O článkoch

V mnohých tradičných tlačených dokumentoch, ako sú napríklad časopisy a noviny, je text usporiadaný do viacerých stĺpcov. Text správy pokračuje z jedného stĺpca do druhého, niekedy aj cez niekoľko strán. Zatiaľ čo v tlačenej podobe je tento formát efektívny, na obrazovke môžu byť so sledovaním tejto štruktúry problémy kvôli nutnosti posúvať a prispôsobovať veľkosť zobrazenia.

Články umožňujú previesť čitateľa materiálom prezentovaným vo viacerých stĺpcoch a na viacerých stranách.

Tok zreťazenia článku
Tok zreťazenia článku. Užívateľ prečíta text A, preskočí text B a C, a prejde znovu na text A.

Definícia článkov

Článok vytvoríte tak, že určíte postupnosť rámčekov okolo rôznych častí obsahu v takom poradí, v akom sa má obsah čítať. Navigačná cesta, ktorú tým pre článok definujete, sa nazýva zreťazenie článku. Vytvoríte zreťazenie spájajúce rôzne rámčeky, čím ich spojíte do súvislého toku textu.

Poznámka:

Väčšina programov pre DTP umožňuje generovanie reťazcov článkov automaticky pri prevode súborov do Adobe PDF. Ak si prezeráte súbor, ktorý obsahuje články, názvy článkov môžete zobraziť na príslušnej karte a použiť ich na jednoduchú navigáciu.  

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF  > Viac > Pridať rámček článku. Ukazovateľ sa v okne dokumentu objaví ako zameriavací kríž.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik, určujúci rámček prvého článku. Okolo textu sa objaví rámček článku a kurzor sa zmení na ukazovateľ článku.

  Každý rámček článku, ktorý vytvoríte, má popis, ktorý sa skladá z čísla článku a z poradového čísla v rámci článku. Napríklad prvý rámček v prvom článku bude označený 1-1, druhý rámček 1-2 a tak ďalej. Rámčeky druhého článku v rovnakom dokumente budú označené 2-1, 2-2, 2-3 a tak ďalej.

 3. Prejdite k ďalšej časti dokumentu, ktorú chcete začleniť do článku, a nakreslite rámček okolo tohto textu. Opakujte tento krok, kým nebudete mať vyznačený celý článok.

  Poznámka:

  Ak chcete zmeniť veľkosť rámčeka článku alebo ho presunúť, musíte najskôr článok ukončiť.

 4. Ak chcete ukončiť článok, stlačte kláves Enter.
 5. V dialógovom okne Vlastnosti článku zadajte titul článku, predmet, autora a kľúčové slová popisujúce obsah článku a kliknite na tlačidlo OK.

Prehliadanie a úpravy článku

Na vytvorenie, zobrazenie a uskutočnenie zmien rámčeka článku v dokumente PDF sa používa nástroj článok.

Prehliadanie článkov na stránke

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF  > Viac > Pridať rámček článku.

Prehliadanie článkov v dokumente PDF

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Články.
 2. Ak chcete čítať tento článok, dvakrát naň kliknite alebo článok vyberte a potom vyberte voľbu Čítať článok v menu volieb na paneli Články.

  Prvý riadok článku sa zobrazí v ľavom hornom rohu.

 3. Ak chcete po otvorení článku skryť panel Články, vyberte voľbu Po použití skryť v menu volieb  na paneli Články.

Odstránenie článku alebo rámčeka článku

 1. Na paneli Články vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete odstrániť celý článok, vyberte ho na paneli Články a stlačte kláves Delete.

  • Ak chcete z článku odstrániť len jeden textový rámček, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Odstrániť. Vo výstražnej správe vyberte Rámček. Ak vyberiete Článok, odstráni sa celý článok.

   Zostávajúce články alebo rámčeky článkov sa automaticky prečíslujú.

Vloženie rámčeka článku do zreťazenia článku

 1. V okne dokumentu vyberte rámček článku, za ktorý chcete vložiť nový rámček článku.
 2. Kliknite na znamienko plus (+) na dolnom okraji vybratého rámčeka a po zobrazení výzvy na vytvorenie nového rámčeka článku posúvaním myši kliknite na tlačidlo OK.
  Príklad výberu článku nástrojom článok
  Príklad výberu článku nástrojom článok

 3. Nakreslite nový rámček článku. Nový rámček sa vloží do zreťazenia článku a všetky nasledujúce rámčeky sa prečíslujú.

Zmena polohy alebo veľkosti rámčeka článku

 1. Nástrojom článok vyberte rámček článku a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete rámček premiestniť, pretiahnite ho do novej polohy.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť rámčeka, ťahajte za stredové tiahlo, aby ste zmenili len výšku alebo šírku, alebo ťahajte za rohové tiahlo, aby ste zmenili obidva rozmery.

  Príklad zmeny veľkosti rámčeka článku
  Príklad zmeny veľkosti rámčeka článku

Úpravy vlastností článku

 1. Nástrojom článok vyberte rámček článku, ktorý chcete upraviť.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na rámček a vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Zmeňte informácie v dialógovom okne Vlastnosti článku a kliknite na tlačidlo OK.

Skombinovanie dvoch článkov

 1. Na table dokumentu vyberte ľubovoľný rámček článku, ktorý sa má čítať ako prvý.
 2. Vyberte znamienko plus (+) v dolnej časti rámčeka článku a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte výzvu na vytvorenie nového rámčeka článku.
 3. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na rámček článku, ktorý chcete čítať ako ďalší. Druhý článok sa automaticky pridá na koniec prvého článku. Všetky rámčeky článku sa automaticky prečíslujú.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online