O webových formulároch

Formuláre PDF môžu byť užitočné na odosielanie a zhromažďovanie informácií cez web. To sa zaistí pomocou niekoľkých akcií tlačidiel, ktoré vykonávajú podobné funkcie ako niektoré makrá skriptovania HTML. Na webovom serveri musíte mať aplikáciu CGI (Common Gateway Interface), ktorá dáta zhromažďuje a smeruje do databázy. Môžete použiť akúkoľvek existujúcu aplikáciu CGI, ktorá zhromažďuje dáta z formulárov (vo formáte HTML, FDF alebo XML).

Pred úpravou formulárov pre web skontrolujte, či názvy polí formulára odpovedajú názvom, nastaveným v aplikácii CGI.

Poznámka:

Skripty CGI musia byť vytvorené mimo aplikácie Adobe Acrobat DC, ktorá nie je určená na ich vytváranie.

Pridanie funkcie Odoslať

Ak chcete odoslať dáta formulára na e-mailovú adresu alebo na webový server zadaním adresy URL, použite akciu Odoslať formulár. Tlačidlo na odoslanie môžete tiež použiť na odoslanie ďalších súborov späť na server alebo do databázy. Môžete napríklad k formuláru pripojiť naskenované obrázky alebo súbory. Súbory sa odošlú spolu s ostatnými dátami formulára, keď kliknete na tlačidlo Odoslať.

Poznámka:

Ak formulár PDF obsahuje tlačidlo na odoslanie dát cez e-mail, na uľahčenie rozosielania formulárov iným užívateľom môžete použiť pracovný postup Rozoslať.

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár a potom na paneli s nástrojmi zvoľte Tlačidlo a vytvorte tlačidlo.

 2. Dvakrát kliknite na tlačidlo, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti tlačidla.
 3. Kliknite na kartu Akcia a z menu Vybrať spustenie vyberte položku Myš hore.

 4. Z menu Vybrať akciu vyberte položku Odoslať formulár a potom kliknite na položku Pridať.

 5. V dialógovom okne Odoslať výber z formulára zadajte položku do poľa Zadajte adresu URL pre tento odkaz:

  • Ak chcete odoslať dáta formulára na webový server, zadajte cieľovú adresu URL.

  • Ak chcete odoslať dáta formulára na e-mailovú adresu, zadajte reťazec mailto: a potom zadajte a e-mailovú adresu. Zapíšte napríklad mailto:nikto@adobe.com.

 6. Zmeňte ďalšie dostupné voľby a potom kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno.

  Informácie o dostupných voľbách nájdete v ďalšej časti.

 7. Zmeňte nastavenia na ďalších kartách v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla podľa potreby a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Voľby odoslania výberu z formulára

FDF

Exportuje ako súbor FDF. Môžete vybrať jednu alebo viac z dostupných volieb: užívateľom zadané dáta, poznámky a postupné zmeny súboru PDF. Voľba Postupné zmeny PDF je užitočná pri exporte digitálneho podpisu takým spôsobom, že ho môže server jednoducho načítať a rekonštruovať.

Poznámka:

 Ak server vráti užívateľovi dáta vo formáte FDF alebo XFDF, musí adresa URL servera končiť príponou #FDF, napríklad http://mojserver/cgi-bin/mojskript#FDF.

HTML

Exportuje ako súbor HTML.

XFDF

Exportuje ako súbor XML. Môžete zvoliť export dát z polí formulára, poznámok alebo obidve tieto voľby.

Kompletný dokument PDF

Exportuje celý súbor PDF, ktorý tvorí formulár. Aj napriek tomu, že sa tým vytvorí väčší súbor ako s voľbou FDF, je to užitočné na zachovanie digitálnych podpisov.

Poznámka:

 Ak užívatelia, ktorí vyplňujú formulár PDF, používajú aplikáciu Adobe Reader, musíte ako Formát exportu zvoliť buď FDF, alebo XFDF.

Všetky polia

Exportuje všetky polia formulára, a to aj v prípade, že pole neobsahuje hodnotu.

Iba tieto

Exportujú sa iba polia formulára, ktoré určíte kliknutím na Vybrať pole a označením polí formulára, ktoré sa zahrnú, a nastavením voľby, či sa zahrnú aj prázdne polia.

Previesť dátum na štandardný formát

Exportuje všetky dáta vo formulári v jednom formáte, bez ohľadu na spôsob ich zadania vo formulári.

Pridanie tlačidla Obnoviť formulár

Tlačidlo Obnoviť formulár vymaže všetky dáta, ktoré už užívateľ zadal do formulára. Táto funkcia je podobná funkcii Nástroje > Pripraviť formulár > Viac > Vymazať formulár, ktorá je k dispozícii pri vytváraní alebo úprave formulárov aplikácie Acrobat DC. Tlačidlo na obnovenie však môžete nastaviť aj tak, aby vymazávalo iba konkrétne polia.

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár a potom na paneli s nástrojmi zvoľte Tlačidlo a vytvorte tlačidlo.

 2. Dvakrát kliknite na tlačidlo, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti tlačidla.
 3. Kliknite na kartu Akcia a z menu Vybrať spustenie vyberte položku Myš hore.

 4. Z menu Vybrať akciu vyberte Obnoviť formulár a potom kliknite na Pridať.

 5. V dialógovom okne Obnoviť formulár vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií a potom kliknite na tlačidlo OK:

  • Kliknutím na jednotlivé začiarkavacie políčka vyberte alebo zrušte výber polí, ktoré sa majú tlačidlom obnoviť.

  • Vyberte všetky položky.

  V zozname na karte Akcia sa teraz zobrazuje položka Obnoviť formulár ako vnorená pod akciou Myš hore.

 6. Ak chcete určiť ďalšie vlastnosti tlačidla, kliknite na inú kartu v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla, inak kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Pridanie tlačidla Importovať dáta

Ak chcete užívateľom povoliť vypĺňanie bežných polí formulára, ako je napríklad pole mena a e-mailovej adresy, údajmi importovanými z iného formulára, použite akciu Import dát do formulára. Užívatelia môžu tiež pomocou tlačidla Importovať dáta vložiť dáta do polí formulára, ktoré majú obsahovať rovnaké údaje ako ich osobný profil. Aktualizujú sa iba dáta v poliach, ktoré súhlasia s importovanými údajmi. Polia, ktoré sa nezhodujú, sa ignorujú. Skôr ako vytvoríte akciu Import dát do formulára, nastavte vo formulári polia formulára pre bežné informácie, z ktorých sa majú exportovať dáta.

Poznámka:

Akcia Import dát do formulára vyhľadáva dátový súbor, z ktorého sa majú importovať dáta, v inom umiestnení v systéme Windows a v inom umiestnení v systéme Mac OS. V systéme Windows akcia Importovať dáta formulára prehľadáva priečinok Acrobat DC alebo priečinok Acrobat Reader DC, aktuálny priečinok, systémový priečinok, priečinok systému Windows, Moje Dokumenty\Adobe\Acrobat a priečinky v príkaze PATH. V systéme Mac OS akcia Importovať dáta formulára prehľadáva priečinok Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC a priečinok System Preferences.

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár a potom na paneli s nástrojmi zvoľte Tlačidlo a vytvorte tlačidlo.

 2. Dvakrát kliknite na tlačidlo, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti tlačidla.
 3. Kliknite na kartu Akcia a z menu Vybrať spustenie vyberte položku Myš hore.

 4. Z menu Vybrať akciu vyberte položku Importovať dáta do formulára a potom kliknite na položku Pridať.

 5. Vyhľadajte a vyberte súbor FDF a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak chcete určiť ďalšie vlastnosti tlačidla, kliknite na inú kartu v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla, inak kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Exportné hodnoty pre CGI

Exportná hodnota je informácia, ktoré sa odosiela do aplikácie CGI, aby sa identifikovalo pole formulára, ktoré užívateľ vybral. Exportnú hodnotu musíte určiť iba v prípade, že sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

 • Dáta sa zhromažďujú elektronicky v databáze cez intranet organizácie alebo cez web.

 • Dáta sú odlišné od položky určenej poľom formulára, prípadne je pole formulára prepínacie tlačidlo.

  Pri určovaní exportných hodnôt platia nasledujúce pravidlá:

 • Použite predvolenú exportnú hodnotu (Áno), ktoré označuje, že bolo vybraté začiarkavacie políčko alebo prepínacie tlačidlo.

 • Pre rozbaľovacie zoznamy zadajte exportnú hodnotu iba v prípade, že chcete, aby hodnota bola odlišná od položky uvedenej v zozname – napríklad aby zodpovedala názvu poľa formulára v databáze. Položka vybratá v rozbaľovacom zozname sa použije ako exportná hodnota, ak v dialógovom okne Vlastnosti výslovne nezadáte inú exportnú hodnotu.

 • Prepínacie tlačidlá v sade musia mať úplne rovnaký názov poľa, ale rôzne exportné hodnoty. Tým sa zaistí, že sa budú prepínacie tlačidlá navzájom prepínať a že sa budú do databázy odosielať správne hodnoty.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online