Čo sú profily farieb

Precízna, konzistentná správa farieb vyžaduje presné profily kompatibilné so štandardom ICC pre všetky farebné zariadenia. Napríklad bez presného profilu skenera môže bezchybne naskenovaný obrázok vyzerať v inom programe nesprávne, jednoducho z dôvodu akéhokoľvek rozdielu medzi skenerom a programom zobrazujúcim obrázok. Toto zavádzajúce zobrazenie môže spôsobiť, že vykonáte nepotrebné, časovo náročné a potenciálne škodlivé „opravy“ obrázka, ktorý je už uspokojivý. Pomocou presného profilu môže program importujúci obrázok korigovať všetky odlišnosti zariadenia a zobraziť skutočné farby naskenovaného obrázka.

Systém správy farieb používa nasledujúce druhy profilov:

Profily monitorov

Popisujú, ako monitor reprodukuje farby. Toto je prvý profil, ktorý by ste mali vytvoriť, pretože presné zobrazenie farieb na monitore umožňuje prijímať kritické rozhodnutia týkajúce sa farieb počas návrhu. Ak zobrazenie na monitore nepredstavuje skutočné farby v dokumente, nebudete môcť zachovať konzistentnosť farieb.

Profily vstupných zariadení

Popisujú farby, ktoré je vstupné zariadenie schopné zachytiť alebo naskenovať. Ak digitálny fotoaparát ponúka profily na výber, spoločnosť Adobe odporúča vybrať profil Adobe RGB. V opačnom prípade použite profil sRGB (ktorý je pri väčšine fotoaparátov predvolený). Pokročilí užívatelia môžu zvážiť aj použitie rôznych profilov pre rôzne zdroje svetla. V prípade profilov skenerov niektorí fotografi vytvárajú samostatné profily pre každý typ alebo značku filmu naskenovaného pomocou skenera.

Profily výstupných zariadení

Popisujú farebný priestor výstupných zariadení, napríklad stolných tlačiarní alebo tlačiarenských strojov. Systém správy farieb používa profily výstupných zariadení na správne priradenie farieb v dokumente farbám v rámci gamutu farebného priestoru výstupného zariadenia. Výstupný profil by tiež mal zohľadniť špecifické podmienky tlače, napríklad typ papiera a tlačovej farby. Napríklad lesklý papier dokáže zobraziť odlišný rozsah farieb ako matný papier.

Väčšina ovládačov tlačiarní sa dodáva so vstavanými profilmi farieb. Skôr než sa rozhodnete investovať do vlastných profilov, môže byť užitočné vyskúšať tieto profily.

Profily dokumentov

(Neplatí pre dokumenty PDF) Definovanie špecifického farebného priestoru RGB alebo CMYK dokumentu. Priradením profilu k dokumentu alebo jeho tagovaním poskytne aplikácia definíciu skutočného vzhľadu farieb v dokumente. Napríklad R = 127, G = 12, B = 107 je iba množina čísel, ktorú rôzne zariadenia zobrazia odlišne. Ale keď sa označia farebným priestorom Adobe RGB, tieto čísla špecifikujú konkrétnu farbu alebo vlnovú dĺžku svetla – v tomto prípade ide konkrétne o purpurovú farbu.

Keď je zapnutá správa farieb, aplikácie Adobe automaticky priradia novým dokumentom profil podľa volieb Working Space (Pracovný priestor) v dialógovom okne Color Settings (Nastavenia farieb). Dokumenty bez priradených profilov sa označujú ako netagované a obsahujú iba neupravené čísla farieb. Pri práci s netagovanými dokumentmi používajú aplikácie Adobe na zobrazenie a úpravu farieb profil aktuálneho pracovného priestoru.

Správa farieb pomocou profilov
Správa farieb pomocou profilov

A. Profily popisujú farebné priestory vstupného zariadenia a dokumentu. B. Pomocou popisov profilov systém správy farieb identifikuje skutočné farby dokumentu. C. Profil monitora informuje systém správy farieb o tom, ako má previesť číselné hodnoty dokumentu do farebného priestoru monitora. D. Pomocou profilu výstupného zariadenia systém správy farieb prevádza číselné hodnoty dokumentu na hodnoty farieb výstupného zariadenia, aby sa vytlačil správny vzhľad farieb. 

O kalibrácii a charakterizácii monitora

Softvér na vytváranie profilov dokáže skalibrovať a charakterizovať monitor. Kalibráciou monitora sa dosiahne jeho kompatibilita s preddefinovaným štandardom – napríklad úpravou monitora tak, aby zobrazoval farby pomocou štandardnej farebnej teploty bieleho bodu pre umeleckú grafiku 5000 K (kelvinov). Pri charakterizácii monitora sa jednoducho vytvorí profil, ktorý popisuje, ako monitor v súčasnosti reprodukuje farby.

Kalibrácia monitora zahŕňa úpravu nasledujúcich nastavení obrazu:

Jas a kontrast

Celková úroveň a rozsah intenzity zobrazenia. Tieto parametre fungujú rovnako ako pri televízoroch. Pomôcka na kalibráciu monitora vám pomôže nastaviť optimálny rozsah jasu a kontrastu pre kalibráciu.

Gama

Jas hodnôt stredných tónov. Hodnoty vytvárané monitorom od čiernej po bielu sú nelineárne – ak hodnoty zobrazíte v grafe, tvoria krivku a nie rovnú čiaru. Gama definuje hodnotu tejto krivky v strede medzi čiernou a bielou farbou.

Luminofory

Látky, ktoré používajú monitory CRT na vyžarovanie svetla. Rôzne luminofory majú rôzne charakteristiky farieb.

Biely bod

Farba a intenzita najsvetlejšej bielej farby, ktorú dokáže monitor reprodukovať.

Kalibrácia monitora a vytvorenie jeho profilu

Pri kalibrácii monitor upravujete tak, aby vyhovoval známej špecifikácii. Po skalibrovaní monitora vám pomôcka na vytváranie profilov umožní uložiť profil farieb. Profil popisuje farebné správanie monitora – ktoré farby možno alebo nemožno na monitore zobraziť a ako treba previesť číselné hodnoty farieb na obrázku, aby sa farby presne zobrazili.

 1. Zapnite monitor aspoň na pol hodiny. Tým mu poskytnete dostatok času na zahriatie a vytváranie konzistentnejšieho výstupu.

 2. Skontrolujte, či monitor zobrazuje tisíce farieb alebo viac. V ideálnom prípade zabezpečte, aby zobrazoval milióny farieb, t. j. 24-bitové farby alebo viac.
 3. Z pracovnej plochy na monitore odstráňte farebné vzory pozadia a nastavte pracovnú plochu tak, aby na nej bola zobrazená iba neutrálna sivá. Živé vzory alebo svetlé farby okolo dokumentu narúšajú presné vnímanie farieb.

 4. Jedným z nasledujúcich spôsobov monitor skalibrujte a vytvorte jeho profil:
  • V systéme Windows nainštalujte a použite pomôcku na kalibráciu monitora.

  • V systéme Mac OS použite pomôcku Calibrate na karte System Preferences/Displays/Color.

  • Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite softvér a meracie zariadenia od iných výrobcov. Vo všeobecnosti platí, že pomocou meracieho zariadenia, napríklad kolorimetra, spolu so softvérom môžete vytvoriť presnejšie profily, pretože prístroj dokáže zmerať farby zobrazené na monitore oveľa presnejšie ako ľudské oko.

  Poznámka:

  Výkon monitora sa časom mení a znižuje, monitor preto približne raz za mesiac opätovne skalibrujte a vytvorte jeho profil. Ak zistíte, že skalibrovať monitor podľa štandardu je zložité alebo nemožné, môže byť príliš starý a vyblednutý.

Väčšina softvéru na vytváranie profilov automaticky priradí nový profil ako predvolený profil monitora. Pokyny k ručnému priradeniu profilu monitora nájdete v systéme pomocníka pre operačný systém.

Inštalácia profilu farieb

Profily farieb sa často nainštalujú pri pridaní zariadenia do systému. Presnosť týchto profilov (ktoré sa často nazývajú všeobecné profily alebo hotové profily) sa líši od výrobcu k výrobcovi. Profily zariadení môžete získať aj od svojho poskytovateľa služieb, môžete ich prevziať z webu alebo môžete vytvoriť vlastné profily pomocou profesionálnych zariadení na vytváranie profilov.

 • V systéme Windows kliknite pravým tlačidlom myši na profil a vyberte položku Install Profile (Nainštalovať profil). Prípadne skopírujte profily do priečinka WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • V systéme Mac OS skopírujte profily do priečinka /Library/ColorSync/Profiles alebo /Users/[meno užívateľa]/Library/ColorSync/Profiles.

  Po nainštalovaní profilov farieb reštartujte aplikácie Adobe.

Vloženie profilu farieb

Do objektu môžete vložiť profil farieb. Aplikácia Acrobat priloží príslušný profil špecifikovaný v dialógovom okne Previesť farby k vybratým objektom v dokumente PDF. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod farieb a správa tlačových farieb (Acrobat Pro DC).

Prevod farieb do iného profilu (Acrobat Pro DC)

Farby v dokumente PDF môžete previesť pomocou nástroja na prevod farieb dostupného v položke Produkcia tlače. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod farieb a správa tlačových farieb (Acrobat Pro DC).