O výsledkoch kontroly pred výstupom

Výsledky kontroly si môžete prezrieť v podobe zoznamu, ako poznámky alebo jednotlivo v dialógovom okne Kontrola pred výstupom. V zozname Výsledky sú nezrovnalosti zoradené podľa ich závažnosti, najskôr všetky chyby, za nimi upozornenia a potom informácie. Vedľa každej kontroly, pri ktorej neboli splnené kritériá určené v profile kontroly pred výstupom, sa zobrazí výstražná ikona.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom s problémovými objektmi
Dialógové okno Kontrola pred výstupom s problémovými objektmi

Ikony v hornej časti dialógového okna Kontrola pred výstupom označujú, že bol zistený najmenej jeden zvlášť závažný problém: červená ikona chyby , žltá ikona upozornenia  a modrá ikona informácie  len pre informáciu (bez chýb a upozornení). Zelená značka začiarknutia  znamená, že sa nezistili žiadne problémy.

Zobrazenie výsledkov v zozname

V dialógovom okne Kontrola pred výstupom je zoznam označených problémov zistených pri vykonaní testov podľa kritérií vo vybratom profile.

 1. Vykonajte kontrolu pred výstupom.
 2. Po zobrazení výsledkov vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak sú k dispozícii podrobnosti o problémovom objekte, zobrazte ich rozbalením príslušnej oblasti. Počet výsledkov v zozname závisí od nastavených predvolieb kontroly pred výstupom.

  • Ak chcete zobraziť objekt v samostatnom pohľade, vyberte položku Zobraziť vybratý objekt stránky v zobrazení snímky.

  • Ak chcete vložiť kontrolný záznam, kliknite na položku Vložiť kontrolný záznam. Kontrolný záznam je možné vložiť, iba ak ste na spustenie kontroly pred výstupom použili profil.

  • Ak ste v dialógovom okne Kontrola pred výstupom prepli na iný pohľad, kliknutím na položku Výsledky prejdite späť na zoznam výsledkov.

  • Ak chcete zobraziť objekt v kontexte na stránke PDF, kliknite dvakrát na položku. Aby bola identifikácia jednoduchšia, objekt sa zvýrazní bodkovanou čiarou. Táto voľba je užitočná, keď sa nejaký objekt, napríklad písmo, vyskytuje v dokumente na viacerých miestach. V niektorých prípadoch je položka atribútom objektu (napríklad farebný priestor). V takýchto prípadoch kontrola pred výstupom nájde objekty, ktoré tento atribút používajú.

  Poznámka:

  Typ, hrúbku a farbu tejto čiary môžete zmeniť na karte Zvýraznenie v predvoľbách kontroly pred výstupom.

  Problémový objekt na strane PDF
  Problémový objekt na strane PDF

Zobrazenie problémového objektu pomocou zobrazenia snímky

Použite voľbu Zobrazenie snímky na oddelenie položky, keď pracujete so stranami, ktoré obsahujú zložité, navzájom sa prekrývajúce oblasti. Niektoré položky, ako sú polia informácií o dokumente alebo popisy strany, takto nemožno zobraziť.

 1. Ak chcete zobraziť problémové objekty nájdené pri kontrole, rozbaľte príslušnú kategóriu výsledkov.
 2. Vyberte problémový objekt zo zoznamu.
 3. Kliknite na položku Zobraziť vybratý objekt stránky v zobrazení snímky.
 4. V okne Zobrazenie snímky kontroly pred výstupom vyberte voľbu v menu Farba pozadia. Všetky problémové objekty sa v zobrazení snímky zobrazia na pozadí v tejto farbe.

  Poznámka:

  Medzi jednotlivými výsledkami v tomto pohľade môžete prechádzať kliknutím na tlačidlá so šípkami. Ak je panel výsledkov aktívny, môžete použiť aj kurzorové klávesy na klávesnici.

  Zobrazenie snímky problémového objektu
  Zobrazenie snímky problémového objektu

Zobrazenie zdrojov a všeobecných informácií

V sekcii Prehľad dialógového okna kontroly pred výstupom sa zobrazuje zoznam všetkých typov vlastností a zdrojov dokumentu. Obsahuje zoznam farebných priestorov, písiem, vzoriek, nastavení poltónov, grafických stavov a obrázkov použitých v dokumente. Uvádza aj všeobecné informácie o analyzovanom dokumente. Tieto informácie zahŕňajú aplikáciu použitú na vytvorenie dokumentu, dátum jeho vytvorenia a dátum poslednej úpravy.

 1. Ak chcete zobraziť podrobnosti, rozbaľte sekcie Prehľad a Informácie kontroly pred výstupom na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom.
 2. Ak chcete zobraziť zoznam zdrojov, rozbaľte požadovanú vlastnosť v sekcii Prehľad.

Zobrazenie výsledkov ako poznámok

Výsledky kontroly pred výstupom môžete vložiť do PDF ako poznámky a potom si ich prezerať rovnako ako akékoľvek iné poznámky v PDF. Môžete napríklad zobraziť zoznam všetkých poznámok (alebo filtrovaných poznámok) v zozname výberom volieb Nástroje > Poznámka > Zoznam poznámok na pravej table.

Vloženie a zobrazenie poznámok kontroly pred výstupom

 1. Z menu Voľby na paneli Výsledky v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte voľbu Vložiť výsledky kontroly pred výstupom ako poznámky.
 2. Ak systém zobrazí otázku, kliknite na Vložiť, ak chcete vložiť poznámky bez ohľadu na ich počet.
 3. Ak chcete zobraziť obsah poznámky v dokumente PDF, podržte nad ňou ukazovateľ myši alebo kliknite na lístok s poznámkou.
  Ukážka správy pre PDF s lístkom s poznámkou
  Ukážka správy pre PDF s lístkom s poznámkou

Odstránenie poznámok kontroly pred výstupom

 1. Z menu Voľby v dialógovom okne Kontrola pred výstupom vyberte položku Odstrániť poznámky kontroly pred výstupom.

Vloženie kontrolného záznamu

Keď vložíte kontrolný záznam, pridá sa digitálny podpis, ako aj informácie kontrolného záznamu. Informácie kontrolného záznamu uvádzajú použitý profil a aplikáciu, ktorá ho vytvorila. Uvádzajú tiež údaj o tom, či bola kontrola pred výstupom úspešná.

 1. Spustite kontrolu pred výstupom použitím úplného profilu.
 2. Po zobrazení výsledkov kliknite na položku Vložiť kontrolný záznam.
 3. Ak sa zobrazí informatívne dialógové okno, kliknite na tlačidlo OK.
 4. Uložte súbor a zatvorte dialógové okno Kontrola pred výstupom.
 5. Ak chcete zobraziť základné informácie kontrolného záznamu, kliknite na ikonu Štandardy na navigačnej table na ľavej strane. Na paneli Štandardy môžete podľa potreby vykonať nasledujúce akcie:
  • Ak si chcete overiť, či je profil použitý v dokumente rovnaký ako profil v lokálnom systéme, kliknite na položku Skontrolovať identifikáciu profilu. Ak ste napríklad požiadali zákazníka, aby použil konkrétny profil, môžete pomocou tejto kontroly určiť, či bol použitý.

  • Ak chcete odstrániť kontrolný záznam, kliknite na položku Odstrániť kontrolný záznam kontroly pred výstupom a uložte súbor.

 6. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie kontrolného záznamu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a kliknite na tlačidlo Ďalšie metadáta na karte Opis. V dialógovom okne potom kliknite na položku Ďalšie voľby. V zozname rozbaľte položku http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Okrem základných informácií kontroly pred výstupom obsahuje tento zoznam aj prehľad výsledkov a dátum a čas vykonania profilu.

Poznámka:

Existujúci kontrolný záznam môžete prepísať vložením nového kontrolného záznamu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online