam: Výber zoznamu hodnôt, ktoré bude mať premenná pri spustení.
  • Zobraziť výsledky posúdenia: Na overenie, či je daná hodnota pre premennú prijateľná alebo nie.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Priradenie premenných

 1. V dialógovom okne Kontrola pred výstupom kliknite na položku Voľby> Vytvoriť kontrolu.

 2. Na pravej table vyberte vlastnosť a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Kontrola pred výstupom: Nová kontrola
 3. Kliknite na ikonu premennej.

  Priradenie premennej
 4. Vytvorte novú premennú a zadajte hodnotu. Ak chcete hodnotu priradiť k pridanej vlastnosti, vyberte premennú zo zoznamu všetkých kľúčov premennej.

  Kľúč premennej sa zobrazuje ako <key: value> v príslušnom poli (v prípade polí na zadanie textu alebo kontextových ponúk) alebo vedľa neho (v prípade začiarkavacích políčok).

  Poznámka:

  Možnosť premennej nie je k dispozícii pri všetkých vlastnostiach.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zrušenie priradenia premenných

Ak chcete zrušiť priradenie premennej, odstráňte záznam z poľa na zadanie textu. Ak chcete vybrať inú premennú, kliknite na ikonu premennej a vyberte premennú.

Spustenie profilov s premennými

Keď spúšťate profil, kontrolu alebo opravu s jednou alebo viacerými premennými, ktoré vyžadujú zadanie hodnoty, zobrazí sa dialógové okno Kontrola pred výstupom: Zadajte hodnoty premenných.

 

Zadanie hodnôt premenných

Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o zadanej hodnote, kliknitenaikonu.

Overenie ďalších informácií

Zadajte nové hodnoty alebo ponechajte vopred vyplnené predvolené hodnoty. Ak je zadaná hodnota nesprávna, zobrazí sa hlásenie o chybe.

Chyba pre nesprávne zadanú hodnotu

Hodnoty premenných sa uvádzajú aj v správe Výsledky k danej kontrole pred výstupom.

Hodnota premennej v&nbsp;kontrole pred výstupom: Výsledky

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online