Dokument alebo aplikácia sú prístupné, ak ich môžu používať osoby s postihnutím, napríklad telesne postihnutí, nevidiaci alebo slabozrakí. Funkcie na uľahčenie prístupu v aplikáciách Acrobat , Acrobat Reader a vo formáte Adobe PDF (Portable Document Format) umožňujú osobám s postihnutím používať dokumenty PDF s aplikáciami na čítanie z obrazovky, aplikáciami na zväčšovanie a s Braillovými tlačiarňami.

Z uľahčenia prístupu k súborom PDF môžu mať úžitok všetci užívatelia. Napríklad štruktúra dokumentu, ktorá umožňuje aplikácii na čítanie z obrazovky nahlas čítať zobrazený text, umožňuje aj to, aby mobilné zariadenie dokument preformátovalo a zobrazilo na malej obrazovke. Podobne prednastavené poradie polí v dostupnom formulári PDF pomáha všetkým užívateľom, nie iba užívateľom so zníženou pohyblivosťou, pri vypĺňaní formulára.

Funkcie na uľahčenie prístupu v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader spadajú do dvoch všeobecných kategórií. Existujú funkcie na uľahčenie čítania dokumentov PDF a funkcie na vytváranie prístupných dokumentov PDF. Ak chcete vytvárať ľahko prístupné dokumenty, nepoužívajte aplikáciu Reader, ale aplikáciu Acrobat.

Funkcie na uľahčenie čítania PDF

 • Predvoľby a príkazy na optimalizáciu výstupu pre asistenčný softvér a zariadenia, napríklad uloženie textu vo forme umožňujúcej tlač Braillovým písmom

 • Predvoľby a príkazy na uľahčenie navigácie v súboroch PDF, napríklad automatické rolovanie a otváranie PDF na naposledy zobrazenej strane

 • Sprievodca nastavením uľahčenia prístupu na jednoduché nastavenie väčšiny predvolieb týkajúcich sa uľahčenia prístupu

 • Klávesnica ako alternatíva pre akcie myši

 • Možnosti preformátovania na zobrazenie textu vo formáte PDF veľkým písmom a na dočasné prezentovanie textu viacstĺpcového dokumentu PDF ako textu v jednom a jednoducho čitateľnom stĺpci.

 • Prevod textu na reč pomocou funkcie Čítať nahlas

 • Podpora aplikácií na čítanie z obrazovky a na zväčšenie zobrazenia na monitore

Funkcie na vytváranie ľahko prístupných PDF

 • Vytváranie tagovaných PDF z aplikácií na vytváranie obsahu

 • Prevod netagovaných súborov PDF na tagované PDF

 • Nastavenia zabezpečenia, ktoré umožňujú aplikáciám na čítanie z obrazovky prístup k textu a zároveň zabraňujú užívateľom kopírovať, tlačiť, upravovať a vyberať text

 • Možnosť pridávať text do naskenovaných strán s cieľom uľahčenia prístupu

 • (Acrobat Pro) Nástroje na úpravu poradia čítania a štruktúra dokumentu

 • (Acrobat Pro) Nástroje na vytváranie prístupných formulárov PDF

Aplikácia Acrobat Standard poskytuje niektoré funkcie na zmenu existujúcich dokumentov PDF na ľahko prístupné. Aplikácia Acrobat Pro umožňuje vykonávať úlohy, napríklad upravovať poradie čítania alebo tagy štruktúry dokumentu, ktoré sú potrebné na vytváranie dokumentov PDF a formulárov s otvoreným prístupom.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o funkciách uľahčenia prístupu nájdete v týchto zdrojoch informácií:

 • Všeobecné tipy na otvorenie prístupu: /http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

O ľahko prístupných PDF

Ľahko prístupné súbory PDF majú nasledujúce charakteristiky.

Prehľadávateľný text

Dokument tvorený naskenovanými obrázkami textu je za normálnych okolností neprístupný, pretože obsahom dokumentu sú obrázky, nie prehľadávateľný text. Asistenčný softvér nemôže čítať ani získať slová, užívatelia nemôžu text vyberať ani upravovať a prístupnosť súboru PDF nie je možné zlepšiť. Ďalšie funkcie uľahčenia prístupu je možné používať až po prevode naskenovaných obrázkov textu na prehľadávateľný text pomocou optického rozpoznávania znakov (OCR).

Popisy alternatívnych textov (Acrobat Pro)

Aplikácie na čítanie z obrazovky nemôžu čítať funkcie dokumentov, ako sú napríklad obrázky a interaktívne polia formulárov, ak k nim nie je priradený alternatívny text. Aplikácie na čítanie z obrazovky môžu čítať webové odkazy, ak však použijete alternatívny text, môžete zadať oveľa zmysluplnejšie popisy. Alternatívny text a tipy môžu slúžiť ako pomôcka mnohým užívateľom vrátane užívateľom s poruchami učenia.

Písma umožňujúce extrahovanie znakov na text (Acrobat Pro)

Písma v prístupnom dokumente PDF musia obsahovať informácie, ktoré sú pre aplikáciu Acrobat dostatočné na to, aby extrahovala všetky znaky na text aj na iné účely, ako je zobrazovanie textu na obrazovke. Pri čítaní dokumentu PDF s aplikáciou Acrobat na čítanie z obrazovky alebo s použitím funkcie Čítať nahlas aplikácia extrahuje znaky na text s kódovaním Unicode. Aplikácia Acrobat extrahuje znaky do formátu Unicode aj pri uložení vo formáte textu pre Braillovu tlačiareň. Tento prevod sa nepodarí, ak Acrobat nemôže určiť, ako mapovať písmo na znaky Unicode.

Poradie čítania a tagy štruktúry dokumentu (Acrobat Pro)

Aplikácie na čítanie z obrazovky alebo iné nástroje prevodu textu na reč vyžadujú štruktúrovaný dokument, aby mohli čítať text dokumentu a prezentovať ho spôsobom, ktorý má pre užívateľa význam. Tagy štruktúry dokumentu v PDF definujú poradie čítania a identifikujú nadpisy, odseky, oddiely, tabuľky a ďalšie prvky strany.

Interaktívne polia formuláru (Acrobat Pro)

Niektoré súbory PDF obsahujú formuláre, ktoré môže užívateľ vyplniť pomocou počítača. Ak má byť formulár dostupný, polia formulára musia byť interaktívne, aby do nich mohol užívateľ zadať hodnoty.

Navigačné pomôcky (Acrobat Pro)

Navigačné pomôcky v dokumente PDF zahŕňajú odkazy, záložky, nadpisy, obsah a prednastavené poradie prechádzania pre polia formulára. Navigačné pomôcky pomáhajú užívateľom lepšie pochopiť dokument bez prečítania celého dokumentu. Užitočné sú najmä záložky, ktoré možno vytvoriť z nadpisov v dokumente.

Jazyk dokumentu (Acrobat Pro)

Určenie jazyka dokumentu v PDF umožňuje niektorým aplikáciám na čítanie z obrazovky prepnutie do príslušného jazyka.

Zabezpečenie bez narúšania asistenčného softvéru (Acrobat Pro)

Niektorí autori dokumentov PDF zabraňujú užívateľom tlačiť, kopírovať, extrahovať, pridávať poznámky alebo upravovať text. Text dokumentu PDF s uľahčením prístupu musí byť dostupný pre aplikácie na čítanie z obrazovky. Pomocou aplikácie Acrobat môžete zabezpečiť, aby nastavenia zabezpečenia nebránili aplikácii na čítanie z obrazovky pri prevode textu na obrazovke na reč.

Ďalšie informácie o uľahčení prístupu pre dokumenty PDF nájdete na adrese www.webaim.org/techniques/acrobat/.

O označení tagmi, uľahčení prístupu, poradí čítania a preformátovaní

Tagy PDF sú v mnohých smeroch podobné tagom XML. Tagy PDF označujú štruktúru dokumentu: ktorý text je nadpis, ktorý obsah tvorí oddiel, ktorý text je záložka atď. Strom logickej štruktúry tagov predstavuje štruktúru usporiadania dokumentu. Tagy preto ukazujú poradie čítania a zlepšujú navigáciu, hlavne pri dlhších a zložitejších dokumentoch, bez zmeny vzhľadu dokumentu PDF.

Asistenčný softvér určuje spôsob prezentácie a interpretácie obsahu dokumentu s použitím stromu logickej štruktúry. Väčšina asistenčného softvéru sa pri určovaní správneho poradia čítania textu riadi tagmi štruktúry dokumentu. Tagy štruktúry dokumentu umožňujú asistenčnému softvéru preniesť význam obrázkov a iného obsahu do alternatívneho formátu, ako je napríklad zvukový formát. Netagovaný dokument neobsahuje žiadne informácie o štruktúre a aplikácia Acrobat musí štruktúru odvodzovať od nastavenia preferovaného poradia čítania. Toto často vedie k čítaniu položiek na strane v nesprávnom poradí alebo k ich vynechaniu pri čítaní.

Preformátovanie dokumentu pre zobrazenie na malej obrazovke mobilného zariadenia využíva tiež rovnaké tagy štruktúry dokumentu.

Poznámka:

Keď vytvárate dokumenty PDF, aplikácia Acrobat v nich často vytvorí tagy. Ak chcete zistiť, či dokument PDF obsahuje tagy, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a skontrolujte voľbu Tagované PDF na table Ďalšie voľby na karte Opis.

V aplikácii Acrobat Pro je strom logickej štruktúry zobrazený na paneli Tagy. Je na ňom zobrazený obsah dokumentu ako elementy strán vnorené na rôznych úrovniach.