Vkladajte do vašich súborov PDF zvuk, video a interaktívne 3D objekty. Pridávajte súbory priamo do dokumentu PDF alebo do odkazov na súbory na webe.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Multimediálny obsah a dokumenty PDF (Acrobat Pro)

Pridávaním videa, zvuku a interaktívneho obsahu sa dokumenty PDF transformujú na multidimenzionálne komunikačné nástroje, ktoré zvyšujú zaujímavosť a pútavosť dokumentov.

Všetky multimédiá kompatibilné s formátom H.264 je možné prehrávať v aplikácii Adobe Reader 9 a novšej. (Štandard H.264, ktorý sa označuje aj ako MPEG-4, časť 10, je štandard pre kompresiu videa, ktorý poskytuje video vo vysokej kvalite bez podstatného zväčšenia veľkosti súboru.) So štandardom H.264 môžu byť kompatibilné videosúbory rôznych formátov a s rôznymi príponami názvov súborov.

Multimediálne súbory v iných formátoch je možné prehrávať v starších verziách aplikácie Adobe Reader. Užívatelia však musia mať nainštalovanú príslušnú aplikáciu (napríklad QuickTime alebo Windows Media Player), aby mohli prehrávať tieto multimédiá.

Ďalším spôsobom pridávania multimédií je zadávanie adresy URL, ktorá odkazuje na videosúbor alebo prúd multimediálnych údajov. Môžu sa používať tri typy adries URL: RTMP, HTTP a HTTPS. Na serveroch HTTP a HTTPS sú podporované súbory MOV a MP4, ktoré sú kompatibilné so štandardom H.264.

Do súborov PDF je možné pridať aj interaktívny obsah vyvinutý v aplikácii Flash a sprístupnený ako súbory SWF (.swf), ktorý poskytuje doplnkové nástroje pre text. Ako príklady aplikácií vyvinutých v aplikácii Flash je možné uviesť aplikáciu na čítanie informačných kanálov RSS, kalkulačku alebo online mapy.

Pridávanie multimediálnych súborov do súboru PDF

Aplikácia Acrobat Pro podporuje súbory .mp3, .mov, .SWF a iné súbory s kódovaním H.264 (so zvukom vo formáte AAC). Ostatné typy súborov môžete previesť do niektorého z podporovaných formátov pomocou aplikácie Adobe Media Encoder. Do dokumentu PDF možno pridať aj zvukové súbory MP3 a prehrávať ich na ľubovoľnej platforme.

Poznámka:

Súbory vo formáte FLV a F4V už nie sú podporované v aplikáciách Acrobat a PDFMaker. Súbory vo formáte FLV a F4V nie je možné vložiť pomocou aplikácie Acrobat alebo PDFMaker.  

Ak už však dokument obsahuje vložené súbory vo formáte FLV alebo F4V (napríklad prezentáciu PowerPoint alebo súbor aplikácie Word), stále ho bude možné skonvertovať na dokument PDF.

 1. Otvorte súbor PDF.
 2. Vyberte položku Nástroje > Multimédiá a zvoľte nástroj Pridať video  alebo Pridať zvuk , prípadne nástroj Pridať súbor SWF  .

 3. Posúvaním myši alebo dvojitým kliknutím vyberte oblasť strany, v ktorej sa má umiestniť video alebo zvuk. Otvorí sa dialógové okno Vložiť.

  Ak dvakrát kliknete na stranu, aplikácia Acrobat Pro umiestni ľavý horný roh videa na miesto, na ktoré ste klikli. Ak oblasť vyberiete posúvaním myši, médium sa umiestni na celú vybratú plochu. Plocha na prehrávanie videa má veľkosť, ktorá presne zodpovedá veľkosti snímky videa (ak aplikácia Acrobat Pro dokáže čítať rozmery videoklipu).

 4. Do poľa Názov pridajte adresu URL alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte multimediálny súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Ak ide o adresu URL, použite celú adresu súboru vrátane prípony názvu súboru videa, ako napríklad .mov alebo .mp4.

 5. V prípade potreby vykonajte zmeny média pomocou rozšírených volieb v dialógovom okne Vložiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Nie všetky z týchto volieb sú k dispozícii pre všetky typy médií.

  Pritiahnuť ku pomeru strán obsahu

  Zabezpečí, aby si plocha na prehrávanie zachovala pomery výšky a šírky pôvodného videa alebo interaktívneho obsahu.

  Zobraziť rozšírené voľby

  Otvorí dialógové okno pre ďalšie nastavenia, ako napríklad nastavenia spúšťania, ovládacie prvky prehrávania a nastavenia videa. Dostupné voľby závisia od formátu vkladaného média.

Ďalšie možnosti multimédií (Acrobat Pro)

Ak chcete zobraziť rozšírené voľby pre multimédiá pri vkladaní videa, zvuku alebo interaktívneho obsahu, vyberte voľbu Zobraziť rozšírené voľby v dialógovom okne Vložiť.

Tieto voľby môžete po pridaní multimédií do dokumentu PDF aj zmeniť. Dvakrát kliknite na multimédiá pomocou nástroja na výber objektu (Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt).

Poznámka:

Nastavenia pre kvalitu videa a zvuku je možné zmeniť iba po pridaní súboru do dokumentu PDF.

Karta SWF

Zobrazí sa pri vložení súborov SWF.

Odoslať kliknutie v kontextovom menu do súboru SWF

Vývojári súborov SWF môžu vybrať túto voľbu na nahradenie kontextového menu aplikácie Acrobat Pro kontextovým menu pôvodného súboru SWF. Keď používateľ klikne pravým tlačidlom myši na súbor SWF, dostupné sú voľby z pôvodného súboru.

Karta Nastavenie spustenia

Pomocou týchto nastavení môžete určiť spôsob spúšťania a zastavovania médií, miesto ich zobrazovania a položku, ktorá sa zobrazuje, keď médium nie je spustené.

Nastavenie aktivácie

Vyberte voľby, ktoré určujú, kedy sa médium prehrá a zastaví. V menu Štýl prehrávania vyberte voľbu Prehrať obsah v plávajúcom okne, ak chcete, aby sa interaktívny obsah spúšťal mimo strany. Obsah v plávajúcom okne umožňuje používateľom súčasne čítať obsah strany a zobraziť video alebo aplikáciu.

Šírka rámu

Vytvára čierny rám okolo videa alebo interaktívneho obsahu. Ak ide o zvuk, rám ohraničuje úvodný obraz.

Úvodný obraz

Ak chcete použiť obraz, ktorý nie je súčasťou pridávaného súboru, vyberte voľbu Vytvoriť úvodný obraz zo súboru. Kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte obraz, ktorý sa má zobrazovať, keď video, zvuk alebo interaktívny obsah nie sú aktivované.

Karta Prostriedky

Táto karta slúži na zobrazenie zoznamu všetkých súborov, ktoré sú potrebné na spustenie súboru SWF. Ak sa určitý súbor zobrazuje v zozname pridaných súborov, môžete naň kliknúť a nastaviť vlastnosti súboru.

Vlastnosti

Ak kliknete na názov súboru v zozname prostriedkov, v poli Názov sa zobrazí celý názov súboru (vrátane cesty). Prostriedky môžete aj premenovať, aby ste zabezpečili správne spustenie skriptov.

Karta Ovládacie prvky

Slúži na nastavenie dostupnosti jednotlivých ovládacích prvkov prehrávania (obalov).

Obal

Vyberte množinu ovládacích prvkov prehrávania (obal), ktorá sa má zobrazovať na videu.

Farba

Po kliknutí na túto voľbu môžete otvoriť paletu farieb a vybrať farbu pre ovládacie prvky.

Krytie

Nastavuje stupeň priehľadnosti ovládacích prvkov prehrávania.

Automaticky skryť ovládacie prvky

Pri výbere tejto voľby sa ovládacie prvky prehrávania skryjú vždy, keď sa ukazovateľ myši nenachádza na ploche na prehrávanie multimédia.

Karta Video

Táto voľba je dostupná pri pridávaní videa.

Náhľad a orezanie

Ak chcete z klipu odstrániť nežiaduce rámy, myšou posúvajte značky začiatku a konca pod posúvačom. Táto voľba je k dispozícii až po pridaní videoklipu do dokumentu PDF.

Nastaviť úvodný obraz z aktuálnej snímky

Úvodný obraz sa zobrazuje, keď sa video neprehráva. Myšou posuňte značku v hornej časti posúvača na snímku, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Nastaviť úvodný obraz z aktuálnej snímky.

Body kapitol

Voľbu Body kapitol použite na vytvorenie značiek vo videu, z ktorých chcete spúšťať špecifické akcie. Napríklad vo videu na školenie môžu body kapitol odkazovať na ďalšie informácie v súbore alebo na webe.

Ak chcete vytvoriť bod kapitoly, posuňte posúvač na snímku, ktorú chcete použiť. V časti Body kapitol kliknite na znamienko plus. Ak chcete pridať akciu, zvýraznite bod kapitoly v zozname a kliknite na položku Akcie.

Poznámka:

Akcie bodov kapitol je vo všeobecnosti možné pridať až po vytvorení multimédií. Potom môžete upraviť plochu na prehrávanie a pridať akcie bodov kapitol.  

Vloženie videa do súborov aplikácií Word a PowerPoint (Acrobat Pro)

Aplikácia Acrobat Pro pridáva do aplikácii Word a PowerPoint funkciu, ktoré umožňuje pridať video vo formáte .mov, .mp3 alebo .SWF do dokumentu aplikácie Word alebo PowerPoint.

Po pridaní videa do dokumentu aplikácie Word alebo PowerPoint môžete dokument previesť do formátu PDF a v prípade potreby upraviť vlastnosti videa.

 1. V dokumente aplikácie Word alebo PowerPoint vyberte miesto, na ktorom sa má video zobrazovať.
 2. Kliknite na tlačidlo Vložiť Flash na páse kariet aplikácie Acrobat.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyhľadajte video, ktoré chcete zahrnúť.

 4. Podľa potreby zmeňte nastavenie videa:
  • Ak ide o video, ktoré nie je vo formáte SWF, nastavte úvodný obraz posunutím jazdca na požadovanú snímku. Potom kliknite na voľbu Nastaviť úvodný obraz z aktuálnej snímky.

  • Ak chcete určiť spôsob zobrazovania ovládacích prvkov prehrávania, vyberte niektorú z volieb v menu Obal.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť, v akej sa video zobrazuje, kliknite na voľbu Zmeniť veľkosť videa a potom zmeňte šírku a výšku. Ak chcete dosiahnuť najlepšie zobrazenie, zachovajte pomer strán.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK preveďte video (ak je to potrebné) a pridajte ho do dokumentu.

Upravenie plochy na prehrávanie (Acrobat Pro)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Multimédiá > Vybrať objekt  a kliknite na multimediálny objekt.

  Keď umiestnite nástroj nad plochu na prehrávanie, na okrajoch tejto plochy sa zobrazia tiahla, a to aj v prípade, že okraje nie sú viditeľné.

 2. Kliknutím na plochu na prehrávanie vyberte túto plochu a potom vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:
  • Premiestnite klip potiahnutím jeho ikony na nové miesto na strane.

  • Ak chcete klip odstrániť, vyberte ho a stlačte kláves Delete.

  • Veľkosť oblasti klipu upravte ťahaním za jeden z rohov rámčeka, až kým dosiahnete požadovanú veľkosť. Ak chcete zachovať správne proporcie videoklipov, podržte stlačený kláves Shift.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online