Opravy problémů s přeformátováním pomocí panelu Obsah

Panel Obsah použijte k opravám problémů s přeformátováním v PDF, který nelze opravit pomocí nástroje pro Pořadí čtení. Protože úpravami objektů obsahu můžete soubor PDF poškodit, měli byste před prováděním jakýchkoliv změn být dobře obeznámeni se strukturou souboru PDF. Úplné informace o struktuře souboru PDF naleznete v příručce PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (Referenční příručka k formátu PDF, šesté vydání: Formát Adobe Portable Document verze 1.7) na webu _cz – referenční stránka k formátu PDF (pouze v angličtině) na webových stránkách společnosti Adobe.

Na panelu Obsah je hierarchické zobrazení objektů, které tvoří PDF, včetně objektu pro samotný PDF. Každý dokument zahrnuje jednu nebo více stránek, sadu anotací (jako jsou poznámky a odkazy) a objekty obsahu stránky. Objekty obsahu se skládají z kontejnerů, textu, cest a obrazů. Objekty jsou uvedeny v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny na stránce, podobně jako tagy ve stromu logické struktury. Ale abyste mohli prohlížet nebo měnit strukturu objektů, nemusí být PDF tagovaný.

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Obsah.
 2. Rozbalte název dokumentu, abyste zobrazili stránky a objekty.
 3. Vyberte kontejner nebo objekt a jedním z následujících způsobů ho přemístěte:
  • Přetáhněte ho na požadované místo.

  • Zvolte možnost Vyjmout z nabídky Volby, vyberte tag nad místem, kam chcete vložit zkopírovaný tag, a zvolte Vložit z nabídky Volby.

  Poznámka:

  Kontejnerové elementy nelze vkládat přímo do elementů stránky. Chcete-li některý kontejner přesunou na jinou stránku, vyřízněte kontejner, který chcete přesunout. Poté vyberte kontejner na stránce, kam chcete kontejner přesunout, a zvolte příkaz Vložit z nabídky Volby. Pak přetáhněte kontejner o jednu úroveň ven, na požadované místo.  

Volby panelu obsahu

Na panelu Obsah můžete z nabídky Volby nebo po klepnutí pravým tlačítkem myši na objekt vybrat některou z následujících voleb:

Nový kontejner

Přidá objekt kontejneru na konec vybrané stránky nebo kontejneru.

Upravit slovník kontejneru

Určí slovník pro kontejner. Případné chyby v tomto dialogovém okně mohou PDF poškodit. Tato volba je dostupná pouze pro kontejnery, které zahrnují slovníky.

Vyjmout

Vyjme a zkopíruje vybraný objekt (ne s ním spojený obsah stránky).

Vložit

Vloží obsah přímo pod vybraný objekt na stejné úrovni hierarchie.

Vložit potomka

Vloží obsah do vybraného objektu jako položku dceřiného obsahu.

Odstranit

Odstraní objekt (ne s ním spojený obsah stránky) z dokumentu.

Najít obsah z výběru

Vyhledá na panelu Obsah objekt, který obsahuje objekt vybraný v podokně dokumentu.

Hledat

Hledá neoznačené (netagované) artefakty, obsah, poznámky a odkazy. Volby umožňují prohledat stránku nebo dokument a přidat tagy k nalezeným položkám.

Vytvořit artefakt

Definuje vybrané objekty jako artefakty. Program pro čtení z obrazovky ani funkce Číst nahlas artefakty nečte. Čísla stránek, záhlaví a zápatí je často nejlepší tagovat jako artefakty.

Zobrazit na panelu Tagy

Automaticky přepne na panel Tagy a vybere tag odpovídající prvku obsahu.

Odstranit artefakt

Odstraní z vybraného objektu definici artefaktu.

Zvýraznit obsah

Když je tato volba vybraná, objeví se v podokně dokumentu zvýraznění kolem obsahu, který se vztahuje k vybranému objektu na panelu Obsah.

Zobrazit metadata

Umožňuje prohlížení a úpravy metadat obrazu nebo objektu.

Vlastnosti

Otevře dialog Vlastnosti retušování.

O panelu Tagy

Panel Tagy umožňuje zobrazit a upravovat tagy ve stromu logické struktury, neboli ve stromu tagů souboru PDF. Na panelu Tagy se tagy objeví v hierarchickém uspořádání, které označuje postup čtení dokumentu. První položka v této struktuře je kořen tagů. Všechny ostatní položky jsou tagy a jsou potomky kořene tagů. Tagy využívají kódované typy elementů uvedené v lomených závorkách (< >). Každý element, včetně strukturálních elementů, jako jsou oddíly a články, je uveden v logické struktuře podle svého typu, za kterým je uveden název elementu a jeho obsah nebo popis obsahu. Strukturální elementy jsou obvykle uvedeny jako kontejnery (neboli rodičovské tagy). Obsahují několik menších elementů (dceřiných tagů).

Poznámka:

Další informace o logických strukturách najdete v příručce PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (Referenční příručka k formátu PDF, šesté vydání: Formát Adobe Portable Document verze 1.7) na adrese _cz– referenční stránka k formátu PDF (pouze v angličtině) na webových stránkách společnosti Adobe.

Přestože většinu problémů s tagováním můžete opravit pomocí nástroje pro Pořadí čtení, podrobné tagování tabulek a položek detailní struktury, jako jsou odstavce, seznamy a oddíly vyžadující více jazyků, lze provést pouze na panelu Tagy. Ruční přidávání tagů do dokumentu na panelu Tagy použijte pouze jako poslední možnost. Nejdříve zvažte použití příkazu Přidat do dokumentu tagy.

Poznámka:

Operace provedené na panelu Tagy nelze zrušit příkazem Zpět. Uložte si záložní kopii dokumentu předtím, než v něm začnete pracovat na panelu Tagy.

Zobrazení tagů na panelu Tagy

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Rozbalte záložku pro požadovaný oddíl.

  • Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na znak plus (+) (Windows) nebo se stisknutou klávesou Alt klikněte na trojúhelník (Mac OS) vedle kořene tagů, abyste zobrazili všechny tagy ve stromu logické struktury.

Úpravy tagů pomocí panelu Tagy

Můžete upravit název tagu, změnit jeho umístění nebo změnit typ tagu pro element. Všechen obsah stránky musí být tagovaný, označený jako artefakt nebo odstraněný ze stromu logické struktury.

Úprava názvu tagu

 1. Na panelu Tagy rozbalte sekci logické struktury, kterou chcete upravit.
 2. Chcete-li upravit název, vyberte tag, z nabídky Volby vyberte Vlastnosti, zadejte text do pole Název a klikněte na možnost Zavřít.

Přemístění tagu

 1. Na panelu Tagy rozbalte kořen tagů, abyste viděli všechny tagy.
 2. Vyberte ikonu tagu prvku, který chcete přemístit.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte tag na požadované místo. Během tažení se objeví čára, ukazující možné umístění.

  • Z nabídky Volby zvolte Vyjmout a vyberte tag, který je nad místem, do kterého chcete vložit vyjmutý tag. Z nabídky Volby zvolte Vložit a přesuňte tak tag na stejnou úroveň jako vybraný tag. Nebo zvolte Vložit potomka a přesuňte tak tag do vybraného tagu.

Změna typu elementu

 1. Na panelu Tagy rozbalte sekci logické struktury, kterou chcete změnit.
 2. Vyberte element a z nabídky Volby zvolte Vlastnosti.
 3. Zvolte nový typ elementu z nabídky Typ, a pak klikněte na Zavřít.

Volby panelu Tagy

Na panelu Tagy můžete z nabídky Volby nebo po klepnutí pravým tlačítkem myši ve stromu logické struktury vybrat některou z následujících voleb:

Nový tag

Vytvoří tag ve stromu logické struktury, za právě vybranou položkou. Určete typ a titul pro nový tag.

Vyjmout

Odstraní vybraný tag z jeho současné polohy a umístí ho do schránky.

Vložit

Umístí tag, který je ve schránce, do určené polohy a přitom nahradí vybraný tag.

Vložit potomka

Umístí tag, který je ve schránce, do určené polohy jako dceřiný tag vybraného tagu.

Odstranit tag

Odstraní vybraný tag.

Najít tag z výběru

Vyhledá tag na panelu Tagy, který obsahuje text nebo objekt vybraný v podokně dokumentu.

Vytvořit tag z výběru

Vytvoří tag ve stromu logické struktury pro položku vybranou v podokně dokumentu. Určete typ a titul pro nový tag.

Hledat

Hledá artefakty, podezřelá slova z OCR a neoznačený (netagovaný) obsah, poznámky, odkazy a anotace. Volby umožňují prohledat stránku nebo dokument a přidat tagy k nalezeným položkám.

Změnit tag na artefakt

Změní vybrané tagy na artefakty a odstraní tagovaný obsah ze stromu struktury.

Kopírovat obsah do schránky

Zkopíruje všechen obsah, který je obsažen uvnitř vybraných tagů.

Upravit mapu tříd

Umožňuje přidat, změnit nebo odstranit mapu tříd, neboli slovník stylů, pro daný dokument. V mapě tříd jsou uloženy atributy, které jsou přiřazené ke každému elementu.

Upravit mapu rolí

Umožňuje přidat, změnit a odstranit mapu rolí pro dokument. Mapy rolí umožňují, aby každý dokument obsahoval jedinečně definovanou sadu tagů. Když namapujete tyto uživatelské tagy na předdefinované tagy v Acrobatu, budou se tyto uživatelské tagy snadněji identifikovat a upravovat.

Tagovat anotace

Když je tato volba vybraná, všechny nové poznámky a pole formulářů se přidají do stromu tagů za vybraný element. Stávající poznámky a pole formulářů se do stromu tagů nepřidají. Poznámky Zvýraznění a Podtržení se automaticky spojí a tagují s textem, který označují, a nevyžadují tuto volbu.

Dokument je tagované PDF

Označí PDF jako tagovaný dokument. Odznačte tuto volbu, abyste příznak tagování odstranili.

Poznámka:

Tato volba nutně neoznačuje, že PDF odpovídá pravidlům pro PDF, a měla by se používat uvážlivě.

Zvýraznit obsah

Když je tato volba vybraná, objeví se v podokně dokumentu zvýraznění kolem obsahu, když vyberete odpovídající tag na panelu Tagy.

Zobrazit metadata

Otevře dialogové okno jen ke čtení, které obsahuje referenční informace o vybraném tagu.

Vlastnosti

Otevře dialog Vlastnosti retušování.

Přidání alternativního textu a doplňkových informací k tagům

Některé tagované soubory PDF nemusí obsahovat všechny informace nezbytné k tomu, aby byl obsah dokument plně přístupný. Chcete-li například zpřístupnit dokument pro program pro čtení z obrazovky, měl by soubor PDF obsahovat alternativní text pro obrazy, jazykové vlastnosti pro části textu používající jiný než výchozí jazyk dokumentu a úplný text pro zkratky. Určení správného jazyka pro různé elementy textu zajistí, že se použijí správné znaky, když dokument použijete znovu pro jiný účel, a že se pro kontrolu pravopisu použije správný slovník.

Na panelu Tagy můžete k tagu přidat alternativní text a různé jazyky. (Pokud je vyžadovaný pouze jeden jazyk, zvolte místo toho jazyk příkazem Soubor > Vlastnosti dokumentu.) Alternativní text můžete také přidat pomocí nástroje Pořadí čtení.

Poznámka:

Popisy v alternativním textu by měly být pokud možno co nejstručnější.

Programy pro čtení z obrazovky sice umí nahlas přečíst adresy URL webových odkazů, ale přidání smysluplného alternativního textu může uživatelům znatelně pomoci. Po přidání alternativního textu může například program uživateli přečíst text „přejděte na webovou stránku o usnadnění přístupu v aplikaci Acrobat na serveru adobe.com“ namísto „přejděte na http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html“.

Přidáte alternativní text k tagu <Link> vazby.

Poznámka:

Alternativní text přidávejte pouze k tagům, které nemají žádné podřízené tagy. Přidání alternativního textu k nadřazenému tagu zabrání programu pro čtení z obrazovky přečíst jakékoli podřízené tagy tohoto tagu.

 1. Ve stromu tagů vyberte pro tento odkaz tag <Odkaz> a v nabídce možností vyberte položku Vlastnosti.
 2. V dialogovém okně Retušování vlastností vyberte panel Tag.
 3. Napište alternativní text pro odkaz a klikněte na tlačítko Zavřít.

Přidání alternativního textu pro obrázek

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy.
 2. Rozbalte strom logické struktury, a najděte a vyberte element tagu <Figure> pro obrázek.

  Poznámka:

  Abyste tag snadněji našli, vyberte v podokně dokumentu pomocí nástroje Pořadí čtení obrázek nebo text poblíž obrázku. Poté zvolte možnost Najít tag z výběru z nabídky Volby na panelu Tagy.

 3. Z nabídky Volby na panelu Tagy vyberte příkaz Zvýraznit obsah, abyste v dokumentu zobrazili zvýrazněnou oblast, která odpovídá tagu.
 4. Z nabídky Volby na panelu Tagy vyberte příkaz Vlastnosti.
 5. V dialogovém okně Retušování vlastností klikněte na panel Tag.
 6. Do pole Alternativní text zadejte text popisující obrázek.

Přidání alternativního textu ke zkratce

 1. V panelu Tagy najděte zkrácený výraz jedním z následujících úkonů:
  • Podle potřeby rozbalte strom tagů, abyste viděli elementy, které obsahují zkratku.

  • Pomocí nástroje retušování textu nebo nástroje pro výběr vyberte zkratku v dokumentu, a pak v nabídce Volby zvolte Najít tag z výběru, abyste našli text ve stromu tagů.

 2. Vyberte tag pro tento element a z nabídky Volby zvolte Vlastnosti.

  Poznámka:

  Pokud zkratka obsahuje doplňující text, vyjměte ho a vložte do nového dceřiného tagu <Span> v rámci téhož nadřazeného tagu <Span>.

 3. V dialogovém okně Retušování vlastností vyberte panel Tag.
 4. Do pole Alternativní text zadejte nezkrácenou verzi výrazu.
 5. Klikněte na Zavřít.

Vytvoření nového dceřiného tagu

 1. Na panelu Tagy vyberte ve stromu Tagy rodičovský uzel (ikonu na stejné úrovni, na které chcete vytvořit dceřiný tag), pro který chcete vytvořit dceřiný tag.
 2. Z nabídky Volby zvolte Nový tag.
 3. Z rozbalovací nabídky Typ vyberte příslušný typ tagu nebo zadejte vlastní typ tagu, (nepovinně) pojmenujte tag, a pak klikněte na OK.

Přidání tagů k poznámkám

Když tagujete PDF, který obsahuje poznámky, tagují se i tyto poznámky. Pokud ale přidáte poznámky do již tagovaného souboru PDF, budou poznámky netagované, pokud předtím nezapnete tagování poznámek.

Poznámka:

Chcete-li povolit tagování poznámek v PDF, na panelu Tagy zvolte možnost Tagovat anotace z nabídky Volby. Poznámky nebo označení, které přidáte do PDF, se automaticky tagují.

Pokud dokument obsahuje netagované poznámky, můžete je najít ve stromu logické struktury a otagovat je pomocí příkazu Hledat na panelu Tagy.

 1. Z nabídky Volby na panelu Tagy zvolte Hledat.
 2. Z rozbalovací nabídky Hledat v dialogovém okně Najít element zvolte Neoznačené poznámky a klikněte na Hledat.
 3. Když se v poli Typ objeví typ poznámky (například Text), klikněte na Tagovat element, zvolte Anotace z rozbalovací nabídky Typ v dialogovém okně Nový tag, a pak klikněte na OK.
 4. V dialogovém okně Najít element klikněte na Hledat další, abyste našli a otagovali všechny poznámky, a pak klikněte na Zavřít.

Opravy tagů tabulek na panelu Tagy

Použijte nástroj Pořadí čtení, abyste zkontrolovali, že jsou tabulky správně tagované. Pokud potřebujete vytvořit strukturu pro obrázky a text uvnitř buněk tabulky, může být výhodnější vytvořit tabulku znovu ve zdrojové aplikaci před jejím převedením do přístupného PDF. Přidávání tagů na úrovni buněk v Acrobatu je dost pracný postup.

Dříve než provedete nějaké změny elementů tabulky, použijte nástroj Pořadí čtení a zjistěte, zda je tabulka správně tagovaná.

Kontrola elementů tabulky

 1. Na panelu Tagy rozbalte kořen tagů, abyste zobrazili tag tabulky.
 2. Vyberte tag tabulky <Table> a ověřte, zda obsahuje některý z následujících prvků:
  • Řádky tabulky, každá z nich obsahuje buňky pro hlavičku tabulky <TH> nebo data tabulky <TD>.

  • Sekce <THead>, <TBody> a <TFoot>, každá z nich obsahuje řádky tabulky. (Řádky tabulky obsahují buňky <TH>, buňky <TD> nebo obojí.)

 3. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Pokud tag pro tabulku neobsahuje tyto elementy, ale v tabulce v panelu dokumentu jsou řádky, sloupce a buňky, použijte nástroj Pořadí čtení a vyberte a definujte tabulku nebo jednotlivé buňky.

  • Pokud tabulka obsahuje řádky, které jsou sloučené přes dva nebo více sloupců, nastavte pro tyto řádky atributy ColSpan a RowSpan ve struktuře tagů.

  • Znovu vytvořte tabulku ve zdrojové aplikaci, a pak ji převeďte na tagovaný PDF.

Nastavení atributů ColSpan a RowSpan

 1. Na panelu Tagy vyberte prvek <TD> nebo <TH>.
 2. Z nabídky Volby zvolte Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti retušování klikněte na panel Tagy a poté klikněte na možnost Upravit objekty atributů.
 4. Vyberte Objekty atributů, a pak klikněte na Nová položka, abyste vytvořili nový slovník objektu atributu.
 5. Nový slovník rozbalte, vyberte atribut Uspořádání a klikněte na Změnit položku.
 6. Změňte hodnotu Uspořádání na Tabulka.
 7. Vyberte slovník objektu atributu a klikněte na Nová položka.
 8. V dialogovém okně Přidat klíč a hodnotu zadejte do pole Klíč hodnotu ColSpan nebo RowSpan, do pole Hodnota zadejte počet sloučených sloupců nebo řádků, z rozbalovací nabídky Typ hodnoty vyberte Celé číslo a klikněte na tlačítko OK.

Standardní tagy PDF

V této části jsou popsány standardní typy tagů používaných v tagovaných PDF. Tyto standardní tagy poskytují asistenčnímu softwaru a zařízením sémantické a strukturální prvky k interpretaci struktury dokumentu a prezentaci jeho obsahu použitelným způsobem.

Architektura tagů PDF je rozšířitelná, takže jakýkoli dokument PDF může obsahovat libovolnou sadu tagů, kterou se zdrojová aplikace rozhodne použít. Soubor PDF může například obsahovat tagy XML pocházející ze schématu XML. Vlastní tagy, které definujete (např. názvy tagů generované ze stylů odstavců zdrojové aplikace) potřebují mapu rolí. Mapa rolí přiřazuje jednotlivé vlastní tagy ke zde používaným standardním tagům. Když asistenční software narazí na vlastní tag, může podle této mapy rolí takové tagy správně interpretovat. Tagováním souboru PDF pomocí jedné z metod popsaných v této příručce obvykle vytvoříte správnou mapu rolí pro dokument.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit nebo upravit mapu rolí v PDF, zvolte na panelu Tagy příkaz Volby > Upravit mapu rolí.

Standardní typy tagů prvků Adobe jsou uvedeny v dialogovém okně Nový tag. Jsou také dostupné v dialogovém okně Vlastnosti retušování v aplikaci Acrobat Pro. Společnost Adobe doporučuje používání těchto typů tagů, protože při převodu tagovaného obsahu do jiného formátu poskytují nejlepší výsledky. K těmto formátům patří formáty HTML, Microsoft Word nebo text v přístupném formátu k použití jinými asistenčními technologiemi.

Elementy na úrovni bloku jsou elementy stránek tvořené textem uspořádaným do forem podobných odstavcům. Elementy na úrovni bloku jsou součástí logické struktury dokumentu. Takové elementy jsou dále klasifikovány jako elementy typu kontejner, elementy typu nadpis a odstavec, elementy typu popis a seznam, speciální textové elementy a elementy typu tabulka.

Elementy typu kontejner

Elementy typu kontejner představují elementy nejvyšší úrovně a poskytují hierarchické seskupení dalších blokových elementů.

Dokument

Element dokumentu. Kořenový element stromu tagů dokumentu.

Part

Element typu část. Velká část dokumentu; může v sobě seskupovat menší prvky obsahu, například elementy typu oddíl, elementy typu článek nebo elementy typu sekce.

Div

Element typu oddíl. Generický blokový element nebo skupina blokových elementů.

Art

Element typu článek. Samostatný text považovaný za ucelenou jednotku sdělení.

Sect

Element typu sekce. Obecný typ elementu kontejneru, srovnatelný s oddílem (DIV Class="Sect") v HTML, který je obvykle součástí elementu typu část nebo elementu typu článek.

Elementy typu nadpis a odstavec

Prvky typu nadpis a odstavec jsou blokové prvky podobné odstavcům, které obsahují tagy specifických úrovní nadpisů a generických odstavců ( P ). Element nadpisu (H) by měl být jako první dceřiný prvek jakéhokoli oddílu vyšší úrovně. Pro aplikace, které nepoužívají hierarchické vnořování sekcí, je k dispozici šest úrovní nadpisů (H1H6).

Elementy typu popis a seznam

Elementy typu popis a seznam jsou blokové elementy, které slouží ke strukturování seznamů.

L

Element typu seznam. Jakákoli posloupnost položek podobného významu nebo jinak spjatých položek; bezprostředně dceřinými elementy by měly být elementy typu položky seznamu.

LI

Element typu položka seznamu. Jakýkoli člen seznamu; jako dceřiné položky může mít element typu popis (volitelně) a element typu tělo seznamu (povinně).

LBL

Element typu popis. Odrážka, název nebo číslo, které identifikuje a odlišuje element od ostatních v tomtéž seznamu.

LBody

Element typu tělo položky seznamu. Popisný obsah položky seznamu.

Speciální textové elementy

Speciální textové elementy identifikují text, který není použitý jako generický odstavec (P).

Blok citace

Element typu blok citace. Jeden nebo více odstavců textu připisovaných někomu jinému než autorovi bezprostředně okolního textu.

Popisek

Element typu popisek. Krátký úsek textu popisující tabulku nebo obrázek.

Index

Element typu rejstřík. Posloupnost položek obsahujících identifikující text a referenční elementy odkazující na výskyt textu v hlavním těle dokumentu.

Obsah

Element typu obsah. Element obsahující strukturovaný seznam položek a jejich popisů; má svou vlastní samostatnou hierarchii.

Položka obsahu

Element typu položka obsahu. Položka obsažená v seznamu souvisejícím s elementem typu obsah.

Elementy tabulky

Elementy tabulky jsou speciální elementy pro strukturování tabulek.

Tabulka

Element tabulky. Dvojrozměrné uspořádání datových nebo textových buněk, které jako dceřiné elementy obsahuje elementy typu řádek tabulky a které může mít element typu popisek jako první nebo poslední dceřiný element.

TR

Element typu řádek tabulky. Jeden řádek nadpisů nebo dat v tabulce; může obsahovat elementy typu buňka tabulky s nadpisem a elementy typu buňka tabulky s daty.

TD

Element typu buňka tabulky s daty. Buňka tabulky obsahující data, ne nadpis.

TH

Element typu buňka tabulky s nadpisem. Buňka tabulky obsahující text nebo data nadpisu popisující jeden nebo více řádků či sloupců tabulky.

Včleněné elementy

Včleněné elementy identifikují rozsah textu s určitým formátováním nebo chováním. Jsou odlišeny od blokových elementů. Včleněné elementy mohou být obsaženy v blokových elementech nebo je mohou obsahovat.

BiblPoložka

Element typu položka bibliografie. Popis, kde lze najít určitou citovanou informaci.

Citace

Element typu položka citace. Včleněný úsek textu připisovaný někomu jinému než autorovi okolního textu; liší se od blokové citace, která má rozsah celého odstavce nebo několika odstavců, zatímco zde se jedná o včleněný text.

Rozsah

Element typu položka rozsahu. Jakýkoli včleněný segment textu; obvykle slouží k ohraničení textu souvisejícího se sadou vlastností týkajících se stylu.

Speciální včleněné elementy

Podobně jako včleněné elementy, i speciální včleněné elementy popisují včleněný text se speciálním formátováním nebo chováním.

Kód

Element typu položka kódu. Text počítačového programu vložený do dokumentu.

Obrázek

Element typu položka obrázku. Grafika nebo grafické znázornění související s textem.

Formulář

Element typu položka formuláře. Anotace formuláře PDF, kterou lze vyplnit, nebo která již je vyplněna.

Vzorec

Element typu položka vzorce. Matematický vzorec.

Odkaz

Element typu položka odkazu. Hypertextový odkaz vložený do dokumentu. Cíl může být ve stejném dokumentu, v jiném dokumentu PDF, nebo na webové stránce.

Lístek s poznámkou

Element typu položka poznámky. Vysvětlující text nebo dokumentace, například poznámka pod čarou nebo na konci, na kterou je odkaz v hlavním textu.

Odkazy

Element typu položka odkazu. Odkaz na text nebo data na jiném místě v dokumentu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online