Tento dokument opisuje, ako nastaviť tlačidlá akcií vo formulároch PDF. (Ak hľadáte informácie o tom, ako vytvoriť formulár od začiatku a rozoslať ho, sledovať alebo vyplniť a podpísať, kliknite na príslušné prepojenie vyššie. Ak si chcete prečítať odpovede na bežné otázky, kliknite na prepojenie Najčastejšie otázky týkajúce sa formulárov.)

 

O tlačidlách

Tlačidlá sú najčastejšie spojené s formulármi, ale môžete ich pridať do akéhokoľvek dokumentu. Tlačidlá môžu otvárať súbory, prehrávať zvukové a filmové klipy, odosielať dáta na webový server a vykonávať mnoho ďalších operácií. Keď sa rozhodujete, ako budete spúšťať akcie, nezabudnite, že tlačidlá ponúkajú nasledujúce možnosti, ktoré prepojenia a záložky nemajú:

 • Tlačidlo môže aktivovať jednu akciu alebo rad akcií.

 • Vzhľad tlačidla sa môže meniť v reakcii na akcie myši.

 • Tlačidlo sa dá ľahko skopírovať na mnoho strán.

 • Akcie myši môžu aktivovať rôzne akcie tlačidla. Každá z udalostí Myš dole (kliknutie), Myš hore (uvoľnenie po kliknutí), Myš dovnútra (premiestnenie ukazovateľa nad tlačidlo) a Myš von (premiestnenie ukazovateľa von z tlačidla) môže spustiť inú akciu pre rovnaké tlačidlo.

  Tlačidlá predstavujú pre používateľov jednoduchú a intuitívnu metódu, ako spustiť akcie v dokumentoch PDF. Vzhľad tlačidiel môže byť kombináciou popisov a ikon, ktoré sa môžu meniť pri pohybe myši, a tým viesť používateľa postupnosťou akcií alebo udalostí. Môžete napríklad vytvoriť tlačidlá s popismi „Spustiť“, „Pauza“ a „Stop“ a s príslušnými ikonami. Môžete tiež k týmto tlačidlám priradiť akcie na spustenie, pozastavenie a ukončenie filmového klipu. Pre tlačidlo môžete vybrať akúkoľvek kombináciu správania myši a určiť akúkoľvek kombináciu akcií pre toto správanie myši.

Pridanie tlačidla do formulára Acrobat PDF

 1. Pomocou volieb Nástroje > Pripraviť formulár skontrolujte, či sa nachádzate v režime úprav, a vyberte tlačidlo na paneli s nástrojmi. Kurzor sa zmení na zameriavací kríž.

 2. Na strane kliknite na miesto, na ktoré chcete pridať tlačidlo, aby sa vytvorilo tlačidlo s predvolenou veľkosťou. Ak chcete vytvoriť tlačidlo s prispôsobenou veľkosťou, posúvaním obdĺžnika výberu myšou definujte veľkosť tlačidla.
 3. Dvakrát kliknite na pole tlačidla a potom zadajte názov, text tipu a ostatné bežné vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Vzhľad a potom pomocou volieb zadajte vzhľad tlačidla na strane. Nezabúdajte, že ak vyberiete farbu pozadia, nebude cez ňu možné vidieť žiadne obrázky za tlačidlom. Voľby pre text ovplyvňujú popis, ktorý zadáte na karte Voľby, nie názov tlačidla na karte Všeobecné.

  Poznámka:

  Ak je vybratá voľba Zapnúť jazykové voľby sprava doľava na paneli Medzinárodné v dialógovom okne Predvoľby, bude karta Vzhľad obsahovať voľby na zmenu štýlu číslic a smeru textu pre tlačidlá.

 5. Kliknite na kartu Voľby a nastavte voľby, ktoré určujú vzhľad popisov a ikon na tlačidle.
 6. Kliknite na kartu Akcia. Zadaním volieb rozhodnite, aká akcia sa vykoná pri kliknutí na tlačidlo, napríklad prechod na inú stranu alebo prehratie multimediálneho klipu.
 7. Kliknite na voľbu Zatvoriť.

  Poznámka:

  Ak vytvárate množinu tlačidiel, môžete daný objekt pritiahnuť k čiaram mriežky alebo vodidlám.

 8. Ak chcete tlačidlo skontrolovať a vyskúšať, kliknite na voľbu Náhľad na pravom konci panela s nástrojmi. Po dokončení môžete buď kliknúť na voľbu Upraviť pre návrat do nástroja Pripraviť formulár, alebo kliknúť na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi pre zatvorenie nástroja.

Pridanie tlačidla Odoslať

Pri rozosielaní formulára aplikácia Acrobat tento formulár automaticky kontroluje. Ak nenájde tlačidlo odoslania, pridá na lištu správ dokumentu tlačidlo Odoslať formulár. Kliknutím na tlačidlo Odoslať formulár vám môžu užívatelia odoslať naspäť vyplnené formuláre. Ak nechcete používať tlačidlo Odoslať formulár, ktoré vytvorila aplikácia Acrobat, môžete do formulára pridať vlastné tlačidlo na odosielanie.

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Pomocou nástroja tlačidla ťahaním označte oblasť, v ktorej sa má zobraziť tlačidlo. Dvakrát kliknite na tlačidlo a nastavte príslušné voľby na kartách Všeobecné a Voľby.

 3. Na karte Voľby vyberte v menu Rozloženie voľbu pre popis tlačidla, obrázok ikony alebo pre oboje. Vykonajte jeden alebo oba z týchto úkonov:

  • Zadaním textu do poľa Popis identifikujte toto tlačidlo ako tlačidlo na odosielanie.

  • Kliknite na položku Vybrať ikonu a zadajte cestu k súboru obrázka alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor obrázka, ktorý chcete použiť.

 4. Na karte Akcia vyberte v menu Vybrať akciu voľbu Odoslať formulár a potom kliknite na voľbu Pridať.

 5. V dialógovom okne Voľby odoslania výberu z formulára vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete zhromažďovať dáta z formulára na serveri, zadajte jeho umiestenie do poľa Zadajte URL pre toto prepojenie. Napríklad: http://www.[doména]/[priečinok]/[podpriečinok]/, ak ide o internetovú adresu, alebo \\[server]\[priečinok]\[podpriečinok]\, ak ide o umiestnenie v lokálnej sieti.

  • Ak chcete zhromažďovať dáta z formulára ako prílohy e-mailov, zadajte mailto: a e-mailovú adresu. Napríklad mailto:nikdo@adobe.com.

 6. Vyberte voľby pre Formát exportu, Vybraté polia, Voľby pre dátum a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na voľbu Zatvoriť.

 8. Ak chcete tlačidlo skontrolovať a vyskúšať, kliknite na voľbu Náhľad na pravom konci panela s nástrojmi. Po dokončení môžete buď kliknúť na voľbu Upraviť pre návrat do nástroja Pripraviť formulár, alebo kliknúť na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi pre zatvorenie nástroja.

Poznámka:

Ak server vráti dáta používateľovi vo formáte FDF alebo XFDF, musí adresa URL servera končiť príponou #FDF, napríklad http://mojserver/cgi-bin/mojskript#FDF.

Voľby odoslania výberu z formulára

V dialógovom okne Voľby odoslania výberu z formulára sú dostupné nasledujúce voľby:

Zadajte URL pre toto prepojenie

Určuje adresu URL na zhromažďovanie dát formulára.

FDF

Vráti vstup od používateľa bez vrátenia celého súboru PDF. Voľby môžete vybrať tak, aby zahŕňali Dáta poľa, Poznámky a Postupné zmeny PDF.

Poznámka:

Zaškrtnutie voľby pre postupné zmeny je užitočné na získanie digitálnych podpisov takým spôsobom, že ich môže server jednoducho načítať a rekonštruovať.

HTML

Vráti formulár v jazyku HTML.

XFDF

Vráti vstup od používateľa ako súbor XML. S dátami polí je možné zahrnúť aj poznámky alebo je možné poslať iba dáta polí.

PDF

Vráti so vstupom od používateľa aj celý súbor PDF.

Vybraté polia

Určuje, ktoré polia sa vrátia. Ak chcete dostať iba dáta z niektorých vyplnených polí, vyberte položku Iba tieto, kliknite na položku Vybrať polia a v dialógovom okne Vybraté polia určite, ktoré polia chcete zahrnúť alebo vylúčiť.

Pomocou tejto možnosti môžete napríklad vylúčiť niektoré počítané alebo duplikované polia, ktoré sa vo formulári zobrazujú pre pohodlie používateľa, ale nepridávajú nové informácie.

Voľby pre dátum

Štandardizuje formát pre kalendárne dáta zadávané používateľom.

Nastavenie tlačidiel tak, aby menili svoj vzhľad

Tlačidlo môže mať popis, ikonu alebo obidvoje. Môžete zmeniť vzhľad tlačidla pre každý stav myši (Hore, Dole a Prechod). Môžete napríklad vytvoriť tlačidlo, ktoré má popis „Domov“, kým nad tlačidlo neumiestnite ukazovateľ, a potom sa popis môže zmeniť na „Kliknutím sa vrátite na domovskú stránku“.

Ikony tlačidiel môžete vytvoriť zo súboru v ľubovoľnom formáte, ktorý umožňuje aplikácia Acrobat zobraziť, vrátane PDF, JPEG, GIF a ďalších obrazových formátov. Zo všetkých vybratých formátov sa použije celá strana, ak preto chcete ako ikonu použiť iba časť strany, musíte obrázok alebo stranu orezať ešte pred vykonaním tohto postupu. Najmenšia povolená veľkosť strany PDF je 1 krát 1 palec (2,54 krát 2,54 cm). Ak chcete, aby zobrazená ikona bola menšia ako 1 x 1 palec, zmenšite mierku jej zobrazenia tak, aby vyplnila rámček, nakreslený nástrojom tlačidlo. Kliknutím na položku Ďalšie voľby na karte Voľby v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla môžete určiť, akým spôsobom sa má upraviť veľkosť ikony tlačidla tak, aby sa vmestila do tlačidla.

Usporiadanie tlačidiel
Usporiadanie tlačidiel

A. Iba popis B. Iba ikona C. Ikona hore, popis dole D. Popis hore, ikona dole E. Ikona vľavo, popis vpravo F. Popis vľavo, ikona vpravo G. Popis cez ikonu 

Úprava tlačidla

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Vyberte pole Tlačidlo a vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete upraviť vlastnosti pre pole tlačidla, dvakrát kliknite na tlačidlo.

  • Ak chcete zmeniť vzhľad tlačidiel, použite možnosti pre vzhľad na karte Vzhľad dialógového okna Vlastnosti tlačidla.

  • Ak chcete tlačidlo zarovnať, vycentrovať alebo ho rozmiestniť do iných polí formulára, prípadne ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla alebo tlačidlo duplikovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovom menu vyberte príslušnú možnosť.

 3. Zatvorte všetky otvorené dialógové okná, ak nejaké sú. Kliknutím na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi nástroja Pripraviť formulár zatvoríte nástroj.

Určenie vlastností zobrazenia tlačidla aplikácie Acrobat

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Dvakrát kliknite na existujúce tlačidlo a potom kliknite na kartu Voľby v dialógovom okne Vlastnosti tlačidla.
 3. Vo voľbe Usporiadanie vyberte požadovaný typ zobrazenia popisu. (Informácie o zmene veľkosti ikon tlačidla nájdete v nasledujúcom postupe.)
 4. Vo voľbe Chovanie určite vzhľad tlačidla pri kliknutí.
 5. Ak chcete určiť popis alebo ikonu, ktoré sa zobrazí na tlačidle, vykonajte nasledujúce úkony:
  • Ak je v menu Rozloženie vybratá možnosť s popisom, do poľa Popis zadajte text.

  • Ak je v menu Rozloženie vybratá možnosť s ikonou, kliknite na položku Vybrať ikonu, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor. (Ak chcete vybratú ikonu odstrániť, kliknite na možnosť Odstrániť.)

 6. Zatvorte všetky otvorené dialógové okná, ak nejaké sú. Kliknutím na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi nástroja Pripraviť formulár zatvoríte nástroj.

Voľby chovania tlačidla

Žiadny

Zachová stále rovnaký vzhľad tlačidla.

Stlačiť

Určí rôzne vzhľady pre stavy myši Hore, Dole a Prechod. Vyberte voľbu pre Stav a potom určite voľbu popisu alebo ikony:

Hore

Určuje vzhľad tlačidla, keď nie je stlačené tlačidlo myši.

Dole

Určuje vzhľad tlačidla, keď na tlačidlo myšou kliknete, ale ešte pred jeho uvoľnením.

Prechod

Určuje vzhľad tlačidla, keď je ukazovateľ umiestnený nad tlačidlom.

Obrys

Zvýrazní hranice tlačidla.

Invertovať

Obráti tmavé a svetlé odtiene tlačidla.

Nastavenie mierky a polohy tlačidiel

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Dvakrát kliknite na existujúce tlačidlo, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti tlačidla.
 3. Kliknite na kartu Voľby, vyberte jednu z volieb pre ikony z menu Rozloženie a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Poznámka:

  Ak v menu Rozloženie vyberiete voľbu Iba popis, tlačidlo Ďalšie nebude k dispozícii.

 4. Vyberte niektorú z volieb v menu Kedy prispôsobiť veľkosť:

  Vždy

  Upraví veľkosť ikony vždy, bez ohľadu na to, v akom pomere je jej veľkosť k veľkosti tlačidla.

  Nikdy

  Zachováva pôvodnú veľkosť ikony. Ak sa ikona do tlačidla nevmestí, ohraničenie tlačidla ju oreže. Ak vyberiete Nikdy, voľby zmeny mierky nebudú dostupné.

  Ikona je príliš veľká

  Upraví veľkosť ikony podľa určeného nastavenia, iba ak je väčšia ako tlačidlo.

  Ikona je príliš malá

  Upraví veľkosť ikony podľa určeného nastavenia, iba ak je menšia ako tlačidlo.

 5. V menu Mierka vyberte, či sa má mierka ikony meniť proporcionálne. Keď sa veľkosť ikony zmení neproporcionálne, môže sa skresliť.

 6. Ak chcete zaistiť, aby horná a dolná alebo ľavá a pravá strana ikony boli zarovnané s okrajmi tlačidla, vyberte Vyplniť po okraje.

 7. Ťahaním šípok jazdcov určíte polohu ikony vnútri tlačidla. Umiestnenie ikony je určené hodnotami v percentách, ktoré označujú veľkosť odstupu medzi ikonou a ľavým okrajom poľa a medzi ikonou a spodným okrajom poľa. V predvolenom nastavení (50, 50) sa ikona umiestni do stredu poľa. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť sa môžete kedykoľvek vrátiť k tomuto predvolenému umiestneniu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

 9. Ak chcete tlačidlo skontrolovať a vyskúšať, kliknite na voľbu Náhľad na pravom konci panela s nástrojmi. Po dokončení môžete buď kliknúť na voľbu Upraviť pre návrat do nástroja Pripraviť formulár, alebo kliknúť na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi pre zatvorenie nástroja.

Skrytie tlačidla aplikácie Acrobat, keď nad ním nie je ukazovateľ

V niektorých prípadoch môžete chcieť, aby tlačidlo bolo neviditeľné, kým sa nad ním nepresunie ukazovateľ. Striedavým zobrazením a skrytím tlačidla môžete v dokumente vytvoriť zaujímavé vizuálne efekty. Keď napríklad umiestnite ukazovateľ nad mesto na mape, môže sa zobraziť podrobná mapa mesta, ktoré zmizne, keď posuniete ukazovateľ inde.

Zobrazenie a skrytie ikon
Zobrazenie a skrytie ikon

A. Ukazovateľ nie je nad tlačidlom B. Ukazovateľ sa presunul nad tlačidlo C. Ukazovateľ opúšťa tlačidlo 
 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte voľby Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Ťahaním nástroja tlačidla označte oblasť, kde sa má zobraziť rozbaľovacie tlačidlo. Ak napríklad súbor PDF obsahuje mapu Francúzska, ťahaním označte oblasť, v ktorej sa má zobraziť detailná mapa mesta Paríž.

 3. Dvakrát kliknite na tlačidlo, potom kliknite na kartu Voľby a z menu Rozloženie vyberte položku Iba ikona.

 4. Vyberte Stlačenie z menu Chovanie a potom vyberte Prechod zo zoznamu Stav.

 5. Kliknite na položku Vybrať ikonu a potom kliknite na položku Prehľadávať. Vyberte typ súboru v menu Súbory typu, prejdite k umiestneniu súboru s obrázkom a dvakrát kliknite na súbor. V tomto príklade by ste vybrali mapu mesta Paríž. Kliknutím na OK potvrďte použitie zobrazeného obrázka pre tlačidlo.

 6. Kliknite na kartu Vzhľad. Ak je to potrebné, zrušte výber volieb Farba okrajaFarba výplne a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Ak ste v režime úprav, kliknite na voľbu Náhľad. Obrazové pole, ktoré ste práve definovali, sa zobrazí, keď je ukazovateľ nad plochou tlačidla, a zmizne, keď ju ukazovateľ opustí.

  Poznámka:

  Ak chcete, aby bol obrázok väčší ako oblasť prechodu, alebo chcete, aby obrázok bol na inom mieste ako obrazové tlačidlo, ktoré spôsobí jeho zobrazenie, použite akciu Zobraziť/Skryť pole. Určite najskôr ikonu pre tlačidlo, ktoré sa bude zobrazovať a skrývať. Potom vytvorte druhé tlačidlo, ktoré bude fungovať ako aktívne miesto, keď sa nad neho umiestni kurzor myši. Druhému tlačidlu nemusíte priradiť ikonu vzhľadu. Použite namiesto toho kartu Akcia na zobrazenie prvého tlačidla, keď sa ukazovateľ posunie nad druhé tlačidlo, a na jeho skrytie, keď ukazovateľ opustí oblasť druhého tlačidla.

 8. Po dokončení môžete buď kliknúť na voľbu Upraviť pre návrat do nástroja Pripraviť formulár, alebo kliknúť na ikonu krížika na pravom konci panela s nástrojmi pre zatvorenie nástroja.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online