Presah farieb (Acrobat Pro)

Presahy tlačových farieb

Keď sa pri ofsetovej tlači dokumentu používa na jednej strane viac tlačových farieb, každá tlačová farba sa musí vytlačiť v súlade (presne zarovnaná) so všetkými ostatnými tlačovými farbami, s ktorými susedí, aby na miestach prieniku rôznych tlačových farieb nevznikali žiadne medzery. Je však nemožné zabezpečiť presný súlad pre každý objekt na každom liste papiera prechádzajúcom cez tlačiarenský stroj, takže sa môže vyskytnúť nesúlad tlačových farieb. Nesúlad spôsobuje neúmyselnú medzeru medzi tlačovými farbami.

Nesúlad môžete kompenzovať miernym roztiahnutím jedného objektu tak, aby sa prekrýval s objektom inej farby – tento proces sa nazýva vytvorenie presahu. Štandardne sa pri umiestnení jednej tlačovej farby nad inú prekryjú alebo odstránia všetky tlačové farby pod ňou, aby sa zabránilo neželanému miešaniu farieb. Vytvorenie presahu však vyžaduje, aby sa tlačové farby predtlačili, respektíve vytlačili jedna nad druhou, aby sa dosiahlo aspoň čiastočné prekrytie.

Nesúlad bez presahu (naľavo) a s presahom (napravo)
Nesúlad bez presahu (naľavo) a s presahom (napravo)

Pri väčšine presahov sa používa rozšírenie – roztiahnutie svetlého objektu do tmavého objektu. Keďže tmavšia z dvoch susediacich farieb definuje viditeľný okraj objektu alebo textu, pri miernom roztiahnutí svetlejšej farby do tmavšej farby sa zachová vizuálny okraj.

Adobe In-RIP Trapping

Aplikácia Acrobat môže automaticky vytvárať presahy vo farebných dokumentoch pomocou modulu Adobe In-RIP Trapping, ktorý je dostupný vo výstupných zariadeniach Adobe PostScript, ktoré podporujú Adobe In-RIP Trapping.

Adobe In-RIP Trapping dokáže v dokumente presne vypočítať a aplikovať všetky potrebné úpravy okrajov textu a grafiky. Môže aplikovať efektívne techniky vytvárania presahov v rôznych častiach jedného objektu, aj keď objekt prekrýva niekoľko rôznych farieb pozadia. Nastavenia presahov sa vykonávajú automaticky a pomocou definície prednastavení presahov môžete riešiť požiadavky presahov pre určité rozsahy strán. Efekty presahov sú viditeľné iba na výťažkoch farieb vytvorených pomocou modulu pre presahy. Výsledky nemožno zobraziť na obrazovke v aplikácii.

Modul pre presahy rozhoduje o tom, kde presah vytvoriť, detekciou kontrastných farebných okrajov. Potom vytvorí presahy na základe neutrálnych sýtostí (svetlosti alebo tmavosti) susediacich farieb, vo väčšine prípadov rozšírením svetlejšej farby do susediacej tmavšej farby. Nastavenia presahov, ktoré určíte na palete Prednastavenie presahov, zmenia výsledky modulu pre presahy.

Požiadavky

Adobe In-RIP Trapping vyžaduje nasledujúci softvér a hardvér:

 • Súbor PPD (súbor popisu PostScriptovej tlačiarne) pre tlačiareň, ktorá podporuje Adobe In-RIP trapping. Tento súbor PPD musíte vybrať pomocou ovládača v operačnom systéme.

 • Výstupné zariadenie s jazykom Adobe PostScript Level 2 alebo novším, ktoré používa procesor RIP podporujúci Adobe in-RIP trapping. Ak chcete zistiť, či PostScriptové výstupné zariadenie podporuje Adobe in-RIP trapping, kontaktujte jeho výrobcu alebo svojho poskytovateľa tlačových služieb.

Vytváranie presahov v PDF

Vytváranie presahov je zložitý proces, ktorý závisí na interakciách rôznych faktorov farieb, tlačových farieb a tlače; správne nastavenia sa líšia podľa špecifických podmienok tlače. Nemeňte predvolené nastavenie presahov, ak ste to nekonzultovali s poskytovateľom tlačových služieb.

 1. V prípade potreby vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Prednastavenia presahov, aby ste vytvorili prednastavenie presahov s vlastným nastavením pre daný dokument a podmienky tlačiarenského stroja.
 2. Priraďte prednastavenie presahov k rozsahu strán.
 3. Vyberte Súbor > Tlačiť, aby ste otvorili tlačové dialógové okno, a potom kliknite na Ďalšie voľby.
 4. Zo zoznamu vľavo vyberte Výstup.
 5. Vo voľbe Farby vyberte In-RIP výťažky.
 6. Vo voľbe Presahy zvoľte Adobe in-RIP.
  Poznámka:

  Táto voľba funguje len v prípade, že cieľové výstupné zariadenie podporuje Adobe in-RIP trapping.

 7. Kliknite na Správca tlačových farieb. Podľa potreby vyberte tlačovú farbu, určite nasledujúce voľby (len ak zmeny nastavení odporučil poskytovateľ tlačových služieb) a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Typ

  Vyberte typ tlačovej farby, ktorý opisuje vybratú tlačovú farbu.

  Neutrálna denzita

  Zadajte hodnotu, ktorá sa líši od predvolenej.

  Poradie vytvárania presahov

  Zadajte hodnotu, aby ste nastavili poradie, v ktorom sa tlačové farby tlačia.

 8. Pokračujte nastavením ďalších tlačových volieb a potom kliknutím na OK dokument vytlačte.

Určenie nastavení pomocou prednastavení presahov

Prednastavenie presahov je sada nastavení presahov, ktorú môžete aplikovať na strany v PDF. Použite dialógové okno Prednastavenia presahov na zadanie nastavení presahov a uloženie sady nastavení ako prednastavenia presahov. Ak na rozsah strán neaplikujete prednastavenie presahov, použije sa pre tento rozsah strán prednastavenie presahov [Predvolené], čo je sada typických nastavení presahov, ktorá sa štandardne aplikuje na všetky strany v novom dokumente.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat sa prednastavenie presahov a ich priradenie aplikujú na dokument iba kým je otvorený; nastavenie presahov sa neukladá do PDF. Toto chovanie je rozdielne oproti aplikácii InDesign, kde sa prednastavenie presahov a ich priradenie ukladajú do dokumentu aplikácie InDesign.

Vytvorenie alebo úpravy prednastavenia presahov

 1. Vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače > Prednastavenia presahov.
 2. Vyberte existujúce prednastavenie a potom kliknite na položku Vytvoriť.
 3. Určite nasledujúce voľby a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Názov

  Zadajte názov prednastavenia. Nemôžete zmeniť názov žiadneho z dvoch štandardných prednastavení: [Bez nastavenia presahov] a [Predvolené].

  Šírka presahov

  Zadajte hodnoty, ktoré určia veľkosť prekrytia tlačových farieb.

  Vzhľad presahov

  Zadajte voľby pre nastavenie spojení a koncov presahov.

  Obrázky

  Zadajte nastavenia určujúce spôsob presahu obrázkov.

  Prahy presahov

  Zadajte hodnoty určujúce podmienky, pri ktorých dôjde k vytvoreniu presahov. Hodnoty, ktoré tu musíte zadať, sú ovplyvnené mnohými premennými. O ďalšie informácie požiadajte svojho poskytovateľa tlačových služieb a tiež sa pozrite na ostatné témy o vytváraní presahov.

Odstránenie prednastavenia presahov

 1. V dialógovom okne Prednastavenia presahov vyberte prednastavenia a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
  Poznámka:

  Nemôžete odstrániť žiadne z dvoch štandardných prednastavení: [Bez nastavenia presahov] a [Predvolené].

Priradenie prednastavenia presahov k stranám

Prednastavenie presahov môžete priradiť k dokumentu alebo k rozsahu strán v dokumente. Strany, na ktorých farby spolu nesusedia, sa tlačia rýchlejšie, keď vypnete vytváranie presahov na týchto stranách. Presahy sa v skutočnosti nevytvoria, kým dokument netlačíte.

Dialógové okno Priradenie prednastavení presahov
Pole Priradenie presahov obsahuje zoznam prednastavení, aplikovaných na rôzne strany; priradenie sa aktualizuje vždy, keď kliknete na Priradiť.

 1. V dialógovom okne Prednastavenia presahov kliknite na položku Priradiť.
 2. V poli Prednastavenie presahov vyberte prednastavenie, ktoré chcete aplikovať.
 3. Vyberte strany, na ktoré chcete aplikovať prednastavenie presahov.
 4. Kliknite na položku Priradiť.
  Poznámka:

  Ak kliknete na tlačidlo OK bez kliknutia na položku Priradiť, dialógové okno sa zatvorí bez zmeny priradení presahov. Priradenia presahov vykonané predtým pomocou tlačidla Priradiť sa zachovajú.

 5. Po dokončení prednastavení pre priradenie presahov kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie vytvárania presahov na stranách

 1. V dialógovom okne Prednastavenia presahov kliknite na položku Priradiť.
 2. Vyberte strany, na ktorých chcete vypnúť vytváranie presahov, a v menu Prednastavenie presahov vyberte položku [Bez nastavenia presahov].
 3. Kliknite na položku Priradiť.
 4. Po dokončení aktualizácie dialógového okna kliknite na tlačidlo OK.

Voľby prednastavení presahov

Voľby prednastavení presahov môžete zmeniť vždy, keď vytvárate alebo upravujete prednastavenie presahu. Rovnaké voľby prednastavení presahov sú k dispozícii v aplikáciách Acrobat aj InDesign. V aplikácii Acrobat môžete zobraziť prednastavenia presahov výberom volieb Nástroje > Produkcia tlače > Prednastavenia presahov. V aplikácii InDesign vyberte voľby Okno > Výstup > Prednastavenia presahov.

Šírky presahov

Šírka presahu je množstvo prekrytia pri každom presahu. Rozdiely v charakteristikách papiera, rozmery obrazovky a podmienky tlačiarenského stroja vyžadujú odlišné šírky presahov. Ak chcete určiť vhodné šírky presahov pre jednotlivé úlohy, obráťte sa na komerčnú tlačiareň.

Predvolené

Určuje šírku presahu v bodoch na vytváranie presahov všetkých farieb okrem plnej čiernej. Predvolená hodnota je 0p0,25.

Čierna

Určuje vzdialenosť rozšírenia tlačových farieb do plnej čiernej farby alebo rozsah zadržania – vzdialenosť medzi čiernymi okrajmi a tlačovými farbami pod nimi na vytvorenie presahov cez sýtu čiernu farbu. Predvolená hodnota je 0p0,5. Táto hodnota sa často nastavuje na 1,5- až 2-násobok predvolenej šírky presahu.

V aplikácii InDesign určuje hodnota, ktorú nastavíte pre položku Čierna farba, hodnotu pre plnú čiernu farbu alebo sýtu čiernu farbu – výťažkovú čiernu (K) tlačovú farbu zmiešanú s farebnými tlačovými farbami na zvýšenie nepriehľadnosti a dosiahnutie bohatšej farby.

Poznámka:

(InDesign) Ak vyberiete voľbu Presahy vstavané v aplikácii a zadáte predvolenú šírku presahu alebo šírku presahu čiernej farby väčšiu ako 4 body, výsledná šírka presahu bude obmedzená na 4 body. Zadaná hodnota sa však bude aj naďalej zobrazovať, pretože ak prepnete na voľbu Adobe In‑RIP Trapping, presahy väčšie ako 4 body budú použité podľa vášho zadania.

Vzhľad presahov

Spoj je miesto spojenia dvoch okrajov presahov v spoločnom koncovom bode. Môžete nastaviť tvar vonkajšieho spoja dvoch segmentov presahov a priesečník troch presahov.

Štýl spoja

Určuje tvar vonkajšieho spoja dvoch segmentov presahov. Vyberte voľbu Ostrý, Oblý alebo Skosenie. Predvolená hodnota je Ostrý, ktorá zodpovedá starším výsledkom presahov na zachovanie kompatibility s predchádzajúcimi verziami modulu Adobe Trapping Engine.

Príklady spojov presahov
Príklady spojov presahov, zľava doprava: ostrý spoj, oblý spoj, skosený spoj

Štýl koncov

Určuje priesečník troch presahov. Ostrý (predvolená hodnota) vytvaruje koniec presahu tak, aby bol ďalej od pretínajúceho sa objektu. Prekrytie má vplyv na tvar presahu vytvoreného objektom s najsvetlejšou neutrálnou hustotou, ktorý sa pretína s dvoma alebo viacerými tmavšími objektmi. Koniec najsvetlejšieho presahu sa obtočí okolo priesečníka troch objektov.

Príklady detailov koncov presahov
Príklady detailov koncov presahov: ostrý (naľavo) a prekrytie (napravo)

Prahy presahov

Krok

Určuje prah zmeny farby, pri ktorom modul Trapping Engine vytvorí presah. Pri niektorých úlohách je potrebné vytvoriť prahy iba pri najextrémnejších zmenách farieb, zatiaľ čo pri iných úlohách je potrebné vytvoriť prahy pri jemnejších zmenách farieb. Hodnota Krok určuje stupeň odlišnosti zložiek (napríklad hodnôt CMYK) susedných farieb, pri ktorom sa vytvorí presah.

Ak chcete zmeniť stupeň odlišnosti jednotlivých tlačových farieb tvoriacich susedné farby, pri ktorom sa vytvorí presah týchto farieb, zvýšte alebo znížte hodnotu položky Krok v dialógovom okne Nové nastavenie presahov alebo Úprava volieb prednastavení presahov. Predvolená hodnota je 10 %. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite hodnotu od 8 % do 20 %. Pri nižšom percente sa zvýši citlivosť na rozdiely farieb a výsledkom bude viac presahov.

Čierna farba

Určuje minimálne množstvo čiernej tlačovej farby, pri ktorom sa použije nastavenie Šírka presahu čiernej farby. Predvolená hodnota je 100 %. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite hodnotu vyššiu alebo rovnú 70 %.

Hustota čiernej farby

Určuje minimálnu hodnotu neutrálnej hustoty, pri ktorej aplikácia InDesign považuje tlačovú farbu za čiernu. Ak napríklad chcete, aby sa pri tmavej priamej tlačovej farbe použilo nastavenie Šírka presahu čiernej farby, zadajte sem hodnotu neutrálnej hustoty. Táto hodnota sa zvyčajne nastavuje v blízkosti predvolenej hodnoty 1,6.

Kĺzavé presahy

Určuje, kedy začne modul Trapping Engine obklopovať deliacu čiaru na hranici medzi farbami. Táto hodnota sa týka pomeru medzi hodnotou neutrálnej hustoty svetlejšej farby a hodnotou neutrálnej hustoty tmavšej, susednej farby. Ak napríklad nastavíte hodnotu Kĺzavé presahy na 70 %, bod, v ktorom presah začne obklopovať deliacu čiaru, sa posunie na miesto, v ktorom neutrálna hustota svetlejšej farby presahuje 70 % neutrálnej hustoty tmavšej farby (podiel neutrálnej hustoty svetlejšej farby a neutrálnej hustoty tmavšej farby > 0,70). V prípade farieb s rovnakými neutrálnymi hustotami budú presahy vždy presne obklopovať deliacu čiaru, pokiaľ nie je hodnota Kĺzavé presahy nastavená na 100 %.

Redukcia farieb presahov

Určuje mieru použitia zložiek susedných farieb pri redukcii farby presahu. Toto nastavenie je užitočné na zabránenie vzniku nevzhľadného presahu medzi niektorými susednými farbami (napríklad pastelovými), ktorý je tmavší ako obe farby. Ak nastavíte položku Redukcia farieb presahov na nižšiu hodnotu ako 100 %, farba presahu sa zosvetlí. Pri nastavení položky Redukcia farieb presahov na hodnotu 0 % vznikne presah s neutrálnou hustotou rovnou neutrálnej hustote tmavšej farby.

Presahy v importovanej grafike

Môžete vytvoriť prednastavenie presahov na reguláciu presahov v obrázkoch a na reguláciu presahov medzi bitmapovými obrázkami (napríklad fotografiami a obrázkami uloženými v rastrových súboroch PDF) a vektorovými objektmi (napríklad z kresliacej aplikácie alebo vektorových súborov PDF). Každý modul Trapping Engine zaobchádza s importovanou grafikou odlišným spôsobom. Je dôležité uvedomiť si tieto odlišnosti pri nastavovaní volieb presahov.

Umiestnenie presahov

Obsahuje voľby určujúce umiestnenie presahov vektorových objektov (vrátane objektov nakreslených v aplikácii InDesign) do bitmapových obrázkov. Všetky voľby okrem voľby Neutrálna hustota vytvoria vizuálne konzistentný okraj. Voľba Na stred vytvorí presah obklopujúci okraj medzi objektmi a obrázkami. Voľba Vyseknutie spôsobí, že objekty sa budú prekrývať so susedným obrázkom. Voľba Neutrálna hustota použije rovnaké pravidlá vytvárania presahov ako tie, ktoré sú použité na iných miestach v dokumente. Vytvorenie presahu objektu do fotografie pri nastavení Neutrálna hustota môže spôsobiť viditeľne nepravidelné okraje, keď sa presah posúva z jednej strany okraja na druhý. Voľba Rozšírenie spôsobí, že bitmapový objekt sa bude prekrývať so susedným objektom.

Presahy objektov do obrázkov

Zabezpečí presahy vektorových objektov (napríklad rámov použitých ako hlavné čiary) do obrázkov pomocou nastavenia Umiestnenie presahov. Ak sa vektorové objekty neprekrývajú s obrázkami v rámci rozsahu strán pre presahy, zvážte vypnutie tohto nastavenia na zrýchlenie vytvárania presahov v danom rozsahu strán.

Presahy obrázkov do obrázkov

Zapne vytváranie presahov pozdĺž hraníc medzi prekrývajúcimi sa alebo susednými obrázkami. Táto funkcia je štandardne zapnutá.

Vnútorné presahy v obrázkoch

Zapne vytváranie presahov medzi farbami v každom jednotlivom bitmapovom obrázku (nielen tam, kde sa dotýkajú vektorových kresieb a textu). Túto voľbu použite len pri rozsahoch strán obsahujúcich jednoduché obrázky s vysokým kontrastom, napríklad snímky obrazovky alebo karikatúry. Nevyberajte ju pri obrázkoch so spojitými poltónmi a iných zložitých obrázkoch, pretože vytvorí nevhodné presahy. Vytváranie presahov je rýchlejšie, keď táto voľba nie je vybratá.

Presahy pre 1-bitové obrázky

Zabezpečí presahy 1-bitových obrázkov do susedných objektov. Táto voľba nepoužíva nastavenie Umiestnenie presahov pre obrázky, pretože 1-bitové obrázky používajú len jednu farbu. Vo väčšine prípadov nechajte túto voľbu vybratú. V niektorých prípadoch, napríklad pri 1-bitových obrázkoch s veľkými medzerami medzi bodmi, sa pri výbere tejto voľby môže obrázok stmaviť a vytváranie presahov sa môže spomaliť.

Presahy čiernej farby

Pri vytváraní alebo úprave prednastavení určuje hodnota nastavenia Čierna farba, čo sa považuje za plnú čiernu farbu a sýtu čiernu farbu. Sýta čierna farba je akákoľvek čierna farba používajúca pomocný raster – dodatočné percento jednej alebo viacerých výťažkových tlačových farieb na zosilnenie čiernej farby.

Nastavenie Čierna farba je užitočné, keď musíte kompenzovať extrémne zväčšenie tlačového bodu (napríklad pri použití papiera nízkej kvality). V týchto situáciách sa percentá čiernej farby nižšie ako 100 % vytlačia ako plné oblasti. Prostredníctvom zníženia rastrovania čiernej alebo sýtej čiernej farby (pomocou odtieňov plnej čiernej farby) a zníženia nastavenia Čierna farba z predvolenej hodnoty 100 % môžete kompenzovať zväčšenie tlačového bodu a zabezpečiť, aby modul Trapping Engine použil pri čiernych objektoch správnu šírku a umiestnenie presahov.

Keď farba dosiahne hodnotu Čierna farba, na všetky susedné farby sa aplikuje hodnota Šírka presahu čiernej farby a na oblasti sýtej čiernej farby sa aplikujú zadržiavacie presahy pomocou hodnoty Šírka presahu čiernej farby.

Ak pomocné rastre siahajú až po okraj čiernej oblasti, akýkoľvek nesúlad spôsobí viditeľnosť okrajov pomocných rastrov, čím sa vytvorí neželaný rozptyl alebo skreslenie okrajov objektov. Modul Trapping Engine používa pri sýtej čiernej farbe zadržanie na zachovanie určeného odstupu pomocných rastrov od okrajov inverzných alebo svetlých elementov v popredí, aby sa zachovala ostrosť svetlých elementov. Môžete nastaviť vzdialenosť pomocných rastrov od okrajov čiernych oblastí zadaním hodnoty Šírka presahu čiernej farby.

Poznámka:

Ak ide o presah úzkeho elementu, napríklad čiernej hlavnej čiary okolo grafiky, modul Trapping Engine prepíše nastavenie Šírka presahu čiernej farby a obmedzí presahy na polovicu šírky úzkeho elementu.

Nastavenie hodnôt neutrálnej hustoty tlačových farieb

Úpravou hodnôt neutrálnej hustoty (ND) tlačovej farby, ktoré používa vybratý modul Trapping Engine, môžete určiť presné umiestnenie presahov. Predvolené hodnoty ND pre výťažkové tlačové farby sú založené na hodnotách neutrálnej hustoty vzoriek výťažkových tlačových farieb, ktoré sú v súlade s priemyselnými štandardmi v rôznych častiach sveta. Verzia jazyka určuje, s ktorým štandardom je v súlade. Napríklad hodnoty ND pre americkú (anglickú) a kanadskú verziu sú v súlade s hodnotami hustoty plných tlačových farieb podľa špecifikácií SWOP (Specifications for Web Offset Publications) publikovaných severoamerickou organizáciou Graphic Arts Technical Foundation. Neutrálne hustoty výťažkových tlačových farieb môžete upraviť tak, aby boli v súlade s priemyselnými štandardmi týkajúcimi sa tlače v iných častiach sveta.

Modul Trapping Engine odvodzuje hodnoty ND pre priamu farbu od jej ekvivalentu CMYK. Pri väčšine priamych farieb sú hodnoty ND ich ekvivalentov CMYK dostatočne presné na správne vytvorenie presahu. Pri priamych tlačových farbách, ktoré nemožno jednoducho simulovať pomocou výťažkových tlačových farieb, napríklad pri kovových tlačových farbách a leskoch, môže byť potrebné upraviť hodnoty ND tak, aby mohol modul Trapping Engine vytvárať správne presahy. Zadaním nových hodnôt môžete zabezpečiť, že tlačovú farbu, ktorá je viditeľne tmavšia alebo svetlejšia, modul Trapping Engine správne rozpozná. Potom sa automaticky aplikuje vhodné umiestnenie presahu.

Príslušnú hodnotu neutrálnej hustoty môžete získať od komerčnej tlačiarne. Najpresnejším spôsobom určenia hodnoty ND tlačovej farby je zmeranie vzorky tlačovej farby pomocou komerčného denzitometra. Zistite hodnotu „V“ alebo vizuálnu hustotu tlačovej farby (nepoužívajte filtre spracovania). Ak sa hodnota líši od predvoleného nastavenia, do textového poľa ND zadajte novú hodnotu.

Poznámka:

Zmena neutrálnej hustoty pre priamu farbu má vplyv iba na presahy tejto farby. Vzhľad tejto farby v dokumente sa nezmení.

Pri úprave hodnôt ND dodržiavajte tieto pokyny:

Kovové a nepriehľadné tlačové farby

Kovové tlačové farby sú zväčša tmavšie ako ich ekvivalenty CMYK, zatiaľ čo nepriehľadné tlačové farby zakrývajú všetky tlačové farby pod nimi. Vo všeobecnosti platí, že pri kovových aj nepriehľadných priamych farbách by ste mali hodnoty ND nastaviť oveľa vyššie oproti ich predvoleným hodnotám, aby ste zabezpečili, že tieto priame farby sa nebudú rozširovať.


Poznámka:

Ak v Správcovi tlačových farieb nastavíte v menu Typ tlačovú farbu na hodnotu Nepriehľadné alebo Nepriehľadné ignorovať, zabránite tým rozšíreniu nepriehľadných tlačových farieb do iných farieb, pokiaľ iná nepriehľadná tlačová farba nemá vyššiu hodnotu ND.

Pastelové tlačové farby

Tieto tlačové farby sú spravidla svetlejšie ako ich výťažkové ekvivalenty. Hodnoty ND pre tieto tlačové farby môže byť vhodné nastaviť nižšie ako ich predvolené hodnoty, aby ste zabezpečili, že sa rozšíria do susedných tmavších farieb.

Iné priame tlačové farby

Niektoré priame tlačové farby, napríklad tyrkysová alebo neónová oranžová, sú výrazne tmavšie alebo svetlejšie ako ich ekvivalenty CMYK. Určiť, či ide o takýto prípad, môžete porovnaním vzoriek vytlačených pomocou skutočných priamych tlačových farieb so vzorkami vytlačenými pomocou ich ekvivalentov CMYK. Podľa potreby môžete zvýšiť alebo znížiť hodnotu ND priamej tlačovej farby.

Prispôsobenie presahov pre špeciálne tlačové farby

Pri používaní niektorých tlačových farieb je potrebné zvážiť špeciálne vytváranie presahov. Ak napríklad v dokumente používate lesk, nie je žiaduce, aby mal vplyv na vytváranie presahov. Pri predtlači niektorých oblastí pomocou úplne nepriehľadnej tlačovej farby však nepotrebujete vytvárať presahy pre objekty pod nimi. Pre tieto situácie sú k dispozícii voľby tlačových farieb. Zvyčajne je najlepšie nemeniť predvolené nastavenia, pokiaľ váš poskytovateľ predtlačových služieb neodporúča ich zmenu.

Poznámka:

Špeciálne tlačové farby a lesky použité v dokumente mohli byť vytvorené zmiešaním dvoch priamych tlačových farieb alebo zmiešaním priamej tlačovej farby s jednou alebo viacerými výťažkovými tlačovými farbami.

 1. Otvorte Správcu tlačových farieb a vyberte tlačovú farbu, ktorá vyžaduje špeciálne ošetrenie.
 2. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb pre nastavenie Typ a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Normálne

  Použite pri tradičných výťažkových tlačových farbách a pri väčšine priamych tlačových farieb.

  Priehľadný

  Použite pri priehľadných tlačových farbách, aby sa vytvorili presahy objektov pod nimi. Túto voľbu použite pri leskoch a tlačových farbách pre čiary rezu.

  Nepriehľadné

  Použite pri ťažkých, nepriehľadných tlačových farbách na zabránenie vytvoreniu presahov farieb pod nimi a súčasné vytvorenie presahov pozdĺž okrajov tlačových farieb. Túto voľbu použite pri kovových tlačových farbách.

  Nepriehľadné ignorovať

  Použite pri ťažkých, nepriehľadných tlačových farbách na zabránenie vytvoreniu presahov farieb pod nimi a na zabránenie vytvoreniu presahov pozdĺž okrajov tlačových farieb. Túto voľbu použite pri tých tlačových farbách, napríklad kovových a leskoch, ktoré majú neželané interakcie s inými tlačovými farbami.

Nastavenie poradia vytvárania presahov

Sekvencia presahov (tiež sa nazýva poradie presahov) sa zhoduje s poradím, v akom sa tlačové farby tlačia v tlačiarenskom stroji, ale nezhoduje sa s poradím, v akom sa vo výstupnom zariadení vytvárajú výťažky.

Sekvencia presahov je dôležitá najmä pri tlači s viacerými nepriehľadnými farbami, napríklad s kovovými tlačovými farbami. Nepriehľadné tlačové farby s nižšími poradovými číslami sa rozšíria pod nepriehľadnými tlačovými farbami s vyššími poradovými číslami. Tento proces zabraňuje rozšíreniu naposledy aplikovanej tlačovej farby a napriek tomu sa vytvoria dobré presahy.

Poznámka:

Neupravujte predvolenú sekvenciu presahov bez toho, aby ste sa najprv poradili s vaším poskytovateľom predtlačových služieb.

 1. Otvorte Správcu tlačových farieb. V stĺpci Poradie zoznamu tlačových farieb sa zobrazí aktuálna sekvencia presahov.
 2. Vyberte tlačovú farbu, zadajte novú hodnotu pre Poradie presahu a potom stlačte kláves Tab. Poradové číslo vybratej tlačovej farby sa zmení a podľa neho sa zmenia aj ostatné poradové čísla.
 3. Zopakujte predchádzajúci krok pre ľubovoľný počet tlačových farieb a potom kliknite na tlačidlo OK.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu