Opakované použitie obsahu súboru PDF

Výber a kopírovanie textu a obrázkov

Nástroj na výber umožňuje vybrať v dokumente PDF vodorovný alebo zvislý text alebo stĺpce textu, obrázky, vektorové objekty a tabuľky. Nástroj na výber rozpozná typ obsahu pod kurzorom a automaticky sa zmení. Na kopírovanie vybratého textu do inej aplikácie môžete použiť príkazy Kopírovať, Kopírovať s formátovaním, Exportovať výber ako a Vložiť. Zapamätajte si tieto pravidlá:

 • Ak text nemôžete vybrať, možno je súčasťou obrázka. Ak chcete v aplikácii Acrobat exportovať text obrázka do textu, ktorý možno vybrať, vyberte možnosti Nástroje > Skenovať a OCR > Rozpoznať text > V tomto súbore.
 • Ak sú príkazy Vystrihnúť, Kopírovať, Kopírovať s formátovaním a Vložiť po výbere textu nedostupné, autor dokumentu PDF pravdepodobne nastavil obmedzenia zabraňujúce kopírovaniu textu.
 • Ak je v kopírovanom texte použité písmo, ktoré v systéme nemáte, nahradí sa podobným alebo predvoleným písmom.
Nástroj na výber
Vyberte text ťahaním od textového kurzora ku koncovému bodu (vľavo) alebo šikmým ťahaním cez text (vpravo).

Výber textu a obrázkov

 1. Kliknite na nástroj na výber  a podržte kurzor nad prázdnou časťou strany. Prípadne stlačte kláves Ctrl (Windows) alebo Command (Mac OS) – ukazovateľ sa zmení na obdĺžnik.
 2. Myšou potiahnite ukazovateľ a nakreslite obdĺžnik, pomocou ktorého vyberte časť strany.

Výber stĺpca textu

 1. Pomocou nástroja na výber presuňte ukazovateľ k stĺpcu textu. Keď sa ukazovateľ zmení na rámček preškrtnutý zvislou čiarou , je nástroj na výber v režime výberu stĺpca.
  Poznámka:

  Režim výberu stĺpca môžete vynútiť tak, že pri posúvaní rámčeka myšou cez stĺpec textu stlačíte kláves Alt.

 2. Ťahajte rámček cez stĺpec textu. Ak chcete vybrať text vo viac ako jednom stĺpci, ťahajte od začiatku textu v prvom stĺpci ku koncu textu, ktorý chcete vybrať.

Výber celého textu na strane

 1. Vyberte možnosti Zobrazenie > Zobrazenie strany > Zobrazenie jednej strany.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Úpravy > Vybrať všetko.

  • Kliknite štyrikrát za sebou do textu. Táto metóda vyberie všetok text na strane bez ohľadu na usporiadanie strán.

  Poznámka:

  Ak zvolíte akékoľvek iné usporiadanie strán, vyberie sa všetok text v dokumente.

Kopírovanie vybratého textu

 1. Pomocou nástroja na výber vyberte ľubovoľnú časť textu na strane.
 2. Skopírujte text:
  • Pomocou príkazu Úpravy > Kopírovať skopírujte vybratý text do inej aplikácie.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom vyberte príkaz Kopírovať.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom vyberte príkaz Kopírovať s formátovaním.

   Skopírovaný text môžete vložiť do poznámok a záložiek, rovnako ako do dokumentov vytváraných v iných aplikáciách.

Prevod vybratého obsahu do iných formátov

Vybratý obsah môžete previesť do iných formátov exportovaním výberu. Môžete napríklad vybrať obsah a uložiť ho ako dokument aplikácie Word, tabuľku aplikácie Excel alebo hodnoty oddelené čiarkami.

 1. Kliknite na nástroj na výber . Stlačením klávesu Ctrl (Windows) alebo Command (Mac OS) vytvorte obdĺžnikový výber.

 2. Ťahaním nakreslite rámček nad obsahom, ktorý chcete skopírovať. Ak vyberáte text v stĺpcoch, stlačte kláves Alt.
  Poznámka:

  Ak chcete vybrať tabuľky, ktoré presahujú jednu stranu, pred výberom tabuliek skúste zmeniť zobrazenie strán na možnosť Jedna strana priebežne. (Zobrazenie > Zobrazenie strany > Povoliť rolovanie)

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, vyberte voľbu Exportovať výber ako a zadajte názov súboru.
 4. V závislosti od typu obsahu vyberte jednu z nasledujúcich volieb Uložiť ako typ:

  Dokument aplikácie Word alebo Word 97-2003

  Obsah sa uloží ako súbor aplikácie Word.

  Zošit aplikácie Excel, tabuľka XML alebo CSV

  Obsah sa uloží ako tabuľka.

  Formát RTF alebo HTML

  Obsah sa uloží ako súbor RTF alebo HTML.

  Poznámka:

  Ak chcete skopírovať tabuľku vo formáte RTF, pretiahnite vybratú tabuľku do otvoreného dokumentu v cieľovej aplikácii.

  PowerPoint

  Obsah sa uloží ako súbor aplikácie PowerPoint (.pptx).

Kopírovanie obrázkov

Pomocou nástroja na výber skopírujte a vložte jednotlivé obrázky z dokumentu PDF do schránky, do inej aplikácie alebo do súboru.

Ak obrázok nie je možné vybrať kvôli presahujúcemu textu, otvorte dialógové okno Predvoľby, prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Všeobecné. Potom vyberte položku Nástroj na výber vyberie obrázky pred textom.

 1. Pomocou nástroja na výber vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vybrať celý obrázok, kliknite naň alebo okolo neho ťahaním nakreslite rámček.

  • Ak chcete vybrať časť obrázka, podržte ukazovateľ nad obrázkom, kým sa nezobrazí ikona zameriavacieho kríža , a potom ťahaním vytvorte okolo požadovanej časti rámček.

  Poznámka:

  Ak chcete zrušiť výber obrázka a začať znovu, kliknite mimo obrázok.

 2. Skopírujte obrázok:
  • Vyberte voľby Úpravy > Kopírovať a potom príkazom Úpravy > Vložiť vložte obrázok do dokumentu otvoreného v inej aplikácii.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte voľbu na kopírovanie obrázka do schránky alebo do nového súboru.

  • Presuňte obrázok do otvoreného dokumentu v inej aplikácii.

Exportovanie objektov do samostatných súborov PDF

Pomocou nástroja Upraviť objekt môžete objekty ukladať do samostatných súborov PDF.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Upraviť objekt.

 2. Vyberte objekt alebo objekty.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraný objekt a zvoľte možnosť Uložiť výber ako.

 4. V dialogóvom okne Uložiť ako zadajte umiestnenie, kam sa má súbor uložiť, pomenujte súbor a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie snímky strany

Nástroj snímka môžete použiť na skopírovanie celého vybratého obsahu (textu, obrázkov alebo oboch) do schránky alebo do inej aplikácie. Text aj obrázky sa skopírujú ako obrázok.

Snímku môžete vytvoriť dvoma spôsobmi: použite nástroj na výber alebo nástroj Snímka. Pomocou nástroja na výber nakreslite rámček, kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Urobiť snímku.

Ak chcete použiť nástroj Snímka, postupujte takto:

 1. Výberom položiek Úpravy > Vytvoriť snímku vyberte nástroj Snímka .
 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknutím kamkoľvek na strane zachyťte všetok obsah zobrazený na obrazovke.

  • Ťahaním vytvorte rámček okolo textu, obrázkov alebo kombinácie textu aj obrázkov.

  • Ak chcete skopírovať len časť obrázka, vytvorte ťahaním rámček vo vnútri obrázka.

   Farby vo vybratej oblasti sa na okamih invertujú, aby sa výber zvýraznil. Výber sa skopíruje do schránky automaticky hneď po uvoľnení tlačidla. Ak je v inej aplikácii otvorený dokument, môžete vybrať Úpravy > Vložiť, aby ste vložili skopírovaný výber priamo do cieľového dokumentu.


  Poznámka:

  Ak chcete pridať nástroj Snímka na panel s nástrojmi Bežné nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte voľby Úpravy > Urobiť snímku. Panel s nástrojmi Bežné nástroje sa nachádza naľavo od tabiel Nástroje, Poznámka a Zdieľať. Pozrite si časť Panely s nástrojmi.

  Poznámka:

  Uložiť môžete všetky obrázky z PDF. Pozri Export obrázkov do iného formátu. Táto funkcia nie je k dispozícii v aplikácii Reader.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu