Riešenie problémov s preformátovaním pomocou panela Obsah

Panel Obsah použite na riešenie problémov s preformátovaním v dokumente PDF, ktoré nemožno opraviť pomocou nástroja Poradie čítania. Keďže úpravami objektov obsahu môžete dokument PDF poškodiť, mali by ste byť pred vykonávaním zmien dobre oboznámení so štruktúrou dokumentu PDF. Komplexné informácie o štruktúre dokumentov PDF nájdete v príručke PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 na stránke referenčných materiálov PDF (iba v angličtine) na webovej lokalite spoločnosti Adobe.

Na paneli Obsah je hierarchické zobrazenie objektov, z ktorých pozostáva dokument PDF, vrátane samotného objektu PDF. Každý dokument obsahuje jednu alebo viac strán, skupinu anotácií (ako sú poznámky a odkazy) a objekty obsahu strany. Objekty obsahu strany tvoria kontajnery, text, cesty a obrázky. Objekty sú uvedené v poradí, v ktorom sa zobrazujú na strane, podobne ako tagy v strome logickej štruktúry. Aby ste mohli prezerať alebo meniť štruktúru objektov, nemusí byť PDF tagované.

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné panely > Obsah.
 2. Ak chcete zobraziť strany a objekty, rozbaľte názov dokumentu.
 3. Vyberte kontajner alebo objekt a jedným z týchto spôsobov ho premiestnite:
  • Pretiahnite tag na požadované miesto.

  • Vyberte voľbu Vystrihnúť z menu volieb, vyberte tag nad miestom, kam chcete vložiť skopírovaný tag, a vyberte voľbu Vložiť v menu volieb.

  Poznámka:

  Kontajnerové elementy nie je možné vkladať priamo do elementov strany. Ak chcete presunúť kontajner na inú stranu, vystrihnite kontajner, ktorý chcete presunúť. Potom vyberte kontajner na strane, na ktorú chcete kontajner presunúť, a v menu volieb vyberte voľbu Vložiť. Potom potiahnite kontajner o jednu úroveň vyššie, na požadované miesto.  

Voľby na paneli Obsah

Na paneli Obsah v menu volieb alebo po kliknutí pravým tlačidlom myši na objekt môžete vybrať niektorú z týchto volieb:

Nový kontajner

Pridá objekt kontajnera na koniec vybratej strany alebo kontajnera.

Upraviť slovník kontajnera

Určí slovník pre kontajner. Prípadné chyby v tomto dialógovom okne môžu PDF poškodiť. Táto voľba je dostupná iba pre kontajnery, ktoré zahŕňajú slovníky.

Vystrihnúť

Vyberie a skopíruje vybratý objekt (nie s ním spojený obsah strany).

Vložiť

Vloží obsah priamo pod vybratý objekt na rovnakej úrovni hierarchie.

Vložiť potomka

Vloží obsah do vybratého objektu ako položku podradeného obsahu.

Odstrániť

Odstráni objekt (nie s ním spojený obsah strany) z dokumentu.

Hľadať obsah z výberu

Na paneli Obsah vyhľadá objekt, ktorý obsahuje objekt vybratý na table dokumentu.

Hľadať

Hľadá neoznačené (netagované) artefakty, obsah, poznámky a odkazy. Voľby umožňujú prehľadať stranu alebo dokument a pridať tagy k nájdeným položkám.

Vytvoriť artefakt

Definuje vybraté objekty ako artefakty. Aplikácia na čítanie z obrazovky ani funkcia Čítať nahlas artefakty nečíta. Čísla strán, hlavičky a päty je často najlepšie tagovať ako artefakty.

Zobraziť na paneli Tagy

Automaticky sa prepne na panel Tagy a vyberie tag zodpovedajúci elementu obsahu.

Odstrániť artefakt

Odstráni z vybratého objektu definíciu artefaktu.

Zvýrazniť obsah

Keď je táto voľba vybratá, na table dokumentu sa zobrazí zvýraznenie okolo obsahu, ktorý sa vzťahuje k vybratému objektu na paneli Obsah.

Zobraziť metadáta

Umožňuje prehliadanie a úpravy metadát obrázka alebo objektu.

Vlastnosti

Otvorí dialógové okno Vlastnosti retušovania.

O paneli Tagy

Panel Tagy umožňuje zobraziť a upravovať tagy v strome s logickou štruktúrou (tzv. strome tagov) dokumentu PDF. Na paneli Tagy sa tagy zobrazia v hierarchickom usporiadaní, ktoré označuje postup čítania dokumentu. Prvá položka v tejto štruktúre je koreň tagov. Všetky ostatné položky sú tagy a sú potomkami koreňa tagov. Tagy využívajú kódované typy elementov uvedené v lomených zátvorkách (< >). Každý element, vrátane štrukturálnych elementov, ako sú oddiely a články, je uvedený v logickej štruktúre podľa svojho typu, za ktorým je uvedený názov elementu a jeho obsah alebo popis obsahu. Štrukturálne elementy sú zvyčajne uvedené ako kontajnery (nadradené tagy). Obsahujú niekoľko menších elementov (podradených tagov).

Poznámka:

Ďalšie informácie o logických štruktúrach nájdete v materiáli PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 na stránke referenčných materiálov PDF (iba v angličtine) na webovej lokalite spoločnosti Adobe.

Aj keď môžete väčšinu problémov s tagovaním vyriešiť pomocou nástroja Poradie čítania, podrobné tagovanie tabuliek a položiek detailnej štruktúry, ako sú odseky, zoznamy a oddiely vyžadujúce viac jazykov, možno vykonať len na paneli Tagy. Ručné pridávanie tagov do dokumentu na paneli Tagy použite len ako poslednú možnosť. Najskôr zvážte použitie príkazu Pridať do dokumentu tagy.

Zobrazenie tagov na paneli Tagy

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné panely > Tagy.
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Rozbaľte tag pre požadovanú sekciu.

  • So stlačeným klávesom Ctrl kliknite na znak plus (+) (Windows) alebo so stlačeným klávesom Option kliknite na trojuholník (Mac OS) vedľa koreňa tagov, aby ste zobrazili všetky tagy v strome logickej štruktúry.

Úpravy tagov na paneli Tagy

Môžete upraviť názov tagu a zmeniť jeho umiestnenie alebo typ tagu daného elementu. Všetok obsah strany musí byť tagovaný, označený ako artefakt, alebo odstránený zo stromu logickej štruktúry.

Úprava názvu tagu

 1. Na paneli Tagy rozbaľte sekciu logickej štruktúry, ktorú chcete upraviť.
 2. Ak chcete upraviť názov, vyberte tag, v menu volieb vyberte voľbu Vlastnosti, zadajte text do poľa Názov a kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Premiestnenie tagu

 1. Na paneli Tagy rozbaľte koreň tagov, aby ste videli všetky tagy.
 2. Vyberte ikonu tagu elementu, ktorý chcete premiestniť.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Pretiahnite tag na požadované miesto. Počas ťahania sa zobrazí čiara ukazujúca možné umiestnenie.

  • V menu volieb vyberte voľbu Vystrihnúť a vyberte tag, ktorý sa zobrazuje nad miestom, na ktoré chcete vložiť vystrihnutý tag. V menu volieb vyberte voľbu Vložiť, ak chcete premiestniť tag na rovnakú úroveň ako vybratý tag, alebo vyberte voľbu Vložiť potomka, ak chcete premiestniť tag do vybratého tagu.

Zmena typu elementu

 1. Na paneli Tagy rozbaľte sekciu logickej štruktúry, ktorú chcete zmeniť.
 2. Vyberte element a v menu volieb vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. Vyberte nový typ elementu v menu Typ, a potom kliknite na Zatvoriť.

Voľby na paneli Tagy

Na paneli Tagy môžete použiť menu volieb alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na tag v strome logickej štruktúry a vybrať niektorú z týchto volieb:

Nový tag

Vytvorí tag v strome logickej štruktúry za práve vybratou položkou. Určite typ a titul pre nový tag.

Vystrihnúť

Odstráni vybratý tag z jeho súčasnej polohy a umiestni ho do schránky.

Vložiť

Umiestni tag, ktorý je v schránke, do určenej polohy a pritom nahradí vybratý tag.

Vložiť potomka

Umiestni tag, ktorý je v schránke, do určenej polohy ako podradený tag vybratého tagu.

Odstrániť tag

Odstráni vybratý tag.

Hľadať tag z výberu

Vyhľadá tag na paneli Tagy, ktorý obsahuje text alebo objekt vybratý na table dokumentu.

Vytvoriť tag z výberu

Vytvorí tag v strome logickej štruktúry pre položku vybratú na table dokumentu. Určite typ a titul pre nový tag.

Hľadať

Hľadá artefakty, podozrivé slová z OCR a neoznačený (netagovaný) obsah, poznámky, odkazy a anotácie. Voľby umožňujú prehľadať stranu alebo dokument a pridať tagy k nájdeným položkám.

Zmeniť tag na artefakt

Zmení vybraté tagy na artefakty a odstráni tagovaný obsah zo stromu štruktúry.

Kopírovať obsah do schránky

Skopíruje všetok obsah, ktorý je obsiahnutý vo vnútri vybratých tagov.

Upraviť mapu tried

Umožňuje pridať, zmeniť alebo odstrániť mapu tried (čiže slovník štýlov) pre daný dokument. V mape tried sú uložené atribúty, ktoré sú priradené ku každému elementu.

Upraviť mapu rolí

Umožňuje pridať, zmeniť a odstrániť mapu rolí pre dokument. Mapy rolí umožňujú, aby každý dokument obsahoval jedinečne definovanú skupinu tagov. Keď namapujete tieto užívateľské tagy na preddefinované tagy v aplikácii Acrobat, budú sa tieto užívateľské tagy ľahšie identifikovať a upravovať.

Tagovať anotácie

Keď je vybratá táto voľba, všetky nové poznámky a polia formulárov sa pridajú do stromu tagov za vybratý element. Existujúce poznámky a polia formulárov sa do stromu tagov nepridajú. Poznámky Zvýraznenie a Podčiarknutie sa automaticky spoja a tagujú s textom, ktorý označujú, a nevyžadujú túto voľbu.

Dokument je tagované PDF

Označí PDF ako tagovaný dokument. Zrušte označenie tejto voľby, aby ste príznak tagovania odstránili.

Poznámka:

Táto voľba nutne neoznačuje, že PDF zodpovedá pravidlám pre PDF, a mali by sa používať uvážlivo.

Zvýrazniť obsah

Keď je vybratá táto voľba, na table dokumentu sa zobrazí zvýraznenie okolo obsahu, keď vyberiete zodpovedajúci tag na paneli Tagy.

Zobraziť metadáta

Otvorí dialógové okno len na čítanie, ktoré obsahuje referenčné informácie o vybratom tagu.

Vlastnosti

Otvorí dialógové okno Vlastnosti retušovania.

Pridanie alternatívneho textu a doplnkových informácií k tagom

Niektoré tagované súbory PDF nemusia obsahovať všetky informácie potrebné na to, aby bol obsah dokumentu úplne prístupný. Ak chcete napríklad sprístupniť dokument pre aplikáciu na čítanie z obrazovky, dokument PDF by mal obsahovať alternatívny text pre obrázky, jazykové vlastnosti pre časti textu používajúce iný ako predvolený jazyk dokumentu a rozširujúci text pre skratky. Určenie správneho jazyka pre rôzne elementy textu zabezpečí, že sa použijú správne znaky, keď dokument použijete znovu na iný účel, a že sa pre kontrolu pravopisu použije správny slovník.

Na paneli Tagy môžete k tagu pridať alternatívny text a viaceré jazyky. (Ak je požadovaný len jeden jazyk, vyberte namiesto toho jazyk príkazom Súbor > Vlastnosti dokumentu.) Alternatívny text môžete pridať aj pomocou nástroja Poradie čítania.

Poznámka:

Alternatívne textové popisy by mali byť čo najstručnejšie.

Aplikácie na čítanie z obrazovky síce môžu nahlas čítať adresy URL webových odkazov, ale pridanie zmysluplného alternatívneho textu k odkazom môže užívateľom poskytnúť výraznú pomoc. Po pridaní alternatívneho textu môže napríklad aplikácia užívateľovi prečítať vetu „prejdite na webovú stránku spoločnosti Adobe, ktorá je venovaná uľahčeniu prístupu v aplikácii Acrobat“ namiesto „prejdite na http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html“.

Alternatívny text pridávate do tagu <Link> odkazu.

Poznámka:

Alternatívny text je nutné pridať iba k tagom, ktoré nemajú podradené tagy. Pridanie alternatívneho textu k nadradenému tagu zabráni aplikácii na čítanie z obrazovky v čítaní podradených tagov tohto tagu.

 1. V strome tagov vyberte tag <Link> pre odkaz a potom vyberte položku Vlastnosti v menu volieb.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania vyberte panel Tag.
 3. Zadajte alternatívny text pre odkaz a kliknite na položku Zatvoriť.

Pridanie alternatívneho textu pre obrázok

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné panely > Tagy.
 2. Rozbaľte strom logickej štruktúry, nájdite a vyberte element tagu <Figure> pre obrázok.

  Poznámka:

  Pomocou nástroja Poradie čítania vyberte na table dokumentu obrázok alebo text pri obrázku, aby ste tag našli ľahšie. Potomvybertev menu volieb na paneli Tagy voľbu Hľadať tag z výberu.

 3. V menu volieb na paneli Tagy vyberte voľbu Zvýrazniť obsah, aby sa oblasť, ktorá v dokumente zodpovedá tomuto tagu, zobrazila ako zvýraznená.
 4. V menu volieb na paneli Tagy vyberte voľbu Vlastnosti.
 5. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania kliknite na panel Tag.
 6. Do poľa Alternatívny text zadajte text popisujúci obrázok.

Pridanie alternatívneho textu ku skratke

 1. Na karte Tagy vyhľadajte skratku jedným z týchto úkonov:
  • Podľa potreby rozbaľte strom tagov, aby ste videli elementy, ktoré obsahujú skratku.

  • Pomocou nástroja retušovania textu alebo nástroja na výber vyberte skratku v dokumente a potom v menu volieb vyberte voľbu Hľadať tag z výberu, aby ste vyhľadali text v strome tagov.

 2. Vyberte tag pre tento element a v menu volieb vyberte voľbu Vlastnosti.

  Poznámka:

  Ak skratka obsahuje doplňujúci text, vyberte ho a vložte do nového podradeného tagu <Span> v rámci toho istého nadradeného tagu <Span>.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania vyberte panel Tag.
 4. Do poľa Alternatívny text zadajte neskrátenú verziu výrazu.
 5. Kliknite na Zatvoriť.

Vytvorenie nového podradeného tagu

 1. Na paneli Tagy vyberte v strome Tagy rodičovský uzol (ikonu na rovnakej úrovni, na ktorej chcete vytvoriť podradený tag), pre ktorý chcete vytvoriť podradený tag.
 2. V menu volieb vyberte voľbu Nový tag.
 3. Z rozbaľovacieho menu Typ vyberte príslušný typ tagu, alebo zadajte vlastný typ tagu, (nepovinne) pomenujte tag a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie tagov k poznámkam

Keď tagujete PDF, ktoré obsahuje poznámky, tagujú sa aj tieto poznámky. Ak však pridáte poznámky do už tagovaného súboru PDF, budú poznámky netagované, ak predtým nezapnete tagovanie poznámok.

Poznámka:

Ak chcete povoliť tagovanie poznámok v dokumente PDF, na paneli Tagy vyberte v menu volieb voľbu Tagovať anotácie. Poznámky alebo označenia, ktoré pridáte do PDF, budú automaticky tagované.

Ak dokument obsahuje netagované poznámky, môžete ich vyhľadať v strome logickej štruktúry a otagovať ich pomocou príkazu Hľadať na paneli Tagy.

 1. V menu volieb na paneli Tagy vyberte voľbu Hľadať.
 2. Z rozbaľovacieho menu Hľadať v dialógovom okne Hľadať element vyberte položku Neoznačené poznámky a kliknite na tlačidlo Hľadať.
 3. Keď sa v poli Typ zobrazí typ poznámky (napríklad Text), kliknite na položku Tagovať element, vyberte položku Anotácia z rozbaľovacieho menu Typ v dialógovom okne Nový tag a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V dialógovom okne Hľadať element kliknite na položku Hľadať ďalší, aby ste našli a otagovali všetky poznámky, a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Opravy tagov tabuliek na paneli Tagy

Použite nástroj Poradie čítania, aby ste skontrolovali, či sú tabuľky správne tagované. Ak potrebujete vytvoriť štruktúru pre obrázky a text vo vnútri buniek tabuľky, môže byť výhodnejšie vytvoriť tabuľku znovu v zdrojovej aplikácii pred jej prevedením do prístupného PDF. Pridávanie tagov na úrovni buniek v aplikácii Acrobat je dosť prácny postup.

Skôr ako vykonáte nejaké zmeny prvkov tabuľky, použite nástroj Poradie čítania a zistite, či je tabuľka správne tagovaná.

Kontrola elementov tabuľky

 1. Na paneli Tagy rozbaľte koreň tagov, aby ste zobrazili tag tabuľky.
 2. Vyberte tag tabuľky <Table> a overte si, že obsahuje jeden z týchto elementov:
  • Riadky tabuľky, každý z nich obsahuje bunky pre hlavičku tabuľky <TH> alebo dáta tabuľky <TD>.

  • Sekcie <THead>, <TBody><TFoot>, každá z nich obsahuje riadky tabuľky. (Riadky tabuľky obsahujú bunky <TH>, bunky <TD> alebo oboje.)

 3. Vykonajte jeden alebo viac z týchto úkonov:
  • Ak tag pre tabuľku neobsahuje tieto prvky, ale v tabuľke na table dokumentu sú riadky, stĺpce a bunky, použite nástroj Poradie čítania a vyberte a definujte tabuľku alebo jednotlivé bunky.

  • Ak tabuľka obsahuje riadky, ktoré sú zlúčené cez dva alebo viac stĺpcov, nastavte pre tieto riadky atribúty ColSpan a RowSpan v štruktúre tagov.

  • Znovu vytvorte tabuľku v zdrojovej aplikácii a potom ju preveďte na tagované PDF.

Nastavenie atribútov ColSpan a RowSpan

 1. Na paneli Tagy vyberte element <TD> alebo <TH> .
 2. V menu volieb vyberte voľbu Vlastnosti.
 3. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania kliknite na panel Tag a potom kliknite na položku Upraviť objekty atribútov.
 4. Vyberte Objekty atribútov a potom kliknutím na tlačidlo Nová položka vytvorte nový slovník objektu atribútu.
 5. Nový slovník rozbaľte, vyberte atribút Usporiadanie a kliknite na Zmeniť položku.
 6. Zmeňte hodnotu Usporiadanie na Tabuľka.
 7. Vyberte Slovník objektu atribútu a kliknite na Nová položka.
 8. V dialógovom okne Pridať kľúč a hodnotu zadajte do poľa Kľúč hodnotu ColSpan alebo RowSpan, do poľa Hodnota zadajte počet stĺpcov alebo riadkov, v rozbaľovacom menu Typ hodnoty vyberte hodnotu Celé číslo a kliknite na tlačidlo OK.

Štandardné tagy PDF

V tejto časti sú popísané štandardné typy tagov používaných v tagovaných PDF. Tieto štandardné tagy poskytujú asistenčnému softvéru a zariadeniam sémantické a štrukturálne elementy na použitie pri interpretácii štruktúry dokumentu a prezentácii obsahu užitočným spôsobom.

Architektúra tagov PDF je rozšíriteľná, takže akýkoľvek dokument PDF môže obsahovať ľubovoľnú sadu tagov, ktorú sa zdrojová aplikácia rozhodne použiť. Dokument PDF môže obsahovať napríklad tagy XML pochádzajúce zo schémy XML. Vlastné tagy, ktoré definujete (napríklad názvy tagov generované zo štýlov odsekov zdrojovej aplikácie), vyžadujú mapu rolí. Mapa rolí páruje každý vlastný tag so štandardným tagom na tomto mieste. Keď asistenčný softvér narazí na vlastný tag, môže podľa tejto mapy rolí také tagy správne interpretovať. Ak použijete pri tagovaní PDF jednu z metód popísaných v tejto príručke, vytvorí sa zvyčajne správna mapa rolí pre dokument.

Poznámka:

Ak chcete zobraziť alebo upraviť mapu rolí dokumentu PDF, na paneli Tagy vyberte položky Voľby > Upraviť mapu rolí.

Štandardné typy tagov elementov spoločnosti Adobe sú k dispozícii v dialógovom okne Nový tag. Sú dostupné aj v dialógovom okne Vlastnosti retušovania v aplikácii Acrobat Pro. Spoločnosť Adobe dôrazne vyzýva k používaniu týchto typov tagov, pretože poskytujú najlepšie výsledky pri prevode tagovaného obsahu na iný formát. Tieto formáty zahŕňajú HTML, Microsoft Word alebo ľahko prístupný formát textu na použitie inými asistenčnými technológiami.

Elementy na úrovni bloku sú elementy strán tvorené textom usporiadaným do foriem, ktoré sa podobajú na odseky. Elementy na úrovni bloku sú súčasťou logickej štruktúry dokumentu. Elementy sú ďalej klasifikované ako elementy typu kontajner, elementy typu nadpis a odsek, elementy typu popis a zoznam, špeciálne textové elementy a elementy typu tabuľka.

Elementy typu kontajner

Elementy typu kontajner predstavujú elementy najvyššej úrovne a poskytujú hierarchické zoskupenie ďalších blokových elementov.

Dokument

Element dokumentu. Koreňový element stromu tagov dokumentu.

Part

Element typu časť. Veľká časť dokumentu; môže v sebe zoskupovať menšie prvky obsahu, napríklad elementy typu oddiel, elementy typu článok alebo elementy typu sekcia.

Div

Element typu oddiel. Generický blokový element alebo skupina blokových elementov.

Art

Element typu článok. Samostatný text považovaný za ucelenú jednotku oznamu.

Sect

Element typu sekcia. Všeobecný typ elementu kontajneru, porovnateľný s oddielom (DIV Class="Sect") v HTML, ktorý je obvykle súčasťou elementu typu časť alebo elementu typu článok.

Elementy typu nadpis a odsek

Elementy typu nadpis a odsek sú elementy na úrovni bloku, ktoré sú podobné odsekom a obsahujú tagy špecifickej úrovne nadpisov a generických odsekov ( P ). Element nadpisu (H) by mal byť ako prvý podradený prvok akéhokoľvek oddielu vyššej úrovne. Pre aplikácie, ktoré nepoužívajú hierarchické vnorenie sekcií, je k dispozícii šesť úrovní nadpisov (H1H6).

Elementy typu popis a zoznam

Elementy typu popis a zoznam sú blokové elementy, ktoré slúžia na štruktúrovanie zoznamov.

L

Element typu zoznam. Akákoľvek postupnosť položiek podobného významu alebo inak spojených položiek; bezprostredne podradenými elementmi by mali byť elementy typu položky zoznamu.

LI

Element typu položka zoznamu. Akýkoľvek člen zoznamu; môže obsahovať ako podradený element typu popis (voliteľne) a element typu telo zoznamu (povinne).

LBL

Element typu popis. Odrážka, názov alebo číslo, ktoré identifikuje a odlišuje element od ostatných v tom istom zozname.

LBody

Element typu telo zoznamu. Popisný obsah položky zoznamu.

Špeciálne textové elementy

Špeciálne textové elementy identifikujú text, ktorý neslúži ako generický odsek (P).

BlokCitácia

Element typu blok citátu. Jeden alebo viac odsekov textu pripisovaných niekomu inému ako autorovi bezprostredne okolitého textu.

Štítok

Element typu štítok. Krátky úsek textu popisujúci tabuľku alebo obrázok.

Index

Element typu register. Postupnosť položiek obsahujúcich identifikujúci text a referenčné elementy odkazujúce na výskyt textu v hlavnom tele dokumentu.

obsah

Element typu obsah. Element obsahujúci štruktúrovaný zoznam položiek a ich popis; má vlastnú samostatnú hierarchiu.

PolObsahu

Element typu položka obsahu. Položka obsiahnutá v zozname súvisiacom s elementom typu obsah.

Elementy tabuľky

Elementy tabuľky sú špeciálne elementy na štruktúrovanie tabuliek.

Tabuľka

Element typu tabuľka. Dvojrozmerné usporiadanie dátových alebo textových buniek, ktoré ako podradené elementy obsahuje elementy typu riadok tabuľky, a ktoré môže mať element typu štítok ako prvý alebo posledný podradený element.

TR

Element typu riadok tabuľky. Jeden riadok nadpisov alebo dát v tabuľke; môže obsahovať elementy typu bunka tabuľky s nadpisom a elementy typu bunka tabuľky s dátami.

TD

Element typu bunka tabuľky s dátami. Bunka tabuľky obsahujúca dáta a nie nadpis.

TH

Element typu bunka tabuľky s nadpisom. Bunka tabuľky obsahujúca text alebo dáta nadpisu popisujúca jeden alebo viac riadkov alebo stĺpcov tabuľky.

Včlenené elementy

Včlenené elementy identifikujú rozsah textu s určitým formátovaním alebo správaním. Sú odlíšené od blokových elementov. Včlenené elementy môžu byť obsiahnuté v blokových elementoch alebo ich môžu obsahovať.

BiblPoložka

Element typu položka bibliografie. Popis, kde možno nájsť určitú citovanú informáciu.

Citát

Element typu položka citátu. Včlenený úsek textu pripisovaný niekomu inému ako autorovi okolitého textu; líši sa od blokového citátu, ktorý má rozsah celého odseku alebo niekoľkých odsekov, pretože v tomto prípade ide o včlenený text.

Rozsah

Element typu položka rozsahu. Akýkoľvek včlenený segment textu; zvyčajne slúži na vyznačenie textu súvisiaceho so skupinou vlastností týkajúcich sa štýlu.

Špeciálne včlenené elementy

Podobne ako včlenené elementy popisujú aj špeciálne včlenené elementy včlenený textu so špeciálnym formátovaním alebo správaním.

Kód

Element typu položka kódu. Text počítačovej aplikácie vložený do dokumentu.

Obrázok

Element typu položka obrázka. Grafika alebo grafické znázornenie súvisiace s textom.

Formulár

Element typu položka formulára. Anotácia formulára PDF, ktorú možno vyplniť, alebo ktorá je už vyplnená.

Vzorec

Element typu položka vzorca. Matematický vzorec.

Odkaz

Element typu položka odkazu. Hypertextový odkaz vložený do dokumentu. Cieľ môže byť v rovnakom dokumente, v inom dokumente PDF alebo na webovej stránke.

Lístok s poznámkou

Element typu položka poznámky. Rozširujúci text alebo dokumentácia, napríklad poznámka pod čiarou alebo na konci, na ktorú je odkaz v hlavnom texte.

Referencie

Element typu položka odkazu. Odkaz na text alebo dáta na inom mieste v dokumente.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online