V aplikácii Acrobat DC môžete prezerať a interaktívne pracovať s vysoko kvalitným 3D obsahom vytvoreným v profesionálnych 3D CAD programoch a 3D modelovacích programoch, ktorý je vložený do dokumentov PDF. Môžete napríklad skryť a zobraziť časti 3D modelu, odstrániť kryt a pozrieť sa dovnútra a otáčať časti dookola, ako keby ste ich držali vo svojich rukách.

3D model sa najprv zobrazuje ako dvojrozmerný obrázok náhľadu. Kliknutím na 3D model nástrojom ruka alebo nástrojom na výber model zapnete (čiže aktivujete), otvoríte panel s nástrojmi 3D a prehráte prípadné animácie.

Vybratý 3D objekt
Vybratý 3D objekt

A. Strom modelu B. 3D, panel s nástrojmi C. 3D objekt 

Povolenie prehrávania obsahu 3D v dokumente PDF

Keď otvoríte dokument PDF s obsahom 3D, na vrchu uvidíte žltú lištu so správou –„Obsah 3D bol zakázaný. Povoľte túto funkciu, ak tomuto dokumentu dôverujete.

Automatické prehrávanie obsahu 3D je predvolene zakázané
Automatické prehrávanie obsahu 3D je predvolene zakázané

Povolenie obsahu 3D v aktuálnom dokumente:

Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom vyberte príslušnú možnosť:

  • Dôverovať tomuto dokumentu iba raz
  • Dôverovať tomuto dokumentu vždy

Povolenie obsahu 3D natrvalo:

  • Prejdite na položky Úpravy > Predvoľby > 3D a multimédiá a potom označte začiarkavacie políčko Povoliť prehrávanie obsahu 3D.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF.

Panel s nástrojmi 3D – prehľad

Panel s nástrojmi 3D sa zobrazí po kliknutí na 3D model nástrojom Ruka. Táto akcia aktivuje 3D model a prehráva animácie, ktoré sú nastavené na prehrávanie pri aktivácii súboru. Panel s nástrojmi 3D sa vždy zobrazí v oblasti nad ľavým horným rohom 3D modelu a nemožno ho presunúť. Napravo od nástroja na otočenie sa zobrazí malá šípka, na ktorú môžete kliknúť, ak chcete skryť alebo rozbaliť panel s nástrojmi.

Panel s nástrojmi 3D môžete použiť na zväčšenie, zmenšenie a otočenie objektu a posúvanie zobrazeného výrezu. Pomocou stromu modelu môžete skryť alebo oddeliť jednotlivé súčasti alebo ich zmeniť na priehľadné.

S 3D modelom môžete manipulovať, keď vyberiete rôzne 3D navigačné nástroje a ťaháte s nimi. Pri navigácii v 3D pomáha, ak si predstavíte, že sa pozeráte na nepohyblivý 3D model z pohľadu kamery. Tento pohľad môžete natáčať, panorámovať (posúvať nahor, nadol alebo zo strany na stranu) a zväčšovať alebo zmenšovať.

3D navigačné nástroje

Rotácia 

Otočí 3D objekty vzhľadom k obrazovke. Spôsob presúvania objektu závisí od počiatočného zobrazenia, od miesta začiatku presúvania myšou a od smeru, v ktorom vykonávate presúvanie myšou.

Poznámka:

Môžete tiež použiť nástroj Ruka na otáčanie objektu. Skontrolujte, či je na 3D paneli dialógového okna Predvoľby vybratá voľba Povoliť vybratie 3D nástrojom ruka.

Otáčanie

Otáča 3D model paralelne s dvomi pevnými osami v 3D modeli, osou x a osou z.

Posúvanie

Posúva model len zvislo a vodorovne. Na posúvanie môže použiť aj nástroj ruka: stlačíte kláves Ctrl a posúvate myšou.

Zväčšenie 

Posunie váš pohľad smerom k objektom v scéne alebo ďalej od nich, keď ťaháte zvislo. Zväčšovať môžete tiež nástrojom ruka, keď pri ťahaní podržíte Shift.

Prechádzanie

Otáča sa vo vodorovnom smere okolo scény pri presúvaní myšou vo vodorovnom smere. Posúva sa dopredu alebo dozadu po scéne pri presúvaní myšou vo zvislom smere. Zachováva konštantnú úroveň elevácie bez ohľadu na spôsob presúvania myšou. Nástroj prechádzania je mimoriadne užitočný pre architekturálne 3D modely. Ak chcete zmeniť rýchlosť prechádzania, zmeňte predvolené jednotky zobrazenia v rámci položky Predvoľby (3D).

Poznámka:

Nástroj prechádzania je dostupný, keď v rámci predvolieb vyberiete nastavenie, ktoré konsoliduje nástroje, alebo keď kliknete pravým tlačidlom myši na 3D model a vyberiete položku Nástroje > Prechádzanie.

Let

Zabezpečuje navigáciu v rámci modelu, pričom zachováva orientáciu povrchu. Kliknite pravým tlačidlom myši a presúvajte objekt myšou do 3D okna. S nástrojom Let sa presúvanie pri približovaní k objektu spomaľuje. Ak chcete vykonať otáčanie, posúvajte ukazovateľ myši doprava alebo doľava.

Ak chcete otočiť pohľad kamery, ľavým tlačidlom myši do 3D okna a presúvaním myši otočte pohľad kamery. Ak sa chcete vrátiť k počiatočnému nasmerovaniu kamery, prejdite myšou späť do bodu prvého kliknutia.

Ak sa chcete rýchlo posúvať v smere alebo proti smeru pohľadu kamery, použite koliesko myši. Táto funkcia je užitočná, ak stratíte orientáciu v rámci modelu alebo ak vyletíte na povrch.

Vlastnosti kamery

Definuje uhol kamery, zarovnanie a ďalšie vlastnosti definujúce šošovku, cez ktorú sa 3D model prezerá. Vlastnosti kamery sú súčasti zobrazení, ale nastavujú sa samostatne.

Nástroj merania v 3D

Meria veľkosti častí a vzdialenosti v 3D modeli.

Ovládacie prvky zobrazenia na paneli s nástrojmi 3D

Predvolené strana 

Vráti sa k prednastavenému režimu zväčšovania, posúvania, otáčania a premietania 3D modelu. Ak chcete ako predvolené nastaviť iné zobrazenie, použite menu Voľby na table Zobraziť v rámci tably Strom modelu. Na nastavenie iného predvoleného zobrazenia môžete použiť aj príkaz Správa zobrazení v menu Zobrazenia na paneli s nástrojmi 3D.

Poznámka:

Ak sa objekt niekedy posunie mimo zobrazenia, máte v podstate kameru natočenú mimo objektu. Kliknite na ikonu Predvolený pohľad na paneli s nástrojmi 3D, aby ste objekt presunuli späť do zobrazenia.

Menu Pohľady

Zobrazuje všetky pohľady definované pre aktuálny 3D model.

Prepnúť strom modelu

Zobrazí a skryje strom modelu.

Spustiť animáciu/Pauza animácie  

Prehráva alebo pozastaví akékoľvek animácie podporované jazykom JavaScript. V rozbaľovacom menu Spustiť animáciu/Pauza animácie sa otvorí jazdec, ktorý môžete posúvať dozadu a dopredu a prechádzať tak na rôzne časy v sekvencii animácie.

Použiť pravouhlé/perspektívne premietanie 

Prepína medzi perspektívnym a pravouhlým premietaním 3D objektu.

Menu Režim vykreslenia modelu 

Určuje spôsob zobrazenia 3D tvaru. Ilustrovaného sprievodcu nájdete v časti Príklady režimov vykreslenia modelu.

Menu Povoliť dodatočné osvetlenie 

Obsahuje zoznam rôznych efektov osvetlenia, ktoré sú k dispozícii na zlepšenie osvetlenia 3D objektu. Umožňuje experimentovanie, ktoré vám pomáha dosiahnuť požadované vizuálne efekty.

Farba pozadia 

Otvorí dialógové okno na výber farby, v ktorom môžete vybrať inú farbu pre priestor okolo 3D objektu.

Zobraziť/skryť prierez 

Zobrazí a skryje prierezy objektu. Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností prierezu, kliknite na rozbaľovacie menu. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie prierezov.

Pridať multimédiá/3D poznámku

Umožňuje vám pridať lístok s poznámkou k ľubovoľnej časti 3D modelu. Poznámka zostáva s pohľadom. Pozri Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF.

Predvoľby 3D

Na paneli 3D a multimédiá dialógového okna Predvoľby môžete určiť, či sa panel s nástrojmi 3D a strom modelu zobrazia na základe predvoleného nastavenia. Môžete tiež nastaviť predvolené vykresľovanie a určiť, či sú povolené animácie.

Povolenie prehrávania obsahu 3D

Dynamická povaha obsahu 3D poskytuje potenciál na zraniteľnosť z hľadiska bezpečnosti. Preto je v dokumentoch PDF automatické prehrávanie obsahu 3D predvolene zakázané. Túto možnosť vyberte, ak chcete povoliť obsah 3D v dokumentoch PDF.

Preferovaný vykresľovací modul

Určuje použitý vykresľovací modul, ktorý ovplyvňuje výkon aj kvalitu, a preto je dôležité vybrať vhodný modul. V závislosti od systému môžete vykresľovací modul aj zmeniť. Ak vyberiete voľbu DirectX® alebo OpenGL, budú sa všetky vykresľovania vykonávať pomocou grafického čipu na videoadaptéri. Ak je vybratá voľba Softvér, môže vykresľovanie zabrať viac času, ale výsledok sa často lepšie zhoduje s vykreslením modelu v pôvodnej aplikácii.

Povoliť hardvérové vykresľovanie pre staršie videokarty

Vynucuje použitie hardvérového zrýchľovania aj pre videoadaptéry, ktoré nepodporujú pixelové tienenie.

Povoliť obojstranné vykresľovanie

Niektoré súčasti modelu majú dve strany. Aby sa ušetril čas a miesto, môžete zrušiť zaškrtnutie tejto voľby, aby sa vykresľovala len strana otočená k užívateľovi. Ak sa užívateľ pozrie dovnútra súčasti vykreslenej len s jednou stranou, bude jej zadná strana neviditeľná.

Preferovaný režim vykresľovania 3D PMI

Určuje režim PMI na použitie pri vykresľovaní. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich volieb:

Použiť nastavenie obsahu – Pri vykresľovaní PMI sa na základe nastavenia jednotlivých dát PMI určí, či sa použije Z-bufer.

Vždy vykresliť 3D PMI pred modelom: Pri vykresľovaní dát PMI sa ignoruje Z-bufer, a to bez ohľadu na nastavenie v súbore.

Vždy vykresliť 3D PMI s použitím Z-buferu: Pri vykresľovaní dát PMI sa vždy zapne Z-bufer, a to bez ohľadu na nastavenie v súbore.

Otvoriť Strom modelu pri aktivácii 3D

Určuje, či sa po aktivovaní 3D modelu zobrazí panel Strom modelu. Vyberte voľbu Použiť nastavenie anotácie, aby sa použilo nastavenie, ktoré používal autor dokumentu pri pridávaní 3D modelu do dokumentu PDF.

Predvolený stav panela s nástrojmi

Určuje, či je po aktivovaní 3D modelu panel s nástrojmi 3D zobrazený alebo skrytý. Vyberte voľbu Použiť nastavenie anotácie, aby sa použilo nastavenie, ktoré používal autor dokumentu pri pridávaní 3D modelu do dokumentu PDF.

Povoliť výber pre nástroj ruka

Umožní užívateľovi vybrať a zvýrazňovať časti 3D modelu pomocou nástroja Ruka. Ak táto voľba nie je vybratá, na výber objektu použite nástroj pre dáta objektu (Nástroje > Interaktívne objekty > Vybrať objekt).

Zbaliť nástroje na paneli s nástrojmi 3D

Keď je vybratá táto voľba, umiestnia sa nástroje na manipuláciu a navigáciu pod nástroj na otáčanie, a tým sa skráti panel s nástrojmi 3D.

Povoliť prechody pohľadov

Niektoré 3D modely zahŕňajú animované prechody medzi zobrazeniami. Ak chcete zabrániť týmto 3D animáciám, zrušte výber tejto voľby.

Zobrazenie 3D orientačnej osi

Zapína alebo vypína zobrazenie osi, ktorá priamo v scéne označuje aktuálnu orientáciu 3D scény.

Optimalizačná schéma pre nízku rýchlosť snímok

Určuje, čo sa stane s animáciami komplexných modelov pri nízkej rýchlosti snímok. Voľba Žiadne neovplyvní vizuálnu stránku procesu a ponecháva rýchlosť snímok na nízkej úrovni. Voľba Ohraničovací rámček zobrazuje trojrozmerné roviny uzatvárajúce jednotlivé časti namiesto samostatných častí, čo udržiava rýchlosť snímok na vysokej hodnote. Voľba Pustiť objekty nezobrazuje niektoré časti modelu, vďaka čomu sa rýchlosť snímok udržiava na vysokej hodnote.

Prahová hodnota rýchlosti snímok

Nastavuje minimálnu rýchlosť snímok posúvaním jazdca alebo zadaním čísla do poľa pre hodnotu. Ak rýchlosť snímok poklesne pod daný počet snímok za sekundu, začne sa uplatňovať nastavenie voľby Optimalizačná schéma pre nízku rýchlosť snímok.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online