Informace o převodu barev

Barvy se musí často převádět, když se zobrazují na obrazovce nebo posílají do tiskárny. Převod je nezbytný, když se barevné modely neshodují (například když se barvy CMYK zobrazují na monitoru RGB nebo když se dokument s obrazy v barevném prostoru RGB posílá do tiskárny).

Acrobat použije zdrojové barevné prostory objektů v PDF, aby určil, jaký (pokud nějaký) převod barev je požadovaný, například z RGB do CMYK. U obrazů a objektů obsahujících vložené profily barev používá aplikace Acrobat ke správě vzhledu barev informace z tohoto profilu. U souborů splňujících požadavky standardů PDF/X se ke správě barev v souboru používá Výstupní záměr. Nespravované barvy ale nepoužívají profily, takže pro převod je nutné dočasně použít nějaký profil. Panel Správa barev v dialogovém okně Předvolby poskytuje profily pro převod barev, které nejsou řízené správou barev. Můžete také vybrat specifické profily na základě svých lokálních podmínek tisku.

Dialogové okno Převést barvy – přehled

Pokud se PDF bude posílat na výstup na vysoce kvalitní zařízení nebo bude začleněn do předtiskového pracovního postupu, můžete převést barevné objekty do barevného prostoru CMYK nebo do jiného barevného prostoru. Na rozdíl od ostatních funkcí Acrobatu, které dočasně převádějí barvy během tisku nebo zobrazování, funkce Převést barvy změní hodnoty barev v dokumentu. V dialogovém okně Převést barvy můžete převést barvy na jedné stránce nebo v celém dokumentu.

Poznámka:

Dialogové okno Převést barvy převádí všechny barvy v dokumentu nebo všechny barvy pro určené typy objektů na cílový barevný prostor. Chcete-li převést pouze barvy vybraného objektu, použijte nástroj Upravit objekt.

Dialogové okno Převést barvy
Dialogové okno Převést barvy

A. Atributy převodu B. Barvy dokumentu 

Otevření dialogového okna Převést barvy

 1. Zvolte Nástroje > Tisková produkce > Převést barvy.

Převod barev do jiného barevného prostoru

V závislosti na barevných prostorech, které vyberete, dojde při převodu barev k zachování, převedení nebo mapování (zastoupení) barevných hodnot ze zdrojového barevného prostoru do cílového prostoru následujícími způsoby:

 • Objekty s netagovanými daty (daty zařízení) jsou převedeny do cílového prostoru pomocí pracovních profilů prostoru jako zdroje. Tento převod se používá u všech netagovaných prostorů, RGB, CMYK a stupně šedi, bez ohledu na to, jestli jsou samostatné nebo slouží jako alternativní hodnoty za přímé barvy.

 • Objekty v barevných prostorech nezávislých na zařízení (CalGray, CalRGB nebo Lab) je možné zachovat nebo převést. V případě převedení použije aplikace Acrobat na zařízení nezávislé informace o objektu.

 • Objekty nastavené na přímé barvy se mohou zachovat, převést nebo mapovat (zastoupit) na jakoukoliv jinou tiskovou barvu, která se v dokumentu vyskytuje. Objekty zahrnují barevné prostory Separation, DeviceN a NChannel. Přímé barvy se také mohou mapovat na výtažkové barvy CMYK, pokud výtažkový barevný model cílového prostoru je CMYK. Pro přímé barvy mapované na jiné tiskové barvy lze zobrazit náhled v dialogovém okně Náhled výstupu.

Poznámka:

Chcete-li převést konkrétní výtažky přímých barev, použijte Správce tiskových barev v kombinaci s nástrojem Převést barvy. Chcete-li na výtažkové barvy převést pouze konkrétní výtažky přímých barev, namapujte je na výtažkové barvy ve Správci tiskových barev. V opačném případě budou – pokud jako typ barev vyberete volbu Přímá barva – na výtažkové převedeny všechny přímé barvy v dokumentu.

Převod barev dokumentu

 1. V dialogovém okně Převést barvy vyberte příkaz převodu. Pokud v seznamu nejsou žádné existující příkazy, přidejte výchozí příkaz převodu klepnutím na tlačítko Přidat.

 2. Vyberte příkaz převodu, který chcete upravovat, a poté vyberte volbu z nabídky Srovnávací kritéria:

  Typ objektu

  Určuje, zda chcete převést barvy pro všechny objekty, nebo pro konkrétní typ objektu v rámci dokumentu.

  Typ barvy

  Určuje barevný prostor objektů, které mají být převedeny.

  Velikost textu

  Určuje minimální a maximální velikost textu u textových objektů, které mají být převedeny.

 3. Zvolte jeden z dostupných příkazů převodu:

  Zachovat

  Ponechá při výstupu dokumentu objekty ve vybraném barevném prostoru.

  Převést do profilu

  Použije profil cílového prostoru pro převedení barevných objektů do společného profilu ICC pro výstupní zařízení.

  Zrušit kalibraci

  Odstraní vložené profily z odpovídajících objektů.

 4. Zadejte profil převodu.
 5. Vyberte reprodukční záměr, který chcete použít pro převod. Výchozí hodnota je Použít záměr dokumentu. Pokud vyberete kterýkoli z ostatních záměrů, vybraný záměr přepíše záměr dokumentu pro převod.
 6. Profil vložíte výběrem volby Vložit. V případě výběru vložení budou všechny objekty otagovány vybraným profilem převodu. Dokument může například obsahovat pět objektů: jeden ve stupních šedi a po dvou v barevných prostorech RGB a CMYK. V tomto případě můžete vložit samostatný profil barev pro kalibrování barev v každém barevném prostoru, to znamená celkem tři profily. Tento proces je užitečný, pokud procesor RIP provádí správu barev v souborech PDF nebo pokud sdílíte soubory PDF s jinými uživateli.

 7. Vyberte možnost Převést barvy na výstupní záměr a určete profil výstupního záměru, který se použije místo aktuálního výstupního záměru dokumentu. Výstupní záměr popisuje charakteristiky reprodukce barev možného výstupního zařízení nebo produkčního prostředí, ve kterém se dokument tiskne. Tato volba není dostupná, pokud dokument neobsahuje výstupní záměr. (Dokumenty PDF neodpovídající standardům, jako jsou PDF/X nebo PDf/A, často nemají výstupní záměr.)
 8. Určete stránky, které chcete převést.
 9. Vyberte případné další volby převodu:

  Zachovat černou

  Zachová všechny černé objekty vykreslené při převodu v CMYK, RGB nebo stupních šedi. Tato volba zabrání tomu, aby se při převodu do CMYK převedl text v RGB černé na sytou černou.

  Změnit šedou na černou CMYK

  Převede šedou barvu zařízení na CMYK.

  Zachovat základní barvy CMYK

  Při transformaci barev za účelem přípravy dokumentů CMYK pro jiný cílový tiskový profil zachová základní barvy. Pro barvy s pouze jednou barevnou složkou aplikace Acrobat použije tuto barevnou složku. Pro barvy s více barevnými složkami aplikace Acrobat nalezne barvu s nejmenší barevnou odchylkou.

 10. Kliknutím na Barvy dokumentu zobrazíte seznam barevných prostorů a přímých barev v dokumentu.

 11. Po kliknutí na Správce tiskových barev můžete zadat nastavení tiskových barev a vytvořit zástupce tiskové barvy. Pokud je ve Správci tiskových barev zástupce nastaven, bude jeho název zobrazen vedle tlačítka Správce tiskových barev v dialogovém okně Převést barvy.
 12. Vyberte příkaz ze seznamu příkazů převodu a pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů změňte pořadí převodu.
 13. Chcete-li na základě daných nastavení vytvořit přednastavení, klepněte na tlačítko Uložit příkazy. Později můžete nastavení importovat klepnutím na tlačítko Načíst příkazy.

Převod barev objektů

Pokud některé objekty v PDF nesouhlasí s barevným prostorem dokumentu, můžete k jejich opravě použít nástroj Upravit objekt . Nástroj Upravit objekt může změnit barevný prostor vybraných objektů. Pokud například umístíte obraz RGB do dokumentu CMYK, můžete pomocí tohoto nástroje změnit pouze tento obraz RGB a neovlivnit při tom jiné barvy v souboru PDF. Můžete vložit profil do objektu.

Poznámka:

Nástroj Upravit objekt neumožňuje změnu výstupního záměru, protože ten ovlivňuje celý dokument.

 1. Zvolte Nástroje > Tisková produkce > Upravit objekt.

 2. Vyberte objekty, které chcete převést.

  Poznámka:

  Máte-li potíže s výběrem objektu, zkuste použít kartu Obsah (Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Obsah). Karta Obsah obsahuje seznam všech prvků dokumentu PDF v pořadí, ve kterém se zobrazují na stránce.  

 3. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

 4. Klikněte na záložku Barvy.

 5. Z nabídky Převést na zvolte profil, který bude nový barevný prostor objektu. Současný barevný prostor pro jeden objekt (nebo identické barevné prostory pro více objektů) se objeví nahoře v záložce Barvy. Různé barevné prostory pro více objektů se nezobrazí.
 6. Z nabídky Záměr reprodukce zvolte příslušnou metodu převodu pro objekt.
 7. (Volitelné) Vyberte některé z následujících voleb převodu:

  Vložit profil

  Vloží profil barev do objektu.

  Zachovat černou

  Zachová všechny černé objekty vykreslené při převodu v CMYK, RGB nebo stupních šedi. Tato volba zabrání tomu, aby se při převodu do CMYK převedl text v RGB černé na sytou černou.

  Změnit šedou na černou CMYK

  Převede šedou barvu zařízení na CMYK.

  Zachovat základní barvy CMYK

  Při transformaci barev za účelem přípravy dokumentů CMYK pro jiný cílový tiskový profil zachová základní barvy. Pro barvy s pouze jednou barevnou složkou aplikace Acrobat použije tuto barevnou složku. Pro barvy s více barevnými složkami aplikace Acrobat nalezne barvu s nejmenší barevnou odchylkou.

 8. Klikněte na Převést barvy.

Odstranit vložené profily z jednotlivých objektů

Vložené profily barev můžete odstranit z obrazů a dalších objektů dokumentu PDF. Bez vloženého profilu použije aplikace Acrobat k určení způsobu zpracování vzhledu barvy profil pracovního prostoru objektu.

 1. Zvolte Nástroje > Tisková produkce > Upravit objekt a vyberte objekty, které chcete převést.

 2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

 3. Klikněte na záložku Barvy.

 4. Klikněte na volbu Zrušit kalibraci barev.

Správce tiskových barev – přehled

Správce tiskových barev umožňuje kontrolu tiskových barev při vytváření výstupu. Změny provedené pomocí Správce tiskových barev ovlivní výstup, ale ne způsob definování barev v dokumentu.

Předvolby Správce tiskových barev jsou obzvláště užitečné pro poskytovatele tiskových služeb. Pokud například úloha s výtažkovými barvami obsahuje přímou barvu, poskytovatel služeb může otevřít dokument a změnit přímou barvu na ekvivalentní výtažkovou barvu CMYK. Pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je vyžadovaná pouze jedna nebo pokud má jedna přímá barva dva různé názvy, může poskytovatel služeb namapovat tyto dvě barvy na jednoho zástupce (alias).

Při pracovním postupu s vytvářením přesahů (trapping) umožňuje Správce tiskových barev nastavit hustotu (denzitu) tiskové barvy, která určí, kdy se přesahy vytvoří, a nastavit správný počet a posloupnost tiskových barev.

Poznámka:

InDesign a Acrobat používají stejnou technologii Správce tiskových barev. Ale volba Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy je pouze v aplikaci InDesign.

Správce tiskových barev v Acrobatu
Správce tiskových barev

A. Výtažková tisková barva B. Přímá tisková barva se zástupcem C. Přímá tisková barva 

Otevření okna Správce tiskových barev v aplikaci Acrobat

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte Nástroje > Tisková produkce > Správce tiskových barev.
 • Zvolte Soubor > Tisknout a klikněte na Další volby. Na panelu Výstup v dialogu Další nastavení tisku klikněte na položku Správce tiskových barev.
 • Zvolte Nástroje > Uložit jako jiné > Více voleb > Encapsulated PostScript nebo PostScript. Klikněte na Nastavení a pak na Správce tiskových barev.

Separace přímých barev jako výtažkových

Pomocí Správce tiskových barev můžete převést přímé barvy na výtažkové. Když převedete přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy, tisknou se pak ve výtažcích CMYK, ne na samostatných výtažcích. Převedení přímých barev je užitečné, pokud jste omylem přidali přímou barvu do dokumentu s výtažkovými barvami nebo když dokument obsahuje příliš mnoho přímých barev.

 1. Ve Správci tiskových barev proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li separovat jednotlivé přímé barvy, klepněte na ikonu typu tiskové barvy vlevo od přímé barvy nebo zástupce přímé barvy. Objeví se ikona výtažkové barvy. Chcete-li změnit barvu zpátky na přímou, klepněte na tuto ikonu znovu.

  • Chcete-li separovat všechny přímé barvy, vyberte Převést všechny přímé na výtažkové. Ikony vlevo od přímých barev se změní na ikony výtažkových barev. Chcete-li přímé barvy obnovit, vypněte volbu Převést všechny přímé na výtažkové.

  Poznámka:

  Příkaz Převést všechny přímé na výtažkové odstraní všechny zástupce tiskových barev, které jste vytvořili ve Správci tiskových barev, a může také ovlivnit nastavení přetisků a přesahů v dokumentu.

 2. (Pouze InDesign) Chcete-li pro přímou barvu použít hodnoty Lab místo definice CMYK, zvolte Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy.

Vytvoření zástupce tiskové barvy pro přímou barvu

Přímou barvu můžete mapovat na jinou přímou nebo výtažkovou barvu, když vytvoříte zástupce. Zástupce je užitečný, pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je potřeba jenom jedna, nebo když obsahuje příliš mnoho přímých barev. Efekty použití zástupců tiskových barev můžete vidět na vytištěném výstupu a tyto efekty uvidíte také na obrazovce, pokud je zapnutá volba Náhled přetisků.

 1. V okně Správce tiskových barev vyberte přímou tiskovou barvu, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
 2. Zvolte požadovanou volbu v nabídce Zástupce tiskové barvy. Ikona typu tiskové barvy a popis tiskové barvy se odpovídajícím způsobem změní.