Prehrávanie multimédií v dokumentoch PDF

Nástrojom Ruka alebo nástrojom na výber kliknite na plochu na prehrávanie videa alebo zvukového súboru. Keď umiestnite kurzor nad plochu pre prehrávanie, zmení sa na ikonu režimu prehrávania .

Podporované formáty videa, zvuku a interaktívneho obsahu

V dokumentoch PDF vytvorených pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC alebo Adobe Acrobat Reader DC prípadne staršej verzie môžete prehrávať nasledujúce typy multimédií:

Interaktívne multimédiá

Súbory SWF.

Video

Videosúbory MOV, M4V, 3GP a 3G2 používajúce kompresiu H.264. Tiež súbory FLV, F4V, MP3 a MP4. Ak chcete prehrávať súbory používajúce kompresiu H.264, v počítači musí byť nainštalovaný kodek H.264.

Zvuk

Zvukové súbory, napríklad MP3 a MP4

Tieto súbory je možné prehrávať na strane alebo aktivovať v rámci akcie s odkazom, záložkou, poľom formulára alebo so stranou. Každý multimediálny súbor obsahuje plochu na prehrávanie, z ktorej je možné aktivovať médium. Plocha na prehrávanie sa zvyčajne zobrazuje na strane PDF ako obrázok alebo ako obdĺžnik, ale môže byť aj neviditeľná.

Aplikácie Acrobat a Reader tiež umožňujú prehrávať staršie multimediálne súbory vytvorené pomocou staršej verzie aplikácie Acrobat. Patria medzi ne súbory QuickTime, MPEG, ASF, RAM a Windows® Media. Aplikácie Acrobat a Reader X však neumožňujú vytvárať staršie multimediálne súbory.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat sa zobrazí otázka, či chcete prehrávať multimediálne súbory z neoverených zdrojov, aby ste tak pomohli ochrániť počítač pred vírusmi. Toto predvolené správanie môžete zmeniť v predvoľbách Dôveryhodnosť multimédií.

  1. Nástrojom Ruka alebo nástrojom na výber kliknite na plochu na prehrávanie videa alebo zvukového súboru. Keď umiestnite kurzor nad plochu pre prehrávanie, zmení sa na ikonu režimu prehrávania .

Predvoľby pre multimédiá (staršie)

Nastavenie predvolieb pre multimédiá vyžadujú dva typy súborov PDF:

  • Súbory PDF vytvorené v aplikácii Acrobat verzie 8 alebo staršej.

  • Súbory PDF s multimediálnym obsahom, ktorý potrebujú na prehrávanie zásuvný modul alebo externý prehrávač, nie vstavaný prehrávač médií.

Tieto súbory vyžadujú, aby ste identifikovali ďalší prehrávač multimédií, ktorý sa má použiť na spúšťanie multimédií.

Otvorte dialógové okno Predvoľby a potom v ľavej časti dialógového okna vyberte položku Multimédiá (staršie).

Voľby prehrávača

Vyberte formát, v ktorom chcete spustiť starší multimediálny obsah: QuickTime, Flash, Windows Media alebo vstavaný prehrávač systému Windows.

Voľby uľahčenia prístupu

Určite, či chcete, aby sa pri prehrávaní média zobrazili špeciálne funkcie (ak sú dostupné), napríklad titulky a dabovaný zvuk. Určite preferovaný jazyk pre multimédiá pre prípad, že je k dispozícii viac jazykov.

Predvoľby dôveryhodnosti multimédií (staršie)

Aplikácie Acrobat a Reader prehrávajú väčšinu multimediálnych súborov, napríklad zvuk alebo video, pomocou vstavaného prehrávača médií. (Zoznam podporovaných typov súborov nájdete v časti Prehrávanie multimédií.) Multimediálny obsah, ktorý na prehrávanie potrebuje ďalšie prostriedky, napríklad externý prehrávač alebo zásuvný modul, sa považuje za „starší“ multimediálny obsah. Používanie externých prehrávačov alebo zásuvných modulov môžete nastaviť v predvoľbách Dôveryhodnosť multimédií (staršie).

Dôveryhodnosť multimédií (staršie)

(Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršie) V predvoľbách Dôveryhodnosť multimédií môžete zadať, či je možné prehrávať multimediálne súbory, ktoré sú vložené do dôveryhodných alebo nedôveryhodných dokumentov PDF. Dôveryhodný dokument je dokument, ktorý schválite vy alebo autor, ktorému dôverujete. Nastavením povolení na prehrávanie multimédií iba v dôveryhodných dokumentoch môžete zabrániť prípadnému poškodeniu počítača programami, makrami a vírusmi.

Zoznam dôveryhodných dokumentov a autorov je uložený interne a nie je možné ho zobraziť. Ak do zoznamu pridáte certifikovaný dokument, dokument aj certifikát autora sa pridajú do zoznamu dôveryhodných dokumentov. Všetky dokumenty certifikované týmto autorom sa považujú za dôveryhodné. (Medzi dôveryhodné dokumenty patria aj dokumenty PDF od autorov v zozname dôveryhodných identít.)

V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Dôveryhodnosť multimédií (staršie).

(Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršie) Zobraziť povolenia pre

Túto voľbu vyberte, ak chcete nastaviť povolenia pre dôveryhodné dokumenty alebo iné (nedôveryhodné) dokumenty.

Povoliť operácie s multimédiami

Vyberte túto voľbu, ak chcete povoliť prehrávanie multimediálnych klipov. Keď je táto voľba vybratá, môžete zmeniť nastavenia povolení pre určitý prehrávač a zapnúť voľby, ktoré určujú vzhľad multimédií pri prehrávaní.

Zmeniť práva pre vybratý prehrávač médií na

Vyberte prehrávač v zozname a potom z menu vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Vždy

Povolí použitie prehrávača bez zobrazenia otázky.

Nikdy

Zakáže použitie prehrávača.

Otázka

Spýta sa užívateľa, či sa môže prehrávač použiť. Ak vyberiete túto voľbu a povolíte prehrávaču prehrávanie multimédií v určitom dokumente, stane sa tento dokument dôveryhodným.

Možnosti povolenia prehrávania

K dispozícii máte tri možnosti prehrávania, ktoré vám umožňujú riadiť spôsob zobrazovania videa.

Povoliť prehrávanie v plávajúcom okne bez lišty názvu

Túto voľbu vyberte, ak chcete video spúšťať bez lišty názvu. V dôsledku výberu tejto voľby sa nezobrazí žiadny názov ani tlačidlo na zatvorenie okna.

Povoliť dokumentu nastavenie textu lišty názvu v plávajúcom okne prehrávania

Túto voľbu vyberte, ak chcete, aby sa pri prehrávaní videa v plávajúcom okne zobrazovala aj lišta názvu. Ak chcete upraviť text na lište názvu, dvakrát kliknite na video s nástrojom na výber objektu (Nástroje > Interaktívne objekty > Vybrať objekt). Vyberte voľbu Upraviť interpretáciu a potom na karte Miesto prehrávania vyberte voľbu Zobraziť lištu s názvom. Pridajte text lišty s názvom do poľa Text titulu.

Povoliť prehrávanie v okne na celú obrazovku

Po výbere tejto voľby sa video automaticky prehráva v režime na celú obrazovku. Zobrazenie na celú obrazovku môže byť v konflikte s nastaveniami zabezpečenia koncového užívateľa.

(Acrobat a Reader 10.1.1 alebo staršie) Vymazať zoznam dôveryhodných dokumentov

Odstráni platný zoznam dôveryhodných dokumentov a autorov. Pomocou tejto voľby môžete zabrániť prehrávaniu multimédií v dokumentoch, ktoré boli predtým dôveryhodné alebo ktoré boli vytvorené dôveryhodnými autormi. Táto voľba je k dispozícii iba keď je otvorený súbor PDF, ktorý obsahuje multimédiá.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online