O portfóliách PDF

Portfólio PDF obsahuje viaceré súbory zostavené do integrovanej jednotky PDF. Súbory v portfóliu PDF môžu byť rôznych typov a môžu byť vytvorené v rôznych aplikáciách. Portfólio PDF môže napríklad obsahovať textové dokumenty, e-mailové správy, tabuľky, kresby CAD a prezentácie aplikácie PowerPoint. Pôvodné súbory si uchovajú svoju identitu, ale zároveň sú zahrnuté do jedného súboru portfólia PDF. Každý čiastkový súbor môžete otvoriť, čítať, upravovať a formátovať nezávisle od ostatných čiastkových súborov v portfóliu PDF.

Podľa okolností ponúkajú portfóliá PDF niekoľko výhod oproti zlúčeniu viacerých súborov do jedného súboru PDF:

Pridávanie a odstraňovanie

Jednotlivé dokumenty je možné jednoducho pridávať a odstraňovať, pretože nemusíte vyhľadávať a vyberať všetky strany pochádzajúce z daného súboru.

Pretiahnutie

Zmeňte usporiadanie súborov potiahnutím, presuňte súbory do priečinkov alebo priečinok do iného priečinka na rovnakej úrovni na navigačnej table portfólia PDF.

Náhľad

Môžete zobraziť rýchly náhľad čiastkových súborov bez nutnosti otvoriť ich v natívnych aplikáciách.

Úpravy

Jednotlivé súbory v portfóliu PDF možno meniť bez dopadu na ostatné súbory. Môžete napríklad zmeniť číslovanie strán v jednom dokumente bez toho, aby ste menili číslovanie v iných dokumentoch v rámci portfólia PDF. V rámci portfólia PDF tiež môžete upravovať súbory iného typu než PDF v natívnych aplikáciách. Vykonané zmeny sa uložia do súboru v rámci portfólia PDF.

Distribúcia

Portfólio PDF môžete zdieľať s inými a mať istotu, že majú k dispozícii všetky zložky portfólia. Portfólio PDF môžete publikovať na webovú lokalitu, aby si ho mohli pozrieť ostatní.

Usporiadanie

Čiastkové súbory môžete usporadúvať do kategórií, ktoré môžete pridávať, odstraňovať, skryť a prispôsobiť. Ak chcete usporiadať zoznam, jednoducho kliknite na názov stĺpca.

Tlač

Môžete tlačiť všetky súbory PDF v portfóliu PDF alebo môžete vybrať jednotlivé súbory.

Prehľadávanie

Môžete prehľadávať jeden alebo viaceré súbory v portfóliu PDF. Môžete prehľadávať aj čiastkové súbory iného typu než PDF.

Začlenenie iných formátov

Do existujúceho portfólia PDF môžete pridať aj súbory v inom formáte ako PDF bez toho, aby ste ich museli prevádzať do formátu PDF.

Nezávislosť od zdrojových súborov

Zdrojové súbory portfólia PDF (ani pôvodné súbory, ktoré do portfólia PDF pridáte) sa pri vytvorení portfólia PDF nezmenia. Zmeny čiastkových súborov v portfóliu PDF neovplyvnia pôvodné súbory, z ktorých ste portfólio PDF vytvorili. Portfólio PDF môžete v rámci svojho počítača alebo siete kamkoľvek premiestniť bez rizika straty alebo odpojenia jednotlivých súborov.

Opakované použitie

Ten istý súbor môžete zahrnúť do viacerých portfólií PDF.

Prehľad okna Portfólio PDF

V aplikácii Acrobat môžete vytvárať a upravovať portfóliá PDF a pracovať s čiastkovými súbormi pomocou rôznych prvkov, napríklad tabiel, panelov s nástrojmi a okien.

Portfólio PDF v aplikácii Acrobat
Portfólio PDF v aplikácii Acrobat

A. Panel s nástrojmi portfólia PDF B. Čiastkové súbory a priečinky v ľavej navigačnej table C. Tlačidlá Predchádzajúci a Nasledujúci (šípka) na posúvanie sa po čiastkových súboroch D. Odkaz na otvorenie čiastkového súboru 
  • Panel s nástrojmi portfólia PDF sa nachádza hneď pod hlavným panelom s nástrojmi. Môžete vykonávať bežné úlohy, ako napr. pridávanie súborov alebo priečinkov, vytváranie nových priečinkov, extrahovaniečiastkovýchsúborov alebo odstraňovanie čiastkových súborov.

  • Ľavá navigačná tabla uvádza súbory a priečinky, ktoré sú súčasťou portfólia PDF. Štandardne sa súbory a priečinky zobrazujú v abecednom poradí. Poradie je možné zmeniť konfiguráciou poradia usporiadania v dialógovom okne Vlastnosti portfólia.

    Usporiadanie súborov na ľavej navigačnej table môžete meniť aj potiahnutím súborov alebo presunutím súborov do priečinkov a priečinkov do priečinkov, ak sa nachádzajú na tej istej úrovni v portfóliu.

  • Pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci sa môžete posúvať po súboroch a priečinkoch nachádzajúcich sa v portfóliu PDF. Náhľad vybratého súboru sa zobrazuje štandardne. Ak ale čiastkový súbor nie je súbor PDF, tlačidlo Náhľad sa zobrazí v oblasti dokumentu. Kliknutím na tlačidlo Náhľad zobrazíte samotný obsah súboru v portfóliu PDF.

  • Odkaz Otvoriť dokument otvorí vybratý čiastkový súbor na vykonanie úprav. Ak ide o súbor PDF, otvorí sa v oblasti dokumentu, kde s ním môžete pracovať, ako sa každým iným dokumentom PDF. V opačnom prípade, ak súbor nie je súbor PDF, otvorí sa v natívnej aplikácii. Po vykonaní zmien v čiastkovom súbore a jeho uložení sa v portfóliu PDF sprístupní novší obsah.

  • V rámci možnosti Rozloženie (režim Náhľad) sa zobrazí náhľad čiastkového súboru v portfóliu PDF v závislosti od typu súboru. Informácie o používaní jednotlivých typov náhľadov nájdete v časti Režimy zobrazenia portfólia.

  • V režime Podrobnosti alebo Súbory sú zobrazené podrobnosti súboru v zozname. Kliknutím na názov stĺpca môžete údaje usporiadať vzostupne alebo zostupne.

    Portfólio PDF je prístupné, ak sa otvorí v režime Podrobnosti alebo Súbory. Tento režim umožňuje lepšie čítanie pre osoby s rôznymi druhmi postihnutia, ako sú napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí. Ak chcete otvoriť všetky portfóliá PDF v režime Súbory, otvorte dialógové okno výberom volieb Úpravy > Predvoľby (systém Windows). V aplikácii Acrobat vyberte voľby Acrobat > Predvoľby (systém Mac OS). V časti Kategórie vyberte položku Uľahčenie prístupu a potom vyberte položku Zobraziť portfóliá v režime Súbory.

 

Režimy zobrazenia portfólia

Čiastkové súbory je možné zobraziť dvoma rôznymi spôsobmi – v režime Rozloženie (alebo Náhľad) a Podrobnosti (alebo režime Súbory). V režime Rozloženie je zoznam čiastkových súborov zobrazený na ľavej navigačnej table, pozri predchádzajúci obrázok. V režime Podrobnosti je zoznam čiastkových súborov zobrazený hneď pod sekundárnym panelom s nástrojmi, pozri nasledujúcu snímku obrazovky:

Portfólio PDF v režime Podrobnosti alebo Súbor
Zobrazenie portfólia PDF v režimoch Podrobnosti alebo Súbor

V oboch zobrazeniach si môžete prezerať náhľady obrazov a strán, prehrávať videá a súbory SWF. V zobrazení Podrobnosti si navyše môžete pozrieť informácie o súbore. Súbor môžete extrahovať (premiestniť) do počítača. Tiež môžete súbor otvoriť v jeho natívnej aplikácii (ak je nainštalovaná v počítači). Medzi zobrazeniami Rozloženie a Podrobnosti môžete prepínať výberom požadovanej voľby v menu Zobrazenie > Portfólio.

K dispozícii je tiež režim Náhľad platformy, v ktorom sa v rámci okna dokumentu zobrazí náhľad v plnej veľkosti. Štandardne sa v okne dokumentu zobrazujú súbory PDF, SWF a HTML. Ak chcete v režime Náhľad platformy otvoriť iné typy súborov, napríklad e-mailové portfóliá a zabezpečené súbory PDF, vyberte voľby Zobrazenia > Portfólio > Náhľad súboru. Ak chcete zatvoriť náhľad platformy, kliknite na ikonu Zatvoriť náhľad (X) za názvom súboru v sekundárnom paneli s nástrojmi.

Režim Náhľad platformy
Kliknite na tlačidlo X pre zatvorenie režimu Náhľad platformy.

Prepínanie medzi režimami Rozloženie, Podrobnosti a Náhľad platformy

Medzi režimami zobrazenia Rozloženie a Podrobnosti môžete prepínať výberom požadovanej voľby v menu Zobrazenie > Portfólio.

Režim Náhľad platformy je možné tiež prepnúť výberom položiek Zobrazenie > Portfólio > Náhľad súboru.

Ďalšie funkcie aktivované v portfóliách PDF

Pri čiastkových súboroch portfólií PDF sú dostupné tieto funkcie:

Zmenšiť veľkosť súboru

Zmenší veľkosť čiastkových súborov PDF. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmenšenie veľkosti súboru jeho uložením.

Zabezpečovanie portfólia heslom

Pridá zabezpečenie dokumentu do portfólia PDF alebo čiastkových súborov PDF v rámci portfólia PDF. Ak chcete pridať zabezpečenie do čiastkových súborov PDF, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti portfólia a vyberte kartu Zabezpečenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečovanie dokumentov heslom. Ak chcete pridať zabezpečenie do celého portfólia PDF, použite titulnú stranu (Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana). Titulnú stranu môžete napríklad použiť na podpísanie nadradeného súboru portfólia PDF alebo na pridanie hesla na otvorenie portfólia PDF. Funkčnosť určená na titulnej strane sa týka všetkých čiastkových súborov v portfóliu PDF.

Poznámka:

Pre portfóliá PDF a čiastkové súbory sú k dispozícii aj ďalšie funkcie zabezpečenia vrátane zabezpečenia certifikátov. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber metódy zabezpečenia pre dokumenty PDF.

Tlač

Vytlačí čiastkové súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač súborov PDF v portfóliu PDF.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online